AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Patrycja Wójcik-Bubniak, 2014-10-08
Biecz

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Wprowadzenie

Jestem nauczycielem przedmiotów ekonomicznych z 6-letnim stażem pracy pedagogicznej zatrudnionym na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.
Odbywanie przeze mnie stażu zostało poprzedzone dwuletnim okresem czasu potrzebnym na analizę podstawowych dokumentów prawnych, dokumentacji szkolnej, publikacji, podnoszenie jakości warsztatu pracy, poznawanie specyfiki szkoły ponadgimnazjalnej.
W dniu 31 sierpnia 2006 roku złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, a następnie opracowałam plan rozwoju zawodowego, który wyznaczył kierunki mojego dalszego rozwoju. Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i doskonaliłam umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze. Analizowałam prawo oświatowe w zakresie funkcjonowania szkoły oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań zamieszczonych w planie rozwoju zawodowego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającymi rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 7. 2. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Systematyczna współpraca z opiekunem stażu, obserwacja zajęć edukacyjnych.

Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu. Zawarłyśmy kontrakt, w którym jasno i czytelnie określiłyśmy zasady współpracy. Po analizie właściwych tekstów prawa oraz dokumentów dotyczących procedury awansu zawodowego, a także po konsultacjach z opiekunem stażu opracowałam plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. Często korzystałam również ze wskazówek dotyczących awansu zamieszczonych na edukacyjnych portalach internetowych. Wiele pomogły mi również konsultacje z innymi kolegami i koleżankami ubiegającymi się o stopień nauczyciela mianowanego czy dyplomowanego oraz aktualne informacje o awansie przekazywane w trakcie rad pedagogicznych. Przy doskonaleniu własnego warsztatu pracy bardzo pomocne okazały się lekcje prowadzone w obecności opiekuna stażu i udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu. Hospitacje moich lekcji przez opiekuna stażu bardzo pomagały mi w dalszej pracy. Dzięki obserwacjom zajęć poznałam różnorodne metody i formy pracy stosowane na lekcjach przez doświadczonego już pedagoga, jakim jest mój opiekun stażu Pani mgr Beata Bochniak. Zawsze chętnie wysłuchiwałam wskazówek dotyczących sposobu prowadzenia moich lekcji, stosowałam się do cennych rad. Szczególną uwagę zwracałam na stosowane metody i formy pracy.


2. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Doskonalenie własnego warsztatu pracy realizowałam również poprzez udział w szkoleniach, kursach doskonalących i warsztatach takich jak:
- Konferencja „Komunikacja i promocja marketingowa na rynku edukacyjnym” zorganizowanej w ramach „Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Procesu Dydaktycznego w Zakresie Przedsiębiorczości”.
- Studia Podyplomowe na kierunku „Edukacja dla bezpieczeństwa” na Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
- Szkolenie „Zarządzanie projektami” dla beneficjentów programu Leonardo da Vinci z konkursu 2009 poświęcone zasadom zarządzania projektami i przygotowywania raportu końcowego dla Beneficjentów projektów mobilności.
- “Uczenie się przez całe życie” szkolenie dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych dla szkół.
- „Nowe horyzonty” Edukacyjna Inicjatywa Małopolski.

W lutym 2010 roku podjęłam dalsze kształcenie na studiach podyplomowych na kierunku „Informatyka dla nauczycieli” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.
Ponadto brałam udział w konferencjach, w szkoleniach Zespołów Nadzorujących egzamin maturalny oraz egzamin zawodowy, a także szkoleniach organizowanych w ciągu roku szkolnego w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli szkoleniach, które służyły wymianie doświadczeń, aktualizowaniu informacji dotyczących nauczania, konkursów, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz prawa oświatowego.


3. Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej.

W trakcie stażu doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych. Opracowywałam, modyfikowałam i dostosowywałam rozkłady nauczania, jak również wymagania edukacyjne z nauczanych przeze mnie przedmiotów na poszczególne stopnie oraz przygotowywałam rozkłady zajęć na godziny do dyspozycji wychowawcy. Tworzyłam scenariusze lekcji, w których starałam się wdrażać aktywizujące metody nauczania i oceniać ich skuteczność, aby uczynić lekcje bardziej atrakcyjnymi dla uczniów.
Prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu, według ustalonego harmonogramu. Po każdej lekcji przeprowadzałam samoocenę i analizowałam wskazówki otrzymane przez osobę hospitującą, które uświadamiały mi moje mocne i słabe strony w prowadzeniu zajęć i pozwalały doskonalić metody pracy z uczniami. Obserwowałam też zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu.
Podczas lekcji starałam się zwracać uwagę na wykorzystanie czasu na lekcji, rodzaje środków dydaktycznych i form pracy z uczniami, zasady stosowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania i indywidualizację pracy na lekcji.
Regularnie przeprowadzałam różnorodne formy sprawdzania postępów uczniów: testy, sprawdziany, kartkówki. Opracowywałam dla uczniów zadania przygotowujące ich do zewnętrznego egzaminu zawodowego w oparciu o dostępne podręczniki, zadania zamieszczane na ekonomicznych portalach internetowych oraz aktualne informatory CKE, zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi i aktualną podstawą programową. Przeprowadzałam egzaminy próbne dla uczniów, którzy zdawali egzamin zawodowy i dokonywałam ich analizy. Dało mi to pogląd na możliwości moich uczniów, pomogło w odpowiednim doborze metod pracy oraz sposobów nauczania danego materiału. Podczas pracy na dodatkowych zajęciach stosowałam indywidualne podejście w zależności od potrzeb ucznia, a wiedza o tym, co młodzieży sprawia trudności, pozwoliła mi modyfikować swoje rozkłady nauczania i udoskonalać techniki prowadzenia lekcji.

4. Troska o wygląd pracowni Technik Biurowych, przygotowanie materiałów dydaktycznych, stworzenie miłego i przytulnego miejsca pracy.

Istotnym zadaniem w ramach organizowania i doskonalenia własnego warsztatu pracy była renowacja pracowni Technik Biurowych, której jestem opiekunem. Dzięki wsparciu finansowemu rodziców moich wychowanków oraz ich pomocy, udało się wymalować pracownię oraz wyposażyć ją w plansze dydaktyczne, wzbogacając tym samym bazę materialną szkoły oraz stwarzając dzięki temu miłe i przytulne miejsce pracy.


§ 7. 2. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej.

Założenia powyższego punktu rozporządzenia realizowałam głównie przez pełnienie funkcji wychowawcy klasy Technikum Ekonomicznego. Podejmując zadania wychowawcy starałam się poznać sytuację rodzinną i materialną moich uczniów, aby zadbać o udzielenie im odpowiedniej pomocy i dobrać właściwą tematykę lekcji wychowawczych. W tym celu rozmawiałam z wychowankami, rodzicami, pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami. Analizowałam dokumentację uczniów dostarczoną po ukończeniu gimnazjum, aby lepiej poznać mich wychowanków. Ewentualne problemy wychowawcze konsultowałam z pedagogiem szkolnym i zgłaszałam Dyrekcji , a także przedstawiałam je na zebraniach Zespołu Wychowawczego.
Będąc świadoma jak ogromny wpływ na rozwój młodzieży ma środowisko, w którym wyrośli, starałam się je jak najlepiej poznać. Starałam się zapoznać z potrzebami, zainteresowaniami oraz problemami uczniów poprzez ich obserwację w trakcie lekcji i zajęć dodatkowych. Środowisko lokalne diagnozowałam głównie poprzez rozmowy z rodzicami, obserwację, a także czytanie miejscowej prasy. Sytuację domową moich uczniów poznawałam w trakcie wywiadów z młodzieżą, rodzicami, pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami. Zdobytą wiedzę wykorzystywałam do integracji zespołu klasowego, organizacji lekcji do dyspozycji wychowawcy i pracy wychowawczej. Jako wychowawca przeprowadziłam szereg lekcji poruszających współczesne problemy cywilizacyjne. Na bieżąco rozwiązywaliśmy wspólnie konflikty klasowe, wspólnie organizowaliśmy klasowe imprezy okolicznościowe. Mój wychowanek Tomasz Wróbel przez dwa lata otrzymywał stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane uczniowi o najwyższej średniej w szkole. Moi wychowankowie ukończyli szkołę uzyskując jako klasa średnią ocen jedną z najwyższych w szkole. Naprawdę miałam wielkie szczęście być wychowawcą tak fantastycznej młodzieży. Ich sukcesy są również moimi sukcesami ze wszystkich naraz i z każdego osobna cieszę się niezmiernie.
Znając trudną sytuację materialną uczniów, starałam się w miarę możliwości pomóc w dostępie do tańszych podręczników i sama zamawiałam je uczniom poprzez Internet uzyskując znaczne rabaty.
Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów starałam się angażować wychowanków w życie szkolne, organizację szkolnych akademii i imprez.
Jako wychowawca i pedagog pełniłam rolę opiekuna młodzieży na wycieczkach przedmiotowych, wyjściach do kina, podczas rekolekcji wielkopostnych oraz szkolnych dyskotek.

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów oraz problematyki środowiska lokalnego.

Jako autor wniosku i koordynator projektu pt. „Doskonalenie kwalifikacji w zawodzie hotelarza poprzez poznanie standardów usług hotelarskich w UE” realizowanego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci pozyskałam dla celów realizacji programu blisko 100 000 Euro ze środków Unii Europejskiej. Realizacja projektu w szkole umożliwi odbycie stażu zagranicznego 31 uczniom Technikum Hotelarstwa Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu przy współpracy w realizacji projektu z europejskimi partnerami projektu tzn. Sistema Turismo s.r.l. we Włoszech oraz ESMOVIA w Hiszpanii. W ramach projektu zaplanowano odbycie przez uczniów miesięcznych praktyk edukacyjnych za granicą, dzięki którym będą oni mieli okazję do praktycznego doskonalenia kwalifikacji w zawodzie hotelarza, co niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia szans i konkurencyjności absolwentów szkoły na krajowym i europejskim rynku pracy. Ponieważ większość uczniów naszej szkoły zamieszkuje na terenach wiejskich o jednym z najwyższych wskaźników bezrobocia, potwierdza to konieczność uzyskiwania wysokich kwalifikacji przez naszych absolwentów, którzy zamieszkują na terenie defaworyzowanym ekonomicznie. Ponadto struktura hotelarska w regionie jest słabo rozwinięta, co znacząco wpływa na możliwości zorganizowania i właściwego przeprowadzenia obowiązkowej praktyki zawodowej. Konieczność odbywania praktyki w odległych od miejsca zamieszkania hotelach zmusza do dodatkowych nakładów finansowych rodziny uczniów, które często same znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Realizacja niniejszego projektu będzie ogromnym wsparciem dla jego uczestników i szkoły jako instytucji, której znaczenie w środowisku lokalnym zdecydowanie wzrośnie. Nadanie charakteru europejskiego praktykom odbywanym przez uczniów wzmocni prestiż szkoły, zwiększy atrakcyjność jej oferty edukacyjnej a przede wszystkim przyczyni się do wyjścia naprzeciw zapotrzebowaniu na stworzenie większych możliwości zatrudnienia, pobudzi rozwój ducha przedsiębiorczości wśród uczniów, ukierunkuje ich na dalszy rozwój, planowanie ścieżki kariery zawodowej i podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz wzmocni pozycję absolwentów na rynku pracy w branży turystyczno-hotelarskiej w Polsce i UE.

3. Wyrabianie aktywnej postawy uczniów wobec współczesnych problemów cywilizacyjnych.

Organizowałam różne spotkania i imprezy klasowe, które miały pomóc w stworzeniu przyjaznej, budującej atmosfery i poznaniu zespołu klasowego takie jak: Wigilia, wycieczki, m.in. do Krakowa, dwudniowy rajd pieszy, przedstawienie szkolne z okazji pożegnania klas maturalnych, pielgrzymkę do Łagiewnik oraz bal Studniówkowy. Starałam się koordynować te działania, a ich szczegółową organizację pozostawiałam wychowankom, aby uczyć ich odpowiednich postaw prospołecznych oraz umiejętności działania i komunikacji w grupie. Wspólne przygotowywanie imprez silnie integrowało klasę a uczniowie uczyli się profesjonalnych wystąpień przed szeroką publicznością i odpowiednich zachowań w oficjalnych sytuacjach.
Co roku przygotowywałam plan wychowawczy oparty na Programie Wychowawczym Szkoły, w którym uwzględniałam realizację tematów dotyczących zagrożeń i problemów współczesnej młodzieży. Lekcje wychowawcze miały charakter dyskusji i pogadanek. Dużą wagę przywiązywałam do tematów związanych z nałogami, agresją, tolerancją, propagowałam zasady zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania, higieny, organizacji pracy i czasu wolnego. Aby móc rzetelnie przygotować się do tych zajęć analizowałam literaturę poświęconą współczesnym problemom i zagrożeniom, materiały wyszukiwałam w bibliotece szkolnej oraz Internecie. Korzystałam z informacji przekazywanych na Radach Pedagogicznych przez pedagoga i Dyrekcję oraz przez innych wychowawców podczas spotkań organizowanych w ramach Zespołu Wychowawczego. Zaprosiłam również na lekcję pedagoga szkolnego w celu prelekcji na temat zgubnych skutków nałogów oraz agresji. Przeprowadzałam konsultacje z pedagogiem, pielęgniarką szkolną oraz z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie na temat moich wychowanków.

4. Pełnienie funkcji zastępcy opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Pełnienie funkcji zastępcy opiekuna Samorządu Uczniowskiego pozwoliło mi na poznanie potrzeb i oczekiwań uczniów, stworzenie dla nich w szkole przestrzeni dla aktywności i umożliwienie im korzystania z prawa do działania. Koordynowałam prowadzone z oddolnej inicjatywy uczniów, działania w ramach wsparcia w formie wolontariatu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

5. Organizowanie spotkań z rodzicami.

W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich uczniów na zebraniach ogólnoklasowych (średnio 2-3 razy w semestrze) oraz indywidualnych (według potrzeb). Na każdym spotkaniu z rodzicami przekazywałam informacje dotyczące frekwencji, wyników nauczania, zachowania i współdziałania w społeczności klasowej i szkolnej. Łączyłam moją wiedzę z doświadczeniem rodziców i wspólnie staraliśmy się rozwiązywać problemy, jakie pojawiały się w trakcie roku szkolnego. W trudnych przypadkach korzystałam z pomocy pedagoga szkolnego.

§ 7. 2. 3 Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie komputera w pracy dydaktycznej.

Dynamiczne przemiany kulturowe, ekonomiczne i naukowo-techniczne końca ubiegłego wieku wymusiły niejako milowy postęp w dziedzinie edukacji, pozyskiwania informacji, a co za tym idzie nowe standardy w pracy nauczyciela. Technologie informacyjne stały się niezbędnym narzędziem pracy każdego pedagoga. Dlatego też w swojej pracy dydaktyczno- wychowawczej nieustannie korzystałam z technologii informacyjnej i komputerowej m.in. urozmaicając w ten sposób prowadzone lekcje poprzez wykorzystanie przygotowanych przeze mnie prezentacji multimedialnych dotyczących zagadnień związanych z nauczanymi przedmiotami. Opracowywałam różnorodne zestawy zadań, testy, sprawdziany, rozkłady materiału nauczania, scenariusze lekcji, regulaminy konkursów, ogłoszenia, dyplomy wykorzystując w tym celu komputer i edytory tekstu. Przygotowywałam także zestawienia ocen wychowanków na zebrania rodziców oraz świadectwa szkolne. Opracowywałam dane statystyczne, dotyczące semestralnych wyników nauczania mojej klasy, w arkuszu kalkulacyjnym. Opracowując pomoce dydaktyczne, testy, wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach programu Leonardo da Vinci, materiały konkursowe, najczęściej korzystałam z pakietu Microsoft Office (Word, Power Point, Excel).
Pracę ułatwiał mi również Internet. Był dla mnie źródłem wiedzy, informacji oraz niezastąpionym narzędziem komunikacji. Odwiedzałam strony internetowe utworzone przez innych nauczycieli, portale ekonomiczne i edukacyjne, poszukując zwłaszcza ciekawostek ekonomicznych, zadań na konkursy, sprawdziany, powtórki czy przykładowych arkuszy przygotowujących uczniów do zewnętrznego egzaminu zawodowego. Na bieżąco śledziłam informacje zawarte na stronach internetowych CKE, OKE, MEN i Kuratorium Oświaty w Krakowie. Internetowe encyklopedie pozwalały mi uściślać i ujednolicać definicje pojęć w trakcie przygotowywania się do lekcji. Portale edukacyjne typu literka.pl, eduseek.pl, nbportal.pl na których mam utworzone swoje konto, były dla mnie źródłem scenariuszy ciekawych lekcji wychowawczych oraz scenariuszy na uroczystości szkolne.
Internet służył mi też do uzyskiwania informacji na temat organizowanych kursów dokształcających, konkursów, repertuaru kin i teatrów. Dzięki niemu mogłam również poszerzać i aktualizować swoją wiedzę na temat przepisów prawa oświatowego oraz korzystać z rad ekspertów odpowiadających na pytania na forach internetowych portali edukacyjnych. Mogłam w szybki sposób docierać do niezbędnych dokumentów, takich jak Karta Nauczyciela. Wyznaczałam również uczniom zadania oraz opracowania tematów w formie referatów, które wymagały znalezienia informacji w Internecie.

2. Korzystanie z komputera podczas zajęć dydaktycznych.

Komputer jest moim narzędziem pracy, wykorzystuję go zawsze, gdy tylko istnieje ku temu możliwość, urozmaicając w ten sposób prowadzone lekcje poprzez wykorzystanie przygotowanych przeze mnie prezentacji multimedialnych dotyczących zagadnień związanych z marketingiem i ekonomią. Podczas odbywania stażu często wykorzystywałam na swoich lekcjach prezentacje, ćwiczenia i materiały zawarte na stronach internetowych NBPortal oraz www.rynkologia.pl.
Wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania oraz Internetu pozwalało mi uniknąć nudy i rutyny w prowadzeniu zajęć oraz uczynić lekcje ciekawszymi dla uczniów.


3. Wykorzystanie komputera w pracy na rzecz szkoły.

Podczas odbywania stażu opracowałam prezentację multimedialną promującą szkołę w celach rekrutacji, która była wykorzystywana w czasie spotkań z gimnazjalistami i ich rodzicami.
Przeprowadziłam również wśród uczniów naszej szkoły ankietę, w ramach realizacji projektu Comenius pt. "Zachowania konsumenckie wśród młodzieży w zestawieniu europejskim" a następnie dokonałam w Excelu obróbki danych i analizy wyników ankiety na potrzeby niniejszego projektu.
Sporządziłam wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pt. „Doskonalenie kwalifikacji w zawodzie hotelarza poprzez poznanie standardów usług hotelarskich w UE” Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”.

§ 7. 2. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki.

W celu poszerzenia wiedzy pedagogicznej i psychologicznej korzystałam ze zbiorów biblioteki szkolnej oraz Internetu. Zapoznałam się z informacjami na temat przepisów dotyczących praw dziecka, sposobów postępowania w sprawach nieletnich, metod pracy z uczniem o różnorodnych potrzebach edukacyjnych.
Niezwykle cenna była dla mnie współpraca z innymi doświadczonymi wychowawcami i pedagogiem szkolnym. Służyli mi oni radą i przykładem w rozwiązywaniu konkretnych problemów.

2. Wykorzystywanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Podczas realizacji stażu na nauczyciela mianowanego, niemal codziennie stawałam przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna okazała się moja wiedza z psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Każde dziecko jest inne, ma inne zdolności, zainteresowania, potrzeby. Dlatego tak ważna jest indywidualizacja zadań i wymagań stawianych uczniom. Podczas prowadzonych przeze mnie zajęć starałam się, by były one zrozumiałe i ciekawe dla wszystkich dzieci.
Zdobytą wiedzę wykorzystywałam przede wszystkim do rozwiązywania problemów edukacyjnych uczniów. Organizowałam pomoc koleżeńską, prowadziłam zajęcia wyrównawcze a w przypadku dalszych niezadowalających postępów w nauce przeprowadzałam rozmowę z rodzicami dotyczącą zasad pracy ucznia w domu i konsekwencji płynących z otrzymania oceny niedostatecznej. W zależności od skali zaistniałego problemu starałam się modyfikować rozkłady materiału nauczania, techniki nauczania i dobierać zadania pod kątem możliwości uczniów. Organizowałam zajęcia dla danej klasy przed sprawdzianem czy jego poprawą. Na każdym sprawdzianie czy teście różnicowałam poziom trudności zadań, zgodnie z wymaganiami na poszczególne stopnie.
W codziennej praktyce wychowawczej stawałam przed problemami związanymi z rozwiązywaniem konfliktów i sporów. Musiałam radzić sobie z zachowaniami agresywnymi, aroganckimi lub odwrotnie z postawami wycofania, strachu, braku wiary w siebie, odizolowania czy też braku posłuszeństwa, ucieczkami, nadpobudliwością. W skrajnych przypadkach kierowałam uczniów na indywidualną rozmowę z pedagogiem szkolnym. Starałam się mieć dobry kontakt z rodzicami uczniów i wspólnie z nimi na bieżąco rozwiązywać pojawiające się trudne sytuacje wychowawcze. Służyły temu zebrania ogólne i indywidualne, bądź spotkania ucznia z rodzicem w obecności wychowawcy czy pedagoga.
Starałam się sprostać potrzebom moich wychowanków i w przypadku trudnej sytuacji materialnej ucznia zwalniałam go ze składek klasowych, szkolnych, umożliwiałam dostęp do tańszych podręczników czy zezwalałam na spłacenie kosztu wycieczki w ratach lub w dogodnym terminie. Służyłam radą rodzicom, którzy sami nie byli w stanie poradzić sobie z dzieckiem.


§ 7. 2. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego, analiza podstawowych aktów prawnych prawa oświatowego oraz aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa.

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę
z opiekunem stażu i opracowałam plan rozwoju zawodowego. Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Służyłam swoją wiedzą na temat uzyskiwania stopni awansu kolegom i koleżankom odbywającym pierwszy stopień awansu lub rozpoczynającym staż na nauczyciela mianowanego.
2. Analiza dokumentacji szkoły, ustawy o systemie oświaty oraz Karty Nauczyciela.

Dążąc do prawidłowego posługiwania się przepisami systemu oświaty na bieżąco aktualizowałam swoją wiedzę śledząc nowości na stronach Internetowych MEN i CKE. W trakcie stażu brałam udział w konstruowaniu i modyfikacji dokumentów szkolnych, jak już wcześniej wspomniałam Statutu Szkoły, oraz tworzyłam własne PSO do poszczególnych przedmiotów w oparciu o istniejący WSO. Zapoznałam się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Zespołu Szkół Zawodowych takich jak: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców, wreszcie szczegółowymi zasadami oceniania i organizowania pracy na lekcjach oraz podstawą programową nauczanych przedmiotów. Zapoznałam się ze sposobem prowadzenia dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć dodatkowych, księgi zastępstw, arkuszy ocen, świadectw, ksiąg inwentarzowych. Uzyskaną w ten sposób wiedzę miałam szanse wykorzystać w praktyce, prowadząc dokumentację szkolną, biorąc udział w konferencjach plenarnych, klasyfikacyjnych i szkoleniowych Rady Pedagogicznej. Sporządzałam protokół z przebiegu obrad Komisji Przedmiotów Ekonomicznych. Uczestniczyłam w pracach różnych komisji: inwentaryzacyjnej, rekrutacyjnej, przedmiotów ekonomicznych oraz Zespołu Nadzorującego etap pisemny egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego. Współtworzenie, a tym samym znajomość najważniejszych wewnątrzszkolnych aktów prawnych- statutu pozwoliła mi lepiej wykonywać obowiązki nauczyciela – wychowawcy, obiektywnie oceniać wiedzę i zachowanie uczniów.
Dogłębne poznanie podstawy programowej pomogło mi w wyborze właściwego programu nauczania, tworzeniu własnych planów pracy, planu realizacji ścieżek między przedmioto-wych.

Podsumowanie

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. W czasie trwania stażu udało mi się zrealizować postawione w planie rozwoju zawodowego zadania, dzięki którym poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne, przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły. Podejmowane wyzwania stały się dla mnie inspiracją, wyzwalały nowe pomysły, które mam nadzieję w przyszłości realizować. Zrozumiałam, że by zostać dobrym pedagogiem, często musimy zauważać rzeczy niewidoczne dla innych, pochylać się nad najmniejszym nawet osiągnięciem ucznia, każdym odniesionym sukcesem wychowawczym, gdyż może być on jednym z kamyków na drodze do osiągnięcia doskonałości.
Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie oraz unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Bardzo dobrze potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu naszej szkoły. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Dużą satysfakcję sprawia mi fakt, że moje działania są zauważane przez Dyrekcję szkoły, czego dowodem jest otrzymanie nagrody Dyrektora Szkoły. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże, dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.
Lubię swoją pracę — mam ogromną satysfakcję, gdy moi uczniowie odnoszą sukcesy w życiu osobistym i zawodowym. Dzięki pracy w szkole nauczyłam się: cierpliwości, obiektywności, organizacji czasu, rozwiązywania konfliktów– nauczyłam się jak być lepszym nauczycielem.
Okres stażu to tylko niewielki odcinek mojej pracy pedagogicznej, a dzisiejsza prezentacja pozwala mi wyciągnąć wnioski i podsumować kolejny etap w moim życiu zawodowym.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4784


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.