AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Sławomir Jedynak, 2013-10-23
Staporków

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o tytuł nauczyciela mianowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o tytuł nauczyciela mianowanego.


Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2010
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2013
Opiekun stażu: Mgr Bożena Pokusa
Szkoła: ZSP Publiczne Gimnazjum w Stąporkowie
Nauczyciel kontraktowy: Mgr Sławomir Jedynak

Zatwierdzenie planu do realizacji:Cele:

1. Nabycie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w pracy nauczyciela.
2. Podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podwyższenia jakości swojej pracy, a tym samym pracy szkoły.
3. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
5. Wzbogacenie warsztatu pracy.


Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004 r.).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 114, poz. 1580)- obowiązuje od 1 grudnia 2007 r.).
• Rozdział 3a „Awans Zawodowy Nauczycieli” ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r. Formy realizacji Termin Dowody realizacji

§ 7 ust.1 pkt.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
• Współorganizacja zabaw (dyskotek) dla dzieci.
• Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.
3. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
4. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej


Według terminarza
W okresie trwania stażu.
Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady
Potwierdzenia

§ 7 ust.1 pkt.2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Ukończenie szkolenia BHP.
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
3. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
4. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• Konferencje szkoleniowe.
• Warsztaty metodyczne dotyczące nauczania wychowania fizycznego.
5. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresy dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno – przedmiotowa.
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy:
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, czasopism itp.
• Śledzenie przedmiotowych nowości wydawniczych z wychowania fizycznego.

W okresie trwania stażu.
Zaświadczenie z ukończonego szkolenia.
Potwierdzenia.


Spis zebranych pozycji, testy, krzyżówki, czasopisma.

§ 7 ust.1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Analiza dokumentacji.
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.
• Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

W okresie trwania stażuPotwierdzenia
Notatki

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.
• Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
3. Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
• Publikacja scenariusz lekcji.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, ścieżki edukacyjne, dzienniki pozalekcyjne.


Cały okres stażu
Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Konspekty
Konspekty

Konspekty

Notatka
Potwierdzenie

§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska uczniowskiego oraz obserwacja i analiza rozwoju fizycznego uczniów:
• Stała współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem, pielęgniarką szkolną i rodzicami.
• Analiza udostępnionej przez wychowawców indywidualnej dokumentacji uczniów.
• Diagnoza potrzeb, możliwości i oczekiwań uczniów w zakresie rozwijania sprawności fizycznej i zainteresowań sportem.
• Rozwijanie zainteresowań uczniów.
2. Dostosowanie wymagań do możliwości fizyczno-rozwojowych uczniów.
• Uwzględnienie w planie pracy i realizacja zadań podstawowych oraz ścieżek edukacyjnych.
• Przygotowanie i udział uczniów w zawodach sportowych (szkolnych i pozaszkolnych).
• Współpraca z nauczycielami w-f lokalnych szkół.
3. Stwarzanie bezpiecznych i higienicznych warunków do pracy z uczniami (odpowiedni dobór sprzętu do zajęć sportowych, odpowiedni strój, obuwie itp.)
4. Praca z uczniem zdolnym.
5. Włączenie się w przygotowanie uroczystości szkolnych.
6. Kształtowanie odpowiednich postaw prozdrowotnych (aktywny i zdrowy tryb życia).


W okresie trwania stażuZgodnie z terminarzem zawodów

Zgodnie z harmonogramem uroczystości


Potwierdzenia
Plan pracy
Programy
Zapisy w dziennikach
Dzienniki zajęć sks
Dyplomy

Potwierdzenie opiekuna stażu


Karty wycieczki

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem.
2. Wykorzystanie w swojej pracy technologii informacyjnej.
3. Opracowanie materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej.
• Wykorzystanie komputera do sporządzania dokumentacji pedagogicznej i innych czynności związanych z odbywaniem stażu.
• Korzystanie z publikacji edukacyjnych zamieszczonych w Internecie.
4. Wyszukiwanie informacji na temat awansu zawodowego.
• wykorzystanie komputera i Internetu w czasie zajęć z uczniami (wyszukiwanie informacji sportowych, korzystanie z programów multimedialnych).
5. Zamieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego.

Cały okres stażu

Potwierdzenia

Konspekty
Plan rozwoju zawodowego

Wydruki publikacji

Adresy stron internetowych

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej.
3. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
4. Aktywna praca nad samokształceniem.
5. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.

Cały okres stażu


Notatki

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Poszerzanie wiedzy w zakresie prawa oświatowego:
• Karta Nauczyciela.
• Ustawa o Systemie Oświaty (przede wszystkim zapisy dotyczące pracy nauczyciela w gimnazjum).
• Akty prawne, procedury nadawania awansu zawodowego.
2. Znajomość dokumentacji szkolnej:
• Statutu Gimnazjum.
• WSO.
• Programu Rozwoju Szkoły.
• Planu Wychowawczego i Profilaktycznego.
• Regulaminu Rady Pedagogicznej.
• Regulaminu Ucznia i innej.
3. Konstruowanie planów wynikowych, przedmiotowych systemów nauczania i innych dokumentów nauczania.
4. Udział w pracach komisji – egzaminacyjnej, konkursach sportowych i o innej tematyce.


W okresie trwania stażu

Wydruki ważniejszych zapisów aktów prawnych

Notatki

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 820


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.