AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

ARTUR WIERZBA, 2014-10-08
KIELCE

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO - LICEUM

- n +

Plan rozwoju zawodowego

Artura Wierzby
Nauczyciela mianowanego odbywającego staż na stopień nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach ul. Jagiellońska 90
w okresie od 01.09.2012 do 31.05.2015

Kielce 2012

Cele:


1. Propagowania zdrowego stylu życia.
2. Wdrożenie uczniów do troski o własne zdrowie, kształtowanie pozytywnych nawyków.
3. Poprawa efektywności pracy wychowawczej w szkole i środowisku.
4. Realizacja zadań szkoły.
5. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 257 z póżn. zmianami).
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póz. zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 oraz z 2007 r. Nr 214, poz. 1580).


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§8ust.2 pkt.1).

Zadania do realizacji
Forma realizacji
Terminy
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Poznanie procedury awansu zawodowego.


Aktywne uczestnictwo
w pracach związanych
z usprawnieniem pracy szkoły.
Poszerzenie wiedzy
i umiejętności
w procesie aktywnego
udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
Współpraca
z rodzicami

Podejmowanie zadań dodatkowych


Opracowani projektu poprawy zmierzającego
do poprawy bazy szkoły

Promocja szkoły
w środowisku.Zapoznanie się
z przepisami prawa dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Analiza dokumentów:
 Plan rozwoju szkoły
 Statut Szkoły
 WSO
 Plan wychowawczy
Aktywny udział
w procesie podnoszenia jakości pracy szkoły, opracowanie planu
i wskaźników.

Ewaluacja planu rozwoju szkoły.


Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach selektywnych do potrzeb własnych i szkoły.


Włączenie rodziców
do prac na rzecz szkoły.

Pomoc rodziców
w organizacji imprez szkolnych
i pozaszkolnych oraz imprez klasowych.

Udział rodziców
w wywiadówkach
i spotkaniach trójek klasowych


Podejmowanie działań związanych z rozwijaniem aktywności ruchowej uczniów

Promowanie zdrowego trybu życia:

 gazetki na temat zdrowego trybu życia
 pogadanka
 film
 aranżacja doboru wartości dietetycznych
wg potrzeb indywidualnych ucznia itp.

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

 trening bramkarza piłki nożnej
 trening piłki nożnej klas sportowychWzbogacenie
i konserwacja bazy sportowej. Gromadzenie przyborów i przyrządów do pracy szkoleniowej.Przygotowanie notek
do prasy lokalnej
i ogólnopolskiej- oraz międzynarodowej.

Współorganizacja imprez sportowych szkolnych
i pozaszkolnych oraz międzynarodowych
z udziałem rodziców.

IX 2012 r.

Cały okres stażuCały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażuCały okres stażu


Cały okres stażu
Znajomość przepisów prawa oświatowego. Prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego.Posiadanie bieżących wiadomości. Analiza dokumentów (planu rozwoju szkoły, Statutu Szkoły, WSO, planu wychowawczego).Właściwe wykorzystanie przepisów prawa w codziennej pracy
Arkusze, wnioski hospitacyjne
Wykaz
Sprawozdania
Ewentualne zmiany

Kserokopie certyfikatów i świadectw uczestnictwa


Zdjęcia – plan wynikowy spotkań itp.

Zapis w dzienniku lekcyjnym – notatki własne


Biuletyny – Gazetki – Trening mentalny – gablota szkolna itp.


Zapis w dzienniku zajęć pozalekcyjnych
Artykuły w prasie i relacje radiowe.


Scenariusze imprez.
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§8ust.2 pkt.2).

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik
komputerowychWykorzystanie Internetu.
Bieżąca informacja
o osiągnięciach sportowych uczniów na arenie szkolnej
i klubowej.

Opracowanie tabel i wyników szkolnych i pozaszkolnych – sprawności fizycznej .

Opracowanie wiadomości
na temat postępów uczniów
w imprezach szkolnych
i pozaszkolnych.

Prowadzenie dokumentacji szkolnej i diagnostycznej uczniów.


Publikacja konspektów, referatów itp. . na stronach internetowych.

Korzystanie z wiedzy
i doświadczenia innych nauczycieli.

Lektura aktualnych przepisów prawa oświatowego.
Cały okres stażu
Zgodnie
z programem wychowawczymCały okres stażu
Cały okres stażu


Gablota szkolna - Internet
Notatki własneNotatki własne,
Zdjęcia, dyplomy, prezentacje

Zapisy
w dziennikach
lekcyjnychPoświadczenia


Certyfikaty – Staże itp.
Uchwały, rozporządzenia
i inne akty prawne
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.§8 ust.2 pkt.3).
Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem
Prowadzenie zajęć otwartych
dla zainteresowanych nauczycieli
Opracowanie referatu
i wygłoszenie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.


Opracowanie i udostępnienie konspektów zajęć , scenariuszy imprez, planów.

Udział w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli w – f . Zajęcia treningowe z zakresu piłki nożnej i ogólnej sprawności fizycznejRok szkolny 2013/2014Cały okres stażuDwa razy w roku szkolnym Konspekty, scenariusze zajęć

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich( §8 ust.2 pkt.4a).
Opracowanie
i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych
(piłka nożna chłopców i dziewcząt)
Opracowanie programu ,,Indywidualizacja pracy treningowej
a poziom własnej sprawności’’.
Współorganizacja turnieju
o Mistrzostwo SZS szkół Ponadgimnazjalnych

Organizacja Dnia Sportu Szkolnego i międzyszkolnego Turnieju piłki nożnej
o Puchar Dyrektora szkoły.

Prowadzenie zajęć mających na celu zapoznanie młodzieży z podstawowymi pomiarami zdolności motorycznych
i sprawnościowych w celu dalszego rozwoju swoich umiejętności.
 Szybkość
 Wytrzymałość
 Zwrotność
 Gibkość I – II – III rok trwania stażu


Czerwiec 2013

I semestr roku szkolnegoI rok stażuWnioski
do dalszej pracy
Opracowania własne
Dziennik zajęć pozalekcyjnych – terminarz rozgrywek
Dyplomy
Program
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami ( §8 ust.2 pkt.4e).

Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych
(program zajęć z zakresu piłki nożnej)Promocja szkoły w środowisku

Przygotowanie do zawodów sportowych – szkolnych i poza szkolnych

Idea piłki nożnej na lekcjach wychowania fizycznego w szkole


Udział w Targach edukacyjnych.

Organizacja turniejów sportowy dla szkół gimnazjalnych.
Cały okres stażu
Harmonogram
Notatki w prasie lokalnej, zdjęcia – video


Notatki własne
Zapisy w dzienniku lekcyjnym


Dokumentacje


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych(§ 8 ust.2 pkt.4c)

Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów
i organizowanie pomocy uczniom
z problemami.

Organizacja imprez oraz wycieczek szkolnych

Organizacja konkursów
i turniejów sportowych szkolnych
i pozaszkolnych


Czynny udział
w organizowaniu akcjiWspółpraca międzyszkolna

Współpraca ze Służbą Zdrowia


Współpraca z policją.


Rozmowy z rodzicami .

Zdiagnozowanie środowiska uczniów.

Współpraca z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną, Pedagogiem szkolnym

Organizowanie pomocy uczniom.

Organizacja wycieczek do miejsc związanych z kulturą ( muzeum – kino – teatr)

Organizacja imprez klasowych
i szkolnych :
 Wigilia
 Turniej szkolny
o Puchar Dyrektora Szkoły
w piłce nożnej
 Dzień Sportu Szkolnego
 Inne
Organizacja zawodów
międzyklasowych
i międzyszkolnych

Współorganizacja akcji:
 Sprzątanie świata
 Dzień Ziemi
 Dzień bez papierosa

Organizacja zawodów międzyszkolnych

Zaproszenie pielęgniarki
na spotkanie z młodzieżą poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy.

Pogadanki na temat bezpieczeństwa oraz przestępczości nieletnich.
Cały okres stażu


Cały okres stażu

Grudzień

Listopad

Czerwiec


Czerwiec
Kwiecień
Październik


Cały okres stażuNotatki własne i zapisy
w dzienniku lekcyjnym

Karty wycieczki – zapisy
w dzienniku lekcyjnym


Kalendarz imprez


Kalendarz imprez sportowych.
Dyplomy i nagrody
Scenariusze imprez


Scenariusze imprez - dyplomy


Zapisy w dziennikach lekcyjnych


Zapisy w dziennikach lekcyjnych
Umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły (§ 8 ust.2 pkt.5).


Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Opis i analiza przypadków
Cały okres stażu


Opracowany opis i analiza

Zastrzega się możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu.


Zatwierdzam do realizacji

...................................... ............................
( Data i podpis Dyrektora) (Podpis nauczyciela)
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 673


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.