AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

JULITA TAŃSKA, 2014-02-10
iłowo

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

- n +

Julita Barbara Tańska
Nauczyciel matematyki
w Zespole Szkół
im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny
w MalinowiePROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2016 r.


Szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględnia założenia planu rozwoju szkoły oraz jej specyfikę i potrzeby. W trakcie stażu będę kontynuowała niektóre z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane są z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy z uczniami oraz te, które służą poszerzeniu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.Cele stażu:

1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Doskonalenie własnych umiejętności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
2
Zagadnienia organizacyjne
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób
dokumentowania

Poznanie procedury awansu
zawodowego
# Analiza przepisów
dotyczących awansu
zawodowego
# Opracowanie planu
rozwoju zawodowego


wrzesień 2013
# Wniosek o
rozpoczęcie stażu
# Plan rozwoju
zawodowego
Dokumentowanie realizacji
planu rozwoju zawodowego

# Gromadzenie materiałów
i dokumentów

cały okres
stażu
# Potwierdzenia
# Zaświadczenia,
# Opracowane materiały
# Zdjęcia
Przygotowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju
zawodowego
# Autorefleksja, analiza i
opis realizacji planu
rozwoju zawodowego

maj
2016

# Sprawozdanie
z realizacji planu
rozwoju zawodowego
§8 ust.2.pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych
# Udział w dostępnych
formach kształcenia
i doskonalenia zawodowego
(szkolenia wewnątrzszkolne
i zewnątrzszkolne)

cały okres stażu
# Zaświadczenia
o ukończeniu kursów
# Poświadczenie
Dyrektora o udziale w
szkoleniach
Praca z uczniem zdolnym
# Przygotowanie chętnych uczniów do udziału w konkursach
matematycznych
# Stosowanie metod aktywizujących
# Prowadzenie kółka
matematycznego dla
uczniów zainteresowanych
matematyką
# Udział uczniów w konkursach
przedmiotowych
cały okres stażu# Poświadczenie Dyrektora
# Kserokopie dyplomów
zdobywanych przez
uczniów
Przygotowanie
i przeprowadzenie konkursów
przedmiotowych z matematyki
# Przygotowanie zestawu
zadań i schematu punktowania na szkolny konkurs przedmiotowy z matematyki

w okresie
stażu

# Poświadczenie Dyrektora
# Przygotowane materiały


3

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób
dokumentowania
Diagnozowanie osiągnięć
uczniów
# Udział w programie Sesja
z plusem zaproponowanym
przez GWO
# Przeprowadzenie matur próbnych (OPERON, GWO)

w okresie stażu
# Poświadczenie
Dyrektora
# Testy sprawdzające
# Ewaluacje testów
# Zaśwaidczenie GWO
Współpraca z rodzicami
# Udział rodziców
w zebraniach
# Zaangażowanie rodziców
w klasowe przedsięwzięcia
– lepszy przepływ
informacji
nauczyciel - rodzicokres stażu


# Poświadczenie
Dyrektora
# Notatki w dzienniku
Różne formy promocji szkoły
w środowisku
# Udział w przygotowywaniu
uroczystości szkolnych
# Udział w organizacji
Promocji Szkoły – prezentacje multimedialne


okres stażu
# Poświadczenie
Dyrektora
# Opracowane materiały
# Zdjęcia

§8 ust.2.pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
Wykorzystanie Internetu
w zakresie realizacji działań
dydaktyczno - wychowawczych
# Wdrażanie uczniów do
korzystania z technologii
komputerowej (zgodnie z
ich możliwościami)
podczas przygotowywania
różnych materiałówokres stażu

# Opis działań
# Zdjęcia
przykładowych prac
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik
komputerowych
# Opracowanie testów,
sprawdzianów, dyplomów,
pomocy dydaktycznych
dla uczniów
# Opracowanie informacji
dla rodziców dotyczącej osiągnięć uczniów
# Sporządzanie w formie
wykresów, tabeli wyników
z egzaminu maturalnego z matematyki i przedstawienie ich
w postaci prezentacji na
radzie pedagogicznej oraz
na zebraniu z rodzicami
# przygotwanie, przeprowadzenie i przeanalizowanie próbnych matur z matematykiokres stażu


# Poświadczenie
Dyrektora
# Przykładowe
materiały
4

§8 ust.2.pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
Prowadzenie zajęć otwartych,
lekcji koleżeńskich

# Przygotowanie scenariuszy
i przeprowadzenie zajęć

w okresie stażu
# Poświadczenie Dyrektora
# Scenariusz lekcji
# Poświadczenie obecnych nauczycieli
Pełnienie funkcji opiekuna stażu
# Prowadzenie otwartych
zajęć dla nauczyciela
stażysty
# Odbywanie bieżących
spotkań konsultacyjnych
# Obserwacja prowadzonych
lekcji

w ramach
powierzo-
nych
obowiązków

# Poświadczenie Dyrektora
# Arkusze obserwacji
lekcji
Publikacje
# Opublikowanie materiałów dydaktycznych na
stronie internetowej
# Opublikowanie Planu
rozwoju zawodowego na
stronie internetowej


w okresie stażu


# Zrzut z ekranu
Dzielenie się wiedzą zdobytą na
kursach doskonalących z innymi
nauczycielami
# Wymiana doświadczeń
z nauczycielami uczącymi
pokrewnych przedmiotów
# Udział w pracach
zespołu przedmiotowego
# Przekazywanie materiałów edukacyjnych zainteresowanym
nauczycielomw okresie stażu


# Poświadczenie
Dyrektora
# Poświadczenie
nauczycieli
współpracujących
Współpraca z nauczycielami
innych przedmiotów
# Współpraca w przygotowaniu do konkursów
# Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych)


w okresie stażu

# Scenariusz i sprawozdanie
# Poświadczenie nauczycieli
współpracujących
# Poświadczenie Dyrektora
# Zdjęcia
§8 ust.2.pkt.4b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
Wykonywanie zadań
egzaminatora
# Udział w pracach komisji
egzaminacyjnej
w okresie stażu
# Poświadczenie
Dyrektora
Wykorzystanie zdobytej wiedzy
w praktyce
# Przygotowanie młodzieży do egzaminu zewnętrznego – matury z matematyki
w okresie stażu
# Poświadczenie
Dyrektora5

§8 ust.2.pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
Organizowanie wycieczek
# Organizowanie wycieczek
i wyjść klasowych
w okresie stażu
# Poświadczenie Dyrektora
# Karta wycieczki
# Zapis w dzienniku
Współorganizowanie imprez
klasowych i szkolnych
# Organizowanie
uroczystości klasowych
i szkolnych wynikających
z kalendarza szkolnego
-święto „pieczonego ziemniaka”
-Jasełka i Wigilie klasowe
# Współpraca z Samorządem
Uczniowskim


zgodnie z
kalendarzem

# Zdjęcia
# Potwierdzenie Dyrektora
# Potwierdzenie
współorganizatora
Organizowanie dodatkowych zajęć
# Prowadzenie zajęć
wyrównawczych dla
uczniów mających
trudności w uczeniu się
matematyki


w okresie stażu

# Poświadczenie Dyrektora
# Dziennik zajęć


Organizowanie konkursów
szkolnych

# Zorganizowanie potyczek
matematycznych między
klasami

w okresie stażu
# Poświadczenie
Dyrektora
#Regulamin
i sprawozdanie
z przebiegu konkursu
§8 ust.2.pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
Współpraca z pedagogiem
szkolnym
# Spotkania i rozmowy z pedagogiem
Cały okres
stażu
# Poświadczenie pedagoga

Współpraca Poradnią
Psychologiczno Pedagogiczną
# Obserwacja uczniów
# Konsultacje z pedagogiem,
psychologiem (w miarę
potrzeb)
#Realizacja zaleceń Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej


W okresie
stażu


# Indywidualizacja pracy z uczniem posiadającym opinię lub orzeczenie z PPP,

Współpraca z wydawnictwami
# Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
# Udział w programie Sesje z plusem będącego częścią ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Lepsza Szkoła”
prowadzonego przez GWO
# Udział w szkoleniach


Cały okres
stażu# Zaświadczenia od
wydawnictwa
6

§8 ust.2.pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
Rozpoznanie i próba
rozwiązania problemu
# Analiza przypadków uczniów z
problemami edukacyjnymi
lub wychowawczymi
# Zdobywanie wiedzy na temat sytacji materialnej uczniów
# Pedagogizacja rodziców

cały okres
stażu

# Analiza przypadku
# WnioskiPowyższy plan rozwoju jest projektem i może ulec modyfikacji, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.

Opracowała

mgr Julita Tańska


7
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 698


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.