AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Beata Patycka, 2014-05-27
Skoki

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

Mgr Beata Patycka
nauczyciel mianowany Wychowania fizycznego
Gimnazjum nr1
im. Hipolita Cegielskiego
w Murowanej GośliniePlan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego.


Podstawa prawna:
1. USTAWA KARTA NAUCZYCIELA z dnia 26 stycznia 1982 roku /Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami/.
2. Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
Z uwzględnieniem:
-Statutu Gimnazjum nr1 im. H. Cegielskiego w Murowanej Goślinie
- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Gimnazjum nr1 im. H. CegielskiegoCelem podstawowym niniejszego planu jest uzyskanie, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego,
stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.Rozpoczęcie stażu: 1 września 2011 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy.
Zakończenie stażu: 31 maja 2014 r.

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody/sposób realizacji

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej dzięki wdrożeniu działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły. (§ 8 ust. 2 pkt 1)
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. -Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia, Karta Nauczyciela) VIII-IX 2011r. Notatki, plan rozwoju zawodowego.
2. Wnikliwa analiza dokumentacji szkoły. -Analiza dokumentów:
Statut Szkoły,
Program Wychowawczy,
Program Profilaktyki,
Program Rozwoju Szkoły,
Wewnątrzszkolny System Oceniania,
Regulaminy wewnętrzne szkoły. IX-X 2011 r. Notatki.
3. Praca w zespole do spraw nowelizacji Statutu Szkoły. -Aktualizacja Statutu Szkoły zgodnie z rozporządzeniami. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
4. Praca w zespole nauczycieli wychowania fizycznego - Działania zmierzające do poprawy kondycji młodzieży szkolnej, pełnienia funkcji przewodniczącej Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły, protokoły spotkań
5. Praca w zespole oddziałowym-pełnienie funkcji przewodniczącej. -Prowadzenie zebrań, konsultacje. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
6. Współpraca z Samorządem Szkolnym przy organizacji uroczystości szkolnych. -Organizacja uroczystości szkolnych we współpracy z Samorządem Szkolnym.
- nauka poloneza w klasach III Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
7. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. -Wewnętrzne formy doskonalenia zawodowego.
-Zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, zaświadczenia.
8. Praca w komisjach egzaminacyjnych. -Praca w komisji egzaminacyjnej egzaminu gimnazjalnego
-praca w komisjach egzaminacyjnych w innych szkołach 2011-2014. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
9. Studiowanie literatury fachowej o tematyce polonistycznej. -Zapoznanie się z literaturą fachową z zakresu pedagogiki i metodyki wychowania fizycznego i wykorzystanie jej w pracy nauczyciela. Cały okres stażu. Wykaz literatury.
10. Śledzenie literatury poświęconej problematyce młodego człowieka. -Zapoznanie się z literaturą i wykorzystanie jej w pracy wychowawcy. Cały okres stażu. Wykaz literatury.
11. Zapoznanie się z rozporządzeniami i komunikatami MEN i Kuratorium Oświaty. -Analiza rozporządzeń i komunikatów wydawanych przez MEN i Kuratorium Oświaty. Cały okres stażu. Notatki.
12. Pedagogizacja rodziców. -Rozmowy z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi uczniów. Cały okres stażu. Dokumentacja w dzienniku lekcyjnym i teczce wychowawcy
13. Organizacja wycieczek. -wyjazdy na mecze ligowe
-Wycieczki krajoznawcze, rajdy piesze, biwaki w celu zapoznania z dziedzictwem kulturowym regionu oraz w celu integrowania grupy. Cały okres stażu. Karta wycieczki, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
14. Laureaci konkursów. -Uczniowie odnoszący sukcesy w zawodach sportowych. Cały okres stażu. Dyplomy.
15. Opracowanie programu zajęć zespołu tanecznego i piłki ręcznej. -Opracowanie i wprowadzenie do realizacji programu zajęć zespołu tanecznego i piłki ręcznej. 2011/2014r. Program.
16. Praca z uczniem zdolnym. -Wzbudzanie szerszych zainteresowań uczniów. Cały okres stażu. Opis działania, dyplomy.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. (§ 8 ust. 2 pkt 2)
1. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego. -Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej. X 2014r.
2. Przygotowanie pomocy dydaktycznych i narzędzi badawczych. -Korzystanie z encyklopedii multimedialnej,
-Przygotowanie sprawdzianów, testów Cały okres stażu. Wydruki.
3. Śledzenie aktualności na portalach internetowych. -Zapoznanie się z aktualnościami zamieszczonymi na różnych portalach internetowych. Cały okres stażu. Wydruki.
4. Założenie strony internetowej zespołu tanecznego. -Współpraca z nauczycielami informatykami w uaktualnianiu strony internetowej szkoły. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
5. Działania promocyjne szkoły - Notatki i sprawozdania z działań podejmowanych w szkole oraz dotyczące osiągnięć uczniów do Biuletynu Informacyjnego Cały okres stażu Wydruki, potwierdzenie dyrektora szkoły
6. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. -Przygotowanie zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych, przygotowanie dyplomów, list reprezentantów w zawodach. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych a w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. (§ 8 ust. 2 pkt 3)
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
-Opiekun stażu nauczyciela stażysty,
-Opiekun stażu nauczyciela kontraktowego.
2011/2014 Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. -Przeprowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, scenariusze lekcji, recenzje – informacje zwrotne.
3. Konsultacje z nauczycielami uczącymi wychowania fizycznego. -Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem.
- Dzielenie się wiedzą z nauczycielami po odbytych kursach Cały okres stażu


Notatki.
4. Udostępnianie opracowanych materiałów. -Dzielenie się przygotowanymi materiałami, konspektami itp. Na bieżąco. Potwierdzenia nauczycieli, bibliotekarza.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. (§ 8 ust. 2 pkt 4a)
1. Współpraca z rodzicami uczniów. -Pogadanki z rodzicami, rozmowy indywidualne.
-Comiesięczne dyżury nauczycieli.
-Rozmowy telefoniczne-informacje na bieżąco przekazywane rodzicom. Cały okres stażu. Zapisy w dzienniku lekcyjnym, teczce wychowawcy, potwierdzenie dyrektora szkoły.
2. Wdrożenie projektu we współpracy z Sanepidem- „Bądźmy zdrowi” - znaczenie zdrowej żywności
-szkodliwość nałogów
- prezentacje dla uczniów i rodziców
- Międzyklasowy konkurs wiedzy i umiejętności
-Gazetki tematyczne

2012/2013 r. Program.
3. Opracowanie i wdrożenie punktowego systemu oceniania -Opracowanie i wprowadzenie do realizacji 2011/2012 r. WSO + punktowy system oceniania.


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. (§ 8 ust. 2 pkt 4c)
1.Organizacja i przeprowadzenie zawodów w piłce ręcznej chłopców- półfinał rejonu. -regulamin imprezy, wybór sędziów IX 2011r. Protokoły, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
2. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. -Przygotowywanie uczniów do udziału w międzyszkolnych zawodach, rozgrywkach i turniejach sportowych
-Prowadzenie kroniki zespołu tanecznego. Cały okres stażu.

Cały okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, dyplomy

kronika
3.Współpraca z Miejskim Domem Kultury - udział w pokazach tanecznych, rajdach po Puszczy Zielonka
- udział w projekcie „Dzieje Murowanej Gośliny” Cały okres stażu Poświadczenie Dyrektora Domu Kultury,
Sprawozdanie z imprez
4.Współpraca w zorganizowaniu uroczystości szkolnych. -Współorganizacja różnych uroczystości i imprez szkolnych-projekty z klasą
-opieka nad pocztem sztandarowym. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. (§ 8 ust. 2 pkt 4e)
1. Współpraca z poradnią pedagogiczno-psychologiczną. -Praca z uczniem mającym opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej. Cały okres stażu. Opis działań.
2. Współpraca z Halą Widowiskowo-sportową M-G Sport -Pełnienie roli sędziego w gminnych zawodach tanecznych
-praca w Zarządzie UKS-u założonego przy hali Cały okres stażu Potwierdzenie
3. Współpraca z UKS-em „HIPOLIT” -pełnienie funkcji członka
- prowadzenie sekcji aerobiku sportowego. Cały okres stażu Potwierdzenie.
4. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Murowanej Goślinie -Współorganizacja imprez kulturalnych. Cały okres stażu. Potwierdzenie.
5. Współpraca z uczelniami wyższymi. -Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich. W miarę potrzeb. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej. § 8 ust. 2 pkt 4f
1. Osiągnięcia osobiste i zawodowe -Nagrody Dyrektora i podziękowania
-brak ocen nast.
- pomoc uczniom (Magda) Cały okres stażu Zaświadczenia
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której

nauczyciel jest zatrudniony. (§ 8 ust. 2 pkt 5)
1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. -Zdiagnozowanie wybranych problemów,
-Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych,
-Podsumowanie oraz wnioski,
-Wprowadzenie działań naprawczych. Cały okres stażu. Opis przypadków.


Podpis nauczyciela:
Zatwierdzam do realizacji:………………………………………….
Data, podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2693


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.