AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Regina Piechocka
Różne, Artykuły

Percepcja zachowań asertywnych

- n +

Percepcja zachowań asertywnych

W obliczu wyzwań XXI wieku zmuszeni jesteśmy poszerzać horyzonty myślowe , rozwijać zainteresowania, stymulować rozwój osobisty i społeczny, przygotowywać się do podejmowania samodzielnych, odpowiedzialnych decyzji oraz organizować aktywne i satysfakcjonujące uczestnictwo w życiu społecznym.
Precyzyjna komunikacja między ludźmi ma dziś niewątpliwie coraz większe znaczenie. Prawidłowa komunikacja pozwala unikać konfliktów lub redukować ich liczbę, wymieniać niezbędne dla dalszego rozwoju człowieka informacje, negocjować kontakty tak, aby porozumienie między stronami było satysfakcjonujące.
Aby osignąć umiejętność postępowania asertywnego należy przede wszystkim uświadamiać sobie :na czym postępowanie to polega, jakie korzyści mogą płynąć ze stosowania asertywności i umieć je odróżniać od zachowań nieasertywnych.
Moje codzienne obserwacje prowadziły do wniosku, że w życiu codziennym nie zawsze pozytywnie oceniamy zachowania asertywne.
Przyczyn tego można upatrywać w przekonaniu, że nie wypada mówić o sobie dobrze, prezentować własnych "mocnych stron", upominać się o to aby inni uznali nasze dokonania.
Z drugiej strony zachowania asertywne mogą być odbierane, jak zauważa H.Sęk (Przegląd Psychologiczny 1988 t XXXI) ,jako "pewne siebie,niekiedy apodyktyczne,które nie boją się mówić co myślą,często działające z pozycji siły." Taka postawa może budzić obawy i w wyniku tego opór przed pozytywną oceną.
W związku z powyższym postanowiłam przeprowadzić krótkie badania, które odpowiedziałyby na pytanie jaka jest percepcja zachowań asertywnych wśród młodzieży, słuchaczy jednej z opolskich szkół policealnych.
Do badania wykorzystałam materiał filmowy z kasety " Asertywność- rozwiązywanie konfliktów w relacjach zawodowych" w reżyserii Jacka Sernackiego.
Z materiału filmowego wybrałam trzy scenki,w których przedstawione są sytuacje konfliktu pomiędzy dyrektorem a pracownikiem.
W scence pierwszej pracownik asertywnie reaguje na ocenę negatywną dyrektora,w scence drugiej pracownik asertywnie reaguje na uogólnioną krytykę dyrektora, w scence trzeciej pracownik asertywnie reaguje na ocenę negatywną wyrażoną w sposób agresywny.
Słuchacze zostali poproszeni o ocenę postaw dyrektora i pracownika wg tych samych 16 kategorii.
Kwestionariusz został tak skonstruowany,że niektóre określenia to cechy charakterystyczne dla pozytywnego nastawienia i zachowań asertywnych np.:
 • szacunek dla samego siebie
 • szacunek dla innych
 • odpowiedzialność
 • zainteresowanie uczuciami i opiniami innych
 • szczerość
 • bezpośredniość i spontaniczność
 • umiejętność słuchania innych
 • pewność siebie
 • wysoka samoocena
  Inna grupa cech to te,charakterystyczne dla postaw negatywnych i zachowań agresywnych:
 • lekceważenie innych
 • poczucie wyższości
 • dążenie do dominacji
 • złość w stosunku do innych
  skłonność do obwiniania innych
 • ignorowanie reakcji otoczenia
 • chęć ranienia innych.
  W drugiej części kwestionariusza ankietowani zostali poproszeni o odpowiedź na pytania dotyczące przewidywanych konsekwencji zachowań asertywnych :czy zwiększy się szacunek dyrektora do pracownika czy też relacje ulegną pogorszeniu.
  W każdej odpowiedzi była możliwość wybrania jednej z pięciu ocen :zdecydowanie nie,
  raczej nie, trudno powiedzieć ,raczej tak ,zdecydowanie tak.
  Do końcowej analizy zsumowałam uzyskane wyniki w kategoriach ocen:
 • zdecydowanie nie i raczej nie tworząc kategorię nie
 • zdecydowanie tak i raczej tak tworząc kategorię tak
  kategoria : trudno powiedzieć pozostała bez zmian.

  Analiza uzyskanych wyników w sposób jednoznaczny pokazuje,że ankietowane osoby zachowania osoby asertywnej oceniły pozytywnie.
  Ponad 90% uznało zachowania asertywne jako szczere,bezpośrednie i spontaniczne .
  Blisko 80% uznało,że zachowania te cechuje szacunek dla siebie i innych.Inne pozytywne cechy zachowań asertywnych takich jak odpowiedzialność,zainteresowanie uczuciami i opiniami innych dostrzegło ponad 60% ankietowanych.
  Bardzo ważne wydaje się być to,że zdecydowana większość nie dopatrzyła się w zachowaniach asertywnych takich cech postaw jak:chęć ranienia innych,poczucie wyższości,dążenie do dominacji,skłonność do obwiniania innych,ignorowanie reakcji otoczenia.Te negatywne cechy ankietowani przypisali postawie agresywnej,którą prezentuje w ocenianych scenkach dyrektor.
  Interesująca jest niewielka zbieżność w ocenie postaw dyrektora i pracownika jeżeli chodzi o przypisanie obu postawom:agresywnej i asertywnej podobnych cech tj.pewności siebie,szacunku do samego siebie,wysokiej samooceny,bezpośredniości oraz spontaniczności. Uzyskany wynik może wskazywać,że w pewnych sytuacjach postawa agresywna może być odbierana podobnie jak postawa asertywna. Na taką możliwość w odbiorze zachowań asertywnych zwraca uwagę H.Sęk w artykule zamieszczonym w "Przeglądzie Psychologicznym"/ powyżej został zacytowany fragment artykułu/.
  Należy brać pod uwagę również fakt,że materiał filmowy nie dostarczył wyczerpującej informacji do dokonania jednoznacznej oceny.
  Za sukces ankietowanych można uznać ,że mają świadomość pozytywnych stron zachowań asertywnych i wyrazili akceptację dla ich stosowania.
  Ankietowani nie zaakceptowali zachowań agresywnych natomiast postawy asertywne ocenili zdecydowanie pozytywnie.
  Wynik jest bardzo optymistyczny i daje nadzieję,że ankietowane osoby będą umiały bronić swoich przekonań i domagać się od innych respektowania własnych praw.
  Kolejna kwestia do której ustosunkowali się ankietowani to przewidywane konsekwencje zachowań asertywnych.Czy fakt ,że pracownik domaga się uczciwego traktowania i obiektywnej oceny spowoduje poprawę czy pogorszenie relacji z dyrektorem.
  Zdecydowana większość prognozuje,że relacje nie ulegną pogorszeniu a 53,1% stwierdzia,że asertywne zachowania pracownika spowodują zwiększenie szacunku dyrektora .
  Powyższy wynik może dowodzić,że ankietowani dostrzegają sens bronienia swoich praw i zwracania uwagi gdy ktoś zachowuje się niestosownie,nawet jeżeli jest to przełożony.
  Przeprowadzona ankieta miała charakter wyłącznie pilotażowy i na niewielkiej próbie miała sprawdzić jak badani ocenią postawy asertywne i czy docenią sens ich stosowania.
  Przeprowadzenie badań na większej grupie osób mogłoby dać bardziej wiarygodny obraz faktycznej percepcji zachowań asertywnych .Należy mieć nadzieję, że badania na większej grupie dałyby równie pozytywną percepcję zachowań asertywnych.

  Opracowanie: Regina Piechocka
  Kierownik Domu Słuchacza
  przy Medycznym Studium Zawodowym w Opolu

 • Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1017


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


  BAROMETR


  1 2 3 4 5 6  
  Oceń artukuł!  Ilość głosów: 0