AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Wajdzik, 2013-08-12
Kraków

Awans zawodowy, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego w roku 2008/2009 (nauczyciel przyrody i wychowawca świetlicy)

- n +

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.

Pracę w Szkole Podstawowej im. Św. W. Pallottiego w Krakowie, rozpoczęłam 1 września 2008 roku, tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski –pierwszy rok pracy w zawodzie nauczyciela. Uczę klasy IV b, c, d.

Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z Planem Rozwoju Szkoły.

Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły.

W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego:
poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole,
doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, innych nauczycieli oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, Dyrektora i ich omawianie,
podnoszenie kwalifikacji i własnych kompetencji zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,

W związku z możliwością podjęcia dodatkowej pracy, jako wychowawca świetlicy i chęcią zdobycia nowej wiedzy i umiejętności rozszerzyłam zadania planu rozwoju zawodowego.
W tym celu spisałam aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego.


OBSZAR ORGANIZACYJNY

Poznanie procedury awansu zawodowego.

1. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela.

Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu oraz dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MEN. Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam
go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.

2. Współpraca z opiekunem stażu.

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy
z opiekunem stażu. Wspólnie uzgodniłyśmy zasady i normy współpracy. Umówiłam się z opiekunem na obserwację zajęć, przeprowadzenia przeze mnie lekcji w jego obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji. Na bieżąco korzystałam z cennych rad opiekuna dotyczących ciekawych doświadczeń przyrodniczych, możliwych do wykorzystania środków dydaktycznych, konsultowałam wszelkie zagadnienia związane z pisemną i ustną kontrolą wiedzy uczniów na lekcji.

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

3. Zapoznanie się z dokumentami szkoły.

Na początku stażu zapoznałam się z dokumentacją szkolną:
Statut Szkoły;
Program Wychowawczy Szkoły;
Program Profilaktyki;


a także obowiązującymi regulaminami i zasadami:

Regulamin Pracy;
Regulamin Działalności Rady Pedagogicznej;
Regulamin Organizacji Wycieczek Szkolnych;
Regulamin Wynagradzania Pracowników Oświaty;
Zasady organizacji krajoznawstwa i turystyki w ramach zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;
Wewnątrzszkolne zasady pełnienia przez nauczycieli dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych;

Poznałam również dokumentację świetlicy szkolnej:
Regulamin Świetlicy;
Karta zapisu ucznia do świetlicy;
Program pracy wychowawczej świetlicy szkolnej;

Zapoznałam się także z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego i Kodeksem pracy.

Poprzez dokładne przeanalizowanie ww. dokumentów zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Dzięki temu, że znam regulaminy i zasady obowiązujące w szkole prowadzę zajęcia w sposób zapewniający właściwą realizację podstawowych zadań szkoły.

4. Właściwe prowadzenie obowiązującej w szkole dokumentacji.

W trakcie stażu poznałam zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz dziennika zajęć wychowawczych. Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie ich struktury. Sporządziłam plan dydaktyczno-wychowawczy z przyrody, a także „Szczegółowe wymagania edukacyjne” (kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne) i „Sposoby oceniania oraz zasady poprawiania stopni szkolnych”. Przeanalizowałam również tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, rozkład dyżurów i na ich podstawie organizowałam własną pracę.

Zaznajomiłam się ze sposobem prowadzenia i przechowywania dokumentacji w świetlicy szkolnej. Z pomocą wychowawców świetlicy prowadziłam dokumentację zajęć wychowawczych. m.in. zeszyt obecności uczniów w świetlicy, karta zapisu dziecka do świetlicy. Poznanie zasad sprawiło, iż prowadzę poprawnie dokumentacje dotyczącą przebiegu procesu nauczania i zajęć wychowawczych.

5. Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących pracy w szkole i poza nią, przepisami przeciwpożarowymi /wrzesień 2008/
oraz uczestniczyłam w szkoleniu BHP /marzec 2009/. Odbyłam także szkolenie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z podstawowych zagadnień higieny poszerzając tym samym swoje uprawnienia do pełnienia funkcji Kierownika Placówki Wypoczynku Dzieci i Młodzieży /kwiecień 2009/. Analiza tych przepisów jak i uczestnictwo w szkoleniach uświadomiło mi potencjalne źródła zagrożenia, a także sposoby postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Przestrzegam tych zasad podczas codziennej realizacji zajęć lekcyjnych, świetlicowych, pozalekcyjnych oraz dyżurów międzylekcyjnych.

6. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań.

Cały rok: Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Ponadto uczestniczyłam w kilku szkoleniach dla nauczycieli zarówno
w szkole jak i poza jej murami. Aktywnie brałam udział w pracach zespołu nauczycieli wychowawców oraz w szkolnych imprezach.

Wrzesień:
Sprawowałam opiekę podczas dyskoteki dla uczniów klas IV – VI.

Listopad:
Pomagałam w przygotowaniu wystawy (na holu szkoły) prac plastycznych dzieci
ze świetlicy pt. „Jesień w Świetlicy”.

Grudzień:
Wspólnie z dokonałam analizy trudności u kilku uczniów z klasy IV d. W tym celu wykorzystałam kwestionariusz dla ucznia i nauczyciela z książki Spohrer Kate
pt. „Pomóż dziecku z ADHD”, celem analizy było ułatwienie mi pracy z uczniami
w tej klasie.
W czasie próbnego sprawdzianu klas VI pełniłam funkcję członka komisji.

Luty:
Udział w prelekcji nt. „Uczenie się i motywacja do nauki”.
Przygotowałam dyplomy za uczestnictwo w konkursach świetlicowych: mini test „Moja Ojczyzna” dla klas II, konkurs plastyczny „Jesień- Pora wesoła” jak
i międzyszkolnych konkursów świetlicowych: „Moja kolorowa choinka” i „Pani Wiosna”.
Napisałam sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej w I semestrze roku szkolnego 2008/2009.

Marzec:
Pomagałam w przygotowaniu wystawy (na holu szkoły) prac plastycznych dzieci
ze świetlicy pt. „Wiosna w Świetlicy”.

Kwiecień:
Wspomagałam nauczycieli w przygotowaniu uczniów do występu z okazji Dni Ziemi: pod hasłem „Pokaz mody ekologicznej”.
Wraz z nauczycielami przyrody brałam udział w przygotowaniu dekoracji oraz prowadziłam tą imprezę.
Wspólnie również przygotowałyśmy wystawkę EKO strojów na korytarzu szkolnym po zakończeniu uroczystości.
Przedstawiłam innym nauczycielom stronę portalu Scholaris.pl, zachęcając ich do wykorzystywania multimedialnych prezentacji, animacji flash, zdjęć, prezentacji PPS i filmów umieszczonych w Internetowym Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN.

Maj:
Sprawdzałam treści przyrodnicze w pracach uczniów biorących udział w sprawdzianie próbnym dla klas IV i V (standard 5).
Przygotowanie dyplomów dla wychowanków świetlicy za zajecie pierwszego miejsca w konkursie „Zostań mistrzem Świetlicy”.
Przygotowanie podziękowań dla rodziców, którzy wspomagali pracę świetlicy w roku szkolnym 2008/2009.

Czerwiec:
Wspomagałam wychowawcę klasy IV b, pełniąc funkcję przewodnika podczas wyjścia uczniów do Ogrodu Botanicznego.
Prowadziłam konkurencję dla uczniów podczas obchodów Dnia Dziecka.

Uczestnictwo w zebraniach pomogło mi lepiej poznać organizację i zasady funkcjonowania szkoły. Praca na rzecz szkoły wzbogaciła moje doświadczenia oraz pozwoliła
na doskonalenie własnego warsztatu pracy.


OBSZAR DYDAKTYCZNY

Nabycie umiejętności prowadzenia zespołu klasowego oraz umiejętności wychowawczych.

7. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.

Przez okres dziewięciu miesięcy pracowałam z różnymi zespołami klasowymi oraz zespołem wychowanków świetlicy (od listopada 2008), nadzorowałam dokonania edukacyjne
i wychowawcze uczniów. W czasie mojej pracy byłam w stałym kontakcie z pedagogiem i psychologiem szkolnym, starałam się poznać sytuację rodzinną swoich uczniów. Poznałam środowisko, sytuację i problemy wychowanków, dostrzegałam ich potrzeby i odpowiednio na nie reagowałam. Nauczyłam się kierować zespołem klasowym oraz w zgodnej atmosferze rozwiązywać różnego rodzaju konflikty. W miarę możliwości pomagałam uczniom w ich problemach dydaktycznych i wychowawczych. Współpracowałam z rodzicami uczniów.

Nabycie umiejętności omawiania i oceniania zajęć własnych oraz obserwowanych.

8. Hospitowanie zajęć opiekuna stażu lub innych nauczycieli w wymiarze 2 godzin w miesiącu. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.

Dwa razy w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli (19 obserwacji). Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na:
sposób wykorzystania czasu na lekcji;
rodzaje środków dydaktycznych;
formy pracy z dziećmi;
język, komunikację z dziećmi;
rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami (w tym na lekcjach podsumowujących i utrwalających umiejętności i treści programowe);
oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych;


Prowadziłam również lekcje w obecności opiekuna stażu, psychologa szkolnego, a w ciągu roku dwie godziny w obecności Dyrekcji szkoły. Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć.

Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu czy innego nauczyciela wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie działań dydaktycznych i wychowawczych. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.

Obserwacje wszystkich zajęć prowadzonych przez nauczycieli były istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy i umożliwiły mi poznanie ciekawych metod i form pracy z uczniem.

W trakcie stażu poszerzyłam swoje umiejętności w zakresie:
organizowania pracy w grupie i egzekwowania wyników pracy grupowej;
sposobów zapoznawania uczniów z celami lekcji i formami pracy na zajęciach;
formami pracy na lekcji;
wykorzystywania kart pracy;
sposobów kontroli wiadomości i umiejętności, uzasadniania oceny i motywowania do dalszej pracy;
umiejętności czasowego zaplanowania działań podczas lekcji;
różnych możliwości dyscyplinowania klasy;
sposobów utrwalania omawianych treści w czasie lekcji;
dobierania treści i metod do możliwości uczniów;
umiejętności zaangażowania uczniów i włączenie się w proces dydaktyczny;
Dokonałam analizy i samooceny zajęć własnych, oraz analizy działań podejmowanych przez opiekuna stażu. Nabyłam umiejętności omawiania i oceniania zajęć lekcyjnych, nabyłam umiejętności w wymianie poglądów i doświadczeń oraz formułowania wniosków do dalszej pracy. Rozmowy z opiekunem stażu pozwoliły mi określić mocne i słabe strony własnej pracy.


Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy dydaktycznej.

9. Aktywne uczestniczenie w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym dla potrzeb własnych i szkoły.

W ciągu roku szkolnego miałam możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej o charakterze zebrań szkoleniowych i warsztatów. Brałam także udział w konferencjach metodycznych, warsztatach oraz szkoleniach dla nauczycieli przyrody i wychowawców świetlicy.

Poszukiwanie skutecznych metod pracy z uczniem.

10. Opracowanie i wdrożenie wymagań edukacyjnych dla uczniów z dostosowanymi wymaganiami, zagrożonych dysleksją oraz uczniami z dostosowaniem metod i tempa pracy.

Na początku roku szkolnego 2008/2009 /wrzesień 2009/ opracowałam dla uczniów klas IV „Szczegółowe wymagania edukacyjne” (kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne) z przyrody, a także „Sposoby oceniania oraz zasady poprawiania stopni szkolnych”.

W swojej pracy dążę do zapewnienia każdemu uczniowi sukcesu szkolnego na miarę jego możliwości, dlatego swoje zajęcia przygotowywałam z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W związku z tym opracowałam „Wskaźniki do pracy z uczniem dyslektycznym na lekcjach przyrody w klasach IV” oraz dla grupy uczniów wskazanych przez terapeutę szkolnego oraz psychologa „Dostosowanie wymagań edukacyjnych z przyrody do potrzeb i możliwości ucznia”.

11. Przygotowanie planu zajęć dla uczniów pragnących poszerzyć wiedzę.

Ponieważ w roku szkolnym 2008/2009 nie przydzielono mi pozalekcyjnych zajęć dodatkowych w formie koła przyrodniczego, dla uczniów szczególnie zainteresowanych
i pragnących poszerzyć swoją wiedzę, starałam się rozwijać zainteresowania uczniów w innej formie. Uczniowie ci mogli rozwijać swoje zainteresowania w postaci dodatkowych zadań
z przyrody m.in. poprzez dodatkowe doświadczenia, plakaty, ankiety, wykonywanie różnych modeli czy projektów. Umawiałam się także z uczniami na konsultacje, podczas których dodatkowo mogli obejrzeć animację komputerową, lekcję interaktywną czy film edukacyjny.

12. Motywowanie uczniów do systematycznego uczenia się i samokształcenia.

W czasie mojej pracy staram się motywować uczniów do rozwijania zainteresowań przyrodniczych. W tym celu przygotowywałam tak lekcje by zaciekawić wszystkich, nawet tych najsłabszych uczniów. Wielokrotnie przeprowadzałam doświadczenia w formie pokazu, często uczniowie mogli sami wykonać doświadczenie w formie pracy indywidualnej
w trakcie lekcji. Zachęcałam do wykonywania podobnych doświadczeń w domu, a uczniowie chcący zrobić cos ponad zadania obowiązkowe mięli możliwość wykonywania projektów
w formie zadań dodatkowych. Niejednokrotnie pokazywałam uczniom animacje i symulacje zjawisk oraz procesów używając do tego programów komputerowych- uczniów zainteresowanych odsyłałam do strony internetowej w celu obejrzenia podobnej symulacji w postaci e-lekcji. W trakcie mojej pracy opracowałam pytania konkursowe i przeprowadziłam konkurs przyrodniczy dla uczniów klas IV /maj 2009/, jak również przygotowywałam wychowanków świetlicy (uczniowie klas 0-3) do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Pani Wiosna” -technika collage
/marzec-kwiecień 2009/.


OBSZAR OSOBISTY
Doskonalenie swoich umiejętności, wzbogacanie warsztatu pracy służącego własnemu rozwojowi

13. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.

W ciągu roku szkolnego miałam możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej o charakterze zebrań szkoleniowych i warsztatów odnoszących się do następujących tematów:

szkolenie z prawa oświatowego /październik 2008/;
warsztaty nt. „ Strategia pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych” /grudzień 2008/;
prelekcja nt. „Uczenie się i motywacja do nauki” /luty 2009/;
rada programowa nt. „Reforma edukacji- zmiany programowe. Zmiany w prawie oświatowym” /kwiecień 2009/;
warsztaty nt. „Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów. Rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych.” /maj 2009/;
Spotkanie informacyjne w ramach projektu „Wdrażanie podstawy programowej- komponent informacyjny” /czerwiec 2009/;

Brałam także udział w konferencjach metodycznych, warsztatach oraz szkoleniach dla nauczycieli przyrody i wychowawców świetlicy.

Zewnętrzne formy doskonalenia nauczycieli w których czynny wzięłam udział:

konferencja metodyczna dla nauczycieli przyrody i biologii , organizowana przez doradców metodycznych przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa nt. „Co nowego w nowym roku szkolnym?” /11. IX. 2008/;

warsztaty metodyczne dla nauczycieli przyrody i biologii, organizowane przez doradców metodycznych przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa nt. „Rola standardów egzaminacyjnych w projektowaniu zajęć dydaktycznych w świetle nowej podstawy programowej” /10. III. 2009/;

warsztaty plastyczne dla nauczycieli pt. „Wiosna” organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego /21. III. 2009/;

szkolenie BHP i PPOŻ. dla pracowników placówek oświatowych zorganizowane przez „eSTe SECURA” Ochrona Pracy i Zarządzanie w Krakowie /26, 27. III. 2009/;

szkolenie m in. dla osób mających przygotowanie do pełnienia funkcji Kierownika Placówki Wypoczynku Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z podstawowych zagadnień higieny, dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej /GMP, GHP/, oraz zasad HACCP /21. IV. 2009/;

szkolenie dla nauczycieli organizowane przez Wydawnictwo Nowa Era z cyklu „Bajka terapeutyczna, edukacyjna, relaksacyjna” /28. IV. 2009/;

Uważam zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla uczniów jak i dla mnie.

Aby udoskonalić i pogłębić swoją wiedzę oraz warsztat pracy niejednokrotnie korzystałam z poradników metodycznych, czasopism adresowanych do nauczycieli biologii,
chemii, fizyki i geografii oraz rodziców. Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych.

Zdobywam nowe umiejętności i wiedzę, uatrakcyjniam lekcje, skuteczniej wykonuje własną prace. Swoją wiedzą dzieliłam się z innymi nauczycielami, na zespole nauczycieli
i wychowawców klas IV-VI /kwiecień 2009/ przedstawiłam innym nauczycielom stronę portalu Scholaris.pl, zachęcając ich do wykorzystywania multimedialnych prezentacji, animacji flash, zdjęć, prezentacji PPS i filmów umieszczonych w Internetowym Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN.


14. Studiowanie literatury pedagogicznej i biologiczno-przyrodniczej (książki, czasopisma). Korzystanie z doświadczeń innych nauczycieli.

Udoskonalam i wzbogacam swój warsztat pracy, stosuję nowe osiągnięcia i metody z zakresu dydaktyki przyrody. Korzystam z biblioteki szkolnej i pedagogicznej, stosuję metody proponowane przez innych nauczycieli.

Na bieżąco korzystałam z i książek o tematyce psychologiczno-pedagogicznej:
„Pomóż dziecku z ADHD”: Spohrer Kate;
„Jak zachować porządek w klasie?”: Nolting Hans Peter;
„Jak utrzymać dyscyplinę w klasie szkolnej?” („Wychowanie w Szkole” nr 4/2006) dr Joanna Gajda, Seweryn Cichoń;
„Wychowanie bez porażek": Thomas Gordon;
„Wychowanie bez porażek w szkole”: Thomas Gordon;
"Świetlica nie może być tylko przechowalnią": (Świetlica w Szkole 2009 nr 1)Renata Pulikowska;
 „Psychologiczne aspekty pracy świetlicowej” : (Świetlica w Szkole 2009 nr 1) Beata Godyla;
„Bajkoterapia”: (Świetlica w Szkole 2009 nr 1) Jadwiga Bibrzycka;

Jak również z czasopism o tematyce biologicznej, fizycznej i geograficznej:
„Podróż po Komórkolandii": (Biologia w Szkole: lipiec-sierpień 2006) Jadwiga Radulska-Kostro;
„Dlaczego należy chronić przyrodę?- konspekt": (Biologia w Szkole: listopad-grudzień 2005) Hanna Schmidt;
„Poznaj nową piramidę żywieniową ": (Biologia w Szkole: lipiec-sierpień 2006) Danuta Gajewska, Joanna Myszkowska-Ryciak;
„Przekazywanie sygnałów nerwowych": (Biologia w Szkole: maj-czerwiec 2008) Dawid Basak, Karina Kubiak;
„Czy mogą nam pomóc ptaki? Projektowanie obserwacji przyrodniczych": (Biologia w Szkole: styczeń-luty 2008)Piotr Borsuk;
" Krajobraz tundry-Materiał do lekcji przyrody w klasie VI w ramach cyklu lekcji „Krajobrazy Świata” ": (Biologia w Szkole: maj-czerwiec 2007) Dominik Marszał;
„ Ekstremalne zjawiska atmosferyczne": (Fizyka w Szkole: listopad-grudzień 2008) Krzysztof Haman, Marcin Kurowski;
„O pogodzie i klimacie w szkole podstawowej. Propozycja lekcji przyrody ": (Geografia w Szkole: maj-czerwiec 2007) Krzysztof Kożuchowski;
„O pogodzie i jej pomiarach ": (Geografia w Szkole: wrzesień-październik 2006) Adam Skowroński;
„Automatyczna stacja meteorologiczna": (Geografia w Szkole: wrzesień-październik 2006) Adam Skowroński;
oraz z przewodników metodycznych:
PRZYRODA 4 Przewodnik metodyczny do nauczania przyrody w klasie czwartej szkoły podstawowej (wydawnictwo Wiking): Edward Dudek, Elżbieta Szedzianis, Krystyna Tryl;
PRZYRODA 5 Przewodnik metodyczny do nauczania przyrody w klasie piątej szkoły podstawowej (wydawnictwo Wiking): Edward Dudek, Elżbieta Szedzianis, Krystyna Tryl;
PRZYRODA 6 Przewodnik metodyczny do nauczania przyrody w klasie szóstej szkoły podstawowej (wydawnictwo Wiking): Edward Dudek, Elżbieta Szedzianis, Krystyna Tryl;
Doświadczenia na lekcjach przyrody (wydawnictwo Nowa Era): Stafania Elbanowska-Ciemuchowska;
Książka nauczyciela oraz testy i ćwiczenia (wydawnictwo Nowa Era);
Testy sprawdzające z przyrody (wydawnictwo Wiking): praca zbiorowa pod redakcją Zofii Szmidt, Barbary Szeptalin;
Poradnik metodyczny „Przyroda i człowiek” (wydawnictwo WSiP): Joanna Angiel, Robert Stawarz, Jak Kądziołka;
Przyroda. Konspekty o tematyce chemicznej cz. I (wydawnictwo Kubajak):
Jan Rajmund Paśko, Małgorzata Nodzyńska;
Poradnik metodyczny dla nauczycieli. Zwierzęta i środowisko ich życia (wydawnictwo Kubajak): Marek Guzik, Wiesław Stawiński;

Niejednokrotnie sięgałam do poradników, zeszytów ćwiczeń oraz podręczników do przyrody innych wydawnictw takich jak: ABC, Kubajak, Wydawnictwo Edukacyjne ŻAK Zofii Dobkowskiej czy Operon.

Na bieżąco śledziłam również propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:

www.men.gov.pl
www.interklasa.pl,
www.wsip.com.pl
www.publikacje.edux.pl
www.scholaris.pl
www.szkolnictwo.pl
www.profesor.pl
www.literka.pl
www.awans.net
www.pwn.com.pl


W czasie odbywania stażu korzystałam z wykonywanych przez siebie pomocy naukowych, samodzielnie przygotowywałam sprawdziany, kartkówki oraz karty pracy ucznia wykorzystując komputer. Przygotowując lekcje również używałam z programów graficznych i multimedialnych. Wielokrotnie dla zobrazowania funkcjonowania organizmu i powiązania procesów zachodzących w przyrodzie korzystałam z filmów edukacyjnych Alberta Barillé z serii „Było sobie życie”, „ Byli sobie wynalazcy” jak i wykorzystywałam filmy wideo, dźwięki i odgłosy natury, animacje flash, zdjęcia oraz symulacje zjawisk i procesów Internetowego Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN: Scholaris.pl oraz Nauczyciel.pl

Rozwijanie i doskonalenie praktycznych umiejętności wychowawczych

16. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych jako wychowawcy oraz umiejętności efektywnego porozumiewania się.

W trakcie mojej pracy pozyskiwałam informacje niezbędne do skutecznej pracy wychowawczej, przeprowadzałam rozmowy z wychowawcami klas, byłam w stałym kontakcie z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Wzbogacałam umiejętności pedagogiczne w rozwiązywaniu problemów i konfliktów w klasie, porozumiewaniu się z uczniami i ich rodzicami. Uczyłam się konstruktywnego rozwiązywania problemów oraz mediacji w konfliktach. Tą wiedzę wyniosłam z przeczytanych książek jak również szkoleń.

W niesieniu uczniom pomocy w rozwiązywaniu problemów oraz porozumiewaniu się z nimi bardzo mi przeszkadzają blokady komunikacyjne (12 blokad określonych przez Gordona), których staram się unikać jednak, mimo mojej wiedzy na ten temat, jest to bardzo trudne. W rozmowie z dziećmi używam pozytywnych wzmocnień, a wobec ucznia trudnego wielokrotnie stosowałam metodę paradoksu oraz nowopoznaną technikę absurdu.

W rozwiązywaniu konfliktów wśród wychowanków stosuję jak najwięcej techniki aktywnego słuchania. Coraz częściej w trakcie prowadzenia zajęć wysyłam do uczniów komunikaty, formułując zdania w komunikaty typu „JA". Mimo iż nabycie tej umiejętności jest stosunkowo trudne.

W czasie zajęć wykazuję zachowania asertywne, mówię spokojnym głosem, używam opanowanej gestykulacji mam częsty kontakt wzrokowy z uczniami. Stosuję niezbędne procedury konieczne w profilaktyce zapobiegania negatywnym działaniom oraz różne metody i techniki poznawania uczniów i zespołów klasowych. Integruje zespół klasowy, tworzę atmosferę partnerską.


OBSZAR OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY
Diagnozowanie problemów środowiskowych.

17. Poznawanie środowiska uczniów w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem.

Zabiegam, aby uczniowie osiągali efekty w miarę własnych możliwości, wspieram uczniów
i okazuję im pomoc, dlatego też na początku roku szkolnego odbyłam rozmowy z wychowawcami z nauczania zintegrowanego, klas w których miałam uczyć. W tym celu również nawiązałam współpracę z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole, konsultowałam się z nimi w sprawie opinii o zachowaniu oraz ocenach uczniów. Starałam się jak najdokładniej poznać sytuację uczniów poprzez
na przykład: nawiązanie kontaktu i rozmowy z rodzicami, czy też rozmowy z samymi uczniami. W prowadzonych działaniach edukacyjnych uwzględniałam potencjał rozwojowy
i zainteresowania uczniów. Poprzez ciągły kontakt z rodzicami, rozmowy z nimi, poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku uczniów i wychowanków, nawiązywałam dobre kontakty z uczniami oraz współpracę z rodzicami.

W czasie mojej pracy byłam w stałym kontakcie z pedagogiem szkolnym, starałam się poznać sytuację rodzinną swoich uczniów. Poznałam środowisko, sytuację i problemy wychowanków m. in. poprzez:

Analizę dokumentów uczniów.
Zapoznanie się z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Zbieranie informacji poprzez wywiady z pedagogiem.
Rozmowy oraz poznanie wykazu uczniów zaniedbanych środowiskowo, z rodzin objętych kuratelą sądową, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.
Rozmowy na temat pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
Rozmowy na temat pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
Rozmowy na temat postępów uczniów z przydzieloną pomocą indywidualną

W grudniu wspólnie z psychologiem szkolnym dokonałam analizy trudności u kilku uczniów klasy IV d, którego celem było ułatwienie mi pracy z uczniami w tej klasie. W tym celu wykorzystałam kwestionariusz dla ucznia i nauczyciela z książki Spohrer Kate pt. „Pomóż dziecku z ADHD”, celem analizy było ułatwienie mi pracy z uczniami w klasie.

Pracując z zespołem, w którym wśród uczniów można wyróżnić pewne zachowania wskazujące na zespół nadpobudliwości psychoruchowej staram się:

sadzać uczniów nadpobudliwych osobno i pilnuję jego miejsca pracy tak by na ławce były tylko najpotrzebniejsze rzeczy, a piórnik był zawsze zamknięty;
zapewniać uczniowi specjalne, odosobnione miejsce gdzie uczeń może pracować np. moje biurko lub ławka przy ścianie na końcu sali;
tłumaczyć, że jego złe zachowanie mnie martwi;
chwalić najdrobniejsze dobre zachowanie;
podkreślać jaki rodzaj zachowania chcę u nich obserwować;
zapewniać uczniom okazje do przejmowania odpowiedzialności np. za noszenie mapy, notatek, plansz etc.
wymagać reguł ustalonych w klasie;

18. Współpraca z rodzicami.

Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, prowadząc z nimi rozmowy indywidualne. Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych. Staram się dostrzegać potrzeby uczniów, pracując zarówno z dzieckiem zdolnym jak i potrzebującym specjalnej pomocy, troski
i zrozumienia. Sądzę, że bardzo ważne dla rodziców było poczucie, iż jestem gotowa do współpracy.

Realizowanie zadań wychowawczych.

19. Wdrażanie uczniów do efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie. Przekazywanie dzieciom tradycji rodzinnych, szkolnych, narodowych.

W czasie pracy z uczniami i wychowankami świetlicy wykorzystywałam różne formy zajęć m.in. plastyczne, manualne, ruchowe czy czytelnicze. Poprzez rozmowy, scenki, pogadanki i zabawy zapoznałam uczniów i zachęcałam do stosowania norm kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach oraz wyrabiania poszanowania dla własności prywatnej i społecznej (dbałość o przybory szkolne, rzeczy osobiste, gry, zabawki, książki, wyposażenie szkoły, świetlicy). Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem szkolnej służby zdrowia jak i lekcje poświęcone zdrowemu odżywianiu i formach spędzania wolnego czasu, umożliwiło rozbudzanie zainteresowań własnym zdrowiem i kształtowanie nawyków higienicznych: mycie rąk przed posiłkiem, dbanie o higienę pracy (odpowiednie oświetlenie, dopasowane krzesełko i biurko, postawa ciała). Uczniowie poznali formy odpoczynku czynnego i biernego, dokonali samooceny swoich form spędzania wolnego czasu i odpoczynku oraz odpowiednich pór dnia, które powinni przeznaczyć na naukę. Zaprezentowane filmy edukacyjne o zdrowym odżywianiu i aktywności fizycznej ukazały uczniom powiązania w funkcjonowaniu organizmu człowieka, a przede wszystkim uczniowie mogli zobaczyć jakie są skutki niezdrowego trybu życia i złego odżywiania.

Poprzez udział z uczniami w uroczystościach szkolnych i religijnych: 1 września, 11 listopada, Boże Narodzenie, Dzień Patrona Szkoły, Wielkanoc , 3 maja kształtowałam poczucie szacunku wobec symboli religijnych i narodowych. Rocznice i święta okolicznościowe wykorzystywałam także do rozwijania szerszych zainteresowań społecznych, obchody Dnia KEN, Święta Babci, Dziadka, Dnia Matki, Dnia Dziecka posłużyły do rozwijania postaw nacechowanych szacunkiem i życzliwością wobec innych osób.

Wspólnie z uczniami opracowałam normy i zasady obowiązujące na lekcjach przyrody oraz podczas pracy w grupach. W czasie zastępstw (godziny wychowawcze) prowadziłam zajęcia o tematyce przeciwko uzależnieniom (skutki działania alkoholu i palenie papierosów) oraz jak radzić sobie ze stresem. Przygotowałam także wyjście do Ogrodu Botanicznego UJ (muzeum przyrodniczego profesora Szafera) z klasą IV b.
W mojej pracy promuje chrześcijański system wartości, integruję zespół klasowy tworząc dobra atmosferę.


PODSUMOWANIE

W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom szkoły. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.

Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w szkołę, nauczanie i wychowywanie dzieci, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Potrafię zorganizować własną pracę zgodnie z wymogami organizacyjnymi szkoły, znam sposoby dokumentowania pracy na własnym stanowisku. Potrafię zaplanować
i zorganizować własny warsztat pracy oraz jestem obiektywna w swoich ocenach. Wykorzystuję ciekawe metody i formy pracy, a o zjawiskach przyrodniczych mówię z pasją.

Niekiedy zdarzają się także problemy z utrzymaniem dyscypliny na lekcji, jednak nie jest to powiązane brakiem szacunku dla mojej osoby, lecz wynika z dużego zaangażowania uczniów w zajęcia, mam tutaj na myśli sytuacje, w których np.: uczniowie mówią bez uprzedniego zgłoszenia się do odpowiedzi, mówią jeden przez drugiego, nie dopuszczają kolegów do głosu mimo wcześniejszego przypomnienia zasad i stosowanych konsekwencji w razie ich łamania.

Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2846


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.