AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewa Maj, 2013-11-04
Piaseczno

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
mgr Ewa Maj
...........................
imię i nazwisko nauczyciela
01.09.2013r. data rozpoczęcia stażu 31.05.2016 r. data zakończenia stażuCel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego – nauczyciela
mianowanego.

PLANOWANE DZIAŁANIA I FORMY REALIZACJI WYMAGAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO; TERMIN REALIZACJI, OSOBA WSPIERAJĄCA
I. §7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia SAZ - Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego:
• analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela kontraktowego.
• Publikowanie własnych prac w Internecie:
-opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW
-publikacja scenariuszy lekcji
• Współpraca z wydawnictwami i instytucjami zajmującymi się metodyką oraz dydaktyką:

sierpień - wrzesień 2013 r. ;według potrzeb; na bieżąco- opiekun stażu

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
• ustalenie harmonogramu spotkań, sporządzenie kontraktu.

wrzesień- październik 2013

3. Poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego:
• doskonalących wiedzę i umiejętności pedagogicznych (konferencje metodyczne, warsztaty),
podnoszących kompetencje i umiejętności wychowawcze.

w miarę możliwości, zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi- dyrektor szkoły

4. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli:
• szkoleniowe zebrania rady pedagogicznej, kursy organizowane przez szkołę.

według harmonogramu- dyrektor szkoły, opiekun stażu, nauczyciele

5. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji wynikających z nich zadań:
• praca w komisji wnioskowej, pełnienie funkcji protokolanta, praca w doraźnych komisjach.
czas trwania stażu- dyrektor szkoły, nauczyciele

6. Organizacja własnego warsztatu pracy:
• samodzielne studiowanie literatury fachowej, analiza podręczników do szkoły podstawowej,
• opracowanie i gromadzenie scenariuszy zajęć lekcyjnych,
• gromadzenie pomocy i dekoracji do uroczystości szkolnych i przedstawień grupy teatralnej „Alpha”, opracowanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych do zajęć.

według potrzeb- opiekun stażu
7. Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
według harmonogramu
8. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły
według harmonogramu
9. Prowadzenie lekcji otwartych lub koleżeńskich.
według harmonogramu
10.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach grupy teatralnej „Alpha”: przygotowanie i realizacja programu własnego.
w trakcie trwania stażu, według potrzeb
11.Uczestnictwo w pracach zespołu humanistycznego:
• udział w opracowaniu planu pracy zespołu i innych dokumentów, opracowanie, przeprowadzenie i podsumowanie powierzonych konkursów polonistycznych i testów diagnozujących bądź kompetencji.
na bieżąco- członkowie zespołu humanistycznego

12.Ocena własnych umiejętności, określenie słabych i mocnych stron:
• ewaluacja prowadzonych lekcji, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

na koniec każdego semestru; na koniec każdego roku szkolnego;- Dyrektor, Opiekun stażu.

13. Pełnienie funkcji kierownika i opiekuna wycieczek szkolnych.
w trakcie trwania stażu
II. §7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia SAZ – Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym, podejmowanie dodatkowych zadań:
• przygotowywanie uczniów do szkolnych i pozaszkolnych konkursów(konkurs ortograficzny, recytatorski ,,W kręgu poezji ks. Jana Twardowskiego”, ,,K.K. Baczyński – poeta, żołnierz, czasu kurz...”, wojewódzki konkurs-„Tomik Literacki Młodych Autorów”),
• organizacja konkursów wynikających z harmonogramu zespołu humanistycznego i nie tylko,
• praca z uczniem zdolnym,
• organizowanie dla uczniów słabszych zajęć wyrównawczych,
• przygotowanie uroczystości i imprez szkolnych, udział w akcjach dobroczynnych organizowanych na terenie szkoły

w trakcie trwania stażu; według potrzeb- opiekun stażu rodzice

2. Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły.
na początku roku szkolnego

3. Realizacja zadań wychowawczo – opiekuńczych nauczyciela:
• uroczystości i wycieczki klasowe,
• spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym, spotkania z pielęgniarką szkolną

w ciągu roku szkolnego- opiekun stażu, pedagog i psycholog szkolny, pielęgniarka szkolna

4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów:
• obserwacja uczniów,
• współpraca z rodzicami w ramach rozwiązywania problemów dziecka,
• konsultacje z innymi nauczycielami,
• realizacja wskazań poradni psychologiczno- pedagogicznej, kierowanie uczniów na badania PPP, poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
w trakcie stażu
5. Prowadzenie koła polonistycznego.
według potrzeb
6. Współpraca ze szkolną biblioteką oraz Biblioteką Publiczną: organizacja lekcji bibliotecznych
systematycznie według potrzeb
III. §7 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia SAZ - Umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem:
• uczestnictwo w warsztatach i kursach komputerowych.
cały okres trwania stażu
2. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych
według potrzeb
3. Przygotowanie dyplomów, wyróżnień, zaproszeń.
cały okres trwania stażu
4. Przygotowanie dokumentacji w ramach awansu na stopień nauczyciela mianowanego
w trakcie trwania stażu,- Opiekun stażu
5. Wykonywanie i opracowywanie pomocy dydaktycznych, testów, sprawdzianów
cały okres trwania stażu
6. Śledzenie w sieci internetowej dostępnych materiałów dydaktycznych.
w trakcie trwania stażu; według potrzeb
IV. . §7 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia SAZ - Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Aktualizacja i poszerzenie swojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki:
• korzystanie z najnowszych wydawnictw literatury specjalistycznej, udział w spotkaniach warsztatowych dotyczących tej problematyki
na bieżąco
2. Uczestniczenie w realizacji zadań wychowawczych i dydaktycznych szkoły:
• poświęcanie godzin do dyspozycji wychowawcy na omówienie bieżących problemów wychowanków,
• sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, wyjść, imprez szkolnych.
• współpraca z rodzicami i PPP.
cały okres stażu
3. Wspieranie uczniów napotykających na trudności szkolne:
• kierowanie uczniów do poradni psychologiczno- pedagogicznej,
• prowadzenie zajęć wyrównawczych zleconych przez dyrektora szkoły.
cały okres stażu
4. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
w trakcie trwania stażu; według potrzeb
V. §7 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia SAZ - Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Wykorzystanie w pracy aktualnych przepisów oświatowych:
• uwzględnianie w planowaniu pracy nauczyciela polonisty i wychowawcy zadań statutowych szkoły oraz obowiązującej podstawy programowej.
2. Zapoznanie z przepisami regulującymi funkcjonowanie szkoły i umiejętne posługiwanie się nimi.
3. Systematyczna aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa.
raz w roku; na bieżąco- dyrektor szkoły, opiekun stażu
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 737


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 2Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.