AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Filip - Całka, 2013-07-03
Świdnica

Fizyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowegomgr Elżbieta Filip – Całka
nauczyciel mianowany

techniki i fizyki
Gimnazjum im Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej
ubiegający się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

Termin: 1 września 2012 – 31 maja 2015
Czynności organizacyjne

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1 2 3 4
1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.• Analizowanie przepisów prawa oświatowego.

• Śledzenie wszelkich pojawiających się zmian i nowelizacji dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.
IX 2009

na bieżącoPoprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego
2.Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.

• Założenie segregatora i systematyczne zbieranie dokumentów
na bieżąco okres stażu
Wszelkie zgromadzone dokumenty
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego • Uporządkowanie zgromadzonych dokumentów, autorefleksja, opis realizacji przyjętych zadań w planie rozwoju

• Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
maj 2015 rok
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora szkoły
4.Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
• Prawidłowe wypełnienie wniosku
czerwiec 2015
Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły.


Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1 2 3 4
1. Uczestnictwo w pracach szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
• Analiza dokumentacji szkoły
• Uczestniczenie w szkoleniach Rady Pedagogicznej
• Aktywny udział w pracach zespołu nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
W trakcie trwania stażu
Znajomość dokumentacji
Zapisy w protokołach
2. Podnoszenie jakości oceniania śródrocznego i końcowo rocznego w nauczanych przedmiotach.
Doskonalenie warsztatu pracy • Opracowanie PSO z techniki i fizyki wraz z kryteriami wymagań na poszczególne stopnie szkolne. Ewaluacja PSO.
• Opracowywanie we współpracy z nauczycielami przedmiotów wymagań programowych na poszczególne oceny dla uczniów o obniżonych wymaganiach edukacyjnych
• Opracowanie kart pracy, sprawdzianów, testów, krzyżówek tematycznych
• Wykorzystanie aktywnych metod pracy w czasie prowadzonych zajęć.

Na bieżąco
Dokumenty, arkusze testowe, krzyżówki
Wymagania programowe dla uczniów o obniżonych wymaganiach edukacyjnych
3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnie do potrzeb zarówno w sferze dydaktycznej jak i wychowawczej.


• Warsztaty, konferencje, kursy, szkolenia

W okresie stażu
Zaświadczenia, świadectwa ukończenia, materiały metodyczne
4. Organizacja konkursów szkolnych – rozwijanie zainteresowań uczniów, poszerzanie wiedzy i świadomości oraz kształtowanie pozytywnych nawyków i zachowań uczniów • Przeprowadzenie konkursu na najlepszego fizyka na poziomie klas: I, II, III.

• Przeprowadzenie w ramach działań Samorządu Szkolnego między klasowego konkursu na „ Super Klasę”

II semestrRok szkolny
Arkusze testowe, zaświadczenia, dyplomy


Roztrzygnięcie w dniu zakończenia roku szkolnego, przyznanie nagrody i dyplomów
5.Uwzględnianie w pracy dydaktycznej i wychowawczej potrzeb rozwojowych ucznia • przygotowanie uczniów do szkolnego konkursu fizycznego,
• organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów klas III w celu przygotowania do egzaminu gimnazjalnego

Na bieżąco

Dokumentacja własna
6.Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego • Przeprowadzenie wyborów do samorządu poprzedzonych wiecem wyborczym
• Ustalenie harmonogramu działań
Rok szkolny
Sprawozdania, zdjęcia
7. Opieka nad gazetką informującą o działaniach Samorządu Uczniowskiego • Wykonywanie dekoracji plastycznych zgodnych z porą roku lub innymi okolicznościami z materiałów własnych i powierzonych, wdrażanie uczniów do pomocy przy wykonywaniu dekoracji i gazetek ściennych. Wykonywanie gazetek tematycznych na holach szkolnych zgodnie z potrzebami.


Na bieżąco
Systematyczne prowadzenie gazetki ściennej , informacja o działaniach SU, zaplanowanych konkursach ,wynikach konkursów i uzyskanych punktach przez klasy, sprawy różne.
8. Wyzwalanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za wizerunek szkoły • Organizowanie uroczystości i imprez szkolnych
W trakcie stażu Przygotowane apele
9.Podnoszenie jakości własnego warsztatu pracy. • Prowadzenie z fizyki cyklu zajęć w ramach projektu Akademia Uczniowska W trakcie stażu Zdjęcia, sprawozdania

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1 2 3 4
1. Doskonalenie wiedzy i umiejętności obsługi komputera i Internetu • Udział w różnych dostępnych formach doskonalenia informatycznego – ukończenie kursu
• Śledzenie aktualności na portalach internetowych i wykorzystanie w pracy

• Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego

• Przygotowanie dokumentacji i sprawozdań podsumowujących projekt z fizyki prowadzony w ramach AU. Na bieżąco

W trakcie stażuWg potrzeb Adresy stron www

Zaświadczenie o ukończeniu kursu


Kopie sprawozdań, zaświadczenie
2. Wykorzystanie edytora tekstu, Excela • Zgłębianie tajników edytora tekstu Word i wykorzystywanie umiejętności posługiwania się nim w pracy zawodowej

• Umiejętność wykorzystania Excela do analizy wyników np. egzaminu
Na bieżąco
Notatki, testy, krzyżówki, ankiety, karty pracy , sprawdziany, informacje na gazetce ściennej SU itp.
4. Wykorzystanie komputerowych programów graficznych. • Projektowanie oraz wykonanie różnego rodzaju zaproszeń, podziękowań, dyplomów, plakatów i ulotek informacyjnych, elementów dekoracyjnych, pomocy dydaktycznych.

Wg potrzeb
Ulotki, dyplomy, zaproszenia itp.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

.

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1 2 3 4
1. Realizacja projektu edukacyjnego z fizyki w ramach Akademii Uczniowskiej • Wymiana doświadczeń na forum portalu
• Stały kontakt z mentorem projektu W trakcie stażu
Adres strony Centrum Edukacji Obywatelskiej
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli szkoły

• Scenariusze lekcji, przeprowadzenie lekcji i omówienie pod kątem osiągniętych celów.
Na bieżąco
Scenariusz lekcji
Potwierdzenie Dyrektora szkoły
3. Publikacje w Internecie • Zamieszczanie planu rozwoju zawodowego i sprawozdania na wybranym portalu edukacyjnym
Na bieżąco Adres strony WWW
Potwierdzenie portalu edukacyjnego
4. Współpraca w zespole przedmiotowym
• Spotkania, wymiana doświadczeń,
• Opracowanie wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego za pomocą programu Excel i prezentacja podczas Rady pedagogicznej
Wg potrzeb
Protokoły zebrań§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1 2 3 4
1. Organizacja i współorganizacja imprez szkolnych
• Opracowanie scenariuszy imprez, przygotowanie dekoracji Wg potrzeb Scenariusze, zdjęcia
2. Udział uczniów w konkursach • Przygotowanie uczniów do konkursu Na bieżąco Sprawozdania
3.Prowadzenie zajęć dodatkowych z fizyki • Prowadzenie zajęć dla uczniów przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów przyrodniczych – fizyka
• Doskonalenie zdobytej wiedzy i poszerzanie umiejętności z fizyki

Okres stażu

Plan zajęć z fizyki
4.Rozwijanie zainteresowań młodzieży. • Organizacja wycieczki dydaktyczno – krajoznawczej
Okres stażu
II semestr Karta wycieczek, zdjęcia
5.Podejmowanie działań wychowawczych w ramach działań Samorządu Uczniowskiego • Systematyczne prowadzenie zebrań
• Organizacja dyskotek szkolnych i innych imprez.
Wg potrzeb
Protokoły zebrań
6.Zorganizowanie i wdrożenie własnych pomysłów dydaktyczno - wychowawczych • Zorganizowanie na terenie szkoły kiermaszu np.: bożonarodzeniowego lub wielkanocnego
I lub II semestr Przygotowanie stoiska, zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1 2 3 4
1.Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej
• Kurs na egzaminatora Okres stażu Zaświadczenie o ukończeniu kursu
2.Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
• Sprawdzanie prac gimnazjalnych W trakcie stażu — zaświadczenie potwierdzające pracę w OKE

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1 2 3 4
1.Współpraca z pedagogiem szkolnym • rozwiązywanie problemów uczniów i z uczniami korzystając z pomocy pedagoga szkolnego Okres stażu
Potwierdzenie przez pedagoga szkoły
2.Udział w akcjach społecznych • podejmownie się z ramienia Samorządu Uczniowskiego współpracy z różnymi instytucjami np.: ze schroniskiem dla zwierząt

Okres stażu Zaświadczenia
3.Współpraca z biblioteką szkolną • Rozbudzanie potrzeb czytelniczych poprzez uwzględnienie działań biblioteki w ramach konkursu na super klasę.
Okres stażu Przydzielenie klasom punktów za udział w konkursach i odnotowanie na tablicy
4.Nawiązanie przez Samorząd Uczniowski współpracy z Młodzieżową Radą Gminy Świdnica • Rozwijanie kompetencji i umiejętności dobrego samorządowca Rok szkolny 2012/2013
Udział w warsztatach

§ 8 ust. 2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1 2 3 4
1.Opracowanie regulaminu szkolnego konkursu na najlepszego fizyka na poziomie klas: I, II, III. • Opracowanie zasad przeprowadzania konkursu i tematyki
• Zapoznanie uczniów
• Monitorowanie konkursu I semestr Regulamin, zestawy testów , zadań, dyplomy.
2.Wdrożenie programu zajęć dodatkowych z fizyki dla klas III. • Opracowanie i przedstawienie uczniom formy prowadzonych zajęć Wrzesień 2012 Tematyka zajęć odnotowana w dzienniku zajęć dodatkowych
3. Opracowanie regulaminu szkolnego konkursu międzyklasowego „ Super klasa” • Opracowanie zasad przeprowadzania konkursu, przyznawania punktów i obszaru działań.
• Monitorowanie konkursu.
Wrzesień 2012 Zapoznanie z regulaminem wszystkich klas i ich wychowawców.


§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1 2 3 4
1. Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego lub wychowawczego • Identyfikacja problemu
• Geneza i dynamika zjawiska
• Znaczenie problemu
• Prognoza
W trakcie trwania stażu
Opis i analiza dwóch przypadków


Opracowała: Elżbieta Filip-Całka.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1450


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.