AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Narazińska - Buczkowska, 2015-06-18
Gdańsk

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko: Agnieszka Narazińska - Buczkowska

Miejsce pracy: Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 17 w Gdańsku

Specjalność: wychowawca świetlicy szkolnej

Staż pracy pedagogicznej: 10 lat

Czas trwania stażu: 01.09.2012r. – 31.05.2015r.
31.05.2015 – 31.05.2016 (staż wydłużony z powodu rocznego urlopu macierzyńskiego – (Rozdział 3a KN - Art. 9d. pkt 5)


Posiadane kwalifikacje:

1. licencjat - kierunek: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza (GWSH)
2. studia magisterskie (uzupełniające) – kierunek: pedagogika ogólna (GWSH)
3. studia podyplomowe – kierunek: kształcenie zintegrowane (GWSH)
4. stopień nauczyciela mianowanego (13.07.2009)


Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
I SPORTU z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 i zawartymi tam wymaganiami planuję zrealizować przedstawione poniżej zadania.


§ 8. Ust.2. pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej , wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Poznanie procedury awansu zawodowego, przygotowanie planu rozwoju zawodowego
i odbycie stażu.
1.Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli
IX- X 2012 - znajomość przepisów prawa oświatowego,
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego.


2. Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
IX 2012

3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
IX 2012

4.Udokumentowanie realizacji planu.
Okres stażu

5. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.V 2016
Aktywne poznanie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły oraz uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły 1. Analiza dokumentów szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Profilaktyki i inne.

IX-X 2012


-posiadanie bieżących wiadomości.
- orientacja w zmianach.
- prawidłowe wykorzystywanie przepisów w codziennej pracy.

2. Aktywny udział w opracowywaniu różnych dokumentów.


Wg potrzeb

3. Ewaluacja planu rozwoju szkoły
Wg potrzeb
Doskonalenie własnego warsztatu pracy
1. Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach poszerzających zakres działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Okres stażu Zaświadczenia, świadczące o ukończeniu różnych form doskonalenia zawodowego, opis przydatności szkolenia w pracy.


2.Wykorzystanie literatury pedagogiczno – psychologicznej i dydaktycznej oraz literatury metodycznej.

3. Samodzielne studiowanie literatury fachowej

4. Obserwacja i uczestnictwo w zajęciach innych nauczycieli


5. Ewaluacja własnego warsztatu pracy i doskonalenie go


Podejmowanie działań edukacyjnych wzbogacających pracę dydaktyczno-wychowawczą 1.Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności
i zainteresowania uczniów.
. Okres stażu


Zaświadczenie wydane przez Dyrektora Szkoły

Praca z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych i opiekuńczych 1.Analiza przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów.

2.Zapobieganie problemom edukacyjnym Okres stażu Zaświadczenie wydane przez wychowawców klas 0-3, sprawozdanie z pracy i wnioski.

3. Współpraca z wychowawcami klas 0-3
Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. 1. Współpraca z Radą Pedagogiczną: posiedzenia RP, szkolenia, współpraca z rodzicami (pomoc w organizacji imprez świetlicowych), udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia nauczycieli. Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, zdjęcia, świadectwa ukończenia kursów
Organizowanie konkursów szkolnych. 1. Organizacja i przeprowadzanie konkursów w świetlicy szkolnej Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora, sprawozdania, dyplomy.
Podejmowanie dodatkowych zadań
1.Podejmowanie działań rozwijających aktywność ruchową dzieci

Okres stażu Zdjęcia, potwierdzenie Dyrektora, sprawozdania

2.Promowanie zdrowego trybu życia – przygotowywanie gazetek dotyczących zdrowego stylu życia
3. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych4. Gromadzenie pomocy dydaktycznych

5. Opieka nad miejscem pracy – świetlica szkolna i jadalnia (wzbogacanie ich wyposażenia w pomoce dydaktyczne i ogólny wystrój, wykonanie niektórych pomocy dydaktycznych do pracy z uczniem w świetlicy szkolnej, wykonanie gazetek i dekoracji w świetlicy i jadalni zgodnie z porą roku i świętami okolicznościowymi, prezentacja prac uczniów.
6. Gromadzenie literatury tematycznej (zbieranie poradników dotyczących pracy w świetlicy szkolnej, pomocy i książek do wykonywania prac plastycznych i technicznych, pomoce dydaktyczne, ksiązki do przekazania uczniom ogólnej wiedzy w zależności od omawianego bloku tematycznego.

7. Prowadzenie zajęć pozwalających na:
- poznanie własnego regionu i jego tradycji kulturalnej,
- umożliwienie dzieciom łatwiejszego startu szkolnego

Promocja szkoły w środowisku 1. Przygotowanie notatek do prasy lokalnej

Okres stażu Zdjęcia, artykuły, sprawozdania
2. Organizacja imprez szkolnych z udziałem rodziców


§ 8. ust.2. pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej
1.Korzystanie z własnego sprzętu komputerowego oraz programów edukacyjnych, Internetu. Okres stażu
Kart pracy, scenariusze, dyplomy, sprawozdania, dokumenty dotyczące awansu zawodowego.

2. Opracowywanie dokumentacji pracy nauczyciela w świetlicy szkolnej, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, dyplomów, scenariuszy, gazetek,

3.Opracowanie dokumentacji własnej, np. dotyczącej awansu zawodowego, publikacji

Korzystanie z Internetu
1.Publikacja swojego planu rozwoju zawodowego na stronach wykorzystywanych przez nauczycieli Okres stażu Wydruki z Internetu

2.Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.

3. Korzystanie z literatury pedagogicznej polecanej przez innych nauczycieli na forach
Korzystanie z forów dla nauczycieli w celu wymiany doświadczeń


4.Przygotowanie dokumentacji stażu dołączonej do wniosku

Koniec stażu Potwierdzenie Dyrektora
Zapoznawanie się z ofertą wydawniczą przeznaczoną dla nauczycieli klas 0-3
1. Wykorzystywanie na zajęciach świetlicowych i pozalekcyjnych wiedzy zaczerpniętej fachowej literatury
Okres stażu Opis metod pracy

Zajmowanie się świetlicą szkolną
1.Prowadzenie kroniki szkolnej wykorzystując programy internetowe
Okres stażu Opis działalności, zdjęcia, sprawozdania

2.Dbanie o wystrój świetlicy szkolnej


3.Wyposażenie świetlicy szkolnej w pomoce dydaktyczne, literaturę dziecięcą, gry i zabawki dydaktyczne

Analiza uczestnictwa uczniów klas 0-3 do świetlicy szkolnej
1. Sporządzenie sprawozdań po każdym semestrze Okres stażu Analiza
Wzbogacenie strony internetowej szkoły 1. Dodawanie na stronę szkoły sprawozdań, zdjęć z wydarzeń świetlicowych Okres stażu www..szkola-sportowa.pl
Tworzenie prezentacji multimedialnych 1. Wykorzystanie prezentacji multimedialnych na zajęciach świetlicowych Okres stażu Zbiór prezentacji


§ 8. ust.2. pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami oraz rodzicami
1.Prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów, kontraktowych oraz praktykantów
Okres stażu

Filmiki, zdjęcia, potwierdzenia nauczycieli

2. Sporządzanie scenariuszy zajęć i udostępnianie ich nauczycielom ubiegającym się o niższy stopień awansu

3. Opracowanie na rzecz szkoły scenariuszy zajęć, materiałów edukacyjnych, testów, itp

4. Pedagogizacja rodziców


5. Udział w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli klas 0-3

Zamieszczenie
w Internecie planu rozwoju zawodowego

1. Umieszczenie planu rozwoju na str. przeznaczonych dla nauczycieli 2014/2015 Wymienienie w sprawozdaniu strony, na której umieszczony jest plan rozwoju§ 8. ust.2. pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania
Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Kompensowanie braków dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z uczniem znajdującym się w trudnej sytuacji wychowawczej lub mającym trudności w nauce 1. Prowadzenie zajęć kompensacyjnych i terapeutycznych


Okres stażu
Wnioski

Opracowanie programu profilaktycznego „Żyj zdrowo”
1. Prowadzenie zajęć dotyczących aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zdrowego odżywiania się 2014/2015 Ewaluacja pracy


§ 8. ust.2. pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Kształtowanie, rozwijanie zdolności, pasji i zainteresowań uczniów
1.Udział dzieci w konkursach szkolnych i międzyszkolnych

Okres stażu


Dyplomy, zgłoszenia na konkursy, regulaminy konkursów
2. Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów
Współpraca z : bibliotekami, muzeami, domem kultury, lokalnymi mediami
1. Organizowanie wyjść do muzeów, teatrów, instytucji kulturalno – oświatowych Okres stażu Potwierdzenia współpracy, Zdjęcia, sprawozdania

2. Współpraca ze Strażą Miejską, Policją


3. Koordynowanie projektu edukacyjno – kulturalnego „Akademia Gdańskich Lwiątek”
Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów, pomoc dzieciom z problemami
1. Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów
Okres stażu Zapisy w dzienniku, notatki

2. Współpraca z wychowawcami, pedagogiem szkolnym i psychologiem

3. Rozmowy z rodzicami


4. Organizowanie pomocy uczniom


5. Współpraca z Domami Dziecka - kontakt z wychowawcami Domu Dziecka „Rodzina Nadziei” i Domu Dziecka im.J.Korczaka


Organizowanie imprez świetlicowych oraz wycieczek
1.Organizowanie balików świetlicowych, w celu integracji grupy dzieci i wzajemnego poznania się

Okres stażuOkres stażu
Sprawozdania, zdjęcia

Karty wycieczek, sprawozdania, zdjęcia2.Organizacja wycieczek w celu lepszego poznania naszego regionu (praca na półkoloniach letnich i podczas ferii zimowych, koordynowanie projektu Akademia Gdańskich Lwiątek)


3. Organizacja wyjść dzieci ( wyjście na cmentarz w celu uporządkowania zaniedbanych grobów, wizyta w przychodni w Dzień Służby Zdrowia i złożenie życzeń lekarzom i pielęgniarkom, wyjścia w zależności od okoliczności zawartych w planie pracy świetlicy, Okres stażu
Karty wycieczek, sprawozdania, zdjęcia4. Organizowanie imprez dla uczniów i nauczycieli całej szkoły - udział w corocznej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”


Okres stażu
Sprawozdania
Uczestnictwo w akcjach charytatywnych
1. Zbiórka przyborów szkolnych, podręczników, zabawek okolicznościowych, przekazanie określonym instytucjom. Okres stażu Sprawozdania, dyplomy§ 8. ust.2. pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem i
higienistką. 1. Konsultacje, warsztaty, rozmowy. Okres stażu Potwierdzenia współpracy
Przystąpienie do ogólnopolskich akcji 1. Udział w „Sprzątaniu świata”
„Dzień Ziemi” oraz akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” Okres stażu Sprawozdania, zdjęcia
Współpraca z wydawnictwami

1. Współpraca
z przedstawicielem wydawnictwa, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych.
Okres stażu
Potwierdzenie współpracy

Współpraca ze Strażą Pożarną 1. Organizowanie pogadanek nt zagrożenia pożarem oraz udział w programach profilaktycznych proponowanych przez Straż Pożarną Okres stażu
Sprawozdania, zdjęcia, zapisy w dzienniku
Współpraca ze Strażą Miejską i Policją 1. Organizowanie pogadanek nt bezpieczeństwa oraz udział w programach profilaktycznych proponowanych przez Straż Miejską i Policję Okres stażu
Sprawozdania, zdjęcia, zapisy w dzienniku
Współpraca ze Służbą Zdrowia 1.Współpraca z higienistką szkolną Okres stażu
Sprawozdania, zdjęcia, zapisy w dzienniku

2. Współpraca z przychodnią

Współpraca międzyszkolna 1. Organizowanie i udział w konkursach międzyszkolnych Okres stażu
Sprawozdania, zdjęcia, zapisy w dzienniku


§ 8. ust.2. pkt.4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Udział w promocji szkoły 1. Promowanie szkoły w dzielnicach Gdańska Okres stażu Zdjęcia
Uzyskanie innych znaczących działań na rzecz szkoły i pracy z dziećmi 1. Inne działania Okres stażu Zdjęcia, sprawozdania, notatki§ 8. ust.2. pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły.
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów wychowawczych lub edukacyjnych 1. Analiza dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych. Okres stażu Opis i analiza dwóch przypadków
2. Określenie metod pracy
3. Praca nad rozwiązaniem problemu.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 200


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.