AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Karina Pieroń, 2013-10-09
Zarki letnisko

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

plan zawodowy nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +PLAN
ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Karina Pieroń
nauczyciel języka angielskiego
Zespół Szkół
w Lgocie Górnej


Okres trwania stażu : 01.09.2011 r. – 31.05.2014 r.
Informacje o nauczycielu

1) Imię i nazwisko: Karina Pieroń
2) Nauczany przedmiot: język angielski
3) Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
4) Data planowanego ukończenia stażu: 31.05.2014 r.
5) Staż pracy pedagogicznej: 9 lat
6) Stopień zawodowy: nauczyciel mianowany
7) Posiadane kwalifikacje:

• Tytuł licencjata Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie- Wydział Filologii Angielskiej.
• Tytuł magistra Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach (kierunek: filologia angielska, specjalizacja: nauczyciel języka angielskiego).
CELE STAŻU:

1. Poszerzenie zakresu wiedzy i doskonalenie warsztatu, metod i form pracy w celu uzyskiwania przez uczniów dobrych wyników nauczania, zaspokajania ich potrzeb
i zainteresowań.

2. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

3. Podniesienie poziomu pracy szkoły.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNEZadania do realizacji

Forma realizacji zadań
Termin
Dowody
poświadczające realizację

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego i publikacji dotyczących awansu zawodowego, śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela oraz prawie oświatowym.

2. Udział w szkoleniach, konferencjach dotyczących awansu zawodowego.

- 08-09.2011, cały okres stażu

- cały okres stażu

- znajomość procedury awansu zawodowego oraz przepisów prawa oświatowego- zaświadczenia

2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. 1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

2.Opracowanie i złożenie dyrekcji planu rozwoju zawodowego
- 09.2011 - złożony wniosku o rozpoczęcie stażu

- plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora szkoły3. Bieżące dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

Założenie teczki „Awans zawodowy” i gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu rozwoju zawodowego.


-cały okres stażu


-gromadzone dokumenty (zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty, scenariusze itd.)


4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Przygotowanie i przedłożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
-maj/czerwiec 2014r.

-sprawozdanie
5. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. 1.Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.2. Złożenie wniosku o podjecie postępowania kwalifikacyjnego
i dokumentacji . VI 2014r.

VI 2014r. -ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły

- poprawnie sformułowany wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.


ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN
Z DNIA 01.12.2004r.


Zadania do
realizacji


Formy realizacji zadań


Termin


Dowody
realizacji§ 8. ust.2. pkt 1.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: szkoleniach, konferencjach, lekcjach otwartych itd.

2. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

3. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez:
- studiowanie i analizowanie literatury fachowej
- przeglądanie stron internetowych
z informacjami związanymi
z wykonywanym zawodem
- prenumeratę i studiowanie czasopism dla nauczycieli języka angielskiego
- wymianę doświadczeń
i pomysłów z innymi nauczycielami języków obcych

4. Przygotowywanie uroczystości szkolnych
5. Organizowanie szkolnych lub powiatowych konkursów języka angielskiego


6. Analizowanie wyników egzaminu gimnazjalnego
i egzaminów próbnych oraz wdrażanie zdobytej wiedzy w trakcie procesu dydaktycznego

7. Organizowanie próbnych egzaminów gimnazjalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym dla klas pierwszych, drugich i trzecich

8. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów klas I, II, III Gimnazjum w celu lepszego przygotowania do egzaminu gimnazjalnego oraz uczniów klas 5 i 6 Szkoły Podstawowej celem przygotowania do konkursów językowych.

9. Indywidualna praca z uczniem bardzo słabym lub bardzo zdolnym
(przydzielanie dodatkowych zadań, konsultacje, udostępnianie pomocy naukowych, przygotowanie do konkursów)


10. Przeprowadzenie wśród uczniów anonimowych ankiet badających ich opinie
nt. zajęć oraz ich przydatności w przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego

11. Opieka nad klasopracownią języka angielskiego oraz pozyskiwanie materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych (słowników, planszy, plakatów, książek) m.in. dzięki współpracy z wydawnictwem Oxford University Press, Pearson, Macmillan oraz Agencją Narodową w Warszawie

12. Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie dydaktycznym
i wychowawczym oraz opracowanie pomocy naukowych.

13. Aktywna współpraca z rodzicami (udział w zebraniach i konsultacjach, pedagogizacja rodziców)

14. Uczestniczenie w pracach organów szkoły (współpraca z pedagogiem szkolnym,
samorządem szkolnym, radą rodziców).

-cały okres stażu


-cały okres stażu


-cały okres stażu
- według harmonogramu/w razie potrzeby
- w trakcie trwania stażu-cały okres stażu


-cały okres stażu


-cały okres stażu- według potrzeb
- każdego roku w trakcie trwania stażu-cały okres stażu
-cały okres stażu- według harmonogramu-cały okres stażu

-zaświadczenia, certyfikaty

zaświadczenia


- notatki
-sprawozdania z uroczystości szkolnych, scenariusze akademii, zdjęcia

- arkusze z testami, listy uczestników konkursu
i nagrodzonych


- analiza i opis


- arkusze z testami, wyniki egzaminów

- listy obecności
i tematy zajęć


- opracowane materiały- wyniki ankiet, opis i analiza wyników- zdobyte materiały
- opis i analiza- harmonogram
i opis spotkań- opis i analiza

§ 8.ust.2.pkt 2.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Opracowywanie dokumentów, materiałów
i pomocy dydaktycznych, testów, sprawdzianów techniką komputerową.

2. Wykorzystanie sprzętu multimedialnego na zajęciach.3. Wykorzystanie Internetu do kontaktowania się z uczniami
i nauczycielami, zgłaszania udziału w szkoleniach itd.

4. Współpraca z nauczycielem technologii informacyjnej (opracowywanie materiałów dydaktycznych i informacyjnych oraz przekazywanie ich do umieszczenia na stronie internetowej szkoły)


5. Kontakt e-mail z przedstawicielami Turcji biorących udział w programie Comenius Regio

6. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych Power Point na rzecz programu Comenius Regio.

-cały okres stażu

-cały okres stażu


-cały okres stażu
…-lipiec 2012

-według potrzeb

- wykaz materiałów

- scenariusze lekcji


- zaświadczenia- opis i analiza- opis i analiza
-opis i analiza

-opis prezentacji oraz CD z prezentacjami

§ 8.ust.2.pkt 3.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Aktywna praca w Zespole Przedmiotowym – Języki Obce i Zespole Wychowawczym (wymiana doświadczeń, pomysłów, pomocy naukowych).

2. Pełnienie funkcji przewodniczącej Zespołu Przedmiotowego – Języki Obce (opracowywanie planów pracy i sprawozdań z pracy tego zespołu)

3. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (np. poprzez wymianę materiałów i pomocy dydaktycznych, konsultacje, prowadzenie lekcji otwartych, itd.)


4. Sprawowanie opieki nad nauczycielem stażystą lub studentem odbywającym praktykę w szkole

5. Publikowanie na portalach internetowych dla nauczycieli własnych materiałów dydaktycznych.

-cały okres stażu- cały okres stażu


- w zależności od potrzeb- w zależności od potrzeb-cały okres stażu

- opis, harmonogram spotkań zespołu, zaświadczenia
- plany pracy zespołu i sprawozdania z pracy- opis, zaświadczenia, scenariusze lekcji


- opis, opinia o stażyście/ praktykancie, zaświadczenia

- zaświadczenia, opis
§ 8.ust.2.pkt 4a.

Opracowanie
i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem sprawach nieletnich.
1. Opracowanie wymagań edukacyjnych, rozkładów materiału.


2. Opracowanie programu koła z języka angielskiego.


-cały okres stażu
- w trakcie trwania stażu


- wykaz odpowiednich materiałów


- opis i analiza programu oraz jego ewaluacja, dzienniki zajęć pozalekcyjnych

§ 8 ust.2 .pkt. 4b

5. Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji egzaminacyjnej dla
nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy (…).
1. Udział w szkoleniu/ kursie na egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego.

2. Wykonywanie zadań członka Komisji Egzaminacyjnej podczas egzaminu gimnazjalnego.

- w okresie stażu


- każdego roku w okresie egzaminów gimnazjalnych
-zaświadczenia- zaświadczenie dyrektora szkoły


§ 8.ust.2.pkt 4c.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Koordynowanie oraz realizowanie międzynarodowego programu Comenius Regio.

2. Udział w warsztatach artystycznych uczniów gimnazjum z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojsławicach.

3. Udział w konkursach językowych oraz przygotowanie uczniów do konkursów


4. Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek szkolnych.

5. Umożliwienie uczniom obcowania z żywym językiem angielskim poprzez spotkania oraz kontakt elektroniczny w ramach Programu Comenius Regio.
6. Zapewnienie uczniom dostępu do literatury anglojęzycznej poprzez systematycznie gromadzenie materiałów i uruchomienie wypożyczalni lingwistycznej w pracowni języka angielskiego.
2010r.-lipiec 2012


- kilka razy w ciągu stażu ( do lipca 2012 r.)
- kilka razy w ciągu stażu
-w trakcie trwania stażu
- 07.2012

-w trakcie trwania stażu
certyfikaty, artykuły z prasy lokalnej, opis

notatki


- potwierdzenia, opracowane arkusze z konkursem


- opis, informacje w dzienniku lekcyjnym


- opis i analiza
§ 8.ust.2.pkt 5.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.
1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, np.: „ Praca z uczniem wykazującym problemy w nauce”

2) Poszerzenie wiedzy w zakresie niepełnosprawności umysłowej i fizycznej ucznia poprzez:
- udział w warsztatach, szkoleniach-cały okres stażu


-cały okres stażu
- opis i analiza


-zaświadczenia, notatki

Zatwierdzam do realizacji

.............................................. .....................................
(miejscowość i data) (podpis dyrektora szkoły)

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 649


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.