AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aneta Makowska , 2015-03-18
Olecko

Chemia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


ANETA MAKOWSKA
NAUCZYCIEL MIANOWANY

Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2012
Data zakończenia stażu: 31 V 2015


Cel podstawowy niniejszego planu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Zastrzega się możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.


Kijewo, 10 września 2012 r.
Zgodnie z § 8 ust.1 w planie rozwoju uwzględniłam następujące powinności:

1) Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii
informacyjnej i komunikacyjnej.

2) Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.

3) Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły , samodzielnie lub przez udział
różnych formach kształcenia ustawicznego.


Zagadnienia organizacyjne
Zadania Formy realizacji Termin Uwagi/ sposoby dokumentowania
1. Poznanie procedury
awansu zawodowego
nauczycieli. Analiza przepisów
dotyczących awansu
zawodowego nauczycieli
(Karta Nauczyciela, Rozp.
MEN z dn. 01.12.2004 r.,
broszury „Awans zawodowy
nauczycieli”,
strony internetowe,
„Głos Nauczycielski”).
Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.


Opracowanie planu rozwoju
zawodowego. VIII/IX 2012 r.


IX 2012 r. Wniosek o rozpoczęcie
stażu.
2. Dokumentowanie
realizacji planu
rozwoju zawodowego. Gromadzenie materiałów
i dokumentów. Cały okres
stażu. Potwierdzenia,
zaświadczenia,
opracowane materiały.
3. Przygotowanie
projektu sprawozdania. Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego. V 2015r. Sprawozdanie z realizacji
planu rozwoju
zawodowego.


§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,
wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania Formy realizacji Termin Uwagi/ sposoby dokumentowania
Uczestnictwo w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb szkoły i nauczyciela.
Aktywny udział w różnych zewnętrznych formach doskonalenia (kursy, szkolenia, konferencje metodyczne),
adekwatnie do potrzeb szkoły i nauczyciela.

Uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach Rady
Pedagogicznej.

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
Cały okres stażu


Zgodnie z harmonogramem


Zgodnie z ustalonym terminem Zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Gromadzenie świadectw, potwierdzeń sprawozdań, zdjęć itp.

Rozwijanie i doskonalenie
swojego warsztatu pracy. Sprawowanie opieki nad klasopracownią biologiczno-chemiczną.

Przygotowanie pomocy dydaktycznych.

Tworzenie „banku testów i sprawdzianów”.

Sukcesywne wzbogacanie klasopracowni w nowe środki dydaktyczne.
Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły,

Organizowanie konkursów szkolnych. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów np. wiedzy o AIDS,
Cały okres stażu Sprawozdania
Przygotowywanie uczniów i udział w konkursach zewnętrznych.
Przygotowanie uczniów i ich udział w konkursach np. konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty Cały okres stażu - zaświadczenia,
sprawozdania,
Planowanie konsultacji dla uczniów klas III przed pisaniem testów gimnazjalnych.
- przygotowanie uczniów w oparciu o istniejące testy , Cały okres stażu - potwierdzenie dyrektora szkoły,
Monitorowanie efektów nauczania
I diagnozowanie osiągnięć uczniów. Przeprowadzanie testów diagnozujących i testów kompetencji z chemii z chemii i biologii na potrzeby wewnątrzszkolnego badania osiągnięć ucznia.

Udział w programie „Z Zamkorem do egzaminu”

Praca w zespole matematyczno-przyrodniczym analizującym wyniki i opracowującym wnioski po egzaminie gimnazjalnym klas III z części matematyczno – przyrodniczej.
Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły, sprawozdanie – analiza efektów nauczania,


Potwierdzenie dyrektora szkoły

Potwierdzenie dyrektora szkoły,
przykładowy raport,
Wszelkie inne przedsięwzięcia i działania na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły Aktywny udział w działaniach mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Zgodnie z potrzebami Opracowane dokumenty


§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Zadania Formy realizacji Termin Uwagi/ sposoby dokumentowania
Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji Opracowanie narzędzi badawczych oraz przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami

Korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych i Internetu

Korzystanie z portalu edukacyjnego eduQrsor.pl.
Cały okres stażu
Przykłady narzędzi badawczych, przykłady przygotowanych i wykorzystanych pomocy komputerowych


Przygotowane materiały
Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy przy pomocy technik komputerowych Wykonanie wystroju klasy z wykorzystaniem komputera i Internetu.

Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby lekcji i uroczystości szkolnych.

Wykorzystanie komputera do wykonywania dyplomów itp.

Sporządzanie w formie
wykresów, tabeli wyników
z egzaminu gimnazjalnego
z części matematyczno –
przyrodniczej
i przedstawienie ich
w postaci prezentacji na
radzie pedagogicznej oraz na zebraniu z rodzicami

Tworzenie prezentacji multimedialnych na potrzeby lekcji.
Cały okres stażu

Przykładowe tablice
Zdjęcia

Wykorzystane scenariusze uroczystości


Przykładowe dyplomy


Prezentacje
Raporty


Prezentacje
Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach lekcyjnych i dodatkowych.
. Wykorzystaniem komputera, Internetu, multibooków oraz innych pomocy multimedialnych
w procesie dydaktycznym.
Cały okres stażu

Opracowanie materiałów z okresu stażu z wykorzystaniem technologii komputerowej Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, korzystanie ze stron MEN.

Dokumentacja awansu zawodowego.

Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu kształcenia, psychologii i pedagogiki Cały okres stażu
Analizy, sprawozdania, ankiety wnioski

Publikowanie w Internecie swoich osiągnięć Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego

Publikowanie konspektów lekcji oraz scenariuszy uroczystości i imprez szkolnych na stronach internetowych Październik 2012
Cały okres stażu Przesłanie planu na portal, adres strony internetowej
Wydruki internetowe


§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć , w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Formy realizacji Termin Uwagi/ sposoby dokumentowania
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Przekazywanie wiedzy i materiałów metodycznych
zdobytych na kursach doskonalących, konferencjach
metodycznych.

Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych.

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych.

Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego
Cały okres stażu
Z godnie z potrzebami szkoły
Materiały szkoleniowe,
Potwierdzenie Dyrektora szkoły,


Scenariusze zajęć,


Protokoły z pracy zespołu,

Pełnienie funkcji opiekuna stażu Prowadzenie otwartych
zajęć dla nauczyciela
stażysty
Odbywanie bieżących
spotkań konsultacyjnych
Obserwacja prowadzonych
lekcji. W ramach
powierzonych
obowiązków Poświadczenie
Dyrektora
Arkusze obserwacji
lekcji
Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”. Przygotowanie planu i przesłanie na strony internetowe,IX 2012 Publikacja w Internecie,
Zrzut ze strony
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości, konkursów, planów pracy, programów itp. Cały okres stażu Przykładowe scenariusze, opracowane materiały
§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Formy realizacji Termin Uwagi/ sposoby dokumentowania
Tworzenie innowacji pedagogicznej Opracowanie i wprowadzenie innowacji pedagogicznej.
W okresie stażu Opracowana innowacja pedagogiczna
Opracowanie i wdrożenie innych programów zgodnych z potrzebami szkoły Opracowanie i realizacja programu. Zgodnie z potrzebami Program z zatwierdzeniem dyrektora szkoły , zapisy w dzienniku lekcyjnym


§ 8 ust. 2 pkt. 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego , egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej , eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Zadania Formy realizacji Termin Uwagi/ sposoby dokumentowania
Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Udział w pracach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Wg harmonogramu OKE Zaświadczenia z OKE


§ 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


Zadania Formy realizacji Termin Uwagi/ sposoby dokumentowania
Realizacja innowacji pedagogicznej Wykonywanie zadań w ramach realizacji innowacji pedagogicznej.
W czasie trwania innowacji Wpisy w dzienniku zajęć
Realizacja zadań wynikających z przystąpienia szkoły do projektów i programów edukacyjnych Prowadzenie Szkolnych kół Naukowych z chemii w ramach programu AU.

Pełnienie funkcji Szkolnego Koordynatora Akademii Uczniowskiej.

Realizacja innych zadań w ramach programów realizowanych przez szkołę.
Zgodnie z terminami realizacji programów Zaświadczenia
Poświadczenie
Dyrektora
Realizacja zadań wynikających z przystąpienia szkoły do konkursów zewnętrznych.
Udział w konkursach zewnętrznych Cały okres stażu Zaświadczenia, dyplomy
Organizowanie zajęć dodatkowych Prowadzenie zajęć dodatkowych np. zajęć wyrównawczych, przygotowujących do konkursów przedmiotowych, egzaminu gimnazjalnego Cały okres stażu Wpisy w dzienniku zajęć
Poznanie sytuacji rodzinnej i organizowanie pomocy uczniom z problemami.
Rozmowy z rodzicami.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną.

Stosowanie środków zaradczych. Cały okres stażu Notatki w dzienniku


§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Formy realizacji Termin Uwagi/ sposoby dokumentowania
Stała współpraca z pedagogiem szkolnym.
Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych Cały okres stażu Notatki,
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Olecku.
Obserwacja uczniów.

Skierowania na badania.

Realizacja zaleceń PPP.

Konsultacje z psychologiem (w razie potrzeb) Cały okres stażu Praca z dzieckiem z opinią, orzeczeniem,
Poświadczenie Dyrektora
Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie narkomanii, alkoholizmowi, nikotynizmowi i przestępczości wśród młodzieży oraz zaznajomienie ich z zasadami bezpieczeństwa przy współpracy z Policją i służbą zdrowia.
Nawiązanie współpracy z przedstawicielami Policji i służby zdrowia w celu poszerzenia wiadomości uczniów na temat uzależnień, kar i odpowiedzialności za popełniane czyny

Zaplanowanie cyklu zajęć z klasą na temat narkomanii, alkoholizmu i nikotynizmu

Opracowanie z uczniami plakatów i gazetek ściennych dotyczących uzależnień
Cały okres stażu Zaświadczenia o współpracy
Program cyklu zajęć wychowawczych – spis tematów
Potwierdzenia dyrektora szkołyPrzykładowe plakaty
Współpraca z różnymi instytucjami zgodnie z rzeczywistymi potrzebami szkoły. Współpraca z innymi instytucjami Cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Formy realizacji Termin Uwagi/ sposoby dokumentowania
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych. Stała współpraca z rodzicami, poznawanie środowisk wychowanków, diagnozowanie problemów, ustalenie metod pracy i pomocy, ich wyniki i wnioski.

Opieka nad uczniem mniej zdolnym, wyrównywanie braków, zachęcanie do korzystania z pomocy koleżeńskiej Cały okres stażu Ankiety, notatki własne


Dokumentacja szkolna


Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych wśród uczniów Rozpoznanie przypadków uczniów wymagających szczególnej pomocy ze strony nauczyciela, zdiagnozowanie problemów.

Opis sposobu pomocy, planowane a uzyskane efekty. W okresie stażu zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami Opisy przypadków, analiza podjętych działań i wnioski


Zatwierdzam do realizacji Opracowała: Aneta Makowska


......................................... .............................................
(podpis dyrektora szkoły) (podpis nauczyciela)


Kijewo, dn. 10 września 2012
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 656


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.