AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Masełek, 2014-05-30
Kuryłówka

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +Anna Masełek Publiczne Gimnazjum
nauczyciel mianowany im. ks. Błażeja Nowosada
nauczyciel matematyki w Szyszkowie
PLAN ROZWOJU
ZAWODOWEGO


NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


OKRES STAŻU:
OD 1 WRZEŚNIA 2011 r.
DO 31 MAJA 2014 r.
(2 LATA I 9 MIESIĘCY)


§ 8 ust.2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Działania i zadania do wykonania:

1. Poznanie i wdrożenie procedury awansu zawodowego.
2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
3. Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych .
4. Udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
5. Organizacja własnego warsztatu pracy.
6. Diagnozowanie i badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
7. Wykorzystywanie wyników egzaminu gimnazjalnego w celu podniesienia jakości pracy szkoły.
8. Opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych.
9. Działania na rzecz uczniów w celu podniesienia jakości pracy szkoły.
10. Kultywowanie tradycji szkoły.
11. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów oraz przygotowywanie uczniów do konkursów z matematyki.
12. Wspomaganie ucznia mającego trudności w nauce.
13. Sprawowanie opieki nad klasopracownią.
14. Współpraca z rodzicami.


Forma realizacji zadań oraz termin i dowody realizacji:

1. a) Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela
na stopień nauczyciela dyplomowanego (ustawy, rozporządzenia, Karta Nauczyciela);
termin: sierpień - wrzesień 2011 r., dowody realizacji: wniosek o rozpoczęcie stażu
na nauczyciela dyplomowanego, plan rozwoju zawodowego złożony do Dyrektora
Szkoły.
b) Przeglądanie nowości w prasie nauczycielskiej i na stronach Internetu; termin:
na bieżąco
2. Zapoznanie z dokumentami szkoły: Statutem Szkoły, WSO, Planem Rozwoju Szkoły,
Programem Wychowawczym, Programem Profilaktycznym; termin: Wrzesień 2011r.
dowody realizacji: Plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły.

3. a) Realizowanie zadań zespołu przedmiotowego, dzielenie się wiedzą zdobytą podczas
form doskonalenia zawodowego; termin: okres stażu; dowody realizacji: zapisy
w protokołach zebrań zespołu przedmiotowego.
b) Praca w zespole nadzorującym przebieg egzaminów gimnazjalnych; termin: okres stażu;
dowody realizacji: protokoły z przebiegu egzaminów gimnazjalnych.
c) Praca w zespole do spraw ewaluacji i analizy wyników egzaminu gimnazjalnego;
termin: okres stażu; dowody realizacji: potwierdzenie dyrektora.

4. a) Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej; termin: okres stażu, wg
kalendarza rad, wg kalendarza szkoleń i warsztatów ustalonych przez ODN; dowody
realizacji: protokoły, świadectwa, zaświadczenia.

b) Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach metodycznych
i innych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły; termin: okres
stażu; dowody realizacji: protokoły, świadectwa, zaświadczenia.

5. a) Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej; termin: okres
Stażu; dowody realizacji: notatki.


b) stosowanie nowoczesnych metod nauczania w celu podniesienia jakości pracy
szkoły; termin: okres stażu; dowody realizacji: materiały dydaktyczne.


c) opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z matematyki i planów pracy
dydaktyczno – wychowawczej; termin: wrzesień każdego roku szkolnego; dowody
realizacji: PSO i plany dydaktyczne.

6. a) Badania wstępne uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum; termin: na bieżąco;
dowody realizacji: testy, analiza wyników oraz wnioski.
b) Badania w połowie cyklu kształcenia; termin: na bieżąco; dowody realizacji: testy,
analiza wyników oraz wnioski.
c) Próbny egzamin gimnazjalny; termin: na bieżąco; dowody realizacji: testy, analiza
wyników oraz wnioski.

7. a) Analiza raportów CKE; termin: na bieżąco; dowody realizacji: analiza wyników.
b) Analiza wyników z egzaminu gimnazjalnego; termin: na bieżąco; dowody realizacji:
analiza wyników.

8. Opracowanie i wdrożenie do realizacji projektów edukacyjnych; termin: na bieżąco;
dowody realizacji: tematyka projektu, sprawozdanie z realizacji, prace uczniów.

9. Organizacja i pomoc w organizacji: imprez, uroczystości, akcji charytatywnych,
wycieczek, apeli; termin: okres stażu; dowody realizacji: potwierdzenie Dyrektora Szkoły,
scenariusze uroczystości, karty wycieczek.

10. a) Włączanie się w organizację Dnia Patrona; termin: na bieżąco, wg ustalonego
harmonogramu; dowody realizacji: potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
b) Przygotowanie uczniów do konkursu na temat wiedzy o patronie; termin: na bieżąco,
wg ustalonego harmonogramu; dowody realizacji: potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
c) Opieka ( wraz z wychowankami) nad grobem patrona – ks. Błażeja Nowosada; termin:
na bieżąco, wg ustalonego harmonogramu; dowody realizacji: potwierdzenie Dyrektora
Szkoły.

11. a) Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – koło matematyczne, praca z uczniem zdolnym;
termin: na bieżąco; dowody realizacji: zaświadczenia, protokoły.
b) Udział uczniów w konkursach; termin: na bieżąco; dowody realizacji: zaświadczenia,
protokoły.12. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dydaktyczno- wyrównawczych dla uczniów klasy III
w celu intensywnej pomocy edukacyjnej i wychowawczej w uzyskaniu osiągnięć
wynikających z podstawy programowej dla uczniów, którzy mają trudności
w opanowaniu wiadomości i umiejętności; termin: okres stażu; dowody realizacji:
dziennik zajęć.

13. a) Organizowanie gazetek tematycznych; termin: na bieżąco; dowody realizacji:
potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
b) Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych; termin: na bieżąco; dowody
realizacji: potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

14. a) Organizowanie ogólnych i indywidualnych spotkań z rodzicami; termin: na bieżąco;
dowody realizacji: Protokoły z zebrań z rodzicami.
b) Pedagogizacja rodziców; termin: na bieżąco; dowody realizacji: protokoły z zebrań
z rodzicami.
c) Pomoc w przygotowywaniu imprez; termin: na bieżąco; dowody realizacji: scenariusze.
§ 8 ust.2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


Działania i zadania do wykonania:

1. Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
2. Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.
3. Wykorzystanie Internetu jako cennego źródła informacji.
4. Wykorzystanie nośników multimedialnych na zajęciach wychowawczych.
5. Publikacja materiałów w Internecie.
6. Komputerowe opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym.

Forma realizacji zadań oraz termin i dowody realizacji:

1. a) Opracowanie pomocy i planów dydaktycznych, scenariuszy lekcji, sprawdzianów,
testów i kartkówek dla uczniów; termin: na bieżąco, okres stażu dowody realizacji:
plany dydaktyczne, karty pracy, pomoce dydaktyczne, scenariusze lekcji, testy,
sprawdziany, itp.
b) Wykorzystanie programu komputerowego w przygotowywaniu i drukowaniu informacji
o bieżących postępach uczniów w nauce oraz przewidywanych ocenach semestralnych
i rocznych; termin: na bieżąco, okres stażu dowody realizacji: kartki z informacją
do rodziców.
c) Wykorzystanie programu komputerowego przy sporządzaniu i drukowaniu świadectw
uczniów; termin: na bieżąco, okres stażu dowody realizacji: potwierdzenie dyrektora.
d) Opracowanie dzięki technologii komputerowej narzędzi diagnostycznych i ewaluacji;
termin: na bieżąco, okres stażu dowody realizacji: ankiety, raport, testy: wstępny
i w połowie cyklu kształcenia z matematyki i ich analiza.
e) Przygotowanie ankiet, scenariuszy imprez i uroczystości, dyplomów; termin: na bieżąco,
okres stażu dowody realizacji: ankiety, scenariusze, zaproszenia, dyplomy.


2. a) Pozyskiwanie informacji z Internetu; termin: okres stażu.
b) Wykorzystywanie w pracy komputerowych programów edukacyjnych; termin: okres
stażu; dowody realizacji: wpisy w dzienniku lekcyjnym.

3. Systematyczne odwiedzanie stron internetowych o tematyce pedagogiczno – oświatowej;
termin: okres stażu; dowody realizacji: wykaz stron internetowych.

4. Wykorzystywanie na zajęciach filmów edukacyjnych na nośnikach multimedialnych;
termin: okres stażu, wg potrzeb; dowody realizacji: wpis w dzienniku lekcyjnym.

5. Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie; termin: okres stażu; dowody
realizacji: adres strony www.

6. a) Przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego; termin: wrzesień 2011r.; dowody
realizacji: Załączona dokumentacja.

b) Systematyczne opracowywanie wymaganej dokumentacji; termin: na bieżąco; dowody
realizacji: załączona dokumentacja.§ 8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć


Działania i zadania do wykonania:

1. Prowadzenie zajęć otwartych.
2. Udział w pracach zespołu matematyczno – przyrodniczego .
3. Aktywna współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi.
5. Umieszczenie publikacji w Internecie.

Forma realizacji zadań oraz termin i dowody realizacji:

1. Przeprowadzenie lekcji koleżeńskich dla nauczycieli stażystów i kontraktowych; termin:
okres stażu; dowody realizacji: scenariusze zajęć.

2. Aktywny udział w spotkaniach zespołu matematyczno – przyrodniczego; termin:
okres stażu; dowody realizacji: opracowane materiały.


3. a) Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych i środowiskowych; termin:
okres stażu; dowody realizacji: potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
b) Wymiana doświadczeń i poglądów; termin:
okres stażu; dowody realizacji: notatki.

4. a) Opracowanie scenariuszy lekcji, imprez i udostępnianie ich innym nauczycielom;
termin: okres stażu; dowody realizacji: scenariusze.
b) Przygotowanie i udostępnianie materiałów nabytych podczas kursów doskonalących,
warsztatów i szkoleń zainteresowanym nauczycielom; termin: okres stażu; dowody
realizacji: potwierdzenie dyrektora.
c) Opracowanie i przedstawienie na zebraniu Rady Pedagogicznej analizy wyników
egzaminu gimnazjalnego; termin: okres stażu; dowody realizacji: analiza i opracowanie
wyników egzaminu.

5. Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie; termin: okres stażu; dowody
realizacji: adres strony WWW.§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną
lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Działania i zadania do wykonania:

1. Opracowanie i wdrożenie programu własnego „ Program zajęć koła matematycznego przygotowujący uczniów kl. III do egzaminu gimnazjalnego”.
2. Udział w pracach zespołu wychowawczego .
3. Praca wychowawcza.

Forma realizacji zadań oraz termin i dowody realizacji:

1. Prowadzenie zajęć dla uczniów kl. III w oparciu o własny program; termin: rok szkolny
2011/ 2012; dowody realizacji: opracowany program, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

2. a) Przewodniczenie i aktywny udział w pracach zespołu wychowawczego; termin: okres
stażu wg potrzeb; dowody realizacji: protokoły, sprawozdania.
b) Opracowanie planu pracy zespołu; termin: okres stażu, wg potrzeb; dowody realizacji:
protokoły, sprawozdania.
c) Wspólne rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji; termin: okres stażu,
wg potrzeb dowody realizacji: opracowane materiały.
d) Opracowanie harmonogramu uroczystości szkolnych; termin: okres stażu; dowody
realizacji: haromonogram uroczystości.3. a) Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego w oparciu o program
wychowawczy szkoły i program profilaktyczny; termin: na bieżąco; dowody realizacji:
program wychowawczy, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
b) Pogłębienie wiedzy w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych poprzez
współpracę z innymi nauczycielami, PPP oraz udział w szkoleniach i kursach; termin:
na bieżąco; dowody realizacji: program wychowawczy, potwierdzenie Dyrektora
Szkoły.


§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych


Działania i zadania do wykonania:

1. Opracowanie Karty Indywidualnych Potrzeb ucznia dla ucznia z opinią z PPP oraz Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego dla uczennicy z orzeczeniem z PPP.
2. Poszerzenie wiedzy i doskonalenie warsztatu pracy .
3. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.
4. Współpraca w organizowaniu przez szkołę uroczystości środowiskowych.
5. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej ucznia.

Forma realizacji zadań oraz termin i dowody realizacji:

1. a) Analiza treści opinii wydanej przez PPP; termin: na bieżąco, wg potrzeb; dowody
realizacji: materiały dla uczniów.
b) Analiza treści orzeczenia wydanego przez PPP; termin: na bieżąco, wg potrzeb; dowody
realizacji: materiały dla uczniów.
c) Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia; termin: na bieżąco,
wg potrzeb; dowody realizacji: dzienniki zajęć pozalekcyjnych, materiały dla uczniów.

2. Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły;
termin: okres stażu; dowody realizacji: zaświadczenia o odbytych szkoleniach.

3. a) Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych; termin: na bieżąco,
okres stażu; dowody realizacji: potwierdzenia udziału, dyplomy.
b) Opracowanie i organizacja konkursu matematycznego; termin: na bieżąco, okres stażu;
dowody realizacji: protokół z przebiegu konkursu.

4. a) Współorganizowanie szkolnych i środowiskowych imprez kulturalnych, apeli, akademii;
termin: na bieżąco, okres stażu; dowody realizacji: potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
b) Organizacja rajdów, wyjazdów do kina, wycieczek oraz imprez klasowych i szkolnych;
termin: na bieżąco, okres stażu; dowody realizacji: karty wycieczek, potwierdzenie
Dyrektora Szkoły.5. a) Rozmowy z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów; termin: na bieżąco,
okres stażu; dowody realizacji: wpisy do dziennika, notatki.
b) Rozmowy z uczniami; termin: na bieżąco, okres stażu; dowody realizacji: notatki.
c) Współpraca z PPP; termin: na bieżąco, okres stażu; dowody realizacji: notatki.§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi
lub innymi podmiotami


Działania i zadania do wykonania:

1. Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania przestępstwom i patologiom w rodzinie.
2. Włączanie się do udziału w akcjach charytatywnych.
3. Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz higieny osobistej.
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Forma realizacji zadań oraz termin i dowody realizacji:

1. a) Przeprowadzenie tematyki godzin wychowawczych na temat uzależnień i przemocy;
termin: na bieżąco, okres stażu; dowody realizacji: wpisy w dzienniku.
b) Pedagogizacja rodziców na zebraniach np.: „Bezpieczeństwo dziecka w sieci”, „Jak
rodzice mogą wspierać swoje dzieci w uczeniu się”; termin: na bieżąco, okres stażu,
spotkania z rodzicami; dowody realizacji: wpisy w dzienniku.
c) Indywidualne spotkania z rodzicami – porady, rozmowy służące pogłębianiu wiedzy
o sytuacji rodzinnej uczniów, przekazywanie informacji na temat postępów
edukacyjnych i zachowania; termin: na bieżąco, okres stażu, spotkania z rodzicami;
dowody realizacji: wpisy w dzienniku.

2. Udział wraz z wychowankami w akcjach charytatywnych: Góra Grosza, „Adopcja
na odległość”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz
Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie; termin: na bieżąco, okres stażu; dowody
realizacji: potwierdzenie Dyrektora Szkoły, podziękowania.


3. a) Konsultacje z pielęgniarką; termin: wg potrzeb, okres stażu; dowody realizacji:
potwierdzenie pielęgniarki szkolnej.
b) Lekcja wychowawcza z udziałem pielęgniarki szkolnej; termin: wg potrzeb, okres
stażu; dowody realizacji: potwierdzenie pielęgniarki szkolnej.

4. Wdrażanie zaleceń poradni do pracy z uczniem; termin: na bieżąco; dowody realizacji: dokumentacja szkolna.

§ 8 ust. 2 pkt 4f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej


Działania i zadania do wykonania:

1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

Forma realizacji zadań oraz termin i dowody realizacji:

1. Studia podyplomowe z fizyki; termin: rok szkolny 2011/2012; dowody realizacji:
dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji.

§ 8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony


Działania i zadania do wykonania:

1. Opis i analiza dwóch przypadków: wychowawczego i edukacyjnego.

Forma realizacji zadań oraz termin i dowody realizacji:

1. a) Zdiagnozowanie wybranych problemów; termin: na bieżąco, okres stażu; dowody
realizacji: opis i analiza przypadku potwierdzona dokumentacją szkolną.
b) Określenie przyczyny i źródeł problemów; termin: na bieżąco, okres stażu; dowody
realizacji: opis i analiza przypadku potwierdzona dokumentacją szkolną.
c) Propozycje rozwiązania problemu, działania naprawcze; termin: na bieżąco, okres stażu;
dowody realizacji: opis i analiza przypadku potwierdzona dokumentacją szkolną.
d) Rezultaty i ewaluacja; termin: na bieżąco, okres stażu; dowody realizacji: opis i analiza
przypadku potwierdzona dokumentacją szkolną.


Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i podczas jego realizacji może ulec modyfikacji.

………………………………
Podpis nauczyciela


Zatwierdzam do realizacji:

Data: ...................................... …......................................................
Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 572


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.