AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Beata Sadura, 2014-09-12
Zajezierze

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień
nauczyciela dyplomowanego
I. Informacje personalne:

1. Imię i nazwisko nauczyciela – Beata Sadura
2. Miejsce zatrudnienia – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zajezierzu
3. Stanowisko – nauczyciel języka angielskiego
4. Data rozpoczęcia stażu – 01 września 2014 r.
5. Czas trwania stażu – 2 lata i 9 miesięcy
6. Data zakończenia stażu – 31 maja 2017 r.


II. Czynności organizacyjne:

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
o analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
o złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
o sporządzenie planu rozwoju zawodowego. wrzesień 2014r. o poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu;
o wszczęcie postępowania;
o plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
2.
Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły o analiza dokumentacji szkolnej: statutu, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, planu wychowawczego, itp. wrzesień 2014r. o znajomość prawa oświatowego i jego właściwa interpretacja;
o umiejętność korzystania z przepisów prawnych i poprawnego formułowania dokumentów.
3.


Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego o analiza własnej pracy, doskonalenie warsztatu pracy;
o gromadzenie dokumentacji w formie elektronicznej lub papierowej;
o praca nad uzyskaniem celu jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego;
o uzyskanie oceny dorobku zawodowego. na bieżącoczerwiec 2017r. o gromadzenie dokumentów: świadectw, sprawozdań, zaświadczeń, ocen, scenariuszy lekcji i imprez;
o ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły.
4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego o opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego;
o autorefleksja. maj 2017r. o sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
5. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o prawidłowe wypełnienie wniosku. czerwiec 2017 r. o wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.


III. Zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:


§ 8 ust.2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1 – 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

L.p. Zadania/działania nauczyciela Forma realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia form i metod pracy o uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, radach pedagogicznych, lekcjach otwartych, konferencjach metodycznych i warsztatach. na bieżąco o zaświadczenia o udziale w szkoleniach i kursach;
o potwierdzenia udziału w lekcjach otwartych;
o lista obecności na szkoleniowych radach pedagogicznych.
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej o prenumerowanie czasopism anglojęzycznych dla nauczycieli języków obcych;
o wykorzystanie w pracy rozwiązań proponowanych w literaturze fachowej oraz źródłach internetowych;
o poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych;
o wymiana doświadczeń i pomysłów związanych z procesem nauczania języków obcych. na bieżąco o dowody prenumeraty;
o adnotacje w scenariuszach lekcji.
3. Doskonalenie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego oraz doskonalenie umiejętności oceniania uczniów o wdrażanie, doskonalenie i analiza stosowania przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego;
o zapoznanie uczniów oraz rodziców z PSO;
o udział w szkoleniu dotyczącym oceniania. wedle potrzeb, okres trwania stażu, wrzesień 2014 r., 2015 r., 2016 r., o Przedmiotowy System Oceniania.
o zaświadczenie o uczestnictwie.
4. Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań o aktywna praca w szkolnych zespołach zadaniowych;
o praca w zespole nadzorującym przebieg sprawdzianu szóstoklasisty;
o pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Szkolnego. okres trwania stażu, wedle potrzeb o sprawozdania z pracy zespołów zadaniowych;
o protokół z przebiegu sprawdzianu szóstoklasisty;
o zapis w protokole rady pedagogicznej.
5. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów oraz przygotowywanie uczniów do udziału w ogólnopolskich konkursach z języka angielskiego o opracowanie regulaminów konkursów organizowanych przez nauczyciela języka angielskiego;
o przeprowadzenie szkolnych konkursów z języka angielskiego, dotyczących znajomości słownictwa oraz struktur gramatycznych dla poszczególnych klas;
o praca w komisjach konkursowych;
o praca z uczniami biorącymi udział w konkursach szkolnych jak i ogólnopolskich. okres trwania stażu o regulaminy konkursów;
o treść konkursów;
o sprawozdanie i protokoły z przeprowadzonych konkursów;
o potwierdzenie udziału w konkursach ogólnopolskich.
6. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych oraz uczniów mających trudności w nauce o opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych oraz mających trudności w nauce. rok szkolny 2014/1015 o program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych oraz mających trudności w nauce.
7. Wzbogacanie warsztatu pracy o współpraca z wydawnictwami Longman, Cambridge, Oxford University Press, Macmillan w celu pozyskania materiałów dydaktycznych;

o stworzenie i wzbogacanie Szkolnej Biblioteczki Anglisty;
o zorganizowanie pracowni językowej i sprawowanie nad nią opieki;
o samodzielne tworzenie różnorodnych materiałów i pomocy dydaktycznych, tworzenie gazetek tematycznych. okres trwania stażu o potwierdzenie przedstawicieli poszczególnych wydawnictw językowych;
o lista zasobów Szkolnej Biblioteczki Anglisty;

o płyta CD z bazą materiałów dodatkowych ,zdjęcia, katalog pomocy własnych.
8. Organizowanie imprez szkolnych o organizowanie imprez językowych oraz innych na terenie szkoły. okres trwania stażu o scenariusze oraz sprawozdania z przeprowadzonych imprez szkolnych.
9. Współpraca z wychowawcami klas o przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce bądź problemów wychowawczych. okres trwania stażu o notatki własne lub adnotacje w dziennikach szkolnych.
10.

Prowadzenie próbnych sprawdzianów szóstoklasisty z języka angielskiego o przygotowanie i przeprowadzenie próbnych sprawdzianów szóstoklasisty z języka angielskiego;
o przygotowanie sprawozdania z w/w egzaminów. okres trwania stażu; wedle potrzeb o sprawozdania z próbnych sprawdzianów szóstoklasisty z języka angielskiego.
11.
Kierowanie i zarządzanie zespołem klasowym i rodzicielskim o pełnienie funkcji wychowawcy klasowego;
o spotkania i współpraca z rodzicami. okres trwania stażu o terminarz spotkań z rodzicami w dzienniku lekcyjnym.
12.
Prowadzenie pomiaru dydaktycznego o badanie przyrostu wiedzy uczniów za pomocą testów diagnostycznych. wrzesień, czerwiec – cały okres stażu o sprawozdania z przeprowadzonych pomiarów.
13.
Dokonywanie ewaluacji własnych działań edukacyjnych i wychowawczych o prowadzenie i analiza badań ankietowych wśród uczniów i rodziców dotyczących oceny pracy nauczyciela przedmiotu i wychowawcy;
o analiza wniosków po hospitacjach dyrektora szkoły. okres trwania stażu, zgodnie z harmonogramem hospitacji o analiza i wnioski z przeprowadzonych ankiet
o arkusze pohospitacyjne.

§ 8 ust.2 pkt. 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

L.p. Zadania/działania nauczyciela Forma realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych o opracowanie pomocy dydaktycznych;
o pisanie scenariuszy lekcji;
o opracowywanie sprawdzianów, testów i kartkówek dla uczniów;
o tworzenie prezentacji multimedialnych przy użyciu programu PowerPoint;
o opracowywanie ćwiczeń, quizów przy użyciu programu Hot Potatoes oraz aplikacji Web 2.0 LearningApps.org;
o przygotowywanie i opracowywanie konkursów z języka angielskiego;
o dokumentowanie własnej pracy. okres trwania stażu o pomoce dydaktyczne;
o scenariusze lekcji;
o konkursy i sprawozdania;
o płyta CD z prezentacjami.
2. Pełnienie funkcji administratora szkolnej platformy edukacyjnej Moodle. o zarządzanie podstawowymi zasobami platformy;
o zakładanie kont użytkownikom, przydzielanie uprawnień ;
o tworzenie własnego kursu i zarządzanie nim. okres trwania stażu o adres internetowy platformy e-learningowej.
3. Publikacja materiałów w Internecie o publikacja planu rozwoju zawodowego, wybranych materiałów dydaktycznych oraz scenariuszy zajęć w Internecie okres trwania stażu o adresy stron www.
4. Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej o wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych;
o uczestnictwo w szkoleniach metodycznych prowadzonych online. okres trwania stażu o adresy stron www;
o zebrane materiały;
o certyfikaty uczestnictwa.
5. Posługiwanie się pocztą elektroniczną o komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z przedstawicielami wydawnictw Longman, Cambridge, Oxford University Press, Macmillan;
o korespondencja elektroniczna z instytucjami z którymi zostanie nawiązana współpraca. okres trwania stażu, wedle potrzeb o wydruki z poczty elektronicznej.
6. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy szkoły o udział w kursach i szkoleniach;
o wykorzystanie programów komputerowych dla usprawniania pracy szkoły ( protokoły rad pedagogicznych, świadectwa, opracowania próbnych sprawdzianów szóstoklasisty );
o dokumentowanie życia szkoły i klasy za pomocą aparatu cyfrowego. okres trwania stażu o zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń;
o przykłady komputerowych protokołów oraz innych opracowań;
o przykładowe zdjęcia.
7. Wykorzystanie nośników multimedialnych na zajęciach o wykorzystywanie na zajęciach filmów i materiałów edukacyjnych na nośnikach multimedialnych;
o prowadzenie zajęć języka angielskiego w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów edukacyjnych. okres trwania stażu; wedle potrzeb o adnotacja w scenariuszach zajęć;
o lista wykorzystywanych programów.

§ 8 ust.2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

L.p. Zadania/działania nauczyciela Forma realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1. Praca w zespołach zadaniowych o aktywny udział w spotkaniach zespołów;
o realizacja przydzielonych zadań;
o współtworzenie wymaganej dokumentacji. okres trwania stażu; wedle potrzeb o sprawozdania z działalności zespołów zadaniowych;
o przykładowa dokumentacja.
2. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów o opracowanie i przeprowadzanie wspólnych projektów;
o wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych.
okres trwania stażu o scenariusze projektów i uroczystości szkolnych;.
o sprawozdanie i analiza wspólnych działań
3. Dzielenie się wiedzą z zakresu terapii pedagogiczno-logopedycznej o udzielanie konsultacji wychowawcom w ramach udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. wedle potrzeb o zapisy w dokumentacjach wychowawców dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej
4. Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla innych nauczycieli, w tym nauczycieli stażystów i kontraktowych. o przygotowanie zajęć otwartych. okres trwania stażu, wedle potrzeb o scenariusze zajęć.
5. Podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym o przygotowanie zajęć warsztatowych lub szkoleniowych dla rady pedagogicznej w ramach WDN;
o udział w szkoleniach w ramach WDN. okres trwania stażu o scenariusz zajęć
o potwierdzenia uczestnictwa
6. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy o zamieszczanie w Internecie własnych opracowań i materiałów;
o dzielenie się swoją wiedzą poprzez nauczycielskie fora internetowe;
o udostępnianie własnych materiałów do wykorzystania w bibliotece szkolnej.
okres trwania stażu o wykaz adresów WWW
o poświadczenie nauczyciela bibliotekarza
7. Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów
o konsultacje z innymi nauczycielami języków obcych, w tym także w ramach programu eTwinning –Europejska współpraca szkół;
o wymiana poglądów. wedle potrzeb o notatki, opis działań§ 8 ust.2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

L.p. Zadania/działania nauczyciela Forma realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1. Nabywanie i wykorzystywanie w praktyce umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. o udział w odpowiednim szkoleniu;
o opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy dla klasy VI, IV i V szkoły podstawowej;
o opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego( zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koło języka angielskiego, zajęcia języka angielskiego w klasie „0” oraz programu zajęć terapeutyczno-logopedycznych).
Okres trwania stażu,
wrzesień 2014/15/16,
wrzesień 2014
o zaświadczenie o udziale w szkoleniu;
o plany pracy wychowawcy;
o opracowane i zatwierdzone programy.
2. Opracowanie programu zajęć przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego o przygotowanie programu i opracowanie planu zajęć;
o realizacja w/w programu, modyfikacja planu zajęć. wrzesień 2014,
okres trwania stażu

o program zajęć, plan, sprawozdanie.


3. Pedagogizacja rodziców zależnie od aktualnych potrzeb o indywidualne rozmowy z rodzicami wyjaśniające funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, określanie słabych i mocnych stron;
o pedagogizacja rodziców w czasie zebrań klasowych. okres trwania stażu o zapis w dzienniku lekcyjnym.
4. Diagnozowanie potrzeb uczniów o przygotowanie i przeprowadzenie ankiet. wrzesień, styczeń przez cały okres stażu o analiza ankiet.
5. Dostosowanie programów nauczania do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. o wyłonienie uczniów z orzeczeniami PPP;
o dostosowanie programów nauczania. wedle potrzeb o dostosowania.


§ 8 ust.2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

L.p. Zadania/działania nauczyciela Forma realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1. Organizowanie wycieczek szkolnych
oraz imprez klasowych o organizowanie lub współudział w organizowaniu wycieczek do teatru, kina, muzeum;
o organizowanie lub współudział w organizowaniu wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych;
o organizowanie imprez klasowych. okres trwania stażu o karty wycieczek;
o wpis do dziennika klasowego;
o scenariusze imprez klasowych.
2. Prowadzenie zajęć z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych o prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego;
o prowadzenie zajęć terapeutyczno-logopedycznych;
o zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów ( w tym „Koleżeńskie SOS” ). okres trwania stażu o potwierdzenie dyrektora szkoły;
o wpis do dziennika zajęć dodatkowych;
o opracowany plan działań.
3. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów w celu organizowania pomocy uczniom z problemami o rozmowy z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów;
o kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym. okres trwania stażu o wpisy do dziennika klasowego;
o potwierdzenia od pedagoga szkolnego.
4. Prowadzenie zajęć z uczniami zdolnymi o prowadzenie koła języka angielskiego;
o rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów;
o przygotowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach językowych . okres trwania stażu o potwierdzenie udziału w konkursach;
o wpisy w dzienniku zajęć dodatkowych.
.
5. Prowadzenie zajęć języka angielskiego w klasie „0” o zaplanowanie i realizacja działań dydaktycznych służących kształtowaniu zaciekawienia innym językiem i kulturą oraz pozytywnemu nastawieniu do nauki języka obcego. okres trwania stażu o wpisy w dzienniku klasy „0”.
6. Prowadzenie zajęć przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego o zaplanowanie i realizacja działań dydaktycznych służących powtórzeniu i utrwaleniu treści nauczania, których znajomość testowana jest poprzez sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego. okres trwania stażu o wpisy w dzienniku zajęć dodatkowych.§ 8 ust.2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

L.p. Zadania/działania nauczyciela Forma realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1. Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz higieny osobistej o konsultacje z pielęgniarką. okres trwania stażu, wedle potrzeb o potwierdzenie pielęgniarki szkolnej.
2. Organizowanie oraz udział w zbiórkach, akcjach charytatywnych na rzecz osób potrzebujących o organizowanie oraz udział w zbiórkach funduszy i akcjach charytatywnych.. okres trwania stażu, wedle potrzeb o potwierdzenie dyrektora szkoły / pedagoga szkolnego/organizatorów akcji.
3. Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie szkoły o współpraca z biblioteką szkolną, pedagogiem szkolnym. okres trwania stażu o potwierdzenia od nauczyciela bibliotekarza i pedagoga szkolnego.
4. Współpraca z instytucjami samorządowymi i lokalnymi o współpraca z biblioteką publiczną;
o współpraca z Gminnym Centrum Informacji;
o współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
o współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną;
o współpraca z lokalnym posterunkiem policji. okres trwania stażu o potwierdzenia wymienionych podmiotów;
o opis działań.
5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną o kierowanie do poradni bądź uzupełnianie dokumentacji uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w nauce i podejrzeniem o dysleksję;
o wdrażanie zaleceń Poradni do pracy z uczniem;
o korzystanie z porad pracowników Poradni w sprawach dotyczących uczniów. okres trwania stażu o dokumentacja Poradni i szkolna.§ 8 ust.2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

L.p. Zadania/działania nauczyciela Forma realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1. Opis i analiza postępowania z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze o studium przypadku. okres trwania stażu o opis przypadku.
2. Opis i analiza postępowania z uczniem edukacyjnie słabszym o studium przypadku. okres trwania stażu o opis przypadku.
Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i podczas jego realizacji może ulec modyfikacji.Opracowała: ......................................................................
(podpis nauczyciela)Zatwierdzam do realizacji:

............................................................................................
(pieczątka i podpis Dyrektora Szkoły)
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 869


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.