AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewa Dunagin, 2015-02-02
Ruda

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Program autorski "Umiejętność mówienia i słuchania poprzez gry i zabawy".

- n +

Spis treści strona

I Wstęp
II Opis programu
III Cele nauczania
IV Treści nauczania
V Procedury osiągania celów
1/ Metody nauczania
2/ Techniki nauczania
3/ Formy pracy
4/ Materiały i środki dydaktyczne
VI Ewaluacja programu
VII Bibliografia


I Wstęp
Program przeznaczony jest dla I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej Małe dzieci poznają świat w dużej mierze poprzez zabawę, a także poprzez działanie. Ich słuch w tym okresie jest bardzo wrażliwy, a narządy mowy na tyle elastyczne, ze po odpowiedniej liczbie ćwiczeń dzieci są w stanie rozróżnić i poprawnie wyartykułować wszystkie fonemy (głoski) nowego języka. Z łatwością również przyswajają sobie modele intonacyjne charakterystyczne dla języka angielskiego.
Dzieci w tym wieku są ciekawe świata. Nauka języka angielskiego może zatem stanowić nową pasjonującą przygodę ukazującą piękno nowego języka jak i kultury państw anglojęzycznych.
Program kładzie nacisk na rozwijanie sprawności mówienia i słuchania, zwłaszcza w początkowym etapie nauki.Wykorzystywana jest naturalna chęć dzieci do nauki na pamięć piosenek,wyliczanek,wierszyków i dialogów a także chęć uczestnictwa w grach i zabawach językowych.


II Opis programu
Prezentowany program opiera się na przekonaniu, że dzieci wprowadzone w świat języka angielskiego w klasach 1-3 są lepiej przygotowane do nauki tego języka w kolejnym II etapie edukacyjnym w klasach 4-6. Zakłada się bowiem,że język obcy powinien być obecny we wszystkich etapach edukacji dziecka jako narzędzie znakomicie pobudzające intelektualny rozwój,a także uwrażliwiające na zjawisko odrębności kulturowej użytkowników języka.Poniższy program oparty jest też na założeniu,że końcowy sukces w opanowaniu języka jest często wynikiem czasu nauczania,a więc im wcześniejdziecko rozpocznie edukację językową tym większe jest prawdopodobieństwo zdobycia umiejętności w stopniu umożliwiającym funkcjonowania we współczesnym świecie.
Pragnienie, by uczniowie naszej szkoły osiągali jak najwyższe wyniki i znajdowali przyjemność i radość w doskonaleniu znajomości języka angielskiego, spowodowało, że podjęłyśmy trud opracowania i zrealizowania niniejszego programu.
Koncepcja programu:
Nasz program autorski opracowany został w oparciu o nową podstawę programową dla I etapu edukacyjnego, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).), literaturę metodyczną oraz szeroko dostępne programy nauczania języka angielskiego dla klas 1-3 przygotowywane przez metodyków przedmiotu i autorów podręczników. Wykorzystałyśmy także własne doświadczenie zawodowe, jak i wiedzę nabytą podczas szeregu szkoleń, warsztatów metodycznych, konferencji, w których uczestniczyłyśmy oraz zajęć w ramach ukończonych studiów.
Tematyka proponowana w programie jest ściśle związana z treściami realizowanymi w ramach szkolnego programu wychowania w polskich szkołach. Zagadnienia odpowiadają poziomowi rozwoju psychiki dzieci i są związane ze znaną dzieciom otaczającą je rzeczywistością oraz dotyczą ich życiowych doświadczeń.
Prezentowany program skierowany jest do dzieci 6-9-letnich lub 7-10-letnich) z uwzględnieniem ich cech rozwojowych.
Poniższy program kładzie duży nacisk na sprawność językową,która jest nadrzędna w klasach 1-3- rozwijanie języka mówionego,umiejętności rozumienia ze słuchu i reagowania na usłyszane wypowiedzi,jak również odtwarzanie wyrazów i zwrotów,recytowania wierszyków,śpiewania piosenek itp.Ćwiczenia językowe usprawniające powyższe sprawności muszą być zróżnicowane,krótkie ,ciekawe ze względu na krótką koncentrację dziecka.Stąd taka bogata gama metod i technik nauczania młodszych dzieci.(szczegółowiej omówione w cżęści ”Procedury osiągania celów”)
Program nasz uwzględnia konieczność dostosowania sposobu przekazywania wiedzy do naturalnej w tym wieku aktywności dziecka. Umożliwia uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji, wspomaga rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem (według podstawy programowej). Dzieci winny uczyć się języka bezstresowo, ale aktywnie przy wykorzystaniu wszystkich zmysłów z naciskiem na naukę mówienia i słuchania. Zatem zajęcia najczęściej przybierają formę gier i zabaw słowno-muzycznych a także ruchowych.
Warunki realizacji programu:
Program jest przeznaczony do realizacji w nauczaniu języka angielskiego w klasacj I-III w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piasecznie w formie zajęć prowadzonych w tygodniu w ciągu jednego roku szkolnego.

III Cele programu:
Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego dzieci w wieku sześciu-dziesięciu lat jest uwrażliwienie na język angielski.
Jak wspomniano celem niniejszego programu jest wzbogacenie oferty pracy szkoły, wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz podniesienie poziomu nauczania języka angielskiego w naszej szkole.
Uwzględniając aktualne i przyszłe potrzeby językowe i wychowawcze dziecka pięcioletniego i sześcioletniego program wyróżnia takie cele jak:
 Budzenie zaciekawienia językiem angielskim poprzez osłuchanie dzieci z tym językiem
 Kształcenie podstawowych kompetencji komunikacyjnych (uczenie się struktur, konstrukcji zdaniowych)
 Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć (uczenie się słownictwa)
 Pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą i obyczajami krajów anglojęzycznych
 Motywowanie do nauki języka angielskiego poprzez wzbudzanie poczucia sukcesu i akceptacji oraz bezpieczeństwa (pozytywne ocenianie, dostosowanie sposobu nauczania do aktywności dziecka)
 Wspieranie twórczych działań dzieci w zakresie uczenia się języka
 Wdrażanie do pracy w grupie w trakcie gier i zabaw
 Rozwijanie postawy akceptacji, tolerancji wobec innych kultur
 Rozwijanie sylwetki społecznej dziecka, uczucia przyjaźni i tolerancji w trakcie gier, zabaw i pracy w grupach

Proces uczenia się języka u małych dzieci, to przede wszystkim rozwój sprawności takich jak: słuchanie, mówienie i w drugiej kolejności pisanie i czytanie.
Z uwagi na wiek uczenia się języka obcego przez dzieci w pierwszej fazie polega na stopniowym rozwijaniu rozumienia ze słuchu i reagowania na język gestem, słowem. Dziecko, zatem winno rozumieć polecenia nauczyciela, pojmować ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych i wypowiedzi, rozumieć nazwy wprowadzane na zajęciach (szczegółowo przedstawione w rozdziale Treści nauczania).
Druga faza uczenia się to nabywanie sprawności mówienia. Uczeń powtarza za modelem pojedyncze słowa, potem zwroty, recytuje krótkie rymowanki, śpiewa piosenki, odgrywa scenki sytuacyjne.
IV Treści nauczania:
Tematyka proponowana do realizacji na zajęciach jest skorelowana z programem nauczania wczesnoszkolnego oraz spójna z treściami realizowanymi w II etapie edukacyjnym.
Zakres treści jest dobrze dziecku znany i dotyczy głownie przyjaznych dziecku obszarów takich jak dom ,rodzina, szkoła oraz zagadnień kulturowych.
Przykłądowy materiał leksykalny:
1. Witamy się i przedstawiamy po angielsku.
- Hello!, Good morning, Hi!, I am……., What’s your name?, How are you?, I’m fine, thank you. Goodbye.
2. Poznajemy nazwy kolorów.
- pink, red, orange, yellow, green, blue, purple, white, black
3. Moja rodzina. Nazwy członków rodziny.
- This is my family. This is my….. and this is ….. . mummy, daddy, sister, brother, grandpa, grandma, me
4. Poznajemy nazwy przedmiotów szkolnych.
- What is this? This is a ……. . , pen, pencil, pencil-case, book, ruler, rubber, board
5. Liczymy od 1 do 100. Liczba mnoga rzeczowników. One-ten
6. Poznajemy nazwy części ciała i proste polecenia.
- ears, fingers, mouths, eyes, mars, head, noses, toes, knees
7. Zabawki.
- doll, balloon, robot, plane, kite, ball, train
8. Ćwiczenia ruchowe TPR- wydawanie poleceń i reagowanie na nie.
- Touch your…… - Open your ….. – jump ……
- Point to……. - Close your …… - Count to …..
- Say……… - Turn ……….
9. Zaimki miejsca: w, na , pod, obok. ( in, on, under, next to)
10. Boże Narodzenie, Wielkanoc.,Halloween,Pancake Day
- Christmas tree, presents, balls, snowman, candles, star, sweets, Santa Claus
- Easter Bunny, Easter eggs, Easter baskets
- Trick or treat.ghost,spider,witch
11. Nazwy zwierząt domowych.
- pets, cat, mouse, parrot, rabbit, hamster, tortoise, dog, horse, pig
12. Nazwy zwierząt egzotycznych.
- giraffe, tiger, monkey, zebra, elephant, lion
13. Nazwy potraw.
- apple, pear, banana, ice-cream, popcorn, cola, fish, chips, salad
14. Nazwy części garderoby.
- shorts, socks, shoes, trousers, dress, sweater
15. Wyrażanie emocji.
- Are you……happy, sad, angry, hungry?

Struktury gramatyczne:
 rzeczownik, liczba mnoga rzeczownika
 zaimki osobowe w funkcji podmiotu
 przymiotniki ( kształt, kolor, wielkość- big small)
 liczebniki główne do 100
 okoliczniki miejsca
 spójnik: and, but
 czasownik have got, to be
 tryb rozkazujący- polecenia, zakazy
 czas teraźniejszy prosty- wyrażanie upodobań ( I like, I don't like)

Sytuacje i funkcje komunikacyjne
 powitania
 przedstawianie się
 prezentowanie członków rodziny
 pytanie o imię, wiek, samopoczucie
 nazywanie części ubrań
 nazywanie części ciała
 podawanie nazw napojów i jedzenia
 podawanie nazw warzyw i owoców
 wyrażanie upodobań
 nazywanie zwierząt domowych i żyjących w zoo
 nazywanie zabawek
 podawanie nazw kolorów
 nazywanie przyborów szkolnych
 nazywanie pór roku
 nazywanie świąt i uroczystości


V Procedury osiągania celów

Podmiotem naszych działań jest dziecko w szczególnym okresie swego rozwoju. Sześciolatek w 1 klasie jest ruchliwy i aktywny(intelektualnie i fizycznie) w wykonywaniu zadań.
Planując pracę z dziećmi w takim wieku należy uwzględnić wszystkie jego potrzeby i zastosować taki dobór metod i technik nauczania, środków dydaktycznych i form pracy, aby potrzeby te zaspokoić oraz zapewnić dziecku sukces w poznawaniu nowej dziedziny wiedzy– języka obcego.
Zastosowane działania i środki powinny zatem charakteryzować się atrakcyjnością i różnorodnością, wielokrotnością powtórzeń, odwoływać się do tego, co dziecku bliskie, zaspakajać naturalną ciekawość i potrzebę bezpieczeństwa, dawać możliwość bycia zauważonym.
Szczególną uwagę należy zwrócić na respektowanie dwóch podstawowych praw przyznanych dzieciom w toku prac Rady Europy w kwestii nauki języka angielskiego: prawie do ciszy (dziecko osłuchuje się z nowymi słowami i strukturami i samo podejmuje decyzję o aktywnym uczestnictwie w mowie) oraz prawie do błędu (dziecko próbuje kontaktować się z otoczeniem metodą prób i błędów i nie może być za to karcone, ani poprawiane).

1/ Metody nauczania
Najbardziej pożądanymi na tym etapie wydają się być metoda TPR(zrozum – wykonaj –powiedz) , elementy metody komunikacyjnej, metoda bezpośrednia, metoda audiolingwalna. One też zostaną użyte w działaniach opartych o niniejszy program.
a) Metoda Bezpośrednia
Metoda ta zaleca używanie języka obcego kosztem zredukowania lub nawet całkowitej eliminacji języka ojczystego. Dzieci nie tylko są ,, otoczone” językiem angielskim, ale mają okazję postrzegać i poznawać świat właśnie w tym języku. Ma to znaczenie dla dalszego procesu nauczania, ponieważ ogranicza chęć tłumaczenia wszystkiego z języka angielskiego na polski i odwrotnie, co może prowadzić do problemów ze swobodnym komunikowaniem się.

b) Metoda Total Physical Response (TPR)
Praca tą metodą odbywa się na drodze– zrozum, wykonaj, powiedz. Dzieci uczą się poprzez słuchanie poleceń w języku angielskim. Obserwacja ich realizacji, a następnie samodzielne naśladowanie pozwala odgadnąć sens wypowiedzi. Kolejnym etapem jest gotowość wymówienia.
c) Metoda Komunikacyjna
Metoda ta wykorzystuje sytuacje zaistniałe na zajęciach do komunikowania się w języku angielskim. Celowość i autentyczność jest najważniejszą jej wartością.
d) Metoda Audiolingwalna
Stymuluje rozwój mowy i poprawnej wymowy w języku obcym. Skupia się na wykorzystaniu drylu językowego, który choć krytykowany przez część dydaktyków, wydaje się być odpowiednim dla dziecka w wieku 5-6 lat sposobem ćwiczenia struktur gramatycznych, wyrażeń i fraz typowych dla danego języka.
2 /Techniki nauczania
Odpowiedni dobór techniki jest gwarancją właściwego przebiegu nauczania. Nauczyciel pracujący w klasach I-III ma do dyspozycji bardzo szeroki zakres technik i sposobów realizacji celów.
Większość zaplanowanych do realizacji technik jest znana nauczycielom języka jak i nauczycielom nauczania wczesnoszkolnego i może ulegać niemalże nieograniczonym modyfikacjom. Szerzej zostaną omówione jedynie te, które będą wyróżnikiem tego właśnie programu.

a) Gry i zabawy językowe– nauka poprzez zabawę

 Bingo obrazkowe
Jest to gra z użyciem pionków i plansz, takich samych dla każdego dziecka zawierających 9 ilustracji. Każde dziecko na swojej planszy zaznacza pionkami umówioną ilość obrazków, których nazwy dobrze zna. Nauczyciel odczytuje wyrazy w dowolnej kolejności. Jeśli dziecko postawiło pionek na danym wyrazie, może go zdjąć. W chwili, gdy dziecko zdejmuje ostatni pionek, woła głośno: BINGO!
 Domino obrazkowe
 Zabawy true/false, yes/no
Nauczyciel prawidłowo lub błędnie nazywa wskazywane przedmioty. Dzieci oceniają poprawność wypowiedzi używając słów yes/no, true/false.
 Zapamiętywanie kolejności przedmiotów
 Odgadywanie nazwy ukrytego obrazka
 Pociąg ze słowami
Dzieci powtarzają we właściwej kolejności słowa wypowiedziane przez poprzedników i dodają jedno własne.
 Rozpoznawanie przedmiotów ukrytych w woreczku
 Głuchy telefon
 Zgadnij o czym myślę
Nauczyciel opisuje za pomocą znanych grupie słów oraz gestów wybrany przedmiot, dzieci odgadują, o której rzeczy rzecz mowa
 Kategorie
Nauczyciel podaje kategorię wyrazów, a dzieci wymieniają należące do niej nazwy przedmiotów
 Odd man out
Nauczyciel prezentuje trzy przedmioty lub rysunki, z których dwa należą do tej samej kategorii, a trzeci do innej. Dzieci oceniają, który z nich nie pasuje do reszty.
 Simon says
Nauczyciel wydaje polecenia znane z wcześniejszej nauki. Dzieci wykonują je tylko wtedy, gdy są poprzedzone zwrotem Simon says.
 Zabawa w kolory z użyciem piłki
Nauczyciel ustala z dziećmi, jaki kolor uniemożliwia złapanie piłki. Prowadzący (może być nim także dziecka) wypowiada nazwę koloru, a dziecko łapie piłkę, o ile nie jest to ,, zakazany” kolor i powtarza jego nazwę.
 Zamiana miejsca
Dzieci otrzymują obrazki i siadają w kole. Nauczyciel wypowiada dwa wybrane słowa, a dzieci, którym zostały one przypisane, zamieniają się miejscami.
.
 Łańcuszek pytań i odpowiedzi
Dzieci siedzą w kole, w którego środku leży kilka przedmiotów. Po kolei wybierają po jednej rzeczy i podają sąsiadowi pytając o jego nazwę.
 Towarzystwo pacynki
Wybrana przez nauczyciela pacynka towarzyszy dzieciom na wszystkich zajęciach. Uczy się z nimi i bawi. Mówi tylko w języku angielskim.b) Nauka poprzez piosenkę i rymowankę

Techniki te pomagają doskonalić pamięć mechaniczną i pozwalają na wprowadzenie struktury gramatycznej i słownictwa przewidzianego na daną jednostkę lekcyjną. Wystąpią na każdych zajęciach, ponieważ są przez dzieci bardzo lubiane, a jednocześnie stanowią najlepszy sposób zapamiętywania całych zwrotów, które później posłużą w procesie komunikacji oraz będą bazą do ćwiczeń dramowych. Towarzyszy im zazwyczaj ruch, który ułatwia zrozumienie i zapamiętanie.

c) Nauka poprzez działanie

Każda praca w grupie ,jak również prace projektowe, stwarzają idealną sytuację do wprowadzenia i stosowania Social language i Classroom Language. Pojawia się bowiem autentyczna potrzeba i uzasadnienie użycia języka.
Oprócz walorów dydaktycznych opisywana technika ma również aspekt wychowawczy. Wdraża zasady współdziałania, pomagania sobie wzajemnie, wykazywania troski o innych, przez co pomaga w realizacji celów kształcenia ogólnego, jakim jest kształcenie poprawnych kontaktów z rówieśnikami.


3 /Formy pracy
Formy pracy stosowane na zajęciach języka angielskiego w I etapie edukacyjnym to:
— wypowiedzi chóralne,
— wypowiedzi indywidualne za nauczycielem,
— zabawę indywidualną.
— wypowiedzi indywidualne bez powtarzania za nauczycielem,
— pary otwarte,
— pary zamknięte,
— zabawę w zespole.

4 / Materiały i środki dydaktyczne
Niniejszy program realizowany będzie bez zastosowania podręcznika. W codziennych zajęciach będą wykorzystywane karty pracy. Systematycznie kolekcjonowane karty działalności lekcyjnej oraz inne prace, będące efektem aktywności językowej dziecka, stworzą naturalne ,, portfolio”. Pozwoli ono dostrzec postępy w przyswajaniu języka, posłuży utrwaleniu i usystematyzowaniu wiedzy.
Środki dydaktyczne wspomagające realizację programu:
-kartoniki obrazkowe– flashcards:
-domina obrazkowe
-plansze do binga obrazkowego
-słowniki obrazkowe
-plakaty
-tablica interaktywna
-płyty DVD
-autentyczne materiały językowe

VI Ewaluacja programu
1/ Widoczne dokonania edukacyjne – osiągnięcia sukcesów.
2/ Obserwacja postępów dzieci na zajęciach. Umiejętności skupiania uwagi, zapamiętywania, wykonywania poleceń na określony temat, a także współdziałania w zespołach.
3/Zorganizowanie cyklicznych wystaw plastycznych z pracami dzieci.
.


VII Bibliografia:
1. Bogdan Siemiaszko, Marek Kuczyński 2009. Angielski na dobry początek.
2. Jeanette Corbett,Magdalena Kondro .2012. English Quest. Macmillan Publishers
3. Galloway Ch. 1997. Psychologia nauczania i uczenia się. Warszawa
4. Komorowska Hanna,2005. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
5. Werbińska Dorota. 2004. Skuteczny nauczyciel języka obcego. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
6. Gordon Lewis,2004. Games for children. Oxford
7.Pamuła Małgorzata,2003. Metodyka nauczania jezyków obcych w kształceniu zintegrowanym.Warszawa:Fraszka Edukacyjna.
8.Bogdanowicz Marta,2004. Metoda dobrego startu.Warszawa
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 527


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.