AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Bitowska, 2015-03-10
Gołdap

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Aneks do planu rozwoju zawodowego.

- n +ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
realizowany: od 01.09.2011 do 20.01.2015
z przerwą: 07.11.2012 - 28.06.2013

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: MAŁGORZATA BITOWSKA, nauczyciel kontraktowy
MIEJSCE ZATRUDNIENIA: SZKOŁA PODSTAWOWA W GALWIECIACH
ZAJMOWANE STANOWISKO: NAUCZYCIEL MATEMATYKI, INFORMATYKI, BIBLIOTEKARZ
GŁUGOŚĆ STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy
OPIEKUN STAŻU: mgr JOANNA KOŁOSZA, nauczyciel mianowany
POSIADANE KWALIFIKACJE: STUDIA MAGISTERSKIE: MATEMATYKA OGÓLNA
STUDIA LICENCJACKIE: MATEMATYKA I INFORMATYKA W NAUCZANIU PODSTAWOWYM I GIMNAZJALNYM
KURS KWALIFIKACYJNY Z BIBLIOTEKOZNAWSTWA

CEL GŁÓWNY:
 Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. (z póź. zmianami) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z póź. zmianami) oraz w Ustawie
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karcie Nauczyciela.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości i podejmowanie w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
 Podnoszenie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
 Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
 Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.


.

Lp. Zadania podejmowane w okresie stażu Formy i sposoby realizacji Termin Uwagi o realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.  Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela mianowanego.
 Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu. VIII/IX 2011 r.
IX 2013 r.


VIII 2011r.  Opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz aneksu.

 Wniosek o rozpoczęcie stażu.
2.
Współpraca z opiekunem stażu.  Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, ustalenie zasad współpracy, zawarcie pisemnego kontraktu i jego uaktualnienie.
 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
 Hospitacje prowadzone przez opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
 Omawianie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych
i obserwowanych lekcji.
IX 2011 r.
IX 2013 r.


Okres stażu  Kontrakt i jego uaktualnienie


 Harmonogram terminów i tematyki zajęć


 Konsultacje, rozmowy indywidualne
z opiekunem stażu, dyrektorem szkoły

3.

Dokumentowanie i realizacja planu rozwoju.
 Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, scenariuszy itp.).
 Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym.
Okres stażu

II 2015 r.

II 2015 r.
 Wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
 Sprawozdanie z realizacji stażu
 Wniosek wraz
z dokumentacją formalną
4. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności pedagogicznych poprzez udział
w wewnętrznych
i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.  Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego, w szkoleniach Rady Pedagogicznej, uczestnictwo w spotkaniach zespołów.
 Aktywny udział w pracy zespołów do ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły oraz do przeprowadzania analizy wyników sprawdzianu po klasie VI.
 Udział w lekcjach oraz zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
Okres stażu  Zaświadczenia Potwierdzenie dyrektora szkoły.

5. Rozbudowa własnego warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej.  Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej.
 Analiza i wybór programów nauczania, podręczników w oparciu o merytoryczne jego wartości i zgodne z podstawą programową.
 Opracowanie Przedmiotowych Zasad Oceniania z matematyki i zajęć komputerowych, kryteriów wymagań na poszczególne oceny
dla klas IV - VI .
 Coroczna aktualizacja planów nauczania z matematyki i zajęć komputerowych. Analiza wyników nauczania i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.
 Tworzenie dekoracji, materiałów i pomocy dydaktycznych: plansze, testy, sprawdziany, karty pracy, gry dydaktyczne, gazetki, prezentacje multimedialne
 Wdrażanie aktywizujących metod nauczania
 Przeprowadzenie otwartej lekcji matematyki dla rodziców.
 Organizowanie konkursów matematycznych.

Na bieżąco

IV w każdym roku szkolnym
IX w każdym roku szkolnymOkres stażuOkres stażu


 PZO, rozkład materiału, kryteria wymagań
 Pomoce dydaktyczne Scenariusze lekcji


 Protokoły
6. Dokonanie analizy wyników sprawdzianów oraz sprawdzianu po klasie VI.  Opracowanie analizy wyników sprawdzianu po klasie szóstej i przedstawienie innym nauczycielom.
 Udział w diagnozach zewnętrznych „Sesje z plusem”, próbny sprawdzian szóstoklasisty badający umiejętności matematyczne DUM-a oraz opracowanie własnych testów diagnostycznych
 Określenie mocnych i słabych stron, wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy
VI 2012r.
VI 2014r.


Okres stażu  Opracowane dokumenty
7. Ewaluacja metod pracy.  Dokonywanie modyfikacji, korekt planów i metod pracy.
Cały okres stażu  Korekty w planach nauczania.


Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
1. Poznawanie środowiska uczniowskiego i sytuacji rodzinnej uczniów.  Bieżące kontakty z rodzicami uczniów.
 Konsultacje z innymi nauczycielami, wychowawcami.
 Indywidualne rozmowy z uczniami.
 Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych
i pozaszkolnych.
 Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnienie zaleceń w procesie dydaktycznym i wychowawczym. Na bieżąco
 Bieżąca dokumentacja (adnotacje w dzienniku), notatki

2. Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb uczniów.  Organizowanie i przygotowywanie apeli, uroczystości i konkursów.
 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów mających trudności w matematyce oraz uczniom, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z matematyki.
 Organizacja wycieczek szkolnych.
 Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego
Okres stażu

Rok szkolny 2011/2012  Potwierdzenia udziału, scenariusze uroczystości, zapisy w dziennikach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
3. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


 Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i szkolnym programem profilaktyki.
 Podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę.
 Udział z uczniami szkoły w akcjach charytatywnych.
 Przygotowanie uroczystości szkolnych według harmonogramu pracy szkoły. Okres stażu  Zapisy tematów w dzienniku.

4. Promowanie szkoły.  Przygotowanie uczniów do konkursów i występów szkolnych i pozaszkolnych
 Współpraca z Kurierem gołdapskim i portalami internetowymi www.goldap.info i www.goldap.org
 Dokumentowanie dorobku kulturalnego szkoły poprzez prowadzenie kroniki szkolnej
oraz szkolnej strony internetowej
Okres stażu
Rok szkolny
2011/2012
2013/2014
2014/2015


 Potwierdzenie na stronie internetowej, w „Kurierze Gołdapskim”
 Kronika,
strona internetowa szkoły

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
1. Wykorzystanie Internetu
i komputera do poszukiwania informacji.  Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
 Korzystanie ze stron MEN oraz z publikacji dostępnych na portalach edukacyjnych Okres stażu  Strony internetowe (wydruki)
2. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania w pracy szkoły technologii komputerowej i informacyjnej.  Wykorzystanie Internetu i urządzeń multimedialnych na lekcjach matematyki, zajęć komputerowych i bibliotecznych.
 Prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.
 Przygotowywanie wystroju pracowni komputerowej, biblioteki, gazetki samorządowej i klasowej.
 Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”.
 Opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera –scenariuszy zajęć, kart pracy, planów pracy, sprawozdań itp.
Przygotowywanie: zaproszeń, życzeń
 Komunikowanie się z wydawnictwami, organizatorami konkursów, szkoleń.
 Tworzenie i administrowanie internetowej strony szkoły.
 Opracowywanie i dostarczanie materiałów na stronę internetową szkoły. Współpraca z innymi nauczycielami.
 Pomoc nauczycielom w obsłudze programów komputerowych, projektora.
Wg potrzeb


Na bieżąco

Rok szkolny
2013/2014
2014/2015


Wg potrzeb
 Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego.


 Adres strony www

 Materiały pomocnicze, karty pracy, prezentacje multimedialne.
 Materiały i pomoce dydaktyczne Strona internetowa szkoły

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.  Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie). Studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych.
 Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych.
 Pedagogizacja rodziców. Na bieżąco  Potwierdzenie opiekuna
 Potwierdzenia udziału.


 Zapis w dzienniku lekcyjnym.

2. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.  Opracowanie planu działań wychowawczych i tematykę zajęć wychowawczych.
 Comiesięczna analiza frekwencji oraz wyników w nauce swoich wychowanków.
 Organizowanie pomocy koleżeńskiej i indywidualna pomoc wychowankom.
 Objęcie szczególną troską uczniów mających trudności w matematyce (organizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki).
 Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów) i kołach zainteresowań.
 Realizowanie programu wychowawczego w ramach godzin wychowawczych.
 Pomoc uczniom w procesie kształtowania charakteru poprzez wspólne ustalenie tematyki lekcji wychowawczych, stosowanie różnych form pracy wychowawczej z uczniami np. wycieczki, imprezy klasowe.
 Przeciwdziałanie konfliktom w klasie, nałogom i uzależnieniom poprzez pracę uświadamiającą na zajęciach wychowawczych. Udział w programie profilaktycznym „Znajdź właściwe rozwiązanie”.
 Opieka nad uczniami w czasie imprez, wyjść pozaszkolnych, wycieczek itp.
 Kształtowanie świadomości ekologicznej, poczucia odpowiedzialności, właściwych postaw poprzez aktywne uczestnictwo w akcjach ,, Sprzątanie Świata”,
,, Góra grosza” itp.
 Aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych.
 Zachęcanie uczniów i rodziców do czytania.


Cały okres stażu
Cały okres stażu

Rok szkolny
2013/2014
2014/2015


 Plan i tematyka działań wychowawczych

 Protokoły z konkursów Zapisy tematów w dzienniku. Zapisy w dziennikach

 Karty wyjazdów
 Scenariusz imprezy czytelniczej
3. Umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu dydaktyki.  Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnienie zaleceń w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
 Wprowadzenie nowych metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.
Okres stażu

 Konspekty lekcji.


Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
1. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.  Analiza podstawowych przepisów prawa oświatowego i posługiwanie się nimi w trakcie awansu (Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli). Okres stażu  Znajomość przepisów
2.
Analiza dokumentacji szkolnej.  Analiza dokumentacji regulującej zasady funkcjonowania i organizacji szkoły: Statutu Szkoły, Szkolnego Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktyki, obowiązujących regulaminów i procedur, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole itp.
Okres stażu  Znajomość przepisów
3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.  Prowadzenie dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć dodatkowych, arkusze ocen, świadectwa. Okres stażu  Dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen.
4. Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego i posługiwanie się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w pracy nauczyciela.  Udział w pracach rady pedagogicznej i w pracy powołanych zespołów.
 Tworzenie i modyfikowanie dokumentacji szkolnej.
 Udział w zebraniach rady pedagogicznych.
 Praca w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych.
 Monitorowanie podstawy programowej Okres stażu  Potwierdzenia dyrektora szkoły
 Listy obecności


Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowanyZatwierdzam do realizacji:……………………………………………. ………………………………………….
Miejscowość i data Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

………………………………………….
Podpis nauczyciela*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami).
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 898


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.