AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Heller, 2014-06-17
Górki Wielkie

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


- n +

(zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli( Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 14 listopada 2007r. ( Dz. U. z 14 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580)IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: JOANNA HELLER
STANOWISKO: NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO
WYKSZTAŁCENIE: WYŻSZE MAGISTERSKIE Z PRZYGOTOWANIEM
PEDAGOGICZNYM
MIEJSCE PRACY: SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBOWCU
DYREKTOR: MGR KATARZYNA RYMAR
OPIEKUN STAŻU: MGR RENATA CIĘŻKOWSKA ORAZ
MGR MARIOLA WRZOS (01.09.2013 - 31.05.2014)
CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2011 – 31. 05.2014
STOPIEŃ AWANSU: NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
STAŻ PRACY: 7 LAT
Wstęp

Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Był to dla mnie czas zmian zarówno jako dla nauczyciela, jak i człowieka.
Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą , to proces nieustający, zaś podnoszenie kwalifikacji to obowiązek wpisany zawód nauczyciela.

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Celem właściwego przygotowania się do pełnienia stażu zawodowego, wraz z początkiem roku szkolnego, zapoznałam się z odpowiednimi rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o wymogach w czasie trwania stażu na nauczyciela mianowanego. Zapoznałam się również z adekwatnymi fragmentami Karty Nauczyciela. Po dokonaniu analizy tych zapisów prawnych napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz mój plan rozwoju zawodowego. Zapoznanie się z tymi przepisami dało mi pewność, że moje postępowanie oraz forma sporządzonych przeze mnie dokumentów są właściwe. Zdając sobie sprawę z faktu, iż prawo oświatowe ewoluuje- systematycznie przeglądałam portale internetowe i aktualizowałam swą wiedzę.

Efekty realizacji:
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów. Opracowując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na własny rozwój oraz podniesienie kwalifikacji koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
 Po złożeniu wniosku o rozpoczęcie stażu przydzielony został mi opiekun stażu. Celem zagwarantowania pomyślnej współpracy na początku stażu podpisałyśmy kontrakt, w którym zawarte zostały najważniejsze ustalenia na czas stażu. Współpraca z opiekunem stażu wiele mi dała i była dla mnie bardzo pomocna, gdyż wielokrotnie mogłam rozwiać swoje wątpliwości lub spojrzeć na swoje poczynania z innej perspektywy. Zawarcie tej współpracy spowodowało, iż wszelkie zalecenia oraz wskazówki wpływały znacząco na efektywność moich oddziaływań pedagogicznych i dydaktycznych.

Efekty realizacji:
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom oraz szansę podejmowania dialogu zawsze, kiedy było to potrzebne.

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz obserwacja zajęć koleżeńskich.
Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam lekcje języka angielskiego w obecności opiekuna stażu, Pani Dyrektor, Pani Wicedyrektor, oraz studentek: pani Anny Studnik oraz pani Magdaleny Szczuki.
Wszystkie zajęcia przeprowadzone w obecności mojego opiekuna były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym. Każda lekcja została omówiona podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał dydaktyczny, dobór metod, a także aktywność i reakcje uczniów. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania.
 Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia.
Bardzo doceniam fakt, że po każdych zajęciach były one omawiane, co wpływało na to , że jeszcze bardziej uświadamiałam sobie, jak należy prawidłowo planować zajęcia. Wyciągane wnioski znacząco wpływały na moją pracę i często wykorzystywałam nowo poznane metody. Możliwość uzyskiwania informacji zwrotnej oraz autorefleksji daje szansę weryfikacji podejmowanych działań pedagogicznych.
Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Zwracałam także uwagę na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji lekcji, w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy.

Efekty realizacji:
Uczestniczenie w lekcjach koleżeńskich to wspaniała forma czerpania z doświadczenia moich autorytetów. Dzięki temu, podnosiłam swoje kompetencje, ulepszałam sposób prowadzenia zajęć, co przekładało się na poziom sprawności językowych moich uczniów .4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
W okresie stażu systematycznie pogłębiałam wiedzę i umiejętności w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, warsztatach, szkoleniach, konferencjach.
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:

Konferencja metodyczna „How can we help young teens to write in English ?” 12.03.2011
Szkolenie Rady Pedagogicznej „Komunikacja nauczyciel- uczeń” 07.12.2011
Szkolenie metodyczne „The art of being a great manager’ 08.02.2012
Szkolenie „Diagnoza pedagogiczna” 21.03.2012
Szkolenie „ The Classroom routines- bez tajemnic” 24.05.2012
Konferencja metodyczna „Sprawdzian szóstoklasisty- what’ s it all about it ?” 21. 02 2013
Szkolenie „ Rola diagnozy w nauczaniu” 25.03. 2013
Szkolenie „Sprawdzian szóstoklasisty” 20.11.2013
Konferencja metodyczna „How to tech little tigers ?” 21.01.2014
Szkolenie Rady Pedagogicznej „Komunikacja z rodzicami” 05.02.2014
Szkolenie Rady Pedagogicznej „Odpowiedzialność i obowiązki nauczyciela w świetle prawa” 30.04.2014

Tematyka szkoleń z zakresu nauczania języka obcego jest niezwykle ważna, gdyż daje szansę podniesienia kompetencji i uaktualnienia wiedzy z tego zakresu. Ponadto, szkolenia te stanowią olbrzymie źródło inspiracji i gotowych pomysłów na ciekawe lekcje językowe. Uważam, że jest to jedna z najlepszych form podnoszenia kwalifikacji.
Równie istotne są pozostałe szkolenia z zakresu kreowania relacji z rodzicami czy uaktualniania wiedzy z zakresu prawa oświatowego. Uczestnicząc w szkoleniach mam możliwość doskonalenia umiejętności potrzebnych w pracy nauczyciela. Co więcej , pod ich wpływem modyfikowałam swoje metody i uatrakcyjniałam prowadzone przeze mnie zajęcia. Czułam się pewniejsza posługując się językiem angielskim.

Oprócz udziału w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego, poszerzałam swoją wiedzę poprzez korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. Są to m.in.: www.profesor.pl, www. literka.pl, www.eduseek.pl, www.eduforum.pl, www.pearson.pl Dzięki takiej formie samokształcenia również zapoznałam się z ciekawymi pomysłami i rozwiązaniami, które później wykorzystywałam w swej pracy. Przeglądanie tych portali uaktualniało również moją wiedzę na temat najważniejszych zagadnień z dziedziny metodyki i psychologii uczenia.
Kolejną formą samokształcenia jest czytanie fachowej literatury i czasopism, której jest bardzo dużo. Dobór tych pozycji uzależniony był od moich potrzeb, jak również od problemów, z którymi się spotykałam w czasie zajęć. W tym przypadku moją ulubioną autorką jest Natalia Jaroszewska oraz Mariola Bogucka. Są one autorkami publikacji z zakresu metodyki i psychologii uczenia języka angielskiego.

W ramach samodzielnego pogłębiania wiedzy udało mi się przygotować i przeprowadzić szkolenie Rady Pedagogicznej na temat : „Jak wykorzystać aktywność uczniów w szkole ?” (05.12. 2012). Było to dla mnie wielkie wyzwanie, które wymagało dobrego przygotowania i zdobycia wiedzy w zakresie w/w zagadnienia . Myślę, że szkolenie przygotowane przeze mnie przyczyniło się do podniesienia jakości pracy szkoły.

Efekty realizacji:
Samodzielne dokształcanie oraz uczestniczenie w szkoleniach, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych.


5. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
W związku z tym, z e jestem nauczycielem języka angielskiego kładę olbrzymi nacisk na bogactwo środków dydaktycznych i dokładam wszelkich starań, aby były one obecne na moich lekcjach. Uważam, iż dobrze dobrane środki dydaktyczne doskonale potrafią podnieść atrakcyjność i efektywność zajęć. W czasie trwania stażu gromadziłam różne plakaty, pacynki, karty pracy, gry językowe np. guess who, memo, walking stick, scrabble. Systematycznie rozbudowuję zasób lekturek językowych tzw. „Penguin Readers” wyd. Pearson, płyt cd i dvd. W moim warsztacie pracy znajduje się wiele materiałów związanych z szeroko rozumianą kulturą krajów anglojęzycznych.
Warsztat pracy to również sprawdzone metody i formy pracy na lekcji, w związku z tym, dążyłam do poszukiwania metod, które z mojego punktu widzenia, były interesujące i mogły przyczynić się do większej efektywności prowadzonych zajęć.
Za swój duży sukces zawodowy uważam posiadanie autorskiego „teaching file” - zbioru dodatkowych kart pracy utrwalających słownictwo z zakresu kręgów tematycznych oraz struktur gramatycznych. Są one zgodne z Nową Podstawą Programową.

Efekty realizacji:
Wszystkie stworzone lub zgromadzone przeze mnie materiały okazują się bardzo przydatne w pracy zawodowej. Uatrakcyjniają one lekcje i dodatnio wpływają na proces utrwalania wiedzy moich uczniów.

3. Publikowanie własnych prac i artykułów.
Na stronie internetowej: „profesor.pl” zamieściłam m.in: plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, oraz konspekty zajęć. Natomiast artykuły i sprawozdania z uroczystości szkolnych wraz ze zdjęciami były umieszczane przeze mnie systematycznie na stronie internetowej szkoły, były one publikowane także w prasie lokalnej- „Dębowieści”.

Efekty realizacji:
Publikowanie materiałów na stronie internetowej dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Dokumentowanie kalendarza imprez szkolnych i osiągnięć naszych uczniów to doskonała forma promocji szkoły wśród społeczności lokalnej.

6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Dokumentacja szkolna to bardzo ważny aspekt w zawodzie nauczyciela. W czasie trwania stażu zawsze na bieżąco uzupełniałam dziennik lekcyjny. Inne dokumenty jak : plany wynikowe, rozkłady materiału zawsze oddawane były przeze mnie w terminie i zgodnie z wymogami. Na bieżąco aktualizowałam teczkę wychowawcy. W przypadku uczniów z trudnościami wypisywałam opinie do poradni psychologiczno- pedagogicznej. Uzupełniałam również arkusze ocen uczniów oraz wypisywałam świadectwa, zgodnie z wszystkimi wymogami ministerialnymi. W przypadku wyjazdów lub wycieczek wypisywałam karty wycieczek, tworzyłam listę uczestników oraz pisałam rozliczenia finansowe. Doskonale zdaję sobie sprawę, że prowadzenie dokumentacji szkolnej musi być prowadzone na bieżąco, gdyż jest to jeden z najważniejszych obowiązków nauczyciela.


Efekty realizacji:
Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych, zestawień statystycznych, dzienników zajęć pozalekcyjnych, arkuszy ocen. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauczania. Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, programów, scenariuszy, konspektów, sprawozdań, zdjęć i zapisów w dokumentacji szkolnej. 

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.
 W ciągu stażu starałam się poznać środowisko lokalne uczniów. Przez cały okres stażu pełniłam funkcję wychowawcy. Obserwowałam moich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych czy też imprezach klasowych. Pozwoliło mi to na wzajemne poznanie swoich potrzeb i możliwości. W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi uczniami, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z wychowawcami innych klas oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację socjalną dzieci uczęszczających do naszej szkoły, ta wiedza pozwoliła na pomoc:
- uczniowi klasy VI (wrzesień 2012) i zapewnienie mu nowego tornistra
uczennicy klasy II (wrzesień 2013) i zapewnienie bezpłatnego egzemplarza podręcznika do jęz. angielskiego

Zaobserwowane przeze mnie oraz innych nauczycieli problemy wśród moich wychowanków rozwiązywałam poprzez rozmowy z nimi na godzinach wychowawczych. Starałam się na bieżąc rozwiązywać klasowe nieporozumienia. Dzięki nawiązaniu owocnej współpracy z panią pedagog- wielokrotnie w klasie były przeprowadzane pogadanki na temat akceptacji klasowej, indywidualności, zgrania klasowego, agresji, przemocy, bezpieczeństwa. Jako wychowawca klasy stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które mają na celu zintegrować zespół klasowy i powodować by uczniowie czuli się dobrze wśród swoich kolegów poprzez: pogadankę, rozmowę kierowaną, dramę, gry, zajęcia praktyczne. Służyły temu w głównej mierze godziny wychowawcze.
Jako wychowawca i nauczyciel języka angielskiego wszystkich klas w mojej szkole, staram się poprzez różne formy zajęć budować poczucie integracji całej szkolnej społeczności. W tym celu podejmowałam następujące działania:
Byłam organizatorem:
- wycieczki szkolnej dla klas IV - VI do Zakopanego
- ogniska klasowego dla uczniów klasy V, VI
- wycieczki rowerowej dla uczniów klasy VI
- festynu rodzinnego (poprowadzenie części sportowej)
- akademii z okazji rozpoczęcia roku szkolnego (wrzesień 2012)
- akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja (maj 2012)
- akademii z okazji zakończenia roku szkolnego i pożegnania klasy VI (czerwiec 2013)
- akademii z okazji Święta Edukacji Narodowej
- wycieczki szkolnej do Bielska- Białej (maj 2014)
- akademii z okazji Dnia Babci i Dziadka (luty 2014)

Moi uczniowie w ramach programu wychowawczego opartego o program profilaktyki szkoły przystępują corocznie do:
akcji zbierania makulatury
akcji „Sprzątanie Świata”
akcji „Prezent pod choinkę”
akcji „Góra Grosza”

W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich wychowanków: na zebraniach ogólnych, klasowych, spotkaniach indywidualnych, czy też kontaktowaliśmy się telefonicznie. W czasie mojej pracy wychowawczej zawsze staram się aktywnie współpracować z rodzicami i na bieżąco informować ich o postępach w nauce czy zachowaniu dziecka, udzielając potrzebnych wskazówek kiedy tylko to potrzebne.

Udało mi się przeprowadzić prelekcje dla rodziców pt.:
„Jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego” (wrzesień 2013)
„Woda- ważna sprawa” (kwiecień 2014)

W celu poszerzania poglądów i budowania wiedzy o otaczającym świecie udało mi się zaprosić do szkoły wyjątkowych gości, którzy w ciekawy sposób opowiadali o swoich życiowych pasjach, budząc ciekawość świata moich wychowanków:
prelekcja poprowadzona przez p. Sylwestra Pasternego pt.”Pasja nurkowania” (13.12.2011)
warsztaty poprowadzone przez rodzinę Eiffling z Kanady pt. „Schools in USA” (13.12.2013)
prelekcja pt. „ Greetings from Australia”, którą udało mi się poprowadzić podczas zimowiska dla uczniów z Gminy Dębowiec (luty 2014)

Efekty realizacji:
Zacieśniła się więź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałam ich świat, życie, marzenia, problemy, co starałam się uwzględniać w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Praca nauczyciela wiąże się z rozwiązywaniem wielu problemów, w związku z tym dobry kontakt z uczniami i ich rodzicami jest niezwykle cenny. Oceniam swą współpracę z rodzicami jako bardzo dobrą. Uzyskałam informacje o zachowaniach moich wychowanków poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy, charakter oraz samych rodziców.

2. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów.
Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne moich uczniów starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną. W czasie trwania stażu prowadziłam konsultacje realizowane w ramach art.42, ust.2, pkt 2 Karty Nauczyciela. Szczególną opieką otaczałam uczennicę z dostosowaniem wymagań, z którą spotykałam się regularnie. Zajęcia te pozwalały na utrwalenie wprowadzanego materiału oraz wyrabianie pozytywnego stosunku do przedmiotu i poczucie bezpieczeństwa.
Prowadzone przeze mnie zajęcia wyrównawcze dedykowane były uczniom z trudnościami w nauce języka angielskiego. Zawsze dobierałam metody i formy pracy odpowiednie do możliwości ucznia, tak aby jego deficyty stawały się coraz mniejsze.
Dzięki podejmowaniu dodatkowej pracy przez moich uczniów łatwiej jest im przyswajać trudną do tej pory wiedzę, co przekłada się na poprawę ocen i poczucie sukcesu.

Efekty realizacji:
Różnorodna oferta edukacyjna zwiększa motywację uczniów do nauki, a mnie daje możliwość zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności dzięki wychodzeniu na przeciw potrzebom moich uczniów.


3. Praca z uczniem zdolnym.
W trakcie trwania stażu prowadziłam koło języka angielskiego w klasach IV-VI, gdzie uczniowie mieli możliwość poszerzenia wiadomości i umiejętności z języka angielskiego oraz przygotowania się do konkursów.
 W ramach zaspakajania potrzeb edukacyjnych uczniów przygotowywałam ich do następujących konkursów:
Fox - 2012, 2013
Tea Time - 31.05.2012 (III miejsce)
Festiwal Piosenki Angielskiej -maj 2012 (I miejsce grupa młodsza)
Konkurs wiedzy o postaci William’a Shakespear’a - 18.04.2012 (I miejsce)
Konkurs dla uczniów klas V i VI „King of words” - styczeń 2014 (pozyskanie nagród)
Olimpiada „Olimpus” - styczeń 2014 (laureat V lokata)
Gminny konkurs przyrodniczy- kwiecień 2014
Szkolny konkurs dla uczniów klasy III „That’s my day”- maj 2014 (pozyskanie nagród)
Festiwal Piosenki Angielskiej- czerwiec 2014


Efekty realizacji:
Praca z uczniem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy w nauczaniu języka polskiego. Celem organizacji konkursów w szkole jest zachęcenie uczniów do samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych.


§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.1. Wykorzystanie internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu.

Internet i komputer to niezastąpione narzędzia w pracy, w związku z tym korzystałam z nich przez cały okres stażu. Przeglądałam strony internetowe związane z moja profesją, m.in.: www.literka.pl, www.men.gov.pl, www.edukacja.edux.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl, 
 Za pomocą internetu szukałam odpowiednich wzorów wniosków, które składały się na dokumentację formalną. W celu aktualizacji wiedzy, czytałam artykuły publikowane na różnego rodzaju portalach internetowych.
Korzystałam także z internetowych sesji metodycznych i filmach szkoleniowych, prowadzonych przez doświadczonych ekspertów. Jest to wspaniała forma podnoszenia kwalifikacji zawodowych, stanowiąca niewyczerpane źródło pomysłów na lekcje.
Internet daje możliwość dzielenia się wiedzą, mając na uwadze ten istotny fakt, publikowałam ciekawe konspekty lekcji, scenariusze uroczystości, plan i sprawozdanie rozwoju zawodowego.


Efekty realizacji:
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów lekcyjnych. Myślę, że publikowane przeze mnie materiały przydadzą się innym nauczycielom.

2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach lekcyjnych.
 Trudno mi wyobrazić sobie moją pracę bez pomocy komputera. Program Microsoft Word pozwala opracować dokumentację szkolną, czyli: plany wynikowe, rozkłady materiałów. Używając tego programu tworzę sprawdziany, kartkówki, które mogę modyfikować. Tworzę wiele pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć i uroczystości, elementów gazetek ściennych, zaproszeń i dyplomów na różne uroczystości szkolne, podziękowań itp.
Jako nauczyciel języka angielskiego bardzo często korzystam z udostępnionych przez wydawnictwo oprogramowań, które są zintegrowane z materiałem z podręcznika. To z kolei sprzyja przyswajaniu wiedzy. Często wykorzystuję na swoich zajęciach tablet, który stanowi niewyczerpane źródło inspiracji dzięki: filmikom, programom, grom interaktywnym. Posiadam wiele aplikacji, wspomagających proces uczenia. Wielkim sukcesem okazało się użycie tabletu podczas zajęć otwartych z języka angielskiego dla przyszłych pierwszoklasistów w dniu 10.04.2014
Prowadząc zespół wyrównawczy również korzystam z pomocy komputera i różnych programów edukacyjnych, które pomagają uczniom z trudnościami w nauce.
Zachęcam moich uczniów do korzystania z różnorodnych portali poświęconych nauce języka angielskiego, w tym celu opracowałam zbiór bezpiecznych adresów internetowych.

Efekty realizacji:
Wykorzystanie Internetu na lekcjach angielskiego zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć, które stały się dla uczniów bardziej ciekawe i inspirujące. Mnie natomiast przyniosły wiele satysfakcji ze zwiększenia motywacji uczniów.§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.
Jak już pisałam we wcześniejszym paragrafie w okresie stażu brałam udział w wielu formach doskonalenia zawodowego, podczas których podnosiłam swoje kwalifikacje. Swoją wiedzę i umiejętności doskonaliłam także poprzez czytanie literatury fachowej. Dużo wskazówek, rad i pomocnych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje artykułów w Internecie, m.in.: www.jows.pl (Język Obcy w Szkole).
Pomagałam uczniom mającym problemy natury edukacyjnej lub wychowawczej. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałam od opiekuna stażu i nauczycieli wychowawców, z którymi na bieżąco współpracowałam.
Istotnym elementem pracy nauczyciela jest stały kontakt z opiekunami uczniów. Indywidualne spotkania pozwalają na systematyczny monitoring zachowania i postępów dziecka oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. Na wywiadówkach oprócz bieżących spraw dydaktyczno-wychowawczych znajduję jeszcze czas na krótką pogadankę z rodzicami. Chcę w ten sposób ułatwić im zrozumienie niektórych problemów z dzieckiem, wyjaśnić relacje: rodzic-dziecko-nauczyciel, czy opowiedzieć o zagrożeniach, jakie czyhają na ich dzieci. W swej pracy zawodowej dokładam wszelkich starań, aby każdy uczeń otrzymał szeroko rozumianą pomoc zawsze wtedy, kiedy jest ona potrzebna.

Efekty realizacji:
Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej planować swoją pracę. Dzięki samemu studiowaniu literatury metodycznej, pogłębiam swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną. Udział w szkoleniach oraz zapoznanie się z literaturą fachową podniosło moją wiedzę teoretyczną, ale także było inspiracją do działań praktycznych.

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny. Myślę, że doskonale w tę tematykę wpisuje się pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Jest to funkcja, którą pełnię od września 2013 r. wraz z koleżanką- panią Barbarą Sławińską. Działalność ta nie należy do łatwych, ale daje mi wiele satysfakcji.
Prowadząc, tę organizację, uczę uczniów:
samorządności,
podejmowania decyzji,
odpowiedzialności i wywiązywania się z powierzonych im zadań,
W trakcie roku szkolnego przeprowadzam wiele zebrań z moimi podopiecznymi. Są to zawsze uczniowie klasy VI. Zachęcam ich do różnorakich działań oraz uświadomienie im, że praca dla innych może dać wiele radości.

Nasza działalność obejmowała:
wybory- podczas tajnego głosowania uczniowie wybierają zarząd SU. Zawsze staram się uświadomić uczniom, jak ważny jest wybór przewodniczącego i innych członków zarządu.
opracowanie planu pracy- planuję wraz z uczniami, jakie przedsięwzięcia możemy realizować i jakie imprezy szkolne zorganizować dla uczniów naszej szkoły. Analizujemy pomysły, biorąc pod uwagę sugestie uczniów innych klas.
działalność gospodarczą- podczas imprez sprzedajemy słodkie przekąski i napoje. Uzyskane w ten sposób środki pieniężne przeznaczamy na zakup potrzebnych rzeczy.
działalność porządkową- ustalam wraz z uczniami plan dyżurów przez cały rok. Zadaniem dyżurującej pary uczniów jest pomoc nauczycielom w utrzymaniu dyscypliny w szatni, na korytarzach, stołówce.

Działalność SU skupia się w dużej mierze na realizacji kalendarza imprez naszej szkoły. Są to m.in.:
andrzejki,
bal karnawałowy,
poczta walentynkowa, wykonanie ozdobnych kart przez członków SU
Konkurs Talentów, prezentacja uzdolnień wokalnych, tanecznych, aktorskich uczniów
Konkurs Młody Artysta- prezentacja uzdolnień plastyczno- technicznych uczniów
dyskoteki i imprezy tematyczne

Każde z wymienionych działań wymaga wiele zaangażowania, pracy i wysiłku.ze strony opiekunów, jak i SU. Podczas planowania przydzielam każdemu uczniowi zakres obowiązków lub konkretne zadanie do wykonania, np. wykonanie plakatu lub zaproszeń, dekoracja sal, przygotowanie przemówienia otwierającego daną imprezę, animacje dla najmłodszych- prowadząc ich ulubione gry i zabawy.
Każde przedsięwzięcie zostaje omówione na zebraniu po jego wykonaniu. Oceniamy skuteczność naszych działań oraz ewentualne niedociągnięcia. Zawsze udzielam moim uczniom pozytywnej informacji zwrotnej, doceniając ich wysiłek i zaangażowanie.

Efekty realizacji:
Podejmując się jakiegoś przedsięwzięcia zawsze ma na uwadze dobro szkoły, czyli korzyści dla wszystkich uczniów. Myślę, że opieka nad Samorządem Uczniowskim uczy mnie być dobrym wychowawcą, zaś wśród uczniów kształtuje właściwe postawy wobec środowiska drugiego człowieka.§ 7 ust. 2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.


1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Była to analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej. Zapoznałam się także z najważniejszymi dokumentami, które określają funkcjonowanie szkoły. Były to: Statut Szkoły, Wewnętrzny System Oceniania, Regulamin Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki. W związku z reorganizacją Szkoły pracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli nad aktualizacją dokumentacji szkoły (wrzesień 2013 r.)

Efekty realizacji:
Znajomość prawa i przepisów daje mi poczucie bezpiecznego postępowania. Pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły. 


2. Umiejętność posługiwania się przepisami systemu oświaty w praktyce.
W celu wzorowego pełnienia obowiązków nauczyciela i wychowawcy szczegółowo zapoznałam się ze wszystkimi regulaminami obowiązującymi w mojej macierzystej placówce. Jednym z takich obowiązków jest pełnienie dyżurów na korytarzu podczas przerw, które pełnię rzetelnie, gdyż jest to bardzo odpowiedzialne zadanie.
Mając na uwadze, że prowadzenie dokumentacji szkolnej jest niezwykle ważnym aspektem pracy nauczyciela - uzupełniałam ją skrupulatnie i systematycznie. Modyfikowałam i tworzyłam plany pracy, rozkłady materiału i zasady oceniania z języka angielskiego (również dla uczniów z dostosowaniem wymagań, stosując się do zaleceń PPP). Wszystkie te dokumenty powstawały w oparciu o obowiązujące przepisy
Praktyczna znajomość przepisów wykorzystana zastała przeze mnie podczas działań ewaluacyjnych. Dwukrotnie byłam członkiem zespołu, który zajmował się badaniem: aktywności uczniów w szkole (luty 2012) oraz ich poczuciem bezpieczeństwa ( marzec 2014). Moim zadaniem było przeprowadzenie badań- ankieta, wywiad oraz analiza i interpretacja wyników.
Uczestniczyłam w pracach komisji analizujących postępy uczniów w przygotowywaniu do sprawdzianu szóstoklasisty, a także jako członek komisji nadzorującej sprawdzian klasy szóstej (04.04.2013)
Zgodnie z przepisami prawa i zasadami bezpieczeństwa organizowałam wyjazdy i wycieczki szkolne, dwukrotnie pełniłam funkcję kierownika wycieczki (maj 2012, maj 2014)
Brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, gdzie uczestniczyłam w modyfikacji dokumentów szkolnych i realizacji zadań szkoły wynikających z przepisów prawa.

Efekty realizacji:
Umiejętność stosowania poznanych przepisów w praktyce daje mi swobodę działania podczas realizacji wyznaczonych celów edukacyjnych. Nade wszystko daje poczucie bezpieczeństwa i przekonanie, że moje działania są zgodne prawem oświatowym.PODSUMOWANIE
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną. Satysfakcję sprawiła mi także praca wychowawcza z zespołem klasowym. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy wg potrzeb, konsekwentnie, z zaangażowaniem i cierpliwością.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
 Dużą satysfakcję sprawiło mi też docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Szkoły, czego wynikiem było przyznanie mi Nagrody Dyrektora w roku szkolnym 2011/2012. Jednak za swój największy sukces uważam dzieci, które lubią język angielski i chętnie się nim posługują.
 Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1602


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.