AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Mateuszq Truszyński, 2014-01-27
Poznań

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty WF

- n +Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego


Poznań, 13.09.2013
Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Truszyński Mateusz
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych
Adres szkoły: ul. Raszyńska 48, 60 – 135 Poznań
Stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego
Posiadane wykształcenie: magisterskie
Czas trwania stażu: dziewięć miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.
Data ukończenia stażu: 31.05.2014 r.


Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:

1)poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:

a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki i pracy;

2) uczestniczy jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawia z prowadzącym obserwowane zajęcia;

3) prowadzi zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawia je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone;

4) uczestniczy w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5) poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż;

6) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż;

7) znajomość środowiska uczniów, ich problemy oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów;

8) umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.Plan działania

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.1 pkt 1)*

Lp. Zadania Formy realizacji Osoby wspierające Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Poznanie organizacji, zadań oraz zasad funkcjonowania szkoły Zapoznanie się z pracą sekretariatu, administracji.
Zapoznanie i analiza regulaminu szkoły, analiza aktów prawnych: Ustawa o Systemie Oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MEN Opiekun stażu, sekretarka Wrzesień 2013 oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu Notatki własne
2. Zapoznanie się z dokumentacja obowiązującą w szkole Analiza dokumentów: Statut Szkoły, Przedmiotowy System Oceniania.
Udział w Radach Pedagogicznych Opiekun stażu, Dyrektor, inni nauczyciele Cały rok szkolny 2013/2014 Notatki własne, lista obecności na Radach Pedagogicznych
3. Poznanie procedury osiągnięcia awansu zawodowego nauczyciela Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela rozdział 3A (awans zawodowy nauczycieli), rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004r ( w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli), napisanie planu rozwoju zawodowego
Opiekun stażu, Dyrektor, inni nauczyciele Wrzesień 2013 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela zatwierdzony przez Dyrektora
4. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowa z opiekunem stażu – omówienie zasad współpracy Opiekun stażu Wrzesień 2013 Notatki własne, rozmowa, opracowanie zasad współpracy
5. Zapoznanie się z zadaniami nauczyciela Analiza zadań i obowiązków nauczyciela wynikających z Karty Nauczyciela i Statutu Szkoły. Opiekun stażu Cały rok szkolny 2013/2014 Notatki własne
6. Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji związanej z zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi obowiązującej nauczyciela Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dziennika zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych, analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dziennika Opiekun stażu, inni nauczyciele Cały rok szkolny 2013/2014 Notatki własne, spisy w dzienniku
7. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole Analiza i przyswojenie obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć, regulamin sali gimnastycznej oraz organizacji pracy na lekcji Opiekun stażu, Dyrektor, inni nauczyciele Wrzesień 2013 oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu Oświadczenie o znajomości przepisów i aktów prawnych
Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia (§6 ust.1 pkt 2)*


Lp. Zadanie Formy realizacji Osoby wspierające Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki obserwowanych i prowadzonych zajęć Opracowywanie zakresu i tematów zajęć, konsultacje Opiekun stażu Wrzesień 2013 – maj 2014 Potwierdzenie opiekuna stażu, harmonogram obserwowanych zajęć, notatki własne
2. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli Analiza i omawianie zajęć z osobą prowadzącą, zapisanie wyników Opiekun stażu, inni nauczyciele Raz w miesiącu Notatki własne, wnioski


Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone
(§6 ust.1 pkt 3)*


Lp. Zadanie Formy realizacji Osoby wspierające Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminu i tematyki zajęć hospitowanych Opracowanie zakresu hospitacji Opiekun stażu Wrzesień 2013 - maj 2014 Potwierdzenie opiekuna stażu
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora lub innych nauczycieli Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja z opiekunem, analiza Opiekun stażu, dyrektor, inni nauczyciele Raz w miesiącu Scenariusze zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
3. Omówienie hospitowanych zajęć, analiza, ewaluacja Spotkania z opiekunem stażu – konsultowanie podejmowanych działań metodycznych, wychowawczych Opiekun stażu Raz w miesiącu Notatki własne - wnioski i uwagi dotyczące realizacji


Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (§6 ust.1 pkt 4)*


Lp. Zadanie Formy realizacji Osoby wspierające Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu Współpraca i konsultowanie się z innymi nauczycielami, lektura literatury fachowej i w celu pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowanków.
Aktywny udział w dostępnych formach dokształcania ( kursy metodyczne, szkolenia, seminaria, warsztaty, konwencje, konferencje) Opiekun stażu, bibliotekarka, inni nauczyciele, metodycy Cały rok Zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty, notatki własne
2. Samodzielne prowadzenie dokumentacji Prowadzenie dziennika z zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Dokonanie semestralnej oceny ucznia Opiekun stażu Cały rok


Styczeń 2014
Dziennik zajęć
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy Tworzenie dokumentacji przy pomocy komputera, przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystywaniem komputera, Internetu. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego.
Opiekun stażu Cały rok szkolny 2013/2014 Publikacja Planu Rozwoju ZawodowegoZnajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§6 ust.2 pkt 1)


Lp. Zadanie Formy realizacji Osoby wspierające Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami Obserwacja, udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej, rozmowa z innymi nauczycielami Opiekun stażu, Dyrektor, inni nauczyciele Wrzesień 2013 Organizacja własnych zajęć, udział w lekcjach prowadzonych przez innych nauczycieli, spotkania Rady Pedagogicznej
2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły Napisanie Planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Opiekun stażu Do 14.09.2013 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie i opis dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji Opiekun stażu Cały rok Wspomniane wcześniej dokumenty
4. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu oraz przedłożenie go Dyrektorowi szkoły Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju Opiekun stażu, Dyrektor Czerwiec 2014 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
5. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji Opiekun stażu, Dyrektor Czerwiec 2014 Wniosek, cała dokumentacja z realizacji stażu

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§6 ust.2 pkt 2)*.


Lp. Zadanie Formy realizacji Osoby wspierające Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Zapoznanie się z zasadami wyboru programu nauczania Analiza podstawy programowej oraz programu nauczania Opiekun stażu, inni nauczyciele Wrzesień 2013 Notatki własne
2. Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły Prowadzenie zajęć zgodnie z zasadami zawartymi w programie nauczania, przestrzeganie zasad BHP, realizacja ścieżek edukacyjnych Opiekun stażu Cały rok Notatki własne
3. Wspomaganie aktywności fizycznej młodzieży Przygotowanie wychowanków do udziału w zawodach sportowych, prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych Opiekun stażu, inni nauczyciele Cały rok Dyplomy, sprawozdania z zawodów
4. Rozszerzenie sportowej działalności pozaszkolnej Zorganizowanie i poprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z piłki nożnej. Opiekun stażu Cały rok Plan pracy zajęć pozaszkolnychZnajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3)*


Lp. Zadanie Formy realizacji Osoby wspierające Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Rozszerzenie wiedzy z zakresu problemów środowiska wychowanków oraz poznanie sytuacji wychowawczej podopiecznych Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, nauczycielami zajęć, wychowawcami klas, rodzicami Opiekun stażu, pedagog, wychowawcy, inni nauczyciele Cały rok Notatki własne
2. Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach wychowawczych Własne poszukiwania, rozmowa w zespole wychowawczym Opiekun stażu, bibliotekarka, pedagog, inni nauczyciele Cały rok Spis telefonów kontaktowych do instytucji wspomagających proces wychowawczy
3. Pogłębienie wiedzy w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej, rozmowy z pedagogiem szkolnym Opiekun stażu, pedagog, inni nauczyciele, Cały rok Spis przeczytanych pozycji, notatki własne,
4. Aktywna realizacja zadań wychowawczych nauczyciela Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów na lekcjach wychowania fizycznego oraz na zajęciach pozalekcyjnych Opiekun stażu, pedagog, wychowawca, Według potrzeb Notatki własne


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4)*


Lp. Zadanie Formy realizacji Osoby wspierające Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Dokonanie wstępnej samooceny Autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju, Opiekun stażu Cały rok Wdrażanie wniosków do planu rozwoju
2. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena Nauczyciele Cały rok Nabyte kontakty z gronem pedagogicznym oraz uczniami
3. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych Opiekun stażu, Dyrektor, nauczyciele Cały rok Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy


Plan może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego pod nadzorem opiekuna stażu.


 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli uwzględniające zmiany w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2007.214.1580 z dnia 16 listopada 2007 roku) na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U.2003.118.1112, z późn. zm.)
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3679


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.