AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Konrad Guzik, 2014-02-19
Korczyna

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Konrad Guzik

Nauczyciel mianowany pracowni ekonomicznej, bezpieczeństwa i higieny pracy, przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, zarządzania firmą, wychowawca w internacie
w Zespole Szkół w IwoniczuData rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2012 r.
Data zakończenia stażu: 31 maj 2015 r.


Lp. 
 Zadania do realizacji
 Formy realizacji
 Termin
 Dowody realizacji


Zagadnienia organizacyjne1.

Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli oraz przygotowanie planu rozwoju zawodowego

- wstępna analiza własnych umiejętności
- zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty, awansu zawodowego itd.
-  złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
-  sporządzenie planu rozwoju zawodowego

sierpień 2012 r.
wrzesień 2012 r.

Autorefleksja 
Rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego  
Wniosek o rozpoczęcie stażu 
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły2.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju


- gromadzenie dokumentacji
- praca nad osiągnięciem celu jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego
- uzyskanie  oceny dorobku zawodowego


cały okres stażu

 czerwiec 2015 r.


- potwierdzenia
- zaświadczenia,
- opracowane materiały
- zdjęcia
Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły3.

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju


- przygotowanie sprawozdania  z realizacji zatwierdzonego planu  rozwoju


czerwiec 2015 r.


Sprawozdanie
z realizacji planu zawodowego

Lp. 
 Zadania do realizacji
 Formy realizacji
 Termin
 Dowody realizacji

§ 8. ust. 2. pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu


- aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych,
- aktywny udział w różnych formach   doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (udział w konferencjach, warsztatach  metodycznych itd.),
- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych,


w trakcie stażu


Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
 Zaświadczenia. potwierdzenia uczestnictwa
 
 
2.

Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły


-  korekta rozkładu materiału nauczania po każdym roku stażu,
- dokonywanie  ewentualnych zmian w  przedmiotowym systemie oceniania i  wykazie wymagań na poszczególne oceny
- organizowanie zajęć w okresie ferii zimowych
- uczestnictwo w odpowiednich formach doskonalących związanych z mierzeniem jakości pracy szkoły.


wrzesień 2012/13/14 r.

Przykładowe plany wynikowe
 Wykaz wprowadzonych zmian


3.

Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz prawa oświatowego


- studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli
- śledzenie literatury poświęconej problematyce młodego człowieka,
- pedagogizacja rodziców na tematy  związane
z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi młodego pokolenia


w trakcie stażu
 

spotkania z rodzicami w trakcie stażu  

Wykaz literatury
Zapisy w dzienniku lekcyjnym


4.

Samodzielne poszerzenie wiedzy dotyczącej profilaktyki, uzależnień, promocji zdrowego stylu życia.


- samodzielne studiowanie i analiza literatury dotyczącej

w trakcie stażu


Spis lektur, czasopism


5.

Wzbogacanie pomieszczeń internackich w nowe środki dydaktyczne oraz troska o wystrój
i estetykę sypialni i innych pomieszczeń.


Wykonywanie tablic informacyjnych, tematycznych oraz okazjonalnych.


w trakcie stażu


Potwierdzenie kierownika internatu.

5.

Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów.
Budowanie poczucia własnej wartości
i wspomaganie rozwoju osobowości uczniów.


- uczestnictwo w szkoleniach tematycznych,
- rozmowy z wychowankami internatu

okres stażu

Zaświadczenia


6.

Organizacja wycieczek


- przygotowanie wycieczki pieszej, oraz wycieczek przedmiotowych


w trakcie stażu


Karta wycieczki, zdjęcia


7.

Doskonalenie zawodowe

- pozyskiwanie materiałów dydaktycznych ze storn internetowych,
- lektura prasy i literatury fachowej


w trakcie stażu


Pozyskane materiały,
bibliografia

§ 8. ust. 2. pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.

Stosowanie technologii komputerowej
i informacyjnej w pracy dydaktycznej.

1. Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji
z Internetu na potrzeby własnej pracy i pracy
z uczniami.

2. Wykorzystanie komputera do wykonywania ankiet kwestionariuszy i innych pomocy dydaktycznych (testy, sprawdziany, prezentacje, scenariusze zajęć, konspekty, plany i programy pracy).

3. Administrowanie szkolną pracownią komputerową.

4. Wdrażanie uczniów do korzystania
z technologii komputerowej (zgodnie z
ich możliwościami) podczas przygotowywania
różnych materiałów dydaktycznych.

5. Przygotowywanie dokumentacji grupy Wychowawczej.

6. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i multimedialnego.

7. Śledzenie aktualności na portalach internetowych.

8. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera w klasie technikum ekonomicznego – program InsertGT.

9. Opracowanie analizy wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w zawodzie technik ekonomista.


W trakcie stażu 


Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową. 
Przykładowy wydruk opracowanych materiałów.
Zapis w dokumentacji stażu.


Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową. 
Spis adresów internetowych.
Przykładowe dokumenty. 


2.

Zamieszczanie na szkolnej
stronie internetowej informacji

Przygotowanie i zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji
o organizowanych konkursach ich wynikach, ważnych wydarzeniach z życia szkoły.

Umieszczanie na stronie zadań przygotowawczych do udziału w sprawdzianach wiadomości.


W trakcie stażu 


Przykładowy wydruk informacja zamieszczonych na stronie www.

3.

Korzystanie z programów komputerowych w praktyce szkolnej

Korzystanie z komputerowych programów
edukacyjnych i multimedialnych.
Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Power Point.
Wdrożenie programu „InsertGT dla szkół”.


W trakcie stażu 

Dokumentacja w formie elektronicznej. Spis wykorzystywanych programów.§ 8. ust. 2. pkt 3.
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć


1.

Opublikowanie „Planu rozwoju zawodowego”


-  opublikowanie na portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego

listopad 2012r.

Zaświadczenie, publikacja w Internecie


2.

Publikacje na stronach edukacyjnych
w Internecie.


- opublikowanie na stronie internetowej
scenariusze lekcji
testy
przydatnych w nauczaniu przedmiotów

- aktywny udział w forum internetowym na nauczycielskich stronach internetowych: www.awans.pl, 
www.wszpwn.pl, www.wsip.pl, www.literka.pl, itp.


W okresie stażu

3.

Praca w zespole przedmiotów zawodowych

- praca w zespole przedmiotów zawodowych podczas dokonywania analizy wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, planowania nowych kierunków kształcenia
- przygotowywanie materiałów na posiedzenia zespołu przedmiotów zawodowych,


Cały okres stażu


Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu


4.


Prowadzenie lekcji otwartych.

- opracowanie konspektów lekcji i omówienie ich w gronie zainteresowanych nauczycieli.


Wg potrzeb

Scenariusze, konspekty z zajęć, zdjęcia.


5.

Koordynowanie działań pracy wychowawczej w grupie.


Pełnienie funkcji wychowawcy wspomagającego w internacie szkolnym


Wg potrzeb
Plan pracy wychowawczej, potwierdzenie

6.

Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów

Współpraca w przygotowaniu do konkursów

Cały okres stażu


Poświadczenie
Nauczycieli współpracujących

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


1.

Współpraca z rodzicami uczniów

- pogadanki z rodzicami/opiekunami uczniów na temat problemów wychowawczych, zachowania uczniów
w szkole i poza szkołą, nauką  itd.,
- rozmowy indywidualne z rodzicami


Zebrania z rodzicami podczas stażu
W trakcie stażu, w miarę potrzeb
Zapisy w dzienniku zajęć
Notatki własne

2.

Przygotowanie wychowanków do funkcjonowania na rynku pracy


Opracowanie programu „Praca”
Wdrożenie do realizacji.

Program, sprawozdanie a realizacji.

Okres stażu

3.

Podniesienie poziomu wiedzy dot. wiedzy ekologicznej, profilaktyki prozdrowotnej.


Przeprowadzanie konkursów internackich
Przykładowe scenariusze, sprawozdania.
Okres stażu

4.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły

- poznanie i stosowanie przepisów – ustaw w praktyce zawodowej:
- analiza ustaw: o systemie oświaty, opiece społecznej, postępowaniu w sprawach nieletnich
- prowadzenie dokumentacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami
- stosowanie przepisów w konkretnych sytuacjach


Okres stażu
Notatki własne, zapiski

5.

Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych – przepisy ruchu drogowego w praktyce


- prowadzenie cyklicznych spotkań uczniów

Okres stażu

Dziennik zajęć

§ 8. ust. 2. pkt 4. lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych


1.

Udział uczniów w konkursach szkolnych
i pozaszkolnych.

- wyszukiwanie propozycji różnych instytucji dotyczących pozaszkolnych
i szkolnych konkursów informatycznych, ekonomicznych i związanych z BRD

- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach,

- propozycje konkursów szkolnych: eliminacje do powiatowego turnieju motoryzacyjnego,

- indywidualna i grupowa praca
z uczniem zainteresowanym poszerzeniem wiedzy z zakresu zaradzania, bhp oraz przepisów ruchu drogowego


Okres stażu.

Potwierdzenia dyrektora.
Zdjęcia

2.

Zajęcia dydaktyczne

- obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli ,
- przeprowadzenie ankiety na spotkaniu z rodzicami i jej analiza.


Okres stażu.
Zaświadczenia

2.

Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury

- organizowanie wycieczek, wyjazdów do kina, muzeum, na wystawy.


Okres stażu

Zaświadczenia, dokumentacja wycieczek, fotografie.

3.

Organizowanie dodatkowych
zajęć

- prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności
w uczeniu


Wg potrzeb

Program zajęć

4.

Przeprowadzenie imprez i uroczystości
w Internacie Szkolny.

- przygotowanie apeli, przedstawień

2012/2013

Scenariusz przedstawienia

5.

Zdobycie dodatkowych kwalifikacje


- ukończenie studiów podyplomowych z zakresu mechaniki, diagnostyki


Okres stażu

Świadectwo ukończenia studiów

§ 8. ust. 2. pkt 4. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami


1.

Współpraca z pedagogiem szkolnym
w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów wychowawczych


- rozpoznawanie i niwelowanie trudności wychowawczych


Okres stażu

Poświadczenie pedagoga.

2.

Współpraca Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną

- obserwacja uczniów
- konsultacje z pedagogiem, (w miarę
potrzeb)
- realizacja zaleceń Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej


Okres stażu

Praca z dzieckiem
z opinią lub
orzeczeniem,
Kontrakt z uczniem
oraz jego rodzicami.

3.

Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Krośnie

- udział w szkoleniu dla instruktorów
- spotkania z przedstawicielami
WORD


Okres stażu

Zaświadczenie, potwierdzenie działalności.

§ 8 ust. 2 pkt 4. f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej1.

Opracowanie publikacji

1. Publikacja i popularyzacja materiałów związanych z wykonywana pracą ( scenariusze, projekty, sprawdziany )

2. Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego.


W trakcie stażu

Publikacje


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony


1.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności
w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych.


- studiowanie fachowej literatury

W trakcie stażu

Plan pracy wychowawczej i jego ewaluacja, spis lektur.2.

Opis i analiza dwóch przypadków-  rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych


- zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych.
- ustalenie metod pracy z dziećmi
i oddziaływań wychowawczych.
- systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
- podsumowanie i wnioski.


W trakcie stażu

Opis przypadkówPlan ma formę otwartą, dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących podejmowanych zadań, form ich realizacji, czy też dokumentowania, w zależności od wynikających potrzeb, przydzielonych zadań dodatkowych itp.


Iwonicz, 14 września 2012r. Opracował Konrad Guzik
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1603


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.