AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Mateusz Truszyński, 2014-03-10
Poznań

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty WF, poprawiony

- n +Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażystyMateusza Truszyńskiegoubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego
Poznań, 13.09.2013
Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Mateusz Truszyński
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych
Adres szkoły: ul. Raszyńska 48
60 – 135 Poznań
Stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego
Posiadane wykształcenie: magisterskie
Czas trwania stażu: dziewięć miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.
Data ukończenia stażu: 31.05.2014 r.
Opiekun stażu: mgr Violetta Markowicz-Czepiżak


Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowegoCele szczegółowe:
1) poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki i pracy;
2) uczestniczy jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawia z prowadzącym obserwowane zajęcia;
3) prowadzi zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawia je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone;
4) uczestniczy w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli;

Plan działania

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.1 pkt. 1)*

Lp. Zadania Formy realizacji Osoby wspierające Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Poznanie organizacji, zadań oraz zasad funkcjonowania szkoły Zapoznanie się z pracą sekretariatu, administracji.
Zapoznanie i analiza regulaminu szkoły, analiza aktów prawnych: Ustawa o Systemie Oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MEN Opiekun stażu, sekretarka Wrzesień 2013 oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu Notatki własne
2. Zapoznanie się z dokumentacja obowiązującą w szkole Analiza dokumentów: Statut Szkoły, Przedmiotowy System Oceniania.
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznych Opiekun stażu, Dyrektor, inni nauczyciele Cały rok szkolny 2013/2014 Notatki własne, lista obecności na Radach Pedagogicznych
3. Poznanie procedury osiągnięcia awansu zawodowego nauczyciela Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela rozdział 3A (awans zawodowy nauczycieli), rozporządzenie MEN z dnia 01.03.2013 ( w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli), napisanie planu rozwoju zawodowego
Opiekun stażu, Dyrektor, inni nauczyciele Wrzesień 2013 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela zatwierdzony przez Dyrektora
4. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowa z opiekunem stażu – omówienie zasad współpracy Opiekun stażu Wrzesień 2013 Notatki własne, rozmowa, opracowanie zasad współpracy
5. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami Obserwacja, udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, rozmowa z innymi nauczycielami Opiekun stażu, Dyrektor, inni nauczyciele Wrzesień 2013 Organizacja własnych zajęć, udział w lekcjach prowadzonych przez innych nauczycieli, posiedzenia Rady Pedagogicznej
6. Zapoznanie się z zadaniami nauczyciela Analiza zadań i obowiązków nauczyciela wynikających z Karty Nauczyciela i Statutu Szkoły. Opiekun stażu Cały rok szkolny 2013/2014 Notatki własne
7. Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji związanej z zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dziennika zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych, analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dziennika Opiekun stażu, inni nauczyciele Cały rok szkolny 2013/2014 Notatki własne, spisy w dzienniku
8. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole Analiza i przyswojenie obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć, regulamin sali gimnastycznej oraz organizacji pracy na lekcji Opiekun stażu, Dyrektor, inni nauczyciele Wrzesień 2013 oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu Oświadczenie o znajomości przepisów i aktów prawnych
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu oraz przedłożenie go Dyrektorowi szkoły Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju Opiekun stażu, Dyrektor Maj 2014 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażystyUczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia (§6 ust.1 pkt. 2)*


Lp. Zadanie Formy realizacji Osoby wspierające Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki obserwowanych zajęć Opracowywanie zakresu i tematów zajęć, konsultacje Opiekun stażu Wrzesień 2013 – maj 2014 Potwierdzenie opiekuna stażu, harmonogram obserwowanych zajęć, notatki własne
2. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli Analiza i omawianie zajęć z osobą prowadzącą, zapisanie wyników Opiekun stażu, inni nauczyciele Raz w miesiącu Notatki własne, wnioski

Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone (§6 ust.1 pkt. 3)*


Lp. Zadanie Formy realizacji Osoby wspierające Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Zapoznanie się z zasadami wyboru programu nauczania Analiza podstawy programowej oraz programu nauczania Opiekun stażu, inni nauczyciele Wrzesień 2013 Notatki własne
2. Ustalenie z opiekunem stażu terminu i tematyki zajęć hospitowanych Opracowanie zakresu hospitacji Opiekun stażu Wrzesień 2013 - maj 2014 Potwierdzenie opiekuna stażu
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora lub innych nauczycieli Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja z opiekunem, analiza Opiekun stażu, dyrektor, inni nauczyciele Raz w miesiącu Scenariusze zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
4. Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły Prowadzenie zajęć zgodnie z zasadami zawartymi w programie nauczania, przestrzeganie zasad BHP, realizacja ścieżek edukacyjnych Opiekun stażu Cały rok Notatki własne
5. Omówienie hospitowanych zajęć, analiza, ewaluacja Spotkania z opiekunem stażu – konsultowanie podejmowanych działań metodycznych, wychowawczych Opiekun stażu Raz w miesiącu Notatki własne - wnioski i uwagi dotyczące realizacji
6. Wspomaganie aktywności fizycznej młodzieży Przygotowanie wychowanków do udziału w zawodach sportowych, prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych Opiekun stażu, inni nauczyciele Cały rok Dyplomy, sprawozdania z zawodów
7. Rozszerzenie sportowej działalności pozaszkolnej Zorganizowanie i poprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z piłki nożnej. Opiekun stażu Cały rok Plan pracy zajęć pozaszkolnych
8. Rozszerzenie wiedzy z zakresu problemów środowiska wychowanków oraz poznanie sytuacji wychowawczej podopiecznych Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, nauczycielami zajęć, wychowawcami klas, rodzicami Opiekun stażu, pedagog, wychowawcy, inni nauczyciele Cały rok Notatki własne
9. Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach wychowawczych Własne poszukiwania, rozmowa w zespole wychowawczym Opiekun stażu, bibliotekarka, pedagog, inni nauczyciele Cały rok Spis telefonów kontaktowych do instytucji wspomagających proces wychowawczy
10. Aktywna realizacja zadań wychowawczych nauczyciela Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów na lekcjach wychowania fizycznego oraz na zajęciach pozalekcyjnych Opiekun stażu, pedagog, wychowawca, Według potrzeb Notatki własne
Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (§6 ust.1 pkt. 4)*


Lp. Zadanie Formy realizacji Osoby wspierające Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu Współpraca i konsultowanie się z innymi nauczycielami, lektura literatury fachowej i w celu pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowanków.
Aktywny udział w dostępnych formach dokształcania ( kursy metodyczne, szkolenia, seminaria, warsztaty, konwencje, konferencje) Opiekun stażu, bibliotekarka, inni nauczyciele, metodycy Cały rok Zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty, notatki własne
2. Samodzielne prowadzenie dokumentacji Prowadzenie dziennika z zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Dokonanie semestralnej oceny ucznia Opiekun stażu Cały rok


Grudzień 2013
Dziennik zajęć
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy Tworzenie dokumentacji przy pomocy komputera, przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystywaniem komputera, Internetu. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego.
Opiekun stażu, inni nauczyciele Cały rok szkolny 2013/2014 Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego
4. Pogłębienie wiedzy w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej, rozmowy z pedagogiem szkolnym Opiekun stażu, pedagog, inni nauczyciele, Cały rok Spis przeczytanych pozycji, notatki własne,Plan może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego pod nadzorem opiekuna stażu.


 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U.2006. Nr 97. poz. 674, z
późn. zm.)
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2040


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.