AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Bartosz Mastalerz, 2014-04-28
Piotrków Tryb

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
mgr Mastalerz Bartosz
imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego

mgr Beata Kudaj
imię i nazwisko opiekuna stażu
mgr Marzena Kozłowska
Dyrektor Szkoły

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi
w Wodzinie Prywatnym.
Szkoła


01.09.2011.
data rozpoczęcia stażu

31.05.2014.
data ukończenia stażu


Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy


Podstawowy cel podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z 01.12.2004.

1. § 7.1.1) Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

Formy realizacji
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
Termin
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady
Dowody realizacji
Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady

Formy realizacji
2.Praca w zespołach problemowych rady.
Termin
Według terminarza

Formy realizacji
3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
• Współorganizacja zabaw (dyskotek) dla dzieci, oraz konkursów
• Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez
Termin
Według terminarza
Dowody realizacji
Potwierdzenia

Formy realizacji
4. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz programu wychowawczego
i profilaktycznego szkoły.
5. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, zawodów, imprez i wyjść poza szkolnych.
6. Aktywne uczestnictwo w życiu społeczności szkolnej i lokalnej.
7. Organizacja i współorganizacja akademii, konkursów, uroczystości szkolnych oraz środowiskowych.
8. Aktywna praca w zespole przedmiotowym, oraz zespołach szkolnych.
Termin
W okresie trwania stażu
Dowody realizacji
PotwierdzeniaRodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z 01.12.2004.

2. § 7.1.2) Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.


Formy realizacji
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i
pozaszkolnym doskonaleniu.

Termin
W okresie stażu
Dowody realizacji
Protokoły, Potwierdzenia,
Oświadczenia

Formy realizacji
2. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
Termin
Systematycznie
Dowody realizacji
Potwierdzenie Dyrektora, Oświadczenie

Formy realizacji
3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności:
• Studia podyplomowe
• Konferencje szkoleniowe
• Warsztaty metodyczne
• Kursy instruktorskie

Termin
Rok szkolny 2012/2013, Systematycznie
Dowody realizacji
Potwierdzenie

Formy realizacji
4. Gromadzenie własnej biblioteki.

Formy realizacji
5. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów, zgłębianie nowości dotyczących wychowania – fizycznego poprzez studiowanie literatury fachowej.
Termin
Systematycznie w okresie stażu
Dowody realizacji
Spis zebranych pozycji, testy czasopisma

Formy realizacji
6. Poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki, oraz ogólnych problemów oświatowych i wykorzystanie jej w pracy z uczniami.
Termin
Systematycznie

Formy realizacji
7. Tworzenie własnego warsztatu pracy:
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów sprawnościowych, tabeli wyników, czasopism, itp.

Formy realizacji
8. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych.
Dowody realizacji
Diagnozowanie

Formy realizacji
9. Samoocena pracy.
Dowody realizacji
Dokumentacja działań.Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z 01.12.2004.

3. § 7.1.3) Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły


Formy realizacji
1. Analiza prawa oświatowego:
• Karta Nauczyciela
• Ustawa o systemie oświaty
• Rozporządzenie MENIS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie MENIS z 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
• Rozporządzenie MENIS z 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
• Rozporządzenie MENIS z 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy, oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
• Śledzenie aktualizacji prawa oświatowego
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego
( materiały WODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet ).
2. Wnikliwa analiza wszelkiej dokumentacji regulującej zasady funkcjonowania i organizacji szkoły:
• Statutu Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym
• WSO
• Szkolnego programu wychowawczego
• Program profilaktyki
• Regulaminów:
- Rady Pedagogicznej
- Rady Rodziców
- Rady Szkoły
- Samorządu
Uczniowskiego
• Przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole ( BHP )
3. Praca w komisjach i zespołach zajmujących się tworzeniem, ewaluacją dokumentów, składających się na wewnątrzszkolne prawo oświatowe.
Termin
W okresie stażu
Dowody realizacji
Potwierdzenie

Formy realizacji
4. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Panią mgr Beatą Kudaj:
• Rozmowa i ustalenie zasad współpracy w trakcie odbywania stażu
• Poznanie harmonogramu obserwacji zajęć
Termin
Wrzesień 2011
Dowody realizacji
Potwierdzenie
Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z 01.12.2004.

4. § 7.2.1) Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian

Formy realizacji
1. Współpraca z opiekunem stażu (w okresie stażu):
• Zawarcie kontraktu
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem (raz w miesiącu)
• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji (dwa razy w miesiącu)
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowywanie konspektów zajęć, analiza (w ciągu całego stażu)
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności
• Przeprowadzenie ewaluacji przebiegu nauczania wych – fiz. w klasach IV – VI
• Analiza ewaluacji przebiegu nauczania wych – fiz.
• Badanie przygotowania uczniów do testów sprawnościowych
( przygotowanie ankiet,
analiza, wnioski )
Dowody realizacji
Potwierdzenie/ Analiza ewaluacji/Analiza badania

Formy realizacji
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości (kwiecień w każdy roku szkolnym)- Notatka z potwierdzeniem Dokument „PSO”
• Opracowanie i analiza przedmiotowego systemu oceniania z wych – fiz.
• Przeprowadzenie badania funkcjonowania PSO, opracowanie ankiet, analiza, wnioski (Maj 2012/2013)-analiza badania
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem (w ciągu każdego roku szkolnego)- potwierdzenie opiekuna stażu
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – testy, pokazy multimedialne

Formy realizacji
3. Publikacje własnych prac
• Publikacja scenariuszy lekcji na stronie www.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.

Formy realizacji
4. Prowadzenie lekcji otwartych z wych – fiz.
Termin
2012/2013
Dowody realizacji
Potwierdzenie

Formy realizacji
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z 01.12.2004.

5. § 7.2.2) Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego, oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


Formy realizacji
1. Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, uzdolnieniami oraz problemami uczniów.
Termin
W okresie stażu
Dowody realizacji
Protokoły

Formy realizacji
2. Promowanie szkoły poprzez:
• Przygotowanie uczniów do zawodów sportowych na szczeblu szkolnym i rejonowym (co roku)
• Organizowanie konkursów o tematyce: (w okresie stażu)
- sportowej
- edukacji zdrowotnej
Dowody realizacji
Potwierdzenia, zdjęcia, protokół

Formy realizacji
2. Organizowanie rajdów dla uczniów w najbliższej okolicy
Termin
Co roku
Dowody realizacji
Potwierdzenie

Formy realizacji
3. Przygotowanie ściennych gazetek i informacji o tematyce sportowej
Termin
Na bieżąco

Formy realizacji
4. Kontakt z wychowawcami klas, oraz innymi nauczycielami.

Formy realizacji
5. Organizowanie wewnątrzszkolnych zawodów sportowych i rekreacyjnych na terenie szkoły: PK, PS, tenis stołowy, unihokej.
Termin
Co roku
Dowody realizacji
Potwierdzenia

Formy realizacji
6. Propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia poprzez turystykę pieszą, nowe formy aktywności ruchowej ( Nordick Walking ), turystykę rowerową.
7. Prowadzenie dodatkowych zajęć z wychowania – fizycznego – praca z uczniem zdolnym lub słabym: SKS.
8. Współorganizowanie i udział w przygotowaniu „festynu Rodzinnego”.
9. Współpraca ze szkołami zlokalizowanymi na terenie Gminy.
10. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, różnego typu organizacjami: ULKS, Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie.
11. Poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów:
• Udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach i zawodach sportowych
• Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek, wyjazdów do kina, muzeum.
Termin
Co roku
Dowody realizacji
Potwierdzenie/ Karta wycieczki
Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z 01.12.2004.

6. § 7.2.3) Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Formy realizacji
1. Wykorzystanie internetu do lekcji wych – fiz.
Termin
W miarę potrzeb
Dowody realizacji
Potwierdzenie

Formy realizacji
2. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera
3. Pisanie konspektów, scenariuszy zajęć, sprawozdań oraz prowadzenie dokumentacji
z wykorzystaniem komputera
4. Przygotowanie dyplomów, zaproszeń, podziękowań
5. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych ( prezentacji multimedialnych )
Termin
W okresie stażu
Dowody realizacji
Potwierdzenie

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z 01.12.2004.

7. § 7.2.4) Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Formy realizacji
1. Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań sportowych uczniów.
2. Przeciwdziałanie agresji i przemocy poprzez gry i zabawy z mocowaniem i dźwiganiem.
3. Promocja zdrowego stylu życia poprzez zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych na terenie gminy, rozmowa na temat korzyści płynących ze zdrowego odżywiania i braku nałogów.
4. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnienie zaleceń w procesie dydaktycznym i wychowawczym – pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
5. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez studiowanie literatury fachowej oraz współpracę z zespołami wychowawczymi w szkole.
Termin
Przez cały okres stażu
Dowody realizacji
Notatki/ Pisemne recenzje

Formy realizacji
6. Pomoc uczniom w procesie
kształtowania charakteru:
• Stosowanie różnych, ciekawych form w pracy wychowawczej z uczniami:
- rajdy
- wycieczki
- zawody sportowe
- imprezy klasowe
Dowody realizacji
Zaświadczenie opiekuna na podstawie zapisów tematów

Formy realizacji
7. Stosowanie na lekcjach wych –fiz. zróżnicowanych, wielopoziomowych form pracy z uczniem.
Dowody realizacji
Potwierdzenie opiekuna

Formy realizacji
8. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej ( nowości książkowe, czasopisma).
9. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
Dowody realizacji
Potwierdzenie


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z 01.12.2004.

8. § 7.2.5) Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Formy realizacji
1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego
Termin
Przez cały okres stażu
Dowody realizacji
Zaświadczenie

Formy realizacji
2. Praca w komisjach i zespołach
zajmujących się
przygotowaniem nowych
rozwiązań bądź modyfikacji
• Statut Szkoły
• Program wychowawczy
• WSO
• Plan pracy szkoły na dany rok szkolny
• Program psychologiczno – pedagogiczny
• Program profilaktyki
Termin
W okresie stażu
Dowody realizacji
Potwierdzenie

Formy realizacji
3. Organizowanie i współorganizowanie wyjazdów na zawody sportowe, wycieczek klasowych.
4. Współpraca z zespołem do spraw statutu.
Dowody realizacji
Zaświadczenie / Potwierdzenie
Opracował: mgr Bartosz Mastalerz

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 896


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.