AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jolanta Kubicka-Maculewicz, 2014-04-28
Srebrna Góra

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego (pedagog szkolny)

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA


JOLANTA KUBICKA-MACULEWICZ
PEDAGOG SZKOLNY
SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZOWIE Z FILIĄ W PRZEDBOROWEJ
Czas trwania stażu: 1wrzesień 2012 – 31 maj 2015
Cel: uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego


I. Zadania związane z przygotowaniem wniosku o rozpoczęcie stażu:

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego, zapoznanie się z komentarzami, opiniami ekspertów i przykładowymi wnioskami.
• zapoznanie z materiałami dotyczącymi awansu zamieszczonymi na kuratoryjnych stronach internetowych

2. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności
• refleksja nad dotychczasowym przebiegiem własnej pracy, skompletowanie dokumentów, zdjęć, materiałów wykorzystywanych w dotychczasowej pracy
• zbieranie informacji zwrotnych od współpracowników

3. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
• analiza dokumentacji: Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Rozwoju Szkoły, Programu Profilaktyki oraz Programu Wychowawczego szkoły

4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
• opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju na podstawie własnej refleksji oraz dokumentacji


II. Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły ( §8 ust.2 pkt. 1 Rozporządzenia )

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy:
• udział w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (w radach i warsztatach szkoleniowych, kursach, konferencjach)
• czynny udział w posiedzeniach zespołów
tworzonych dla uczniów w celu planowania i koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• samokształcenie w różnych dziedzinach według potrzeb wynikających z pracy szkoły (szczególnie związanych z zagadnieniami diagnozy psychopedagogicznej w celu dokonania właściwej oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom w szkole)
• wyposażenie biblioteczki pedagoga szkolnego

2. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły
• współtworzenie i aktualizacja statutu szkoły
• diagnoza problemów wychowawczych oraz potrzeb
szkoły – ewaluacja programów wychowawczego i profilaktyki

3. Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce.
• przygotowywanie informacji dla nauczycieli – wykazu uczniów, którzy powinni uczęszczać na poszczególne koła zainteresowań
• opracowanie i wdrożenie szkolnego systemu wspierania uzdolnień
• sprawowanie pieczy nad tematyczną gazetką szkolną, na łamach której uczniowie mieliby możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań, hobby
• zorganizowanie na terenie szkoły spotkań uczniów z ludźmi stanowiącymi wzorzec etyczny, przekazujących informację na temat swoich pasji i zainteresowań
• przeprowadzenie pogadanek w klasach I-VI „Jak być dobrym uczniem?” na podstawie wywiadów z uczniami, którzy osiągają dobre wyniki w nauce
• opieka nad uczniami mającymi trudności w nauce poprzez stałą współpracę z wychowawcami - udział w zebraniach zespołów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla tych uczniów


III. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§8 ust.2 pkt. 2 Rozporządzenia )

1. Wykorzystanie sprzętu komputerowego, audiowizualnego i innych środków komunikacji w pracy z dziećmi:
• wykorzystanie komputera do opracowania testów, scenariuszy zajęć, prezentacji komputerowych, materiałów dla uczniów i innych dokumentów według potrzeb.
• stały kontakt z wychowawcami klas poprzez łącza internetowe - wysyłanie ważnych informacji (np. dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej) dla nauczycieli i wychowawców klas
• gromadzenie kaset video, płyt CD, materiałów znalezionych w Intrenecie, multimediów w celu wzbogacania warsztatu pracy pedagoga
• opracowanie konspektów zajęć z pedagogiem z wykorzystaniem metod audiowizualnych
• publikacja w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego
• bieżące wykorzystywanie dziennika elektronicznego do monitoringu ocen i frekwencji uczniów

2. Wykorzystanie sprzętu komputerowego do tworzenia dokumentacji szkolnej i promocji szkoły:
• redagowanie bieżącej dokumentacji szkolnej szczególnie związanej z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej a także: planu pracy, sprawozdań, ankiet i innych, w których będzie uczestniczyła nasza placówka
• stworzenie komputerowej bazy danych uczniów korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej (na bazie programu „Excel”)
• korzystanie ze szkolnego dziennika elektronicznego w celu monitorowania sytuacji szkolnej uczniów: wyników nauczania i frekwencji
• komunikacja i współpraca z rodzicami i innymi użytkownikami platformy edukacyjnej Fronter w celu tworzenia i wykorzystywania materiałów dydaktycznych
• współtworzenie szkolnej strony internetowej – zbieranie i umieszczanie informacji na stronie szkoły


IV. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami ( §8 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia )

1. Organizowanie form doskonalenia wewnątrzszkolnego:
• prowadzenie zajęć WDN - przeprowadzenie rady szkoleniowej na temat indywidualizacji procesu nauczania; dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów i innych zgodnie z potrzebami szkoły
• opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole materiałów edukacyjnych: np. wzorów KIPU, PDW, kart ewaluacji, testów, kart pracy, oraz innych materiałów potrzebnych w pracy szkoły (zgodnie z zasadami poszanowania praw autorskich)

2. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami:
• współpraca i wymiana doświadczeń z innymi pedagogami szkolnymi w ramach działającej przy PPP grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych
• ścisła współpraca z wychowawcami klas oraz z psychologiem szkolnym w celu rozwiązania problemów szkolnych i domowych uczniów
• koordynowanie działań zespołów powołanych dla uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej;


V.
§ 8 ust.2 pkt 4 - Realizacja co najmniej trzech wybranych zadań. (pkt. 4a, 4e, 4c Rozporządzenia )

Zadanie 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych lub innych
związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich:
• opracowanie, wdrożenie i ewaluacja Szkolnego
Systemu Reagowania i Przeciwdziałania Agresji i Przemocy
• opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu własnego obejmującego pracę wychowawczą zgodnie z metodą tutoringu – prowadzenie zajęć tutoringu dla uczniów o niskiej motywacji do nauki oraz zaniżonej samoocenie
• Zainicjowanie zmian w WSO w celu rozwinięcia motywacji uczniów - wprowadzenia nagród rzeczowych dla uczniów, którzy w danym roku szkolnym poczynili największe postępy w nauce. Nagroda obejmowałaby również uczniów mających słabe oceny końcoworoczne, ale pracowitych.

Zadanie 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły,
w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.
• pozyskanie z funduszu Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki pieniędzy na zakup pomocy dydaktycznych poszerzających ofertę psychoedukacyjną szkoły – materiałów profilaktycznych: pakietu filmowego „Lekcje Przestrogi 2” i Asertywność wykorzystujących bazę audiowizualną szkoły oraz kompletu plansz edukacyjnych „Agresji – stop”
• współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną - wprowadzenie do szkoły programu profilaktycznego „Trzymaj formę” (jako wykonawca i koordynator programu)
• ukończenie Kursu Kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej – prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami

Zadanie 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
• współpraca z samorządem i władzami gminy – wspieranie działań profilaktycznych i edukacyjnych prowadzonych przez Gminę
• współpraca z kuratorami Sądu Rodzinnego i Nieletnich – wspólne opracowywanie strategii działań wobec uczniów i ich rodzin będących pod opieką Sądu Rodzinnego
• monitorowanie losów edukacyjnych byłych uczniów szkoły o specjalnych potrzebach edukacyjnych – utrzymywanie kontaktu z rodzicami oraz placówkami oświatowymi, do których uczęszczają ci uczniowie
• współpraca z fundacją „Dzieci niczyje” – realizacja programu profilaktycznego – Dziecko w sieci (zajęcia e-learningowe dla dzieci) oraz cykli spotkań z uczniami na temat szukania pomocy w trudnych sytuacjach (telefon zaufania 116 111)
• zorganizowanie prelekcji dla rodziców z przedstawicielami Policji, kuratorami sądowymi lub z pracownikami PPP w celu poszerzenia kompetencji wychowawczych rodziców
• pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na dożywianie, wycieczki szkolne, zakup podręczników dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji finansowej; pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych w uzyskaniu stypendium Urzędu Marszałkowskiego „Sprawny uczeń”


VI. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony ( § 8 ust. 2 pkt. 5 Rozporządzenia )

1.Rozpoznawanie i rozwiązanie problemów wychowawczych
• opis i analiza sytuacji szkolnej ucznia z trudnościami wychowawczymi – studium przypadku
• opis i analiza sytuacji szkolnej ucznia z trudnościami w uczeniu się – studium przypadku
• interwencje wychowawcze z uczniami sprawiającym problemy wychowawcze (przypadek wychowawczy).
• rozmowy z rodzicami w celu uzyskania informacji o wpływie sytuacji rodzinnej na zachowanie ucznia
• konsultacje z psychologiem szkolnym
• praca korekcyjno-kompensacyjna z uczniem
(przypadek edukacyjny).


Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec zmianom.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5208


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 1Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.