AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anita Sobisz, 2014-09-12
bytow

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

autoprezentacja

- n +

Autoprezentacja
Nazywam się A.S. , jestem nauczycielem matematyki w Gimnazjum nr 2 w Bytowie od 3 lat.
W 2004 r ukończyłam Pomorską Akademię Pedagogiczną w Słupsku kierunek Matematyka z informatyką oraz rozpoczęłam pracę w Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie, gdzie odbyłam staż na nauczyciela kontraktowego. W 2006 r ukończyłam studia podyplomowe Na Politechnice Gdańskiej: Informatyka dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Cieszę się, że podjęłam te studia, pozwoliły mi one na bliższe zapoznanie się z tą dynamicznie rozwijającą się dziedziną wiedzy jaką jest informatyka.
Wraz z rozpoczęciem pracy w Gimnazjum nr 2 rozpoczęłam również staż na nauczyciela mianowanego.
Przygotowując swój plan rozwoju, starałam się aby był realizowany w sposób aktywny i dynamiczny.
Wykonane przeze mnie zadania w czasie trwania stażu przedstawię w odniesieniu
do wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

§ 7 ust. 1 pkt.1: Uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych , wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego :
 Współpracowałam z organami szkoły : Radą Pedagogiczną , Radą Rodziców, Radą Szkoły, , Dyrektorem Szkoły, wdrażałam postanowienia, współpracowałam w sprawach dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych.
 Pomagałam w realizacji zadań samorządu szkolnego pełniąc opiekę podczas dyskotek i innych imprez szkolnych
 Realizowałam ścieżki edukacyjne na zajęciach matematyki oraz na godzinach wychowawczych (wyjście do oczyszczalni ścieków w Przyborzycach, do zakładu zagospodarowania odpadami w Sierżnie, na ścieżkę przyrodniczą do lasu koło Pomyska)
 Wraz z nauczycielami matematyki opracowałam rozkłady materiału nauczania, wymagania edukacyjne i kryteria oceniania matematyki z uwzględnieniem uczniów z dostosowanym poziomem wymagań edukacyjnych
 Uczestniczyłam w zebraniach zespołu matematyczno – przyrodniczego podczas których analizowaliśmy wyniki egzaminu gimnazjalnego
 Pomoc w przeprowadzeniu konkursów matematycznych i informatycznych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty , Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur , oraz egzaminów gimnazjalnych
 Przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych :Konkursu Matematycznego organizowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, Ligi Matematycznej organizowanej przez PAP w Słupsku oraz do Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur , matematyczno-przyrodniczego „Czaru par”
 Organizowałam Szkoloną Ligę Matematyczną, opracowywałam zadania, sprawdzałam zestawy konkursowe uczniów, starałam się o dofinansowanie na nagrody dla najlepszych uczniów, zaangażowałam również do współpracy Gimnazjum nr 1 w Bytowie
 Przygotowałam test na rozpoczęcie gimnazjum dla uczniów klas pierwszych oraz opracowałam sprawozdanie z przeprowadzonego testu
§ 7 ust. 1 pkt. 2 i § 7 ust. 2 pkt. 1 : Pogłębiałam wiedzę i umiejętności zawodowe , samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia zawodowego. Organizowałam i doskonaliłam warsztat pracy , dokonywałam ewaluacji własnych działań , a także oceniałam ich skuteczność i dokonywałam zmiany w tych działaniach :

• Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszej organizacji pracy w okresie odbywanego stażu było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu mgr Januszem Lenzem. Jasno określone zasady współpracy nakreślone zostały we wspólnym kontrakcie, uwzględniały cele i zadania nauczyciela opiekuna i stażysty.
• Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy była obserwacja lekcji opiekuna stażu oraz prowadzenie własnych zajęć pod jego czujnym okiem. Moje zajęcia były również wielokrotnie hospitowane przez pana dyrektora oraz szeroko omawiane. Wszystkie przeze mnie prowadzone zajęcia były prowadzone w oparciu o scenariusze bądź konspekty lekcji, co znacznie ułatwiło określanie moich mocnych i słabych stron oraz wyciąganie wniosków na przyszłość. Każde z tych zajęć omawiane były szczegółowo pod względem stopnia realizacji celów operacyjnych, metod pracy, form aktywizujących, doboru środków dydaktycznych i atmosfery podczas lekcji. Nabyłam umiejętność refleksji nad własną pracą i sama potrafiłam wskazać własne błędy lub niedociągnięcia.
• Brałam również udział w lekcjach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli. Posłużyło mi to do porównania sposobu prowadzenia własnych zajęć i zaczerpnięcia ciekawych pomysłów do realizacji na własnych lekcjach.
• Od początku swojej pracy zawodowej starałam się na bieżąco analizować, a przede wszystkim doskonalić swój warsztat pracy. Przez cały okres stażu pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe aktywnie uczestnicząc w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, czyli różnego rodzaju kursach i warsztatach.
 Magiczna matematyka
 Matematyka w niecodziennej formie
 Aktywizujące metody i formy pracy w nauczaniu matematyki
 Dobór metod i form pracy z uczniem oraz ich zastosowanie w podnoszeniu efektywności nauczania matematyki
 Matematyka nie jest trudna
 Zachowania samobójcze młodzieży – diagnoza i pomoc psychologiczna
 Przygotowanie nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu KPRM: Komputer dla ucznia
 Jestem świadomym konsumentem – projektowanie lekcji poświęconych edukacji konsumenckiej młodzieży
 Pozyskiwanie środków na kółka zainteresowań, wycieczki edukacyjne i pomoce dydaktyczne,
 Diagnoza umiejętności matematycznych dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się
 Aktualna, ciekawa Matematyka wokół nas
 Nowa podstawa programowa w nauczaniu matematyki
 Gdy intuicja zawodzi, czyli szkolne zmagania z nieskończonością
 Matematyczne perełki
 XV Ogólnopolskie Warsztaty Grupy Roboczej Matematyka I Komputery,
 XIX Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki,
 Heurystyczne nauczanie matematyki i fizyki- studia podyplomowe

Wiadomości, które wyniosłam z tych szkoleń pomogły mi w skonstruowaniu ciekawych lekcji. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w takich zajęciach i oceniają je bardzo dobrze. Przeprowadzone raz na jakiś czas lekcje, których celem jest nauka przez zabawę, przełamują niechęć uczniów do tak trudnego przedmiotu jakim jest matematyka. Kursy te pomogły mi udoskonaleniu swojego warsztatu pracy.

Wewnątrzszkolne doskonalenie:
o Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dzieci z niedosłuchem, Prawa dziecka w szkole, Bezpieczeństwo w szkole, Od podstawy programowej do zadania. Planowanie pracy nauczyciela w świetle nowej podstawy programowej

• Opracowałam rozkłady materiałów zawierające minimum programowe ,kryteria oceniania z matematyki
• Stale współpracowałam z nauczycielami matematyki na zasadzie wspólnej wymiany doświadczeń. Wspólnie wybraliśmy podręcznik do nauki matematyki, opracowaliśmy Przedmiotowy System Oceniania, który ma na celu przyzwyczajanie i oswajanie uczniów od początku z nowymi wymogami stawianymi im w zreformowanej szkole. Taka ocena ma na celu traktować ucznia podmiotowo, dawać jemu i mi informację zwrotną i mobilizować do dalszej pracy. Wraz z innymi nauczycielami na bieżąco rozwiązujemy problemy i wyciągamy wnioski na przyszłość.
 Swoją wiedzę poszerzałam również poprzez czytanie fachowej literatury, poradniki metodyczne oraz zawierające wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki
 Dążąc do ewaluacji własnych działań, oraz oceniania ich skuteczności przeprowadzałam ankiety z moimi uczniami dotyczące ich podejścia do przedmiotu oraz satysfakcjonujących ich metod nauczania
 Praca w komisjach konkursów szkolnych, oraz pełnienie funkcji członka komisji egzaminacyjnych zapoznała mnie z nowymi procedurami przeprowadzania egzaminów i konkursów.

§ 7 ust. 1 pkt 3 oraz § 7 ust. 2 pkt 5 : Poznałam przepisy dotyczące systemu oświaty oraz posługiwałam się przepisami dotyczącymi systemu oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.

 Poznanie i wykorzystanie przepisów dotyczących systemu pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich
 Pomoc w organizacji szkolnych akcji charytatywnych
 Prowadzenie godzin wychowawczych wykorzystujących zagadnienia z zakresu psychologii.
• Zapoznałam się z zasadami funkcjonowania oraz organizacją zadań szkół poprzez analizę:
o Statu
o Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
o Programu wychowawczego
o Regulaminów
o Podstawy programowej
• Analiza planu wychowawczego szkoły pozwoliła mi na ułożenie programu wychowawczego dla klasy II i III , obecnie dla klasy pierwszej, której jestem wychowawcą
• W czasie trwania mojego stażu aktualizowałam wiedzę prawną, na bieżąco zaznajamiając się ze zmianami dotyczącymi systemu oświaty, gromadząc akty prawne i kształcąc umiejętność posługiwania się nimi. Śledziłam wdrażanie reformy oświaty i kolejno zapoznawałam się
z nowymi regulacjami.
• Aktywnie uczestniczę w posiedzeniach rady pedagogicznej. Wspólnie opracowywaliśmy założenia do nowego Planu rozwoju szkoły na kolejne lata szkolne
• Jako nauczyciel muszę wykazywać się znajomością zasad BHP i ppoż.
• Poznałam procedurę awansu zawodowego: Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela

• Przeanalizowałam Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r po zmianach
z 6 stycznia 2005r,
• Zapoznałam się z Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r, rozporządzeniem MENiS
z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz ze zmianami z 2007 r.
• Przeczytałam rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia 1999r. W sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych oraz późniejsze rozporządzenia

§ 7 ust. 2 pkt 2 . Uwzględniam w pracy potrzeby rozwojowe uczniów , problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych :
 Współorganizowanie wyjazdów rowerowych dla młodzieży po najbliższej okolicy ---------------
• Ważnym aspektem opiekuńczym jest udział w wycieczkach szkolnych. Poznajemy uczniów z innej strony, stają się bardziej otwarci i skorzy do rozmowy. Sprzyja to także zespoleniu klasy. Wycieczki pozwalają na bliższy kontakt z naturą i wymagają od uczniów większej odpowiedzialności za siebie i innych. Służyły temu ogniska integracyjne, wycieczki rowerowe, jak również wyjścia z młodzieżą do kina
• Opracowanie zajęć na temat zalet oraz zagrożeń we współczesnym świecie---kształtowałam u uczniów postawę proekologiczną i prozdrowotną poprzez właściwy dobór tematyki godzin wychowawczych. Przeciwdziałałam agresji wśród uczniów prowadząc pogadanki, starałam się przedstawiać czytelne wzory nieakceptowanych i nagannych zachowań oraz wskazywać konsekwencje tych zachowań
 Przygotowanie ściennych gazetek szkolnych o tematyce społecznej
 Pogłębienie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów poprzez rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami aktywną współpracę z rodzicami, wychowawcami innych klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

• Przygotowywałam uczniów i przeprowadzałam konkursy matematyczne na szczeblu szkolnymi międzyszkolnym. Zachęcałam również moich uczniów do brania udziału również w poza szkolnych konkursach matematycznych
• W okresie stażu byłam dwukrotnie wychowawcą i myślę, że miałam i mam nadal dobry kontakt z moimi podopiecznymi. Darzyli mnie zaufaniem i zwracali się do mnie ze swoimi problemami, nawet osobistymi. Żywo interesuję się ich sprawami, zwracając jednak uwagę na to by nie przekroczyć cienkiej granicy między zainteresowaniem a wścibstwem.
• W przypadku konfliktów wynikających z niewłaściwego zachowania, niskiej frekwencji lub ocen zawsze starałam się nawiązać bezpośredni kontakt w pierwszej kolejności z samym uczniem, a jeśli to nie przynosiło efektów prosiłam o rozmowę rodziców i pedagoga szkolnego.
• Zgodnie z tym wymaganiem podjęłam współpracę z pedagogiem szkolnym, innymi wychowawcami klas oraz samymi rodzicami. Poprzez przeprowadzenie ankiet poznawczych uzyskałam podstawowe informacje dotyczące moich uczniów, a pochodziły one od nich samych i ich rodziców. Było to oczywiście wstępem do ich poznania,
ale pozwoliło w początkowym okresie zaznajomić się z ich sytuacją rodzinną, problemami w nauce i ewentualnymi problemami wychowawczymi.
• W swojej pracy mam styczność z uczniami obarczonymi dysleksją, z zaburzeniami umysłowymi, którzy wymagali poświęcenia większej ilości czasu i cierpliwości.
Dużo doświadczenia na tym polu dostarczyła mi konferencja „Diagnoza umiejętności matematycznych dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się” oraz wewnątrzszkolne szkolenie „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dzieci z niedosłuchem”
oraz lektura Agnieszki Rynkiewicz---„Zespół Aspergera-inny mózg, inny umysł” . --------książka stanowi zbiór informacji o zespole Aspergera i wysokofunkcjonującym autyzmie. Zawiera porady praktyczne, historie rodzin i dzieci oraz przykłady materiałów edukacyjnych które są atrakcyjne dla tej grupy uczniów. Zespół Aspergera jest odmiennością neurologiczną, która trwa przez całe życie, jednak wczesna interwencja i właściwie prowadzona edukacja dzieci powodują, że później dysponują one wystarczającymi umiejętnościami społecznymi aby samodzielnie i szczęśliwie żyć.
Wielu jest również uczniów zdolniejszych i samodzielnych, którym przygotowywałam dodatkowe materiały i ćwiczenia rozbudzając ich zainteresowanie matematyką. Każdy ich sukces, mały czy duży, jest moim sukcesem i cieszę się z niego tak samo jak oni sami.

§ 7 ust. 2 pkt 3 . Wykorzystuję w pracy technologię informacyjną i komunikacyjną:

• Technologia komputerowa odgrywa w moje pracy bardzo dużą rolę od samego początku. Stosowałam ja zawsze zgodnie z moimi potrzebami. Komputer stał się nieodzownym narzędziem pozwalającym zwiększyć efektywność i skrócił czas wykonywania rutynowych czynności, przez co ułatwił moją pracę. Korzystałam z edytora tekstów przy przygotowaniu kartkówek, sprawdzianów, testów i materiałów dydaktycznych, jak również bieżącej dokumentacji wymaganej przez dyrekcję. Pracę na komputerze bardzo skutecznie wykorzystałam podczas prowadzenia dokumentacji związanej z procedura awansu zawodowego.
• Geogebra, autocad
UKŁADANIE PLANU LEKCJI
• Doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez lekturę artykułów zamieszczanych w Internecie. Korzystam ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (www.menis.gov.pl)
• biorę czynny udział w forach dyskusyjnych z innymi nauczycielami, szukam tam porady w nurtujących mnie sprawach. Na bieżąco korzystam z różnych serwisów internetowych, aby stale poszerzać swoją wiedzę.
• W mojej pracy dydaktycznej korzystam z różnych stron i linków, gdzie zazwyczaj znajduję materiały szkoleniowe i dydaktyczne, które wykorzystuję do pracy na lekcjach, a także odnajduję informacje o różnych formach doskonalenia zawodowego

§ 7 ust. 2 pkt 4 . Stosuję wiedzę z zakresu psychologii , pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich , w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez siebie zadań:
 Pomoc społeczna uczniom gorzej sytuowanym –kierowanie do komisji socjalnej
 Współpraca z psychologiem i pedagogiem
 jako wychowawca od samego początku prowadzę ścisłą współpracę z rodzicami moich uczniów. Spotykam się z nimi nie tylko na wywiadówkach, ale również na indywidualnych konsultacjach. Utrzymuję kontakt telefoniczny z większością rodziców. Cieszy mnie to, że mają do mnie zaufanie, że zwracają się do mnie z kłopotami wychowawczymi, że jako pierwsza dowiaduje się, jeśli dzieje się z nimi coś niedobrego.
Wykorzystywałam swą wiedzę i umiejętności psychologiczno – pedagogiczne w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pracując z grupą słabszą dbałam o to, by w jasny sposób prezentować nowy materiał. W przypadku uczniów słabych, istotne okazały się częstsze pochwały. Kontakt z rodzicami stał się w takich przypadkach niezwykle owocny. Zapobiegło to wagarom, agresji i poważnym problemom dyscyplinarnym. Starałam się dobierać odpowiednie metody nauczania w zależności od problemu ucznia.
 Studiując różne lektury dowiedziałam się, iż motywacja młodzieży do nauki wiąże się z uznaniem do kompetencji nauczyciela i dla uczciwości oraz sprawiedliwości postępowania, czym kierowałam się w swej pracy pedagogicznej. Wspólnie z uczniami starałam się ustalać terminy prac klasowych. Starałam się wspomóc uczniów o niskiej samoocenie zachęcając ich do udziału w lekcji, wskazując ich mocne strony, a także zapewnić obiektywną informację o umiejętnościach uczniom o zawyżonej samoocenie, by umożliwić wszystkim uczącym się adekwatną ocenę swych możliwości.
 Śledzę artykuły zamieszczane w czasopismach metodycznych i biuletynie „Pomagamy uczyć”", które dostarczają mi informacji teoretycznych i praktycznych z zakresu dydaktyki, metodyki nauczania. Przedstawiają najnowsze i najskuteczniejsze metody i techniki nauczania, inspirują mnie do efektywnej pracy, informują o nowościach wydawniczych, pracach MENu i instytutów naukowych związanych z oświatą.
 Kolejną publikacja z którą się zapoznałam to: "Jak zapewnić ład i dyscyplinę w klasie" Johna Robertsona w której znalazłam praktyczne rady jak kształtować swoje stosunki z uczniami i skutecznie się z nimi komunikować. Pomogą w tym umiejętności społeczne – bycie partnerem i negocjatorem oraz stosowanie zachowania niewerbalnego, jak nazywamy sposoby komunikowania niewypowiedzianych wiadomości oraz emocji. Dowiedziałam się z niej jak wiele zależy od komunikacji, również niewerbalnej!

Zakończenie
W czasie trwania stażu podjęłam się również wielu przedsięwzięć nie uwzględnionych w planie rozwoju. Układanie planu lekcji
Dla oceny swojej pracy przeprowadziłam anonimową ankietę wśród uczniów. Ich ocena była dla mnie nagrodą, gdyż lubią ze mną współpracować, jestem w ich oczach szczera i otwarta
Kończąc staż na nauczyciela mianowanego podjęłam próbę ewaluacji własnych działań, oceniając je pod kątem skuteczności i przydatności. Jestem zadowolona z dotychczasowego przebiegu mojej pracy zawodowej, zdając sobie jednocześnie sprawę z faktu, iż wiele jeszcze przede mną! O ile pod względem dydaktycznym nie mam sobie wiele do zarzucenia i z zadowoleniem obserwuję efekty swojej pracy, których dowodem są niewątpliwe postępy moich uczniów – o tyle sfera wychowawcza jest dla mnie ciągle niewiadomą. Nie napotykałam wprawdzie do tej pory na wyjątkowo trudne i stresujące sytuacje o jakich się słyszy i czyta, ale przyznaję, że w tej sferze kieruję się głównie intuicją i doświadczeniem życiowym, a nie wyuczoną wiedzą. Dlatego jestem przekonana, że powinnam rozszerzyć moją wiedzę teoretyczną na tym polu, korzystając z licznych publikacji oraz zasięgając rady bardziej doświadczonych pedagogów.
W dalszym ciągu pragnę wykorzystywać w swojej pracy technologię informatyczną
i komunikacyjną, widząc jakie zainteresowanie i ożywienie budzi to wśród młodzieży.
Najbardziej żmudnym zadaniem okazało się studiowanie wszelkich przepisów dotyczących systemu oświaty. Niewątpliwym utrudnieniem były ciągłe zmiany i nowelizacje wprowadzane w trakcie trwania mojego stażu.
Na pewno jednym z celów, które sobie wyznaczyłam jest ukończenie kursu na egzaminatora gimnazjalnego.
Chciałbym również podjąć studia podyplomowe na UG „Oligofrenopedagogika z elementami pracy w klasie integracyjnej”. Zajęcia mają rozpocząć się w listopadzie tego roku.

Podczas stażu dokonały się również pozytywne zmiany w mojej osobowości, jestem bardziej systematyczna i zorganizowana, nauczyłam się wytrwałości w dążeniu do celu
i wiary we własne siły.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1021


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.