AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Beata Lipka-Kosakowska, 2014-02-17
Olsztyn

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Sprawozdanie ze stażu

- n +Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego Beaty Lipki
za okres stażu od 01.09.2006r do 31.05.2009r
w Gimnazjum nr 11 w Olsztynie

na podstawie §9 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. Nr 260, poz. 2593) w związku z §ust. 2 (pkt. 1, pkt. 2, pkt.3, pkt. 4, pkt. W w/w Rozporządzenia) z późniejszymi zmianamiWymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(STREFY ROZWOJU
ZAWODOWEGO) Lp ZADANIA
FORMY REALIZACJI
OCENA EFEKTYWNOŚCI
Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także ocenienia ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
§ 7 ust.2 pkt.1


1.

Wstępna ocena własnych umiejętności.

• Autorefleksja. Rozpoczynając staż musiałam dokonać głębokiej autoanalizy dotyczącej tego, co już ociągnęłam i co jeszcze chcę osiągnąć. Analiza ta pomogła mi skonstruować plan rozwoju na kolejne trzy lata pracy w szkole.

2.


Poznanie procedury awansu zawodowego.


• Analiza przepisów prawa
oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenie)
Analiza Karty Nauczyciela oraz rozporządzeń związanych z awansem zawodowym nauczyciela pozwoliła mi na pogłębienie wiedzy oraz związanych tym procesem procedur. Mogłam dzięki temu nakreślić poprawnie plan rozwoju na kolejne trzy lata pracy oraz sformułować odpowiednio wniosek o rozpoczęcie stażu.

3.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

• Rozmowa, zawarcie kontraktu
• Wzajemna obserwacja zajęć
wg potrzeb nauczyciela stażysty i zaleceń opiekuna stażu
Zawarcie kontraktu z opiekunem poprzedziła wspólna analiza aktów prawnych dzięki czemu jasno zostały sformułowane wzajemne oczekiwania. Obserwowanie zajęć opiekunki oraz wizyty na moich lekcjach wraz z późniejszym omawianiem pozwoliły mi na poszerzenie wachlarza metod i technik pracy na lekcji oraz na eliminację błędów w późniejszej pracy i efektywniejszą pracę z dziećmi.

4.


Poznanie organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
• Analiza dokumentacji:
- statutu szkoły
- planu wychowawczego szkoły
- regulaminów
- wewnątrzszkolnego systemu oceniania
- programu wychowawczego
- kalendarza imprez szkolnych
• Omówienie w/w dokumentów
z opiekunem stażu
Analiza dokumentacji szkolnej pozwoliła mi na lepsze funkcjonowanie w Gimnazjum nr 11 w Olsztynie. Było to bardzo ważne ze względu na to, że organem prowadzącym placówkę jest Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Przyjaciele Nauki na Warmii” LOG-WARM i Karta Nauczyciela nie jest już najważniejszym dokumentem regulującym pracę tutejszych nauczycieli. Niezbędne do pracy było szczegółowe poznanie wewnątrzszkolnych dokumentów oraz Kodeksu Pracy.

5.

Zapoznanie się
z programem wychowawczym szkoły,
zadaniami nauczyciela.

• Analiza dokumentu,
omówienie jego treści z opiekunem stażu
Okres rozpoczęcia stażu był dla mnie zarazem momentem, w którym po raz pierwszy zostałam wychowawcą. Dlatego też ze zdwojoną siłą musiałam przyłożyć się do analizy dokumentów związanych z programem wychowawczym i zadaniami nauczyciela – wychowawcy. Było to istotnym zadaniem, gdyż wszystkie informacje musiałam w przejrzysty sposób przekazać swoim wychowankom oraz ich rodzicom. Musiałam również poznać zakres swoich obowiązków jako wychowawcy oraz wszystkie ważne terminy, których przestrzeganie wiąże się z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły. Dodatkowo jako lider zespołu klas opracowywałam program wychowawczy poziomu klasowego oraz plan wychowawczy klasy uwzględniający nie tylko zadania wyznaczone przez zespół wychowawczy, ale również specyfikę klasy.

6.

Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu
i dyrektora.

• Opracowanie scenariuszy zajęć,
konsultacja, analiza, ewaluacja.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli pozwoliło mi przede wszystkim na pokonanie strachu przed porażką. Dokładne omawianie każdej lekcji, wskazywanie słabych i mocnych stron, wspólne wskazywania na inne rozwiązania pomogły w lepszej organizacji pracy.

7.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.

• Hospitowanie zajęć wg
wcześniej opracowanego harmonogramu
• Omówienie wyników hospitacji
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu pozwoliło mi na doskonalenie swojego warsztatu pracy. Poznałam nowe, ciekawe i skuteczne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach na lekcjach oraz techniki wykorzystywania większej gamy pomocy dydaktycznych na zajęciach językowych.

8.

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych
z realizacją jej podstawowych funkcji
i wynikających z nich zadań.• Uczestnictwo w posiedzeniach
rady pedagogicznej
• Uczestnictwo w zebraniach
zespołu humanistycznego, wychowawczego
oraz zespołu ds. Edukacji Europejskiej
(m. in. komputerowe opracowanie sprawozdań z pracy zespołu)
• Współpraca z dyrektorem
szkoły
• Współpraca z rodzicami
• Udział w procesie
wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli – rady szkoleniowe
W trakcie trwania stażu brałam udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Zdobyłam dzięki temu nowe wiadomości oraz umiejętności pożądane w pracy nauczyciela. Dodatkowo regularnie współpracuję z zespołem humanistycznym, Edukacji Europejskiej oraz Zespołu Statutowego (od września 2007). Od września 2006 roku jestem wychowawcą klasy i wraz z otrzymaniem tej funkcji dołączyłam do Zespołu Wychowawczego (funkcja lidera poziomu klasowego) oraz Zespołu ds. profilaktyki i uzależnień. We wrześniu 2008 roku powołany został Zespół Języków Obcych, którego również jestem liderem. Bycie przewodniczącym zespołu wiąże się z wieloma obowiązkami – wyznaczenie zadań do pracy na dany rok szkolny, opracowanie planów pracy, podział zadań, rozliczenie z przydzielonych zadań oraz ewaluacja i podsumowanie pracy. Pełnienie tych funkcji wymagało ode mnie tego, by nauczyć się w jaki sposób organizować pracę i wyznaczać zadania nie tylko sobie, ale również całym zespołom.
Prócz pracy w zespołach niezbędna jest również stała współpraca z dyrektorem szkoły. Dyrektor to nie tylko osoba, która musi wiedzieć o wszystkim co dzieje się „jego” szkole czuwa nad bezpieczeństwem oraz poprawnym funkcjonowaniem placówki. To również osoba, która posiada ogromny zasób wiedzy o systemie oświatowym, o tym jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami szkolnymi, jak współpracować z naszymi „klientami”, czyli młodzieżą i ich rodzicami.
Będąc wychowawcą klasy z rodzicami wychowanków kontaktuję się niemalże każdego dnia. Są to nie tylko obowiązkowe comiesięczne wywiadówki ale również bieżące przekazywanie informacji o nieobecnościach, trudnościach w nauce, kłopotach z właściwym zachowaniem. Nawiązanie właściwych relacji z opiekunami naszych uczniów to duży krok w drodze do osiągnięcia przez nich sukcesu szkolnego.
Kolejny element uczestniczenia w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań to uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych.

9.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

• Gromadzenie dokumentów,
zaświadczeń, scenariuszy zajęć, zdjęć.
Począwszy od przechowywania prac pisemnych naszych uczniów, poprzez zaświadczenia o ukończonych kursach i warsztatach, a skończywszy na dokumentacji codziennej pracy, gromadzenie dokumentacji jest ważnym elementem w dokumentowaniu działań nauczyciela. Powierzono nam ważną rolę jaką jest edukacja, i dlatego też musimy dokumentować każdy krok w swojej pracy by pokazać, że należycie wywiązujemy się z obowiązków i jakie kroki podejmujemy w razie napotkanych trudności. Dokumenty te to wszelkie zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, dokumentacja pracy wychowawczej, zatwierdzone do realizacji plany pracy. Dodatkowo, dokumentowanie przebiegu stażu dawało kontrolę nad przebiegiem stażu oraz pozwoliło na realizację wyznaczonych zadań.

10.Przygotowanie projektu
sprawozdania.

• Autorefleksja, autoanaliza, opis
realizacji planu rozwoju. Realizacja planu rozwoju zawodowego wzbogaciła mnie o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, a także o nowe doświadczenia. Nauczyła mnie wytrwałości w dążeniu do zamierzonego celu. Zadania postawione w planie rozwoju zawodowego pozwoliły mi lepiej poznać i zrozumieć jak trudna i odpowiedzialna jest praca z dziećmi. Analizując moją pracę w okresie stażu, stwierdzam, że zrealizowałam zadania wytyczone w planie rozwoju zawodowego. Wiele z nich to działania o charakterze długofalowym i mam zamiar nadal współpracować przy ich realizacji. Zawód nauczyciela należy do profesji twórczych, dlatego też zamierzam dalej dbać o doskonalenie swoich umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia oraz systematycznie dokształcać i dzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami Mimo ogromnej pracy, jaką wkładam w wykonywanie zawodu, z całą odpowiedzialnością przyznaję, że wybór zawodu nauczyciela był wyborem właściwym. Praca z młodzieżą i dla młodzieży daje mi niezmiernie dużo satysfakcji i zadowolenia

11.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie
aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.

• Udział w różnych formach
doskonalenia zawodowego
• Udział w warsztatach
metodycznych.
W trakcie trwania stażu poza szkoleniowymi radami pedagogicznymi brałam udział w innych formach doskonalenia zawodowego (szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych). Pozwoliło mi to w dużej mierze na wzbogacenie mojej wiedzy w dziedzinie psychologii, pedagogiki, metodyki nauczania języka angielskiego oraz pracy placówki oświatowej. Nauczyłam się w ten sposób, jak efektywniej i ciekawiej prowadzić zajęcia, jak radzić sobie z uczniem sprawiającym kłopoty i z czego te trudności mogą wynikać. Kurs pierwszej pomocy usystematyzował moją wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego, a emisja głosu pokazała w jaki sposób poprawnie operować podstawowym narzędziem w pracy nauczyciela, czyli głosem.
Lista form doskonalenia, w których brałam udział znajduje się w załączniku nr 2.


12.

Analiza własnych zajęć, określenie mocnych i słabych stron własnej pracy.
• Dokumentacja efektów własnej pracy


W trakcie odbywania stażu ciągle zastanawiałam się i analizowałam swoje metody nauczania, sposoby komunikacji z moimi uczniami. Stwierdziłam, że bycie współczesnym nauczycielem nie jest łatwym zadaniem ponieważ problemy nastolatków, motywacja do nauki, kultura osobista wymaga ciągłego nadzoru. Dzięki temu, że zawarłam w swoim planie rozwoju punkt dotyczący słabych i mocnych stron własnej pracy, cały czas miałam świadomość swoich poczynań. Zmieniające się w dużym tempie usposobienie młodzieży zmuszało mnie do ciągłej analizy swojej pracy i szukania nowych sposobów przekazywania wiedzy i rozwiązywania problemów wychowawczych. Właściwy nadzór nad trudnymi sytuacjami dydaktycznymi, wychowawczymi a nawet socjalno-bytowymi moich uczniów wymaga ode mnie nabywania nowych kompetencji.
Te trudne sytuacje z uczniami niejednokrotnie odbijały się na pracy na zajęciach. Musiałam tak dostosowywać metody pracy, by każdy uczeń był zaangażowany w lekcje i mógł sprawnie nabywać nowe umiejętności.

13.
Popularyzacja nauki języka angielskiego wśród
uczniów. Rozwijanie
postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
• Współpraca w projekcie Socrates Comenius
• Przygotowanie zajęć o tematyce związanej z geografią, historia i kulturą krajów anglojęzycznych
• Współpraca w przygotowaniu konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych
• Przygotowanie i
przeprowadzenie konkursów z języka angielskiego
• Organizowanie wystaw prac
uczniów
• Zbieranie pomocy
dydaktycznych do sali językowej Przez cały okres stażu aktywnie uczestniczyłam w pracach nad projektem Comenius. Była to praca przy tworzeniu i tłumaczeniu materiałów, przygotowywania do wymian międzynarodowych. Dużym wyzwaniem była dla mnie współorganizacja wizyty krajów partnerskich w Polsce w kwietniu 2007 roku. Byłam w dużej mierze odpowiedzialna za organizację czasu wolnego i zajęć integracyjnych dla młodzieży (karaoke, dyskoteka, nocna wizyta w Planetarium).
Prócz pracy przy projektach Comenius pomagałam również w opiece nad młodzieżą z partnerskiej szkoły w Niemczech w trakcie ich wrześniowej wizyty w naszym mieście.
Popularyzowanie języka angielskiego wśród uczniów to również wprowadzanie elementów kulturoznawczych na zajęciach języka obcego. Uczniowie mają okazję poznać nie tylko zagadnienia związane z historią krajów anglojęzycznych, ale również porównują tamtejszą kulturę i zwyczaje między innymi w czasie zajęć poświęconych najważniejszym świętom (np. Boże Narodzenie, Wielkanoc. Halloween, Dzień Dziękczynienia). Wiedza ta jest wykorzystywana przez uczniów w trakcie Międzygimnazjalnego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych – braliśmy już udział w dwóch edycjach tej imprezy.
Zgłębianie zagadnień kulturowych to świetna okazja na pozyskanie ciekawych pomocy dydaktycznych. Uczniowie mają szansę na przedstawienie zagadnień, które szczególnie ich zainteresowały w formie plakatów i prezentacji.
Każdy uczeń pragnący zgłębiać tajniki języka angielskiego ma szansę wziąć udział w Olimpiadzie Języka Angielskiego. Osobom tym poświęcam dodatkowy czas, kiedy to omawiamy i ćwiczymy zagadnienia leksykalno-gramatyczne, które nie są przewidziane w normalnym planie pracy na lekcjach języka obcego.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
§ 7 ust.2 pkt.2

1.
Obserwacja i analiza możliwości i postępów ucznia (klasy). Rozwijanie
i doskonalenie umiejętności
interpersonalnych.

• Przygotowanie,
przeprowadzenie i podsumowanie ankiety sprawdzającej trudności uczniów w uczeniu się języka angielskiego
• Zbieranie informacji o uczniu. Sporządzenie dokumentacji opisowej postępów ucznia. Prowadzenie Raportu Postępów Ucznia dla klas I.
Obserwacja i analiza możliwości i postępów ucznia jest dla mnie istotnym elementem pracy, gdyż nie można nauczać nie znając możliwości, specyfiki i oczekiwań grupy.
Przede wszystkim współpracę z każdą nową grupą rozpoczynam od przeprowadzenia testu diagnozującego możliwości uczniów. Pozwala mi to na określenie umiejętności jakie przynoszą oni ze sobą ze szkoły podstawowej oraz wskazuje na niezbędne do uzupełnienia braki w wiadomościach i umiejętnościach. Powtórzenie tego samego testu na koniec roku szkolnego wskazuje umiejętności zdobyte przez uczniów w trakcie nauki.
W roku szkolnym 2008/2009 przeprowadziłam ankietę sprawdzającą trudności uczniów w nauce języka angielskiego. Okazało się, że największy kłopot stanowi uczenie się słownictwa. Przypuszczam, że wynika to z nieopanowania technik skutecznego uczenia się i zapamiętywania i wnioskuję, że należy nie tylko na godzinach wychowawczych ale również na innych zajęciach omawiać i ćwiczyć takie techniki z wychowankami po to, by wskazać im, jak mogą ten proces uskutecznić. Kolejną trudność stanowi gramatyka – głównie dlatego, że różni się znacznie od gramatyki języka ojczystego. Co mnie zaskoczyło to fakt, iż w przeciwieństwie do wcześniejszych założeń rozumienie ze słychu nie stanowi utrudnienia. Uczniowie nabywają tą umiejętność słuchając anglojęzycznych piosenkarz, oglądając anglojęzyczne filmy oraz grając w gry komputerowe.
Obserwacja i analiza możliwości i postępów ucznia to w moim przypadku nie tylko praca na lekcjach języka angielskiego. Jako nauczyciel wychowawca wiele czasu poświęciłam na obserwację moich wychowanków. Pozwoliło mi to na określenie ich sytuacji materialnej, pozycji w grupie rówieśniczej i niejednokrotnie na odnalezienie głębszych konfliktów czy też dysfunkcji. Dzięki temu mogłam podejmować dalsze działania takie jak skierowanie do współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolny, wskazanie rodzicom na kłopoty, których oni w domu mogli nie zauważyć i wspólne rozwiązywanie tych trudności.
Dzięki odbytemu stażowi i wytężonej pracy śmiało mogę stwierdzić, że obserwacja to jedno z głównych narzędzi pracy nauczyciela.

2.

Realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wychowawcy. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów.

• Rozpoznanie i rozwiązywanie
problemów wychowawczych uczniów
• Poznanie sytuacji rodzinnej
wychowanków poprzez spotkania z rodzicami
• Rozmowy i obserwacje
uczniów
• Współpraca z rodzicami
uczniów, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym. Właściwe rozpoznanie problemów wychowawczych to podstawa do ich rozwiązywania. Diagnozowaniu moich uczniów bardzo pomogło mi rozpoznanie środowiska wychowawczego już na początku naszej współpracy. Dzięki temu każdy problem wychowawczy jaki napotkałam traktowany był jako indywidualny przypadek – z każdym uczniem musiałam rozmawiać w inny sposób by nawiązać kontakt i wypracowywać zamierzone cele. Niestety nie wszystkie problemy byłam w stanie samodzielnie rozwiązać. Dużą pomocą okazywały się opinie zawierające wytyczne do pracy z uczniami wydawane przez PPP, a także wsparcie pań pedagog oraz psychologa szkolnego. Znajomość dziecka oraz jego trudności w nauce i kłopotów rodzinnych pozwala na dostosowanie indywidualnych metod pracy do jego potrzeb, pomaga pobudzić wiarę w jego siły.
Podjęcie właściwej współpracy z rodzicami to ważny element w procesie wychowawczym. Tak samo jak w przypadku uczniów, z rodzicami pracowałam indywidualnie by nakreślić wspólny plan działania, by wspólnie wzmacniać pozytywne wartości oraz walczyć z zachowaniami negatywnymi i destruktywnymi. Konieczne było utrzymanie stałego kontaktu, by przepływ informacji był płynny i byśmy mogli natychmiastowo reagować na trudne sytuacje, w których niejednokrotnie znajdywali się uczniowie. Rodzice obdarzyli mnie dużym zaufaniem i przychodzą prosić mnie bezpośrednio o pomoc. Niestety, nie zawsze jestem w stanie od razu pomóc.

3.

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczniom.

• Dbanie o bezpieczeństwo
uczniów podczas zajęć, nadzór nad czystością i wystrojem sal językowych.
Dbanie o bezpieczeństwo uczniów to obowiązek każdego nauczyciela. Prócz monitorowania zachowania w klasie w sposób czynny pełniłam wyznaczone mi dyżury, a także opiekowałam się młodzieżą w czasie dyskotek szkolnych. Sala lekcyjna, w której prowadzę zajęcia ma schludny wygląd, co wynika nie tylko z jej wystroju, ale również z pracy z uczniami nad utrzymywaniem porządku i czystości. Uważam, że taka postawa i zaangażowanie nauczyciela jest niezbędne w celu właściwego toku pracy z młodzieżą.

4.

Integracja zespołu klasowego.

• Organizowanie wspólnych
wyjść, wycieczek, wyjazdów.
• Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kulturalnych (kino, teatr)
Wszystkie zorganizowane wspólnie imprezy umocniły integrację klasy, a także wpłynęły na poprawę relacji między wychowankami. Były formą wzajemnego budowania zaufania i bycia razem ze sobą w przyjaznej atmosferze. Ponadto pozwoliły mi jako wychowawcy lepiej poznać swoich uczniów, ich poglądy i problemy. Uczeń w sytuacjach pozaszkolnych jest bardziej otwarty i szczery, łatwiej integruje się z grupą i nauczycielami. Ponadto uczniowie nabyli umiejętność starannej recytacji, publicznego zaprezentowania się przed szerszym gronem odbiorców, odpowiedniego zachowania się w sytuacjach oficjalnych. Uczyli się odpowiedzialności i współdziałania, pracując nad wykonaniem określonego zadania.
Wspólne wyjścia i imprezy wymienione są w załączniku nr 3.

5.

Kształtowanie postaw obywatelskich:
- wpajanie szacunku dla
tradycji i historii
- kultywowanie tradycji
narodowych, rodzinnych
- zapoznanie z dorobkiem
kulturowym narodu
polskiego

• Wprowadzenie elementów
wychowania regionalnego na godzinach wychowawczych
• Przygotowanie i przeprowadzenie
uroczystości imprez klasowych, np. wigilia klasowa

Uważam, że należy dążyć do wytworzenia w naszych wychowankach świadomości obywatelskiej, która będzie wspierać model obywatela i jego powinności wobec narodu i państwa w taki sposób, aby zagwarantować bezpieczne funkcjonowanie kraju. Starałam się organizować życie klasowe tak, aby nie tylko byli przygotowani do życia społecznego, ale również by szanowali symbole narodowe, religijne i miejsca pamięci. Pokazywałam czym jest szeroko pojęta kultura, tradycja oraz postawy etyczno-moralne. Moi wychowankowie w czasie trzech lat nauki w Gimnazjum 11 uczestniczyli w apelach i inscenizacjach upamiętniających rocznice i symbole narodowe (z okazji 11 listopada oraz świąt majowych). Wspólnie organizowaliśmy szkolne wigilie, kultywowaliśmy święta takie jak Dzień Matki, Dzień Kobiet, Dzień Nauczyciela. Każdorazowo poprzez odpowiednio ukierunkowaną dyskusję starałam się uzmysłowić uczniom znaczenie tych uroczystości.
Kształtowanie postawy obywatelskiej to również nasza szkolna tradycja jaką są Dni Warmińskie. Każdego roku pomagam w przygotowaniu tej imprezy oraz wspólnie z moją klasą realizujemy poszczególne punkty pomagające poznać kulturę i historię regionu.
W trakcie odbywania stażu zrozumiałam, że jako nauczyciel wychowawca jestem odpowiedzialna za właściwe przekazywanie i utrwalanie w uczniach postaw obywatelskich.

6.

Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych, promocja zdrowego stylu życia , uświadomienie zagrożeń związanych z nałogiem.

• Realizacja tematów prozdrowotnych na lekcjach wychowawczych oraz lekcjach języka angielskiego


Promocja zdrowego trybu życia to jedna z zadań realizowanych w trakcie pracy wychowawczej. Na godzinach wychowawczych uczniowie uczyli się jak funkcjonuje ich organizm, co to jest zdrowy tryb życia, zdrowe żywienie, załogi. Wiele czasu poświęcałam kształtowaniu postaw efektywnego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Korzystając z pomocy dydaktycznych (np. filmy edukacyjne) pokazywałam, w jaki sposób zły tryb życia oraz złe nawyki żywieniowe potrafią zniszczyć organizm człowieka). Najwięcej czasu zajmowało mi jednak walczenie z nałogami. Wielu spośród naszych uczniów pali papierosy i jest zagrożona problemami alkoholowymi. Poprzez filmy i różne scenki sytuacyjne pokazywałam w jaki sposób nałogi niszczą ciało i psychikę człowieka. Stawali się niemalże świadkami destrukcji jednostki. Duże wrażenie wywarło na nich przedstawienie dotyczące narkomanii jakie mieli okazję zobaczyć w drugiej klasie w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych. Uczniowie chętnie analizowali te sytuacje i wyciągali wnioski z tego, co zobaczyli. Uczyli się jak powiedzieć NIE papierosom, alkoholowi i narkotykom.

7.

Propagowanie ekologicznego stylu życia.

• Realizacja tematów proekologicznych na lekcjach wychowawczych oraz lekcjach języka angielskiego
Wiele z podejmowanych przeze mnie działań miało na celu wpojenie postaw proekologicznych. Uczniowie mieli okazję poznać lokalną przyrodę między innymi w trakcie wizyty w Muzeum Przyrody oraz uczyli się szacunku do własnego środowiska w trakcie akcji Sprzątanie Świata.
Kształtowanie proekologicznego sposobu życia to także nauka segregowania śmieci na lekcjach wychowawczych, poznawanie stwarzanych przez człowieka zagrożeń środowiska, a nawet wpajanie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez eliminację zużycia prądu (uprawianie sporty zamiast oglądania telewizji czy też korzystania z komputera).
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii komunikacyjnej i informacyjnej
§ 7 ust.2 pkt.3

1.

Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej w pracy
pedagogicznej.
• Wykorzystanie komputera do
opracowania testów, konkursów, dyplomów oraz scenariuszy lekcji.
• Wykorzystanie materiałów
dydaktycznych dostępnych w Internecie
Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej niezbędna jest w opracowywaniu nie tylko dodatkowych, ciekawych materiałów do pracy na lekcjach, ale również do opracowywania wszelakich analiz i sprawozdań z pracy dydaktycznej i wychowawczej. Dokumentacja staje się dzięki temu bardziej przejrzysta i estetyczna. Zajęcia, na których wykorzystać można programy oferowane do podręczników przez wydawnictwa czy też materiały dostępne na Internecie są doskonałym urozmaiceniem zajęć. Uczniowie szybciej uczą się też zaprezentowanych i przećwiczonych w ten sposób partii materiału.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
§ 7 ust.2 pkt.4

1.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń
• Lektura prasy pedagogicznej,
poznawanie najnowszych opracowań dotyczących nauczania języka angielskiego
• Studiowanie literatury
pomocnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
• Wymiana doświadczeń
z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
Samodzielne studiowanie lektur pedagogicznych to podstawa w rozwijaniu swoich umiejętności i pogłębianiu wiedzy, gdyż nauczyciel to osoba, która musi uczyć się przez całe życie. Uczymy się nowych metod pracy, poznajemy nowe podejścia i trendy w pedagogice oraz rozwijamy wiedzę z przedmiotu. Dla mnie podstawową lekturą nauczyciela języka obcego okazało się czasopismo „Języki Obce w Szkole”. Jest to skarbnica pomysłów i nowości. Można również poznać sposoby na rozwiązywanie problemów przez innych nauczycieli. Rozwiązując problemy wychowawcze i pogłębiając wiedzę z dziedzin pedagogiki i psychologii niejednokrotnie sięgała po „Edukację i Dialog”, czy też „Nową Szkołę”. Jednakże w dobie rozwijającego się Internetu pozyskaliśmy nowe źródło zdobywania wiedzy. Internet pozwala nie tylko na znalezienie informacji o interesującym nas zagadnieniu. Pozwala również na wymianę wiedzy oraz doświadczeń z innymi nauczycielami z różnych zakątków kraju.
Mówiąc o wymianie doświadczeń nie sposób zapomnieć o współpracy z innymi wychowawcami, paniami pedagog oraz psychologiem szkolnym. Wzajemne przekazywanie sobie doświadczeń, spostrzeżeń i opinii o uczniach usprawniło moją pracę zarówno jako nauczyciela jak i wychowawcy. Wymieniając informacje poznawałam środowisko, z którego wywodzą się dzieci, ich kłopoty rodzinne, sytuacje w grupie rówieśniczej, a nawet możliwości do nauki. Bez tej pomocy niejeden problem mógłby umknąć mojej uwadze lub też z braku właściwych informacji pozostać nierozwiązany.

2.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

• Prowadzenie otwartych zajęć
dla innych nauczycieli
• Doskonalenie planów
wynikowych z języka angielskiego oraz Przedmiotowego systemu oceniania
Należę do nauczycieli, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniami. Przede wszystkim ważna jest dla mnie współpraca z innymi nauczycielami języków obcych. Wymieniamy się spostrzeżeniami, doświadczeniami, nowymi pomysłami na pracę. Jednakże praca w szkole to nie tylko samo nauczanie. To również funkcjonowanie w machinie rządzącej się określonymi prawami i przepisami. Rozpoczynając pracę w Gimnazjum nr 11 zapoznałam się z obowiązującymi tu dokumentami i wiedzą tą służę każdemu, kto tylko takiej pomocy oczekuje.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem to także wspólne z pozostałymi nauczycielami języka angielskiego opracowanie i udoskonalanie PSO zgodnego z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, oraz przygotowanie planów wynikowych do poszczególnych klas.

3.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

• Aktywny udział w formach
doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły:
a) udział w kursach i warsztatach metodycznych
b) systematyczne stosowanie
aktywnych metod na lekcjach języka angielskiego oraz zajęciach wychowawczych
c) uzupełnianie biblioteczki nauczyciela
o materiały dodatkowe pochodzące
z różnych źródeł (testy, ćwiczenia,
środki dydaktyczne, gry itp.)


Szczegółowy opis uczestnictwa w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego opisany został w załącznikach numer 1 i 2.
Prowadząc lekcje staram się korzystać z jak najszerszego wachlarza metod po to, by zmotywować do pracy i pobudzić jak największą liczbę uczniów. Regularnie uzupełniam swoje zasoby w materiały dodatkowe dla uczniów o różnych potrzebach.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
§ 7 ust.2 pkt.5
Zapoznanie się z podstawowymi ustawami regulującymi system oświaty.
Bieżąca analiza rozporządzeń MENiS Analiza ustaw, rozporządzeń, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy i dokumentacji szkolnej przez cały okres stażu. Systematyczna kontrola przepisów prawa oświatowego pozwala mi na uaktualnienie dokumentacji obowiązującej nauczyciela oraz szkołę, jako placówkę dydaktyczno-wychowawczą. Jako nauczyciel znam swoje obowiązki i prawa i wykorzystuje to w praktyce. Jestem świadoma swoich czynów i konsekwencji z nich wynikających.


Podsumowanie
Powyższe sprawozdanie stanowi dokument przedstawiający obraz zdobytych przeze mnie osiągnięć i umiejętności niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Sądzę, że podjęte przeze mnie działania przez cały okres stażu zaowocowały nowymi umiejętnościami: świadomego planowania, organizowania i koordynowania różnych zadań, kreślenia i realizowania ścieżki rozwoju osobistego; pogłębieniem wiedzy w zakresie funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym i strukturze prawnej, a także większym zrozumieniem dla problemów uczniów i ich rodziców. Dzięki licznym szkoleniom i warsztatom oraz dostępowi do technologii informacyjnych mogłam stale wzbogacać swój warsztat pracy, co jak sądzę doprowadziło do wzrostu poziomu własnej motywacji do działania, a także motywacji uczniów. Mając na uwadze również poniesione porażki i popełnione błędy, będę starała się w przyszłości stosować nowe sposoby i metody rozwiązywania problemów, by pokonywać pojawiające się trudności i przeszkody kierując się zdobytym doświadczeniem, by ciągle doskonalić się jako nauczyciel, wychowawca i opiekun młodzieży.
Wybierając zawód nauczyciela miałam świadomość, że moja praca to nie tylko 18 godzin etatowych, ale nieustanne dokształcanie się, praca społeczna, itp. Mimo ogromnej pracy jaką wkładam w wykonywanie zawodu, z całą odpowiedzialnością przyznaję, że mój wybór był właściwy. Praca z dzieć mi i dla dzieci daje mi niezmiernie dużo satysfakcji i zadowolenia.Opracowała:
mgr Beata Lipka

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 763


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.