AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Bożena Konarska, 2014-05-30
Drzycim

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Bożeny Konarskiej – nauczyciela mianowanego
w Zespole placówek Oświatowych w Drzycimiu,
ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Zajmowane stanowisko- nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki
korekcyjnej
Czas trwania stażu : 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2014 r.

Drzycim 2011r.

WSTĘP

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
Praca w zawodzie nauczycielskim wymaga stałego i systematycznego doskonalenia zawodowego. Dlatego będę doskonaliła swój warsztat pracy w realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, co pozwoli mi lepiej oddziaływać na dzieci i młodzież, rozwijać wśród niej szereg zainteresowań i zamiłowań, uczyć kreatywnego i twórczego myślenia.
Celem mojego stażu jest rozwój osobisty i zawodowy a dopełnieniem tego okresu uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
W okresie stażu jako nauczyciel mianowany będę realizowała powinności i wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli, a w szczególności następujące wymagania:

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Efektem realizacji w/w punktów zawartych w planie rozwoju zawodowego będzie wyższy standard mojej pracy a w konsekwencji wzrost kompetencji uczniów i jakości pracy szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPODZIEWANE EFEKTY
TERMIN
1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego. Poznanie ogólnych podstaw prawnych. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego ( przepisy, ustawy , artykuły , rozporządzenia.)
Znajomość przepisów dotyczących awansu zawodowego. IX 2011r.
2. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły – diagnoza osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego w klasie IV, V, VI
Aktywny udział w procesie mierzenia jakości pracy szkoły, opracowanie dokumentów , wskaźników.
Sprawne funkcjonowanie szkoły. Okres stażu
3. Opracowanie wymagań edukacyjnych i kryteriów ocen z wychowania fizycznego dla klas IV-VI szkoły podstawowej.
Wykonanie tabeli wymogów i kryteriów ocen dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Analiza zebranych informacji, opracowanie i ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania i kryteriów wymagań. Okres stażu

4. Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy w związku z planowanym rozwojem zawodowym.
Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach , kursach adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.
Podnoszenie jakości własnej pracy. Wysoki poziom przygotowania merytorycznego do pracy. Okres stażu
5. Objęcie wychowawstw, aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela – wychowawcy. Opracowanie planów wychowawczych.
Przygotowywanie imprez klasowych.
Poszukiwania nowości wydawniczych dotyczących tematyki opiekuńczo-wychowawczej.
Kontakty z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
Współpraca z rodzicami. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, zaprojektowanie z klasą ramowego planu wychowawczego, wspólne przygotowywanie imprez klasowych.
Zwiększenie dyscypliny wśród dzieci oraz rozwój ich zachowań społecznie pożądanych. Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPODZIEWANE EFEKTY
TERMINY

1. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej jako elementu warsztatu własnej pracy.


2. Systematyczne korzystanie ze stron edukacyjnych.
Opracowanie i pisanie dokumentacji: planów pracy, programów, scenariuszy, regulaminów, referatów, sprawozdań, ofert do konkursów, kart pracy, testów, dokumentów związanych z awansem zawodowym.


Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu sportu, wychowania fizycznego i zdrowia, opracowywanie materiałów na gazetkę szkolną o tematyce sportowej.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych.
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
Przygotowanie i opracowanie konkursów.
Opracowanie komputerowe dyplomów, podziękowań, zaproszeń, ogłoszeń.
Publikacje w prasie lokalnej.
Współpraca z „Czasem Świecia”, Gazetą Wyborczą, Portalem Urzędy Gminy Drzycim i ZPO Drzycim.
Wykorzystanie Internetu do publikacji informacji o działalności Klubu.


Dokumentowanie stażu, wzbogacanie teczki zasobów zawodowych.
Wzbogacanie własnego warsztatu pracy i bazy szkoły.
Dbałość o estetykę własnej dokumentacji, jej jasność i przejrzystość.

Szybka wymiana informacji i materiałów zawodowych dzięki poczcie elektronicznej, poszerzanie i aktualizacja wiadomości przydatnych w pracy, uatrakcyjnianie i unowocześnianie zajęć.
Doskonalenie warsztatu pracy. Poszerzenie bazy szkoły.
Wykonanie estetycznych dyplomów i podziękowań za współpracę.
Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami.
Okres stażu
Okres stażu§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPODZIEWANE EFEKTY
TERMIN
1. Współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego oraz z innymi nauczycielami.
Organizacja zawodów wewnątrzszkolnych oraz gminnych. Kontrola rozwoju uczniów, Okres stażu
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych oraz w obecności Dyrektora szkoły i rodziców Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć pokazowych dla zaproszonych nauczycieli (metodami aktywizującymi) i rodziców.
Zapoznanie nauczycieli z moimi pomysłami, metodami i formami pracy z możliwością wykorzystania ich we własnej pracy.
Wyposażenie nauczycieli w narzędzia przydatne w ich pracy. Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą ,spostrzeżeniami, prezentowanie własnych rozwiązań metodycznych. Zaprezentowanie rodzicom ćwiczeń z zakresu gimnastyki korekcyjnej.
Prezentacja metod i form prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, przedstawienie sposobów właściwej organizacji pracy nauczyciela. III rok stażu
3. Aktywne uczestniczenie w pracach wychowawczych zespołu przedmiotowego i w pracach zespołów klasowych. Prace w zespole wychowawczym i przedmiotowym.
Przygotowanie zestawu ćwiczeń śródlekcyjnych.
Opracowanie i przedstawienie zestawu ćwiczeń podczas zajęć rewalidacyjnych. Zastosowanie przez innych nauczycieli proponowanych ćwiczeń na swoich lekcjach.
Doskonalenie pracy koleżanek i kolegów. Wzbogacenie dokumentacji szkolnej. Okres stażu

4. Opracowywanie i udostępnianie scenariuszy uroczystości szkolnych , konspektów, testów , kart pracy, sprawozdań , programów i planów pracy oraz materiałów edukacyjnych w formie publikacji.
Opracowanie interesujących zajęć, uroczystości szkolnych, narzędzi pracy badawczej nauczyciela itp.
Opracowanie i wdrożenie planów pracy wychowawcy, programu zajęć rekreacyjno – ruchowych w ramach Świetlicy Środowiskowej, planu pracy MUKS „Maxus” Drzycim. Upowszechnianie w szkole wytworów własnej pracy, mogących służyć innym nauczycielom w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Okres stażu
5. Udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej podczas sprawdzianu kompetencji.
Analiza ilościowa i jakościowa próbnego sprawdzianu klas VI. Poszerzenie kompetencji zawodowych Okres stażu


§ 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPODZIEWANE EFEKTY
TERMIN
1. Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych z lekkoatletyki dla dziewcząt kl. IV-VI prowadzonych w MUKS „Maxus” Drzycim „Rozwijamy umiejętności lekkoatletyczne. Opracowanie i wdrożenie programu szkolenia ukierunkowanego na lekkoatletykę dla klas dziewcząt z klas IV-VI.
Podwyższenie sprawności i umiejętności uczennic z zakresu lekkoatletyki. Wzbogacenie bazy szkoły. Poszerzenie warsztatu pracy oraz własnego usystematyzowania działań w zakresie zajęć pozalekcyjnych.

I rok stażu i kontynuacja

2. Opracowanie programu z gimnastyki korekcyjnej dla klas IV-VI.
Opracowanie i wdrożenie programu – opracowanie założeń , celów i sposobów realizacji.

Wzbogacenie bazy szkoły.
I rok stażu i kontynuacja
§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPODZIEWANE EFEKTY
TERMIN
1. Prowadzenie Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Maxus” Drzycim. Prowadzenie dokumentacji Klubu.
Opracowywanie ofert konkursowych w celu pozyskiwania środków finansowych na działalność bieżąca Klubu ( wyjazdy na zawody, prowadzenie treningów, zakup specjalistycznego obuwia sportowego itp.
Stały kontakt z prasą lokalną- „Czas Świecia”.

Stwarzanie warunków do udziału w pozalekcyjnych zajęciach sportowych.
Promocja szkoły na różnego rodzaju zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu, województwa i na zawodach ogólnopolskich.
Poszerzenie zakresu działalności placówki, rozwijanie zainteresowań u uczniów.
Promocja działań szkoły w lokalnej prasie. Okres stażu
2. Organizowanie imprezy sportowej w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega” Przygotowanie i przeprowadzenie imprezy „Polska Biega”.
Zachęcanie rodziców do pomocy przy organizacji imprezy.
Integracja środowiska lokalnego.
Udział rodziców w życiu szkoły i pomoc prze organizacji imprez organizowanych na terenie szkoły.
Wzbogacanie oferty pozalekcyjnej szkoły.
Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy Drzycim. Okres stażu
3. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu szkolnego na „Najbardziej usportowioną klasę” oraz „Mistrza sportu”. Opracowanie regulaminu konkursu.
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursie, wyłonienie zwycięskiej klasy oraz ucznia najbardziej angażującego się w życie sportowe szkoły poprzez udział w zawodach i osiąganie wysokich wyników sportowych. Zmobilizowanie uczniów do zwiększenia swojej aktywności fizycznej.
Integracja zespołów klasowych.
Edukacja poprzez grę i zabawę.
Okres stażu
4. Przygotowanie uczniów do zawodów sportowych Prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych z :
- piłki siatkowej ,
- tańców,
- lekkoatletyki,
Organizowanie turniejów międzyklasowych z zespołowych gier sportowych. Przygotowanie do udziału w zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu, województwa i zawodach ogólnopolskich.
Udział młodzieży w zajęciach, organizowanie czasu wolnego, umożliwianie uczniom rozwijania swoich pasji sportowych. Okres stażu
5. Organizowanie i współorganizowanie różnych form wyjazdów. Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych i klasowych.
Uatrakcyjnienie uczniom czasu wolnego.
Rozwijanie samodzielności i umiejętności funkcjonowania w grupie. Integracja zespołu klasowego. Poszerzenie wiedzy o otaczającym świecie. Okres stażu
6. Prowadzenie zajęć sportowych podczas ferii zimowych i wakacji oraz pełnienie funkcji opiekuna podczas wyjazdów. Prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci podczas dni wolnych od nauki szkolnej.
Aktywne spędzanie czasu wolnego.
Zachęcanie do rozwijania zainteresowań i pasji.
Okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPODZIEWANE EFEKTY
TERMIN
1. Współpraca ze Świetlicą Gminną w Drzycimiu , z Przychodnią Rodzinną , Ochotniczą Strażą Pożarną i Policją

Współudział w organizowaniu imprez np. Festyn Letni, turniej tenisa stołowego oraz wyjazdów na zawody.
Prowadzenie zajęć rekreacyjno- sportowych oraz pomoc w organizacji wyjazdów kulturalnych dla dzieci.
Pomoc przez organizacji imprezy „Polska Biega”, w postaci zapewnienia obsługi medycznej, zabezpieczenia trasy biegów oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas całej imprezy biegowej Integracja dzieci, aktywne spędzanie czasu wolnego.
Udział dzieci w różnych formach imprez sportowych i kulturalnych.
Zapewnienie bezpiecznego uczestnictwa dzieci oraz wszystkich zawodników w organizowanych biegach. Okres stażu
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym i pielęgniarka szkolną Konsultacje w momencie zauważenia problemu wychowawczego.
Działanie profilaktyczno- zdrowotne ze współpracą pielęgniarki. Zwiększenie dbałości higienę osobistą.
Uzyskanie przez ucznia odpowiedniej pomocy i wsparcia. Okres stażu
3. Współpraca z zespołem nauczycieli w pracach Komisji Stypendialnej Modyfikacja regulaminu przyznawania stypendium naukowego i sportowego.
Aktywne uczestniczenie w pracach podczas posiedzeń komisji Sprawne funkcjonowanie szkoły.

Okres stażu
4. Współpraca z Urzędem Gminy Drzycim Pisanie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego:
- „Młodzi sportowcy”
- „Wspieramy młode talenty”
- Biegaj i ćwicz razem z nami”.
Udział dzieci w różnorodnych formach aktywności fizycznej.
Aktywne spędzanie czasu wolnego.
Możliwość udziału w organizowanych zajęciach pozalekcyjnych .
Integracja środowiska uczniowskiego i rodzicielskiego. Okres stażu
5. Praca w Gminnym Kole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Aktywne uczestnictwo w działaniach szkolnego TPD.
Udział w prowadzeniu zajęć dla wszystkich chętnych rodziców w ramach Nordic Walking. Organizacja czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, integracja dzieci i ich rodziców. Okres stażu
6. Poszerzanie wiedzy pedagogicznej rodziców

Organizacja spotkań z rodzicami.

Udzielanie rodzicom wielu cennych wskazówek , rad i pomysłów, przybliżenie problemów rozwojowych i wychowawczych dzieci. Okres stażu
7. Pełnienie funkcji opiekuna praktyki studenckiej. Prowadzenie zajęć w obecności praktykantek.
Zapoznanie z dokumentacja placówki.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z praktykantkami. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
Rzetelne wypełnianie obowiązków opiekuna praktyk.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPODZIEWANE EFEKTY
TERMIN

1. Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych – ich opis i analiza.
Opis i analiza dwóch przypadków (zgromadzenie niezbędnych dokumentów).
Dołączony opis i analiza dwóch przypadków.
Nauka wnikliwej obserwacji problemów edukacyjnych i wychowawczych.
Umiejętność ich rozpoznawania i rozwiązywania.
Okres stażuOpracowała: Bożena Konarska
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1530


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.