AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Szymon DUSZCZAK, 2013-09-27
śrem

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju na dyplomowanego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGONAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Imię i nazwisko nauczyciela mgr SZYMON DUSZCZAK odbywającego staż :


Data rozpoczęcia stażu : 01. 09. 2013 r.
Planowany termin zakończenia stażu : 31. 05. 2016 r.
Miejsce odbywania stażu : Gimnazjum nr 2 im. Ks. P. Wawrzyniaka w Śremie
PLANOWANE DZIAŁANIA I ZADANIA W OKRESIE ODBYWANIA STAŻU SŁUŻĄ ROZWOJOWI
KOMPETENCJI NAUCZYCIELA , WSPIERAJĄ ROZWÓJ SZKOŁY ORAZ SŁUŻĄ
WSZECHSTRONNEMU ROZWOJOWI UCZNIA
CEL GŁÓWNY:

• uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.


CELE POŚREDNIE:

• podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy ,
• doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
• doskonalenie kompetencji w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej,
• realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły,
• pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi , samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.


Podstawy prawne:

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003r. nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013r w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez 2nauczycieli, (Dz. U. Nr 0 poz. 393 z 26 marca 2013r.).

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Aktualizacja wiedzy na temat awansu zawodowego nauczycieli. W oparciu o poznaną procedurę awansu zawodowego:
• przedłożenie dyrektorowi wniosku o rozpoczęcie stażu
• napisanie planu rozwoju zawodowego.
IX/2013r. • wniosek o rozpoczęcie stażu,
plan rozwoju zawodowego
2. Realizacja zadań związanych z usprawnianiem pracy szkoły. Ponowna analiza dokumentów :
• statutu szkoły,
• WSO,
• planu wychowawczego,
• szkolnego programu profilaktyki.

okres stażu
wykorzystywanie przepisów w codziennej pracy
3. Doskonalenie warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy szkoły. Udział w formach doskonalenia zawodowego wynikający z potrzeb własnych i szkoły (kursy, szkolenia, konferencje).
Samodzielne studiowanie literatury fachowej z zakresu nauczanych przedmiotów. okres stażu zaświadczenia


notatki
4. Promocja szkoły w środowisku .
Praca w szkolnym zespole do spraw promocji gimnazjum:
 promowanie ciekawych imprez i konkursów szkolnych w środowisku lokalnym
 udział w zawodach szkolnych, międzyszkolnych i rejonowych
 udział w Targach Edukacyjnych i Dniach Otwartych Szkoły w okresie stażuwg harmonogramu
zawodów • notatki, sprawozdania, listy obecności
• notatki, zdjęcia

zgłoszenia udziału,
sprawozdania
5. Współpraca z rodzicami. Włączenie rodziców do prac na rzecz szkoły.
Udział w zebraniach klasowych i wywiadówkach. Konsultacje indywidualne i telefoniczne wg potrzeb. okres stażu zapisy w dzienniku lekcyjnym
6.
Podejmowanie dodatkowych zadań. Organizowanie zajęć w okresie ferii zimowych.
Aktywne włączanie się w pracę Samorządu Uczniowskiego.
Praca jako członek w komisjach egzaminu gimnazjalnego.
Pełnienie funkcji członka szkolnej komisji socjalnej .
Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu przedmiotowego z wychowania fizycznego. okres stażuw okresie stażu • zapisy w dzienniku zajęćsprawozdania,
listy obecności,
protokoły


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.
Wykorzystanie technologii informacyjnej w opracowaniu :
• dokumentacji awansowej
• i innych dokumentów szkolnych
(testy, sprawdziany, podziękowania, dyplomy, zaproszenia na zawody sportowe itp.)

Przygotowywanie zajęć z wykorzystaniem komputera.

Opracowywanie rozkładu materiałów i dokumentów na zajęcia z nauczanych przedmiotów. cały okres stażu
okres stażuokres stażu dokumentacja awansowa , scenariusze, dyplomy


materiały wykonane technologią komputerową


materiały dydaktyczne
2. Wykorzystanie Internetu.

Zamieszczanie materiałów dotyczących sportu szkolnego na stronie internetowej szkoły .
Wykorzystanie skrzynki pocztowej e-mail do korespondencji z nauczycielami i uczniami.
Systematyczne zapoznawanie się z ofertą szkoleniową przy wykorzystaniu serwisów edukacyjnych.
Umieszczenie w Internecie publikacji :
• planu rozwoju zawodowego na stronie www.edux.pl,
• sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
Prowadzenie szkolnego dziennika lekcyjnego (e-dziennik). okres stażu

wg potrzeb


w okresie stażuX/2013
VI/2016 • materiały i informacje,

poczta e-mail


oferty szkoleń


zaświadczenia o publikacji
3. Korzystanie z edukacyjnych serwisów internetowych.


Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego za pośrednictwem Internetu.
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu sportu, wychowania fizycznego i zdrowia oraz techniki i edukacji dla bezpieczeństwa . w okresie stażu korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem Prowadzenie zajęć otwartych z wychowania fizycznego dla zainteresowanych nauczycieli. w okresie stażu notatki
2. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami ubiegającymi się o wyższy stopień awansu zawodowego, udostępnianie posiadanych konspektów zajęć, planów, scenariuszy. okres stażu notatki
3. Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego n-li wychowania fizycznego. Wymiana doświadczeń i pomysłów w trakcie zebrań zespołu przedmiotowego, wykonywanie zadań zaplanowanych przez zespół. okres stażu notatki z zebrań

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Opracowanie i wdrożenie własnego programu . Opracowanie i wdrożenie do realizacji własnego programu z piłki siatkowej w ramach zajęć rekreacyjno-sportowych.
Opracowanie programu Dnia Sportu Szkolnego. w okresie stażu autorski program

scenariusz

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych Współorganizowanie konkursów sportowych , imprez i uroczystości szkolnych wynikających z planu pracy i potrzeb szkoły m.in.: Wigilia, Dzień Sportu, DEN, Walentynki, Andrzejki, Pasowanie na gimnazjalistę i innych.
Czynny udział w organizacji dyskotek szkolnych. cały okres stażu notatki , zapisy w dzienniku, zdjęcia,.


potwierdzenia dyrekcji

2. Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków. Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów i organizowanie pomocy uczniom z problemami. na bieżąco w okresie stażu • notatki, rozmowy z rodzicami
3. Aktywne i bezpieczne
spędzanie czasu
wolnego przez uczniów.
Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez motywowanie uczniów do korzystania z różnych form aktywności sportowo - rekreacyjnej.
• Prowadzenie zajęć dla chętnych uczniów w okresie ferii zimowych. na bieżąco

okres stażu

ferie zimowe dziennik zajęć pozalekcyjnych
• zdjęcia, sprawozdania,

notatki
4. Działania profilaktyczne
i wychowawcze. Realizowanie założeń programu profilaktycznego oraz wychowawczego szkoły w ramach zajęć. okres stażu
zapisy w dzienniku lekcyjnym, opis działań,
§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1.. Aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami samorządowymi Podejmowanie współpracy z instytucjami samorządowymi wspierającymi pracę szkoły przy realizacji zadań wychowawczych na rzecz młodzieży, w szczególności poprzez szeroko rozumianą kulturę fizyczną ( UM, MOS) w okresie stażu • zapisy w dzienniku
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym i kuratorem sądowym. Konsultacje i współpraca z pedagogiem szkolnym w sprawach wychowawczych oraz w razie potrzeby z kuratorem sądowym. w okresie stażu • notatki, zdjęcia
3. Współpraca z dyrekcją szkoły . Zakup i doposażenie sali sportowej w niezbędny sprzęt - w ramach posiadanych środków finansowych. w okresie stażu • notatki
4. Współpraca w organizowaniu akcji prowadzonych przez szkołę. Włączanie się do akcji Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi , Dzień bez Papierosa, charytatywne i itp. okres stażu • zdjęcia, notatki
5. Współpraca
ze Służbą Zdrowia. Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej . cały okres stażu poświadczenia , notatki
6. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagog. Stosowanie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej zawartych w opiniach uczniów. okres stażu • zapisy w dzienniku

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych .
Podjęcie działań naprawczych w celu rozwiązania problemu. okres stażu
2013r -2016r opis i analiza przypadku
Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodne z potrzebami szkoły i własnymi.

.................................................................. 10.09.2013r ………………………………
data i podpis dyrektora data i podpis nauczyciela

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3498


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.