AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Trzcionka, 2014-09-23
Dąbie Górne

Chemia, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania do wykonania:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Formy realizacji: Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. (wrzesień 2012)
Uaktualnianie wiedzy na temat awansu. (cały okres stażu)
Sposób dokumentowania: Wniosek o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Biblioteczka (zbiór dokumentacji).
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Formy realizacji: Zawarcie kontraktu i ustalenie zasad współpracy. (wrzesień 2012)
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem. (wrzesień 2012)
Sposób dokumentowania: Kontrakt. Harmonogram spotkań.
3. Obserwacja zajęć przeprowadzanych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Formy realizacji: Obserwacja i omawianie zajęć. (cały okres stażu)
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Formy realizacji: Przedstawianie konspektów (scenariuszy), przeprowadzanie lekcji, określanie mocnych i słabych stron własnej pracy. (cały okres stażu)
Sposób dokumentowania: Scenariusze zajęć. Arkusze obserwacji lekcji.
5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Formy realizacji: Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej.
Modyfikacja planów wynikowych z chemii i przedmiotowego systemu oceniania.
Samodzielne przygotowywanie materiałów dydaktycznych: testów, sprawdzianów, kart pracy ucznia.
Prowadzenie koła chemicznego. (cały okres stażu)
Sposób dokumentowania: Zbiór materiałów. Plany wynikowe. Przedmiotowy system oceniania. Karty pracy uczniów, testy, sprawdziany.
Program pracy koła.
6. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Formy realizacji: Uczestnictwo w WDN.
Dodatkowe kursy i inne formy doskonalenia zawodowego podnoszące wiedzę i umiejętności zawodowe.
Aktywny udział w pracy zespołu przedmiotowego, analiza badań osiągnięć uczniów. (cały okres stażu)
Sposób dokumentowania: Zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, szkoleniach.
7. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Formy realizacji: Wpisy w dziennikach lekcyjnych. (cały okres stażu)
Sposób dokumentowania: Dzienniki lekcyjne.
8. Sprawowanie opieki nad salą lekcyjną.
Formy realizacji: Dbanie o wystrój klasy.
Wyposażanie pracowni w ciekawe pomoce wykonane przez uczniów i nauczyciela. (cały okres stażu)
Sposób dokumentowania: Dokumentacja fotograficzna.
9. Studiowanie literatury fachowej.
Formy realizacji: Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej. (cały okres stażu)
Sposób dokumentowania: Spis przeczytanej literatury.
10. Podejmowanie dodatkowych działań przy współpracy z innymi nauczycielami.
Formy realizacji: Organizowanie konkursów.
Opracowywanie scenariuszy i przygotowywanie uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.( cały okres stażu, według harmonogramu).
Sposób dokumentowania: Scenariusze.
Dokumentacja fotograficzna.§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania do wykonania:
1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.
Formy realizacji: Obserwacja, przeprowadzanie ankiet.
Nawiązanie współpracy z psychologiem szkolnym.
Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Bieżące kontakty z rodzicami uczniów:
- rozmowy indywidualne
- współpraca z Radą Rodziców
- organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką oraz sprawiających problemy wychowawcze.
Indywidualne kontakty z uczniami.
Konsultacje z innymi nauczycielami. (cały okres stażu)
Sposób dokumentowania: Ankiety, notatki.

2. Uwzględnianie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy.
Formy realizacji: Przygotowywanie wychowanków do uczestnictwa w życiu kulturalnym przez uczestnictwo w spektaklach teatralnych, seansach filmowych oraz różnego typu wystawach.
Zapoznanie wychowanków z zasadami bezpieczeństwa w czasie wycieczek. (cały okres stażu)
Sposób dokumentowania: Wpisy w dzienniku wycieczek i wyjść.
3. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów.
Formy realizacji: Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
Praca z uczniem zdolnym (np. w ramach koła chemicznego)
Opracowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z deficytami rozwojowymi. (cały okres stażu)
Sposób dokumentowania: Potwierdzenia udziału.
Kopie dyplomów.
Plany wynikowe.

4. Uwzględnianie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Dbanie o uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi.
Formy realizacji: Realizowanie zadań w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i programem profilaktyki.
Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie. Współpraca ze Stowarzyszeniem Dzieciom Będzina, Domem Pomocy Społecznej w Będzinie, Przedszkolem Miejskim nr 5 w Będzinie. (cały okres stażu)
Sposób dokumentowania: Potwierdzenie współpracy.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do wykonania:
1. Wykorzystywanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.
Formy realizacji: Sporządzanie testów, ankiet, kart pracy uczniów na zajęcia lekcyjne przy użyciu komputera.
Opracowywanie dokumentacji, scenariuszy zajęć.
Korzystanie z portali internetowych dotyczących nauczanego przedmiotu. (cały okres stażu)
Sposób dokumentowania: Sprawdziany, testy, ankiety, scenariusze zajęć, karty pracy uczniów
Spis portali.
2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela.
Formy realizacji: Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela.(w trakcie stażu)
Sposób dokumentowania: Zaświadczenia.
3. Publikacje w Internecie.
Formy realizacji: Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej np. planu rozwoju zawodowego.(w trakcie stażu)
Sposób dokumentowania: Potwierdzenie publikacji, adres strony www.
4. Wykorzystywanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.
Formy realizacji: Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet.
Przygotowywanie dokumentacji.
Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktycznej.(cały okres stażu)
Sposób dokumentowania: Spis portali, teksty.
Cała dokumentacja dotycząca procedury awansu zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania do wykonania:
1. Pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.
Formy realizacji: Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy pedagogicznej.
Samodzielne studiowanie literatury.(cały okres stażu)
Sposób dokumentowania: Zaświadczenia, potwierdzenia udziału.
Spis literatury pedagogicznej.
2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
Formy realizacji: Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, obserwacja uczniów, współpraca z rodzicami i nauczycielami.
Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Udział w pracach zespołu wychowawczego.
Przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom poprzez pracę uświadamiającą na lekcjach chemii.
Opieka nad uczniami uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy.
Objęcie szczególną troską uczniów słabych. (cały okres stażu)
Sposób dokumentowania: Potwierdzenia pedagoga szkolnego.
Wpisy w dzienniku lekcyjnym.
3. Znajomość lokalizacji placówek oświatowych, pomocy społecznej i innych (np. Policji).
Formy realizacji: Wykaz aktualnych adresów, numerów telefonów.(na bieżąco)
Sposób dokumentowania: Opracowanie danych.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania do wykonania:
1. Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
Formy realizacji: Udział w warsztatach, szkoleniach.
Opracowywanie dokumentacji dotyczącej stażu.(według harmonogramu).
Sposób dokumentowania: Zaświadczenia, sprawozdania.
2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
Formy realizacji: Analiza podstawowych aktów prawnych.(cały okres stażu)
Sposób dokumentowania: Wypisy z obowiązujących aktów prawnych.
3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły oraz aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
Formy realizacji: Analiza dokumentacji szkolnej.
Dostosowanie przedmiotowych planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych.
Udział w pracach różnorodnych komisji: konkursowych, egzaminacyjnych.
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zespołach wychowawczych i przedmiotowych.(cały okres stażu)
Sposób dokumentowania: Spis analizowanej dokumentacji.
Plany wynikowe z chemii.
Przedmiotowy system oceniania.
Zapisy w protokołach.
Zatwierdzam do realizacji:


…………………………………
podpis nauczyciela ………………………………………
data i podpis Dyrektora
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 628


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.