AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Paweł Turbak, 2014-06-23
Wąbreźno

Fizyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego, fizyka liceum.

- n +

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
1. Aktywny udział w zewnętrznych i wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego
(szkoleniowe posiedzenia Rady Pedagogicznej, warsztaty, konferencje metodyczne, kursy).
2. Udział w lekcjach otwartych.
3.Uczestnictwo w szkoleniach przygotowujących do pełnienia funkcji egzaminatora maturalnego z fizyki i astronomii organizowanych przez OKE.
4. Samodzielne dokształcanie się – studiowanie literatury fachowej.
2. Podnoszenie efektywności prowadzonych zajęć.
1. Poszukiwanie nowych metod aktywizujących uczniów na lekcjach fizyki i astronomii. Prowadzenie zajęć metodami aktywnymi.
2. Wykorzystywanie na lekcjach plansz, plakatów, płyt CD, płyt DVD i innych materiałów dodatkowych.
3. Wzbogacenie warsztatu pracy oraz klasopracowni w nowe środki dydaktyczne.
1. Pozyskiwanie plansz, plakatów i innych pomocy.
4. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
1. Prowadzenie zajęć przeznaczonych dla maturzystów.
5. Doskonalenie umiejętności wychowawczych, przeciwdziałanie uzależnieniom.

1. Objecie wychowawstwem nowej klasy pierwszej.
6. Współpraca z wychowawcami klas.
1. Wymiana spostrzeżeń dotyczących wyników w nauce bądź zachowania ucznia.
7. Organizowanie lub współorganizowanie imprez klasowych i szkolnych oraz konkursów przedmiotowych.
1. Organizowanie wigilii klasowej, Mikołajek itp.
2. Udział w wyjazdach integracyjnych krajoznawczych i wycieczkach przedmiotowych.
3. Opracowanie i przeprowadzenie konkursu przedmiotowego.§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
1. Regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania.
2. Kontakt z nauczycielami, uczniami, doradcami metodycznymi, oraz reprezentantami wydawnictw szkolnych poprzez e-mail.
3.Korzystanie z materiałów zamieszczonych w Internecie (scenariusze zajęć, dodatkowe ćwiczenia i zadania).
4. Zachęcanie uczniów do sprawnego i świadomego korzystania z zasobów Internetu zwracając jednocześnie uwagę na zagrożenia jakie on ze sobą niesie.
5. Przekazywanie uczniom adresów ciekawych stron internetowych.
6. Prowadzenie lekcji w pracowni komputerowej.
7. Opracowanie i prowadzenie własnej strony internetowej do kontaktu uczniów z nauczycielem.
8. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy o pomoce przygotowywane za pomocą komputera.
9. Przygotowanie prezentacji multimedialnych o szkole z wykorzystaniem programu Power Point.
2. Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej.
1. Przygotowywanie lekcji, testów, kart pracy, itd. za pomocą komputera.
2. Pisanie sprawozdań, planów pracy, planów wynikowych itp.
3. Kontaktowanie się z dyrekcją, innymi nauczycielami oraz uczniami za pomocą komputera.
4. Prowadzenie klasowej statystyki semestralnej i końcoworocznej w formie komputerowej


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


1. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
1. Przeprowadzenie zajęć w obecności zaproszonych nauczycieli.
2. Dyskusja z wyciagnięciem wniosków do dalszej pracy.
2. Przeprowadzenie szkolenia w zespole przedmiotowym.
1. Po uczestnictwie w wybranym kursie, warsztatach, przeprowadzanie szkolenia w zespole przedmiotowym.
3. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
1. Konsultacje z innymi nauczycielami podczas spotkań na konferencjach – wymiana poglądów, uwag, dzielenie się wiedzą.
2. Udostępnianie scenariuszy zajęć zainteresowanym nauczycielom. Udział w pracach zespołu nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, wychowawczego, tworzenie planów pracy, opracowywanie diagnoz, pomiarów osiągnięć edukacyjnych ucznia, konstruowania analiz egzaminów próbnych i maturalnych.
Opracowanie oraz udostępnianie scenariuszy imprez i uroczystości :
- uroczystość pożegnania klas trzecich,
- ślubowanie klas pierwszych,
- rozpoczęcie roku szkolnego
4. Współpraca z nauczycielami innych szkół oraz innymi instytucjami
1. Spotkania z nauczycielami oraz reprezentantami wydawnictw szkolnych.


§ 8 ust. 2 pkt 4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych

1. Zdobycie uprawnień egzaminatora maturalnego.
1. Uzyskanie uprawnień egzaminatora OKE.
2. Wykonywanie zadań egzaminatora OKE w zakresie egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii.


§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów.
1. Rozmowy z rodzicami uczniów lub ich prawnymi opiekunami.
2. Organizowanie i współorganizowanie imprez szkolnych.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów.
1. Systematyczna lektura literatury pedagogicznej.
2.Wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozmowach z uczniami.
3. Priorytetowe działania dydaktyczne.
1.Opracowywanie testów, sprawdzianów, kartkówek - sprawdzanie, analiza.
2. Prowadzenie konsultacji przygotowujących do matury z fizyki i astronomii uczniów klas III.
3. Przygotowanie, przeprowadzenie, sprawdzenie i analiza próbnych egzaminów maturalnych.
4. Wdrożenie wniosków po egzaminie maturalnym do pracy edukacyjnej.
5. Opracowywanie, przeprowadzanie, sprawdzanie i analizowanie testów diagnozujących wiedzę.
6. Ewaluacja własnych działań – ankiety uczniów.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


1. Współpraca z wydawnictwami szkolnymi.
1.Udział w zorganizowanych konferencjach, warsztatach.
2. Zapoznanie z nowymi ofertami na rynku.

3. Konsultacje z przedstawicielami wydawnictw.
4. Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych dla uczniów.
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Systematyczne spotkania, konsultacje i rozmowy z pedagogiem szkolnym.
3. Współpraca z biblioteką szkolną.
Rozbudzanie potrzeb czytelniczych w ramach lekcji wychowawczych.
4. Współpraca z młodzieżą jako opiekun Samorządu uczniowskiego.
Systematyczne wspieranie i kontrolowanie działalności Samorządu Uczniowskiego


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi.
1.Indywidualne konsultacje z rodzicami.
2.Wspólne spotkania ucznia, rodzica i nauczyciela.
3. Stały kontakt telefoniczny z rodzicami. Natychmiastowe informowanie o problemach i podejmowanie właściwych zadań.
4. Rozmowy z uczniami na temat ich problemów oraz wspólne znajdywanie rozwiązań.
2. Analiza wyników w nauce wychowanków oraz ich zachowania.
1. Przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się.
2. Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości.
3. Kształtowanie postawy świadomego wyboru przyszłej drogi życiowej i kariery zawodowej.
4. Kształtowanie postawy tolerancji wobec osób niepełnosprawnych.
5. Kształtowanie postawy otwartości i ciekawości świata.
3. Studium przypadku.
1. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych i wychowawczych.
2. Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 733


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.