AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marlena Jermakowicz, 2015-04-28
gdańsk

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
na stopień nauczyciela dyplomowanego


mgr Marlena Jermakowicz
Nauczyciel mianowany Przedszkola nr 61
w Gdańsku
Plan rozwoju zawodowego
na okres stażu 2 lata i 9 miesięcy
związany z awansem zawodowym
na nauczyciela dyplomowanego


data rozpoczęcia stażu: przewidywana data
03 września 2012 rok zakończenia stażu:
31 maja 2015 rok


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U.Nr 260, poz.2593) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U.Nr 214, poz.1580)

Realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:


„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły… (§8 ust. 2 pkt 1)”


Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI DOWODY
REALIZACJI
1.Poznanie procedury
awansu zawodowego- analiza przepisów prawa oświatowego, reformy edukacji oraz aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego.
- zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: MEN, portalu Edussek itp.
- opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola

VIII /IX 2012r


IX 2012rWniosek o rozpoczęcie stażu


Plan rozwoju zawodowego


2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów, gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, zdjęć.
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego.


Okres stażu Teczka „Awans zawodowy”
Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora
3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowegoVI 2015


Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego


4. Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola Analiza dokumentacji przedszkola:
- Statut przedszkola
- Program rozwoju przedszkola
- Plan Pracy Przedszkola
- Program Wychowawczy Przedszkola
- Kalendarium pracy
- Koncepcja Pracy Przedszkola
- inne regulaminy
IX/X 2012 Potwierdzenie Dyrektora


5. Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola


- plany miesięczne
- arkusze obserwacji dzieci
- podsumowania obserwacji dzieci
- regulaminy zaplanowanych konkursów
- koordynowanie pracy nad nową koncepcją przedszkola
- ewaluacja
- inneOkres stażu
Potwierdzenie Dyrektora


6. Doskonalenie własnego warsztatu pracy -udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach, umożliwiających poszerzenie zakresu i efektywności działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
- udział w kursach komputerowych
- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
- znajomość najnowszej literatury edukacyjnej, z zakresu wychowania, opieki, edukacji, psychologii
- udział w zajęciach otwartych innych nauczycieli przedszkola
- utworzenie własnej biblioteczki pedagogicznej (podręczniki, poradniki, czasopisma, scenariusze, referaty itp.) Okres stażu


Zaświadczenia
Potwierdzenie Dyrektora
Zestawienie bibliografii
Protokoły z rad pedagogicznych


Wykaz pozycji z własnej biblioteczki
7. Opieka nad salą przedszkolną - aktualizacja gazetek, dekoracji zgodnie z porami roku, uroczystościami
- wzbogacanie sali w nowe pomoce, uaktualnianie kącików zainteresowań
- zakup artykułów do prac plastycznych dla wszystkich grup przedszkolnych
- stworzenie kącika teatralnego

Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora

7.Rozwijanie zainteresowań przedszkolaków Organizacja cyklu konkursów plastycznych „Cztery pory roku”
- Polska złota jesień
- Hu, hu, ha nasza zima zła
- Wiosna budzi świat
- Przyszło do nas dzisiaj lato
dla przedszkola i oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 87, opracowanie regulaminu, wyłonienie zwycięzców, zakup nagród.
- Udział w zewnętrznych konkursach plastycznych, recytatorskich.
- Organizowanie przedstawień teatralnych ( 2 przedstawienia w roku) i prezentowanie ich szerszej publiczności: rodzice i dziadkowie, SP 87, Dom Kultury,
- Stosowanie aktywizujących metod pracy na zajęciach dydaktycznych

2012/2013
Listopad
Luty
Kwiecień
Czerwiec


Okres stażu


Okres stażu


Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora


Zaświadczenia, dyplomy, podziękowania

Zdjęcia scenariusze przedstawień


Scenariusze zajęć
8.

Praca z dzieckiem zdolnym Zorganizowanie i prowadzenie społecznego kółka plastycznego dla dzieci zdolnych
X2012-VI2013
X2013-VI2014 Program kółka
Potwierdzenie Dyrektora
9.


Praca z dzieckiem z trudnościami Udział w szkoleniu pt „Specjalne potrzeby edukacyjne, diagnoza i pomoc psychologiczna” oraz „Praca z dziećmi z dysfunkcjami mowy”


2012/2013

Zaświadczenia
10.


Praca wychowawcza z grupą Stworzenie programu wychowawczego własnej grupy
Opracowanie kontraktu grupowego
Wprowadzenie odznak super przedszkolaka
I semestr 2013

IX 2012
IX 2013 Program
Potwierdzenie Dyrektora
11. Organizacja imprez przedszkolnych Organizowanie imprez przedszkolnych tj.: pasowanie na przedszkolaka, andrzejki, mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziców, Festyn Rodzinny itp.

Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora, scenariusze,
zdjęcia
12. Podjęcie działań promujących przedszkole w środowisku - organizowanie imprez przedszkolnych dla dzieci i rodziców
- udział dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich organizowanych przez różne instytucje zewnętrzne lub inne przedszkola
- przygotowanie przedstawień teatralnych i przedstawienie ich w Domu Kultury dla Koła Emerytów , dla rodziców, całego przedszkola
- zorganizowanie cyklicznych warsztatów plastycznych dla dzieci i rodziców ( święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc)
- stworzenie folderu reklamowego promującego przedszkole (okres przed rekrutacją) i rozpowszechnienie go wśród mieszkańców Sobieszewa
- umieszczanie na stronie przedszkola dokumentów, zdjęć, prac dzieci
- zorganizowanie wystawy prac dzieci w Domu Kultury Wyspa Skarbów
- stworzenie gazetki przedszkolnej
- założenie kroniki grupy Okres stażu

Okres stażu

Dwa razy w roku

Okres stażu


Marzec 2013


Okres stażu


II semestr 2012/2013


2013/2014 Scenariusze, zdjęcia, potwierdzenie Dyrektora
Dyplomy, podziękowania

Scenariusz, podziękowanie od Koła Emerytów, zdjęcia

Potwierdzenie Dyrektora
zdjęcia

folder potwierdzenie Dyrektora


potwierdzenie Dyrektora


zdjęcia potwierdzenie Domu Kultury

gazetka


kronika
13. Adaptacja dzieci przedszkolnych Koordynowanie dni adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych VIII/IX
2013/2014 Program adaptacyjny
Potwierdzenie Dyrektora
14. Działania na rzecz rodziców - stworzenie tablicy informacyjnej – poradnika dla rodziców

- zorganizowanie spotkań- pedagogizacja rodziców, zaproszenie lekarza, dietetyka, logopedę i innych specjalistów w miarę potrzeb,
- opracowanie dla rodziców (w oparciu o rzetelne strony internetowe i literaturę fachową) materiałów pomocniczych w wychowaniu i nauczaniu dzieci
- konsultacje dla rodziców, rozmowy indywidualne, zebrania,
- stworzenie prezentacji multimedialnej dla rodziców informującej o działalności przedszkola i przedstawienie jej na pierwszym zebraniu oraz umieszczenie jej na stronie internetowej
- organizacja warsztatów dla rodziców i dzieci, kiermaszy uroczystości, festynów
IX 2012 (aktualizowana przez cały okres stażu)

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

IX 2013


Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora


Listy obecności
Potwierdzenia specjalistów


Potwierdzenie Dyrektora zebrane materiały

Potwierdzenia przez rodziców obecności

Prezentacja, lista obecności potwierdzenie Dyrektora

Zdjęcia scenariusze, listy obecności
15. Ewaluacja wewnętrzna czyli mierzenie jakości pracy własnej i przedszkola

- hospitacje Dyrektora
- obserwacje Dyrektora
- podsumowanie obserwacji dzieci
-udział w ewaluacji wewnętrznej
- analiza zebranych materiałów
- sporządzenie raportu głównego
Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora
16. Realizacja projektu edukacyjnego


Koordynowanie ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Pogromcy zarazków 2012/2013 Potwierdzenie Dyrektora
zaświadczenie


„Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§ 8 ust.2 pkt 2”

1. Opracowywanie różnych dokumentów z wykorzystaniem techniki komputerowej


- przygotowywanie materiałów do pracy nauczyciela: plany miesięczne, sprawozdania, ogłoszenia, ankiety, scenariusze zajęć, scenariusze imprez,
- opracowywanie wzorów dyplomów, podziękowań, zaproszeń itp. - techniką komputerową.
- tworzenie materiałów dla dzieci pomoce do zajęć, karty pracy, zadania itp.
- opracowanie na komputerze materiałów dla rodziców (pedagogizacja) wykorzystując rzetelne strony internetowe
- korzystanie z programów komputerowych: Word, Excel, Power point,
- redagowanie gazetki przedszkolnej (miesięcznik)
- przygotowanie referatów techniką komputerową na spotkania Rady pedagogicznej na tematy wynikające z aktualnych potrzeb przedszkola

Okres stażu.


Okres stażu


Okres stażu


2013-2014
2014-2015

Okres stażu
- Potwierdzenia Dyrektora
- Scenariusze.
- Dyplomy.
-Podziękowania.
- Zaproszenia.


Przykładowe materiały

Potwierdzenie Dyrektora
gazetka


Referaty potwierdzenie Dyrektora
2.


Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej


- przeglądanie stron internetowych związanych z wychowaniem przedszkolnym,
- Korzystanie z internetowych stron i portali dla nauczycieli.
Korzystanie ze stron Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej,
- korzystanie z darmowych programów edukacyjnych w celu urozmaicenia zajęć dla dzieci,
- korzystanie z encyklopedii multimedialnej, pobieranie materiałów do zajęć.
- Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy
- dokumentowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowegoOkres stażu

Wykaz stron internetowych, artykuły


Potwierdzenie Dyrektora
3. Zdobywanie wiedzy informatycznej i wykorzystanie jej w codziennej pracy

Ukończenie kursów komputerowych:
- Nauka przez zabawę- wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela przedszkola
- Wykorzystanie grafiki komputerowej z elementami Photoshop w pracy nauczyciela
- Prezentacje multimedialne jako forma przekazu informacji2012/2013
Zaświadczenia
4. Publikacje na stronie internetowej - opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
Okres stażu Potwierdzenie publikacji,
5. Komunikowanie się przez Internet - Prowadzenie komunikacji z dyrektorem, innymi nauczycielami, firmami, ośrodkami kształcenia nauczycieli za pomocą poczty elektronicznej
- udział w internetowych portalach dyskusyjnych dla nauczycieli; dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami


Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora
Własna skrzynka poczty elektronicznej

Wykaz stron


„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
§ 8, ust. 2, pkt. 3”

1.


Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami - prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
- udostępnianie własnej biblioteczki zawierającej różne książki oraz czasopisma: Mały artysta, Hobby oraz Hobby Extra
- udostępnianie segregatorów zawierających scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości i inne materiały dydaktycznych chętnym nauczycielom
- obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
- cykliczne organizowanie warsztatów plastycznych dla nauczycieli całego zespołu
- dzielenie się wiedzą zdobytą na warsztatach i kursach pedagogicznych w ramach WDN
Okres stażu


XII i III lub IV
każdego roku Potwierdzenie Dyrektora
Scenariusze, materiały dydaktyczne


Potwierdzenie Dyrektora
Lista obecnych nauczycieli
Potwierdzenie Dyrektora
2. Praca na rzecz Rady Pedagogicznej - aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej,
- opracowanie referatów, sprawozdań, zestawień
- przygotowanie rady WDN tematy ustalone z dyrektorem
Okres stażu Potwierdzenie dyrektora , protokoły posiedzeń, referaty


Potwierdzenie Dyrektora
karty indywidualnych potrzeb

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu Praca w zespołach do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu
Okres stażu
4. Aktywna praca w przedszkolnych zespołach zagadnieniowych - organizowanie wspólnie z koleżankami imprez ogólno przedszkolnych tj. Dzień ziemi, Sadzenie drzewa, wigilia i inne
- wspólne działania n rzecz grupy i przedszkola
Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora , scenariusze, zdjęcia
„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
§ 8 ust.2 pkt 4a”


1.
. Opracowanie i realizacja programu autorskiego - opracowanie i wdrożenie własnego programu kółka plastycznego „ Mały artysta” prowadzonego poza godzinami pracy, dla dzieci 3 i 5 letnich uzdolnionych plastycznie
- koordynowanie opracowania i wdrożenia programu wychowawczego przedszkola X2012-VI 2013
2013/2014


I semestr2012 Program zatwierdzony przez Dyrektora


Program
Potwierdzenie Dyrektora

„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
§ 8 ust.2 pkt 4c”

1. Uczestniczenie przez dzieci w różnych formach kultury - Zorganizowanie wycieczek, wyjazdów do kina, muzeum.
- przygotowywanie z dziećmi przedstawień teatralnych
- Oglądanie spektakli teatralnych na terenie przedszkola
Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora
2.


Zorganizowanie cyklicznych akcji charytatywnych i kiermaszy

- Przedszkolak przyjacielem zwierząt- dokarmianie zwierząt leśnych zimą
- Świąteczny prezent dla dzieci z Domu Pomocy Społecznej w Sobieszewie.
- zorganizowanie kiermaszy świątecznych
Okres stażu


Potwierdzenie Dyrektora
Podziękowania


3. Organizowanie imprez i uroczystości
Przygotowywanie imprez i uroczystości wynikających z kalendarza przedszkolnego, wykonywanie dekoracji
Okres stażu Scenariusze, zdjęcia
4. Sponsoring

Pozyskiwanie środków na zakup sprzętów, pomocy edukacyjnych, nagród w konkursach dla dzieci i przedszkola Okres stażu Potwierdzenie dyrektora

„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
§ 8 ust.2 pkt 4e”


1. Współpraca z różnymi instytucjami -współpraca ze Strażą Pożarną : piknik w straży , organizacja zajęć pierwsza pomoc
- współpraca z Nadleśnictwem Gdańsk: dokarmianie zwierząt, spotkanie z leśniczym
- współpraca z Domem Kultury Wyspa Skarbów: oglądanie wystaw, wystawa prac dzieci, występy dla seniorów
- kontakty z policją, strażą miejską - Pogadanki na temat bezpieczeństwa
- Spotkania z pracownikami punktów usługowych w zależności od tematyki kompleksowej.Okres stażu

Potwierdzenia dyrektora lub instytucji,
2.


Współpraca z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną - współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Gdańsku – kierowanie dzieci na badania
- Zachęcanie rodziców do korzystania z usług specjalistów w Poradni psychologiczno- pedagogicznej.
- organizowanie spotkań z pracownikami PPP w miarę potrzeb lub na prośbę rodzicówOkres stażuPotwierdzenie
3.


Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 87.


- Wycieczki do szkoły, zwiedzanie sal, świetlicy, kuchni..
- Organizowanie przedstawień szkoły dla dzieci przedszkola
- Organizacja wspólnych obchodów Dnia Pluszowego Misia
- Korzystanie z zaplecza sportowego szkoły

Okres stażu


XI 2012 Potwierdzenie Dyrektora
4. Komisja Socjalna


Udział we wszystkich działaniach Komisji Socjalnej Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora

„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
( § 8 ust . 2 pkt. 5)”


1. Opisywanie i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych Zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków wychowawczych, ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych , systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.


Okres stażu Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych.


Opracowanie: Marlena Jermakowicz

Data złożenia………………………..


Zatwierdzam do realizacji………………………………….
Data i podpis dyrektora szkoły

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3386


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.