AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Karolina Stepuch, 2013-07-05
piotrków trybunalski

Matematyka, Sprawozdania

Sprawozdanie ze stażu na mianowanego.

- n +SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KOTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Nauczyciel: Karolina
Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2010 r.
Data zakończenia stażu: 26 czerwiec 2013r.


Pracę w charakterze nauczyciela matematyki rozpoczęłam 1 września 2007r. w Zespole Szkół…, w której ukończyłam staż na nauczyciela kontraktowego. Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2010r. w Szkole Podstawowej…. Moim opiekunem stażu była Pani….. Ostatnie 9 miesięcy stażu kontynuowałam od 26 września 2012r. w Szkole Podstawowej… (opiekun stażu Pani …), a następnie od 25 marca 2013r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych … (opiekun stażu Pani …).
Przez cały ten czas podejmowałam starania, aby zrealizować zadania, które były ujęte w Planie Rozwoju. Podczas realizacji tych zadań korzystałam z przepisów Prawa Oświatowego, m.in. Ustawy o Systemie Oświaty, Karty Nauczyciela ( Ustawa z dnia 26 stycznia 1982. z późniejszymi zmianami ), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004r. realizowałam zadania zgodnie z opracowanym przeze mnie i zatwierdzonym przez Dyrektora szkoły Planem Rozwoju Zawodowego. Zawarte tam były zagadnienia, formy, terminy oraz dowody realizacji poszczególnych zadań. Po każdej zmianie miejsca zatrudnienia i złożenia wniosku o możliwość kontynuowania stażu, na który otrzymałam zgodę, opracowałam aneksy do Planu Rozwoju. Zadania i formy ich realizacji były zgodne ze Statutem Szkoły oraz innymi dokumentami, które regulują pracę szkoły. Zawarte w nim były potrzeby uczniów oraz rodziców. W realizacji poszczególnych zadań pomogli mi opiekunowie stażu, dyrekcja oraz nauczyciele, którzy służyli radą i pomocą.
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Planie Rozwoju Zawodowego i ich efekty przedstawiam szczegółowo poniżej. W trakcie stażu dokonywałam ewaluacji własnej pracy, która polegała na dogłębnej analizie swoich dokonań i osiąganych efektów.
Dużo uwagi poświęciłam na pogłębianie wiedzy i umiejętności oraz doskonalenie swojego warsztatu pracy. Realizacja zadań, które były ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego sprawiły, że nadal pragnę rozwijać swoje umiejętności, wiedzę i kwalifikacje, aby jak najlepiej przekazywać swoją wiedzę.

§ 7 ust. 1 pkt.1
Uczestniczenie w pracach organów związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Na początku września 2010 r. zapoznałam się z rozporządzeniem MENiS z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Na jego podstawie opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej….
Po zmianie miejsca zatrudnienia zrobiłam aneksy do planu rozwoju zawodowego ponieważ było to związane z uwzględnieniem potrzeb szkoły oraz uczniów w danych placówkach oświatowych.
Początkiem realizacji planu zawodowego było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Panią … z którą określiłam zasady współpracy. Ustaliłyśmy terminy konsultacji oraz obserwacji zajęć. Po zmianie miejsca pracy nawiązałam współpracę z nowymi opiekunami stażu: Panią … ze Szkoły Podstawowej .... oraz Panią … z Zespołu Szkół …
Podczas realizacji zadań wynikających z § 7 ust. 1 pkt.1 brałam czynny udział w posiedzeniach zespołu matematyczno- przyrodniczego, posiedzeniach Rady Pedagogicznej, z których pisałam protokoły.
Uczestniczyłam w tworzeniu i realizowałam programy pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.
Byłam członkiem komisji egzaminacyjnej oraz przewodniczącą przy organizacji sprawdzianu po klasie szóstej (Szkoła Podstawowa …), matury oraz egzaminu zawodowego (Zespół Szkół …). Brałam udział w pracach komisji szkolnego etapu olimpiady matematycznej oraz konkursach interdyscyplinarnych, w których sprawdzałam prace uczniów. W Zespole Szkół … byłam członkiem komisji do spraw ewaluacji, która przedstawiła raport na temat: „….” W tejże szkole sama opracowałam plan zajęć edukacyjnych oraz modernizowałam go.
Brałam czynny udział w pracach komisji przy tworzeniu zmian w WSO oraz Statucie Szkoły Podstawowej ….
Przez cały okres pracy w szkole podstawowej przygotowywałam uczniów do sprawdzianu po klasie szóstej, a później w szkole ponadgimnazjalnej przygotowywałam młodzież do matury.
W celu wewnętrznego badania osiągnięć uczniów, przygotowywałam m.in. testy, sprawdziany, które sprawdzały wiedzę i umiejętności uczniów. Korzystałam także z przygotowanych sprawdzianów i zadań maturalnych udostępnionych na stronach OKE z Jaworzna i innych regionów Polski. Uczestniczyłam także w „Sesji z plusem” oraz „Lepszej Szkole” wydawnictwa GWO, które udostępniało mi corocznie testy diagnozujące oraz sprawdziany.
Przygotowywałam próbne sprawdziany dla klas szóstych i piątych oraz sporządzałam sprawozdania z tych sprawdzianów, które zawierały szczegółową analizę i wnioski do dalszej pracy.
W czasie roku szkolnego organizowałam różne uroczystości szkolne, m.in. zakończenie roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012 oraz prowadziłam uroczystości nadania sztandaru Szkole Podstawowej ….
Na koniec stażu sporządziłam sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Planu Rozwoju Zawodowego.


§ 7 ust. 1 pkt.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.


Zgodnie z harmonogramem, który był opracowany z opiekunem stażu prowadziłam lekcje matematyki w jego obecności oraz w obecności Dyrektora szkoły. Przed lekcjami, na których miała odbyć się hospitacja, przygotowywałam konspekt lekcji, który był dokładnie omawiany. Po każdej lekcji odbywały się spotkania, na których analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystanie środków dydaktycznych, formy i metody nauczania oraz przebieg lekcji (aktywność uczniów i ich reakcje). Każda lekcja była bardzo dokładnie analizowana pod względem merytorycznym oraz metodycznym. Wymiana spostrzeżeń zawsze okazywały się cennym doświadczeniem podczas pracy z młodymi ludźmi.
W okresie stażu obserwowałam także zajęcia nie tylko mojego opiekuna stażu ale także innych nauczycieli. Były to lekcje m.in. matematyki, przyrody, języka polskiego. Dzięki obserwacjom poznałam nowe, ciekawe metody aktywacji oraz pracy z uczniami.
Umiejętności interpersonalne są kluczowymi umiejętnościami pracy z dziećmi oraz w kontaktach z rodzicami. W czasie stażu wzięłam udział w następujących szkoleniach Rady Pedagogicznej:
- „Uczeń z trudnymi zachowaniami w szkole - budowanie strategii korygującej” –- „Komunikacja w zespole” –.
- „Zdalne nauczanie. Tworzenie materiałów edukacyjnych w oparciu o platformy e-learningowe
W czasie trwania stażu ukończyłam kurs kwalifikacyjny z tyflopedagogiki. Dzięki temu nabyłam umiejętności pracy z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi. Kurs pozwolił mi spojrzeć na świat oczyma ludzi niewidomych oraz zrozumieć problemy z jakimi się spotykają.
Uczestniczyłam także w licznych warsztatach i szkoleniach doskonalących z zakresu dydaktyki oraz metodyki nauczania:
- Kurs kierowników wycieczek szkolnych-
- „Gry i zabawy rozwijające myślenie matematyczne”-;
- „Zastosowanie metody projektu w podnoszeniu wyników egzaminu gimnazjalnego”- ;
- „Liczby naturalne. Oś liczbowa- przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem multimedialnych narzędzi”-;
- „Lekcje, które się pamięta”-;
- „O kluczowych zmianach w klasach 3 i 4 oraz o strategiach liczenia”-;
- „Dzieci niedosłyszące” –;
- „Wpływ reformy programowej na nauczanie matematyki i wybór podręcznika”-;
- „Dobór zadań dla określonych celów w uczeniu się matematyki i na maturze”;
- „Wiosenne gry, zabawy i konkursy matematyczne”- WOM, ;
- „E- book, multiBook czy platforma edukacyjna? Jak uczyć nowocześnie i wygodnie, opierając się na darmowych narzędziach?”.
Udział w powyższych warsztatach, kursie i szkoleniach pozwolił mi poszerzyć swoją wiedzę, wzbogacić formy i metody pracy z uczniami. Poznałam nowe metody aktywizujące, z których niejednokrotnie korzystałam. Na spotkaniach otrzymywałam również ciekawe pomoce dydaktyczne, które wykorzystywałam na lekcjach matematyki oraz zajęciach pozalekcyjnych.
W czasie stażu studiowałam fachową literaturę:
- „Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki?” Merrill Harmin – wyd. CEO, Warszawa 2008;
- „Ocenianie kształtujące w praktyce” Danuta Sterna- wyd. CEO, Warszawa 2008. Dzięki pierwszej książce dowiedziałam się jak motywować i angażować uczniów do pracy i nauki, jak efektywnie wykorzystać czas na lekcji i oceniać sprawdziany. Na lekcjach często korzystam z porad, które znalazłam w książce o ocenianiu kształtującym. Uczniowie od początku lekcji wiedzą czego się nauczą i co powinni po lekcjach wiedzieć. Oprócz tego korzystałam również z różnych stron internetowych, m.in. www.gwo.pl, www.profesor.pl, www.wsip.pl, www.scholaris.pl czy www.literka.pl. Dzięki temu, że nauczyciele dzielą się chętnie doświadczeniem pogłębiałam swoją wiedzę z zakresy pedagogiki, metodyki czy psychologii.

§ 7 ust. 1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust.1 pkt.2 i ust. 1 a Karty Nauczyciela- przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły- z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Rozpoczęcie stażu wiązało się z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. W czasie całego okresu stażu na bieżąco analizowałam akty prawne dotyczące oświaty. Na początku zapoznałam się z Kartą Nauczyciela, Ustawą o Systemie Oświaty, Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego. Przez cały czas stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym.
Rozpoczynając staż i podejmując nowe obowiązki służbowe zapoznawałam się z dokumentami prawa wewnątrzszkolnymi, które umożliwiły mi poznanie zasad funkcjonowania szkoły. Rozpoczynając pracę w nowej placówce oświatowej zapoznawałam się ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Programem Wychowawczym i Profilaktycznym. Dzięki temu poprawnie wykonywałam obowiązki nauczyciela oraz wychowawcy oraz prowadziłam dokumentację szkolną.
W czasie pełnienia obowiązków nauczyciela i wychowawcy zapoznałam się z Prawami Ucznia i Kartą Praw Dziecka, które przestrzegałam w czasie pracy z dziećmi i młodzieżą.

§ 7 ust. 2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.1 ust.1a Karty Nauczyciela- umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.


Na początku września 2010r. po zapoznaniu się z procedurami awansu zawodowego złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego, a następnie opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji.
Po każdej zmianie miejsca pracy składałam wnioski o możliwość kontynuacji stażu, które były rozpatrzone pozytywnie.
Następnym krokiem było nawiązanie współpracy z opiekunami stażu mgr …, następnie … oraz …, z którymi ustalałyśmy terminy spotkań i konsultacji. Na konsultacjach omawiałyśmy sprawy bieżące, podnoszenie jakości pracy dydaktycznej oraz wychowawczej, współpracę z rodzicami, działania szkoły, zmiany w aktach prawnych, metody pracy na lekcjach, aktywizacji uczniów, indywidualizacji prazy z uczniami czy doboru pomocy dydaktycznych. W czasie stażu odbywały się także hospitacje, które były następnie omawiane. Po lekcjach, na których był obecny opiekun stażu omawialiśmy przeprowadzoną lekcję: mocne i słabe strony, metody aktywizacji uczniów, dobór pomocy dydaktycznych oraz forma zajęć.
Podczas całego okresu stażu gromadziłam świadectwa i zaświadczenia z odbytych szkoleń, warsztatów czy kursów. W trakcie konkursów zbierałam prace uczniów oraz robiłam zdjęcia, które do dzisiaj są pamiątką po uczniach, którym przekazywałam wiedzę oraz umiejętności.
Na początku każdego roku szkolnego i później dokonywałam autorefleksji aby uświadomić sobie swoje słabe i mocne strony oraz lepiej zaplanować pracę. Dzięki temu mogłam lepiej zaplanować zadania, które wynikały z planu zawodowego oraz dostosować je do nowych miejsc pracy.
Przeprowadziłam ankietę wśród uczniów, która pozwoliła mi udoskonalić warsztat pracy. Ankieta miała na celu zgromadzenie informacji zwrotnych dotyczących przeprowadzonych lekcji, m.in. czy były ciekawe i zrozumiałe dla uczniów. Z otrzymanych informacji mogę stwierdzić, że lekcje były ciekawe i zrozumiałe dla uczniów.
W czasie stażu zwracałam szczególną uwagę na to aby prowadzić lekcje metodami aktywizującymi. Starałam się prowadzić lekcje tak aby były one dla uczniów ciekawe i zrozumiałe. Często z wykorzystaniem techniki komputerowej lub ręcznie przygotowywałam pomoce dydaktyczne (plansze, bryły, karty pracy), które dla uczniów okazywały się ciekawymi i przydatnymi pomocami dydaktycznymi. Starłam się pozyskiwać z różnych spotkań z wydawnictwami pomoce matematyczne. Z okazji przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej udało mi się zdobyć dla Szkoły Podstawowej … różne plakaty oraz książeczki związane z Unią Europejską.
Przeprowadzałam różne testy diagnostyczne uczniów np. „Sesje z plusem” czy próbne sprawdziany po klasie szóstej, które pozwoliły ocenić wiedzę i umiejętności uczniów. Raporty oceniały stopień przygotowania do sprawdzianu po klasie szóstej, przygotowanie uczniów do nauki w następnej klasie oraz pomagały zaplanować pracę na następny rok. Starałam się przez cały czas tak dopasować metody pracy z uczniami, aby efekty były najlepsze.§ 7 ust. 2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Bardzo ważnym zadaniem nauczyciela jest poznanie sytuacji rodzinnej uczniów. Starałam się jak najlepiej poznać sytuację rodzinną moich wychowanków. Odbywało się to poprzez rozmowę z nimi i rodzicami, nauczycielami oraz poprzez zwykłą obserwację uczniów w trakcie ich pobytu na terenie szkoły czy poza szkołą. Na bieżąco omawiałam z nauczycielami sytuację uczniów nie tylko pod względem osiągniętych przez nich wyników ale także sytuację w domu. Często problem z nauką wiązał się z sytuacją rodzinną dziecka. Na bieżąco zapoznawałam się z opiniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Spotykałam się z rodzicami dzieci, które mają problemy w nauce oraz problemy wychowawcze, aby ustalić w jaki sposób można pomóc dzieciom.
Konsultowałam z nauczycielami zachowanie oraz ich postępy w nauce.
W czasie stażu organizowałam (poza zajęciami obowiązkowymi) dla uczniów mających problemy z nauką zajęcia wyrównawcze, podczas których utrwalali i doskonalili wiadomości poznane na lekcjach matematyki. Przygotowywałam także na dodatkowych zajęciach uczniów na różne konkursy matematyczne, np. Mistrz Tabliczki Mnożenia Olimpiady Matematyczne czy Konkursy Powiatowe. Dzięki temu wielu uczniów zdobyło wysokie miejsca. Uczniowie w roku szkolnym 2010/2011 zajęli następujące miejsca w konkursie „Mistrz Tabliczki Mnożenia”: V miejsce wśród uczniów klas 3 województwa śląskiego oraz XIII wśród uczniów klas 4 województwa śląskiego oraz III i VII miejsce w V Powiatowym Konkursie Matematycznym dla uczniów Szkoły Podstawowej ….
Jako wychowawca zorganizowałam wyjście do teatru, później w ramach poznania bliższej okolicy wycieczkę „…”. W klasie szóstej zorganizowałam trzydniowy wyjazd w …, na której uczniowie poznali okolicę oraz mogliśmy razem spędzić wolny czas.
Co roku organizowałam Wigilię klasową, na której uczniowie integrowali się oraz kultywowali tradycje świąteczne. Kilka razy w roku odbywała się także klasowa dyskoteka oraz organizowane były Andrzejki, na których odbywały się wróżby. Pomogło to budować odpowiednie relacje w klasie. Przeprowadzałam próby na różne przedstawienia nie tylko szkolne ale także miejskie, np. na zakończenie roku szkolnego, na Święto Szkoły, Dni Regionalne czy Piknik Europejski. Dzięki temu uczniowie integrowali się ,a także poszerzali swoją wiedzę na temat regionu czy Europy. Udział w przedstawieniach pomagał w ćwiczeniu pamięci oraz przezwyciężaniu nieśmiałości dlatego często zachęcałam uczniów do brania udziału w imprezach, w których mogli pokazać się publicznie.
W czasie całego okresu stażu starałam się dostarczać uczniom pozytywnych wzorców. Uczniowie uczestniczyli w licznych akademiach i uroczystościach szkolnych aby wzbudzić w nich uczucia patriotyczne. Uczyłam ich szacunku dla środowiska i propagowałam postawę proekologiczną (sprzątanie okolicy z okazji Dnia Ziemi, zbieranie makulatury, puszek czy zużytych baterii).
Uczestniczyłam w tworzeniu i realizowałam program dydaktyczno-wychowawczy oraz profilaktyczny. Utrzymywałam stały kontakt z psychologiem szkolnym oraz pedagogiem. Podejmowałam działania naprawcze oraz korygujące. W ramach programu wychowawczego zachęcałam uczniów do wzięcia udziału w akcji „Świąteczna Paczka” czy samopomocy koleżeńskiej. Cały czas uświadamiałam uczniów, że stanowią zespół i są za siebie wzajemnie odpowiedzialni i powinni sobie pomagać. Zorganizowałam dodatkowe pomoce dla szkoły (plakaty, książki) dotyczące UE oraz książeczek o Śląsku. Utrzymywałam stały kontakt z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną


§ 7 ust. 2 pkt.3
Umiejętność korzystania w pracy z technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

W czasie całego stażu korzystałam z technologii komputerowej np. przy pisaniu planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów, kart pracy dla uczniów, sprawdzianów, klasówek czy tworzeniu pomocy dydaktycznych. W dzisiejszych czasach komputer jest niezwykle pomocnym narzędziem w pracy nauczyciela. Prowadziłam korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej z przedstawicielami wydawnictw oraz nauczycielami, m.in. metodykiem.
Często w czasie pracy z uczniem korzystałam z różnych portali edukacyjnych, np.
- www.profesor.pl
- www.gwo.pl
- www.wsip.pl
- www.scholaris.pl
- www.literka.pl
- www.men.gov.pl
gdzie śledziłam publikacje nauczycieli oraz zmiany w prawie oświatowym.
Na lekcjach starałam się korzystać z różnych dostępnych nowoczesnych technologii np. tablicy interaktywnej. Była ona dodatkową pomocą dydaktyczną oraz aktywizowała uczniów do pracy.
Po zakończeniu stażu opublikowałam w Internecie sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.§ 7 ust. 2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

W czasie swojego stażu przygotowywałam różne uroczystości, m.in. zakończenie roku szkolnego klas szóstych, przedstawienie na uroczystości Święta Szkoły, Dni Regionalnych oraz „Pikniku Europejskiego” zorganizowanego przez Miasto …, w których brali udział moi wychowankowie. Pozwoliło to na lepsze poznanie moich podopiecznych.
Organizowałam samopomoc koleżeńską, która polegała na tym, że uczniowie, którzy rozumieli dany dział matematyki tłumaczyli go kolegom. Zauważyłam, że uczniowie lepiej się rozumieją. Uczniowie czuli się potrzebni, a jeżeli pojawiał się problem razem go rozwiązywali. Zdolniejsi uczniowie, tłumacząc, powtarzali materiał. Niejednokrotnie sama pomagałam swoim wychowankom, nie tylko nadrabiałam z nimi zaległości czy szlifowałam zdobyte umiejętności, ale także służyłam radą. Szczególną troską objęłam uczniów słabych, którym poświęcałam dużo czasu aby nadrobili zaległości i poprawili oceny. Uczniów zdolniejszych zachęcałam do wzięcia udziału w konkursach pozaszkolnych. Organizowałam dla nich zajęcia dodatkowe, na których realizowałam dodatkowy materiał. W szkole organizowałam różne konkursy aby zmotywować także uczniów słabszych, np. Mistrz Sudoku, Konkursy na Wiersz Matematyczny czy Rebus Matematyczny. Konkursy cieszyły się ogromnym powodzeniem. Brali w nich udział nie tylko uczniowie zdolni, ale także słabsi, którzy na co dzień z matematyką mają problemy. Często bywało tak, że to właśnie słabsi uczniowie odnosili sukcesy.
Na lekcjach wychowawczych rozmawialiśmy o prawach i obowiązkach uczniów oraz odbywały się także lekcje savoir vivre. Omawialiśmy różne codzienne sytuacje w kontaktach międzyludzkich.
W pracy z dziećmi starałam się wysłuchać co one mają do powiedzenia. To bardzo ważne aby one mogły mi zaufać. Sądzę, że to mi się udało ponieważ dzieci i młodzież często przychodziła do mnie prosić o pomoc czy po prostu porozmawiać. Nigdy nie odmawiałam im i zawsze znalazłam dla nich czas.
Z każdym dzieckiem, które sprawiało problemy wychowawcze starałam się porozmawiać. Trzeba było znaleźć powód złego zachowania, które niekiedy tkwiło bardzo głęboko. Nie zawsze uczeń mający problemy wychowawcze chciał się otwierać przed nauczycielem. W tych sytuacjach prosiłam o pomoc wychowawcę ucznia lub pedagoga szkolnego. Kontaktowałam się także z rodzicami uczniów, którzy mieli problemy dydaktyczne oraz wychowawcze. Razem staraliśmy się opracować plan, w jaki sposób pomóc dziecku w nauce czy w jego problemach. Niestety bywały takie sytuacje, gdzie tylko szkoła chciała pomóc uczniowi. Wtedy razem z wychowawcą oraz pedagogiem szkolnym omawialiśmy strategię pomocy.
W czasie pełnienia obowiązków wychowawcy często miałam kontakt z rodzicami uczniów. Organizowałam konsultacje, zebrania oraz spotkania indywidualne z rodzicem. Wraz z pedagogiem szkolnym odwiedzałam uczniów w ich domach. Na każdym indywidualnym spotkaniu omawialiśmy zachowanie i efekty edukacyjne dziecka. Często służyłam radą w sprawie sposobu nauki czy sprawach wychowawczych.
Na zebraniach klasowych rodziców poruszałam tematy dotyczące: Internetu i skutków jego odziaływań, środków odurzających (narkotyki czy dopalacze), palenia papierosów czy efektywnych sposobów nauki.
W pierwszym półroczu realizacji planu zawodowego pełniłam także funkcję zastępcy wychowawcy w klasie VIB. W drugim semestrze roku szkolnego 2010/2011 objęłam wychowawstwo w klasie Vc, którą miałam przyjemność mieć pod opieką aż do ukończenia przez tą klasę szkoły. Obecnie także jestem wychowawcą klasy ….
W czasie różnych wyjść poza teren szkoły sprawowałam opiekę nad uczniami (wyjścia do kina, teatru, basen, konkursy, wyjazd trzydniowy w Góry Opawskie). W roku szkolnym 2010/2011 oraz 2012/2013 zorganizowałam w szkole konkursy „Mistrz Sudoku” (uczennica Szkoły Podstawowej … z klasy szóstej zajęła III miejsce w konkursie miejskim) , „Rebus Matematyczny” oraz „Wiersz Matematyczny”, który miał spowodować aby dzieci spojrzały na matematykę przyjaźniej. Przygotowywałam także uczniów klas trzecich i czwartych do konkursu szkół podstawowych województwa śląskiego „Mistrz Tabliczki Mnożenia” . Uczniowie, których przygotowałam zajęli wysokie miejsca: uczeń z klasy 3a zajął V miejsce, a uczeń klasy 4a zajął XIII miejsce. Pomogłam uczniom mojej klasy w tworzeniu szkolnej gazetki „…” oraz gazetki ściennej „Złote Myśli Korczaka”.
W roku szkolnym 2012/2013 przygotowałam uczniów do V Powiatowego Konkursu Matematycznego. Trzech uczniów wykazało się ogromną wiedzą: jeden z nich otrzymał nagrodę, a dwóch otrzymało dyplomy.
Prowadziłam także indywidualne zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze z uczniem klasy drugiej (Szkoła Podstawowa …).


§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty ułatwia mi codzienną pracę dydaktyczno-wychowawczą. Na bieżąco śledziłam zmiany w rozporządzeniach. Z pedagogiem i psychologiem szkolnym omawiałam przepisy pomocy społecznej oraz w sprawach postępowania nieletnich. Zapoznałam się ze wszystkimi dokumentami szkoły: Statutem Szkoły, WSO, Programem Wychowawczym i Profilaktycznym, Planem Rozwoju Szkoły oraz wszelkimi regulaminami szkoły.
Zapoznałam się z rozporządzeniami MEN, Ustawą o Systemie Oświaty czy Kartą Nauczyciela. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego oraz aneksy, nawiązałam współpracę z opiekunami stażu, realizowałam założone zadania oraz napisałam sprawozdanie z realizacji tych zadań.

PODSUMOWANIE

Dokonując analizy zadań, które wyznaczyłam sobie na początku stażu, mogę stwierdzić, że udało mi się je zrealizować. Przez cały czas pracy starałam się sumiennie wykonywać powierzone mi obowiązki.
Udział w szkoleniach, warsztatach czy kursie pozwoliły mi na podniesienie swoich kwalifikacji , aby jak najlepiej przekazywać wiedzę i umiejętności uczniom. Lekcje były ciekawsze ponieważ korzystałam z licznych metod aktywizacji, które poznałam na warsztatach czy spotkaniach z wydawnictwami.
Udział uczniów w organizowanych przeze mnie konkursach pozwoliły mi na zachęcenie większej ilości uczniów do „zabaw” z matematyką.
Podsumowując ostatnie lata pracy muszę przyznać, ze wiele mnie one nauczyły. Zdobyłam dużo nowych doświadczeń i umiejętności. Wiem jak rozwiązywać trudności dydaktyczne jak i wychowawcze. Kontakt z młodymi ludźmi daje mi dużo satysfakcji. Dzięki nim ciągle się rozwijam i czegoś nowego uczę. Staram się być dobrym wychowawcą i nauczycielem. Nauczyłam się cieszyć nie tylko z dużych sukcesów uczniów, ale także tych małych, które dla większości okazują się niezwykle ważne. Podczas stażu nauczyłam się systematyczności w organizacji pracy. Kontakt z dziećmi nauczył mnie wytrwałości oraz cierpliwości, która jest niezwykle ważna w tej pracy. Lubię gdy młodzi ludzie przychodzą i proszą mnie o radę czy pomoc. Wiem, ze doceniają mnie oraz ufają mi. Pragnę poszerzać swoja wiedzę i umiejętności aby rozwijać się jako nauczyciel i wychowawca.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 930


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.