AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

EWA PACZKOWSKA, 2013-07-01
Płock

Matematyka, Sprawozdania

sprawozdanie ze stażu nauczyciela dyplomowanego

- n +

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2010 DO 31.05.2013 ROKU
mgr Ewa Paczkowska


WPROWADZENIE

Swoją pracę w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów w Płocku rozpoczęłam w dniu 1 września 2005 roku jako nauczyciel matematyki i informatyki.
Starałam się i staram, by wiedza zdobyta w trakcie studiów w Wyższej Szkole Technicznej w Bydgoszczy ( kierunek matematyka ) oraz Kolegium Nauczycielskim w Płocku ( kierunek matematyka z informatyką ) procentowała i przynosiła pozytywne efekty w mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
W 2007 roku poszerzyłam swoja wiedzę z fizyki, kończąc studia podyplomowe z tego przedmiotu na Uniwersytecie Warszawskim.
Swój staż na nauczyciela dyplomowanego, jeszcze przed napisaniem planu rozwoju zawodowego, rozpoczęłam od wstępnej oceny własnych umiejętności. Musiałam się zastanowić, co jest dla mnie ważne, co chcę osiągnąć. Te wszystkie punkty i rozważania pomogły mi w opracowaniu mojej ścieżki awansu na nauczyciela dyplomowanego, którą realizowałam, starając się spełnić wymagania egzaminacyjne.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593) oraz z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580), oraz ustawy obowiązującej od 27 marca 2013 r - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. z 2013 r. poz 393)
dnia 1 września 2010 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego.
Staż trwał dwa lata i dziewięć miesięcy.
Napisany przeze mnie plan rozwoju zawodowego, uwzględnia specyfikę i potrzeby szkoły, wyznaczył mi cele i kierunki aktywności zawodowej w okresie stażu. Ponadto przy pisaniu planu rozwoju zawodowego brałam pod uwagę realność osiągnięcia planowanych celów uwzględniając nauczane przeze mnie przedmioty, potrzeby własnego dalszego rozwoju zawodowego, a także potrzeby placówki, w której jestem zatrudniona, jak również założenia innych dokumentów: m.in. Programu Wychowawczego Szkoły, Statutu, Wewnątrzszkolny System Oceniania.
Zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego systematycznie realizowałam przez cały okres stażu, analizowałam i poddawałam ocenie swoje działania pod kątem ich przydatności w dalszej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Większość z nich ma charakter ciągły i zamierzam je kontynuować nadal.


1. Poznawanie procedury awansu zawodowego

Przystępując do odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, zapoznałam się z procedurami i wymaganiami awansu. Przestudiowałam akty prawne, odnoszące się do tych zagadnień i regulujące kolejne kroki awansu. Sięgnęłam przede wszystkim do:
• Karty Nauczyciela ( Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112),
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. z 2013 r. poz 393).

• Strony internetowej MEN,

• Strony internetowej KO w Płocku dotyczącej awansu,

Śledząc prasę oświatową („Głos Nauczycielski”, „Życie Szkoły” „Głos Pedagogiczny”), odszukiwałam artykuły dotyczące awansu, mogłam więc na bieżąco analizować moje działania w czasie stażu, a wszelkie uwagi, komentarze i spostrzeżenia pomogły mi odnieść się do tego, co robię i na jakim etapie awansu się znajduję.

Efekty:
Zapoznając się z bieżącymi aktami prawnymi regulującymi procedury awansu w sposób najlepszy przygotowałam Plan Rozwoju Zawodowego, znałam niezbędne działania wymagane do awansu. Umożliwiło mi to nakreślenie wizji mojej ścieżki zawodowej nie tylko przez pryzmat moich planów i zamierzeń, ale również zgodnie z prawnymi wytycznymi.
Utwierdziło mnie to w przekonaniu o poprawności moich działań.§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły

1. Doskonalenie zawodowe

Dzięki uczestnictwu w różnych formach doskonalenia mogłam rozwinąć swoje zainteresowania, szkolić swoje umiejętności pedagogiczne, wychowawcze i dydaktyczne, korygować metody nauczania i dobór środków, oraz narzędzi dydaktycznych, planować przyszłe inicjatywy mając do tego potrzebną bazę wiedzy i umiejętności.
Mając dość szerokie spektrum zainteresowań, mogłam cieszyć się zdobywaniem nowych umiejętności z różnych gałęzi wiedzy, co w dzisiejszym świecie nie jest bez znaczenia, gdyż żeby się nie cofać w rozwoju społecznym, edukacyjnym, kulturalnym i każdym innym, należy iść naprzód i dbać o wszechstronne wykształcenie.
Od umiejętności pedagogicznych nauczycieli zależy nie tylko jakość pracy dzisiejszej szkoły, ale także przyszłość całego społeczeństwa. Mając tego świadomość staram się podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia, które są adekwatne do potrzeb placówki, której jestem pracownikiem.
W latach 2010/2013 brałam udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Poniżej wyszczególnione są niektóre z nich.

Udział w kursach/szkoleniach o tematyce dotyczącej pracy nauczyciela:

„Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny – czyli jak walczyć z agresją w szkole” (październik 2010), warsztaty zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Siedleckiego Centrum Edukacji. Program warsztatów:
- zachowania przeciwdziałające zjawisku agresji,
- skuteczność zachowania wobec ucznia agresywnego.

,, IPETY i karty KIPU- szkolenie rady pedagogicznej z MSCDN w Płocku- listopad 2011

„Jak przeprowadzać wewnętrzną ewaluację pracy szkoły” (luty 2012), warsztaty zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Siedleckiego Centrum Edukacji. Program warsztatów:
- cele ewaluacji,
- typy ewaluacji,
- etapy projektowania ewaluacji,
- metody i techniki badawcze,
- narzędzia badawcze,
- raport z przeprowadzonej ewaluacji

,, Strategie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wśród uczniów – szkolenie rady pedagogicznej – MSCDN Płock - luty 2012

,, Obsługa platformy e-larningowej’’ szkolenie zorganizowane przez American Systems Sp z o.o. w ramach projektu ,, Tylko dla dorosłych’’ – Kapitał Ludzki
Celem szkolenia była aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie:
- wykorzystywania zdalnych metod nauczania
- poznania zasad funkcjonowania nowoczesnej platformy e-larningowej
- nabycia praktycznych umiejętności w zakresie obsługi platformy e-larningowej

Udział w kursach/szkoleniach o tematyce dotyczącej nauczanego przedmiotu:

„Matura z Operonem z fizyki i matematyki– program przygotowań do egzaminu dla ucznia i nauczyciela” (listopad 2010), warsztaty zorganizowane przez wydawnictwo pedagogiczne Operon

,, Egzamin gimnazjalny z matematyki i fizyki - (listopad 2010), warsztaty zorganizowane przez wydawnictwo pedagogiczne Operon

,, Jak efektywnie i niebanalnie powtarzać materiał w szkole podstawowej i gimnazjum (listopad 2010), warsztaty zorganizowane przez wydawnictwo pedagogiczne GWO

,, Wokół matury z matematyki - (luty 2011), warsztaty zorganizowane MSCDN w Płocku

,, Monitoring MEN narzędziem oceny wdrażania podstawy programowej z fizyki - (kwiecień 2011), warsztaty zorganizowane przez wydawnictwo ZAMKOR

,, Lekcje które się pamięta - (kwiecień 2011), warsztaty zorganizowane przez wydawnictwo pedagogiczne GWO

,, Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach matematyki. Zaburzenia koncentracji uwagi – ADDH/ADD -(wrzesień 2011), warsztaty zorganizowane przez wydawnictwo pedagogiczne GWO

,, Nowy egzamin gimnazjalny – system przygotowań do egzaminu z matematyki i fizyki dla ucznia i nauczyciela - -(grudzień 2011), warsztaty zorganizowane przez wydawnictwo pedagogiczne OPERON


„Matura z Operonem – program przygotowań do egzaminu dla ucznia i nauczyciela – matematyka i fizyka” (grudzień 2011), warsztaty zorganizowane przez wydawnictwo pedagogiczne Operon.

„Nowa podstawa programowa i obowiązkowa matura z matematyki – czyli szkoła ponadgimnazjalna u progu reformy”, (luty 2012), spotkanie zorganizowane przez wydawnictwo Nowa Era.

„Z GeoGebrą łatwiej dowodzić, poszukiwać i …” (marzec 2012), zajęcia zorganizowane przez Mazowieckie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku.

,, Reforma 2012 matematyka, technologia informacyjna, fizyka w szkołach ponadgimnazjalnych- (kwiecień 2012), spotkanie zorganizowane przez wydawnictwo OPERON.

,, Organizacja pracy nauczyciela IV etapu edukacyjnego a realizacja nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego- (październik 2012), zajęcia zorganizowane przez Mazowieckie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku.

,, Myślę więc gram, gram więc myślę - (październik 2012), spotkanie zorganizowane przez wydawnictwo GWO.

,, Przekonam Was że mam rację – czyli o wyższości zadań na dowodzenie nad zadaniami na obliczanie- (luty 2013), spotkanie zorganizowane przez wydawnictwo GWO.

,, Popchnąć do myślenia – jak pracować z uczniami o uzdolnieniach matematycznych- (luty 2013), spotkanie zorganizowane przez wydawnictwo GWO.
,, Sojusznicy i wrogowie czyli o ( nie zawsze ) łatwej współpracy nauczycieli z rodzicami - (maj 2013), spotkanie zorganizowane przez wydawnictwo OPRON.


Efekty:
Wymienione formy doskonalenia zawodowego, w których brałam udział, wpływały na wzbogacenie mojej wiedzy, podnoszenie efektywności mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej, a tym samym podwyższenie jakości pracy szkoły.
Pozwoliły mi także być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, dzielić się zdobytą wiedzą z innymi. Zaspokoiły również potrzebę stałego zdobywania wiedzy i osiągania coraz większych umiejętności. Pomagało mi to dobrze planować zadania dydaktyczne i wychowawcze.
Ponadto nawiązałam nowe znajomości i rozwinęłam wymianę doświadczeń z nauczycielami innych szkół, co pozytywnie wpłynęło na nabycie szerokiego spojrzenia na mój zawód.
Gromadzenie literatury z nauczanego przedmiotu i wiedzy pedagogicznej pozwoliło mi na możliwość sięgania po różne środki oddziaływań, co ma odbicie w satysfakcji uczniów i ich poziomie wiedzy.


2. Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej

Na początku pracy w każdej klasie przeprowadzam diagnozę wstępną wiadomości i umiejętności uczniów.
Uzyskuję w ten sposób odpowiedź na pytanie o poziom wiedzy zarówno klasy, jak i poszczególnych uczniów.
Każdy uczeń zostaje oceniony w kilku kategoriach działalności, tak by ocena była wieloaspektowa.
Pierwsze miesiące pracy poświęcam na wnikliwą obserwację uczniów, ich możliwości, styl pracy. Pomaga mi to dobierać odpowiednie treści, metody i formy do pracy na lekcjach matematyki i fizyki, jak również opracowanie programów zajęć pozalekcyjnych. Każdy rok pracy kończę sprawdzianem podsumowującym i porównaniem obu testów. Pozwala mi to jeszcze lepiej zorganizować pracę w kolejnym roku szkolnym.
We wstępnej diagnozie uczniów dokonuję obserwacji pod kątem zdolności intelektualnych, by móc jak najwcześniej wykryć specyficzne problemy u uczniów i podjąć skuteczne działania.
Mając pełne rozeznanie co do możliwości moich uczniów, tak konstruuję plany pracy, scenariusze lekcji, dobieram formy ćwiczeń i metody, by każdy uczeń w mojej klasie otrzymał takie wparcie, na jakie zasługuje. Umożliwia mi to maksymalne wykorzystanie predyspozycji uczniów i przynosi efekty w postaci osiąganych pozytywnych ocen semestralnych.
Tworzę plany pracy do lekcji matematyki, zajęć dodatkowych. Zawarte w nich treści, metody i formy wychodzą naprzeciw potrzebom uczniów.
We wzbogaceniu mojego warsztatu pracy istotną rolę odegrał opracowany przeze mnie Przedmiotowy System Oceniania, w którym zawarłam kryteria oceniania z matematyki i fizyki.
Określiłam w nim wymagania na dany stopień. Następnie przedstawiłam je uczniom, słuchaczom i rodzicom w celu jasnego i przejrzystego organizowania własnej pracy i wdrażałam je na bieżąco. Przypominałam na początku każdego semestru wymagania w nim zawarte.
W celu podniesienia jakości mojej pracy dydaktycznej i pracy szkoły systematycznie przeprowadzałam sprawdziany, testy i zadania klasowe. Ponadto sporządzałam zestawienia i analizy, z których wyciągałam wnioski do dalszej pracy w następnym półroczu lub roku szkolnym.
Uczestniczyłam również w pracach komisji wprowadzającej zmiany do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
Co roku, zgodnie z harmonogramem planu nadzoru, prowadziłam lekcje w obecności dyrektora. Do każdej lekcji przygotowywałam konspekt, różnorodne materiały dydaktyczne. Stosowałam urozmaicone metody pracy.

Efekty:
Przygotowywane przeze mnie testy i sprawdziany były doskonałym narzędziem do ewaluacji moich działań dydaktycznych. Przeprowadzone badania wskazywały mi stopień opanowania
wiedzy uczniów, określały dalszy kierunek i sposób pracy z uczniami.
Kryterialny sposób oceniania pozwolił mi na odpowiednie kontrolowanie wiedzy i umiejętności uczniów i słuchaczy. Wpływał na ich mobilizację do nauki, stał się dla nich pewną wykładnią. Przyczynił się do uniknięcia wielu nieporozumień. Był i jest podstawą do obiektywnego oceniania uczniów.
Przeprowadzenie i omówienie lekcji pozwoliło mi określić mocne i słabe strony uczniów, zaplanować działania w celu uzupełnienia braków, jak również dostrzec te elementy mojej pracy, nad którymi powinnam głębiej popracować. Wzbogaciło mnie to o cenne wskazówki i uwagi dotyczące prowadzenia lekcji, dzięki którym dokonałam autorefleksji.

3. Konkursy:
- szkolne

Chcąc zainteresować uczniów fizyką i otaczającym nas światem organizowałam od 2010 roku szkolny konkurs fizyczny ,, Układ Słoneczny’’ gdzie trzeba było wykazać się znajomością planet, ich własnościami oraz budową. Uczniowie mający trudności z obliczaniem zadań chętnie w nim uczestniczyli. Musieli samodzielnie w domu opracować pytania konkursowe, a następnie rozwiązywali test w obecności komisji konkursowej.
Konkurs był przeznaczony dla gimnazjalistów i uczniów ZSZ.

- międzyszkolne

Od 2000 roku organizowany jest w naszej szkole międzyszkolny konkurs matematyczny MATMIX.
Zadania w nim zawarte to zadania zmuszające do logicznego myślenia, przedstawione w formie rebusów i krzyżówek, mające na celu pokazać uczniom, że matematyka to nie tylko nudne obliczenia. Konkurs jest dwuetapowy:
– etap pierwszy – wysyłane są do szkół średnich ( technikum, liceum profilowane, szkoły zawodowe )w Płocku oraz powiecie płockim zadania do samodzielnego rozwiązania, a następnie komisja konkursowa wybiera najlepsze prace i zaprasza tych uczniów do naszej szkoły, aby rozwiązali podobne zadania pod okiem jury.
Ostatecznie wygrywają trzy osoby, które zdobędą największą liczbę punktów.
Od 2007 roku jestem autorem i organizatorem tego konkursu.

Efekty:
Organizowanie konkursów stworzyło okazję do zaprezentowania umiejętności uczniów na terenie szkoły, mobilizowało do wysiłku, wpłynęło na rozwijanie zainteresowań fizyką i matematyką, zachęcało do podejmowania przez uczniów trudu samokształcenia.
Udział uczniów i słuchaczy w konkursach szkolnych wpłynął zatem na podwyższenie jakości pracy szkoły, a międzyszkolnych na wzrost rozpoznawalności w środowisku lokalnym.

4. Wycieczki i imprezy szkolne

Będąc wychowawcą w gimnazjum organizowałam wyjścia z uczniami do muzeum i kina.
Również ze słuchaczami semestrów zaocznych często wychodziliśmy do teatru.
Nie udało mi się zorganizować wycieczki :
- uczniowie gimnazjum pochodzą z ubogich rodzin, na wycieczkę mogło pojechać tylko kilka osób
- słuchacze szkół zaocznych są dorośli, pracują i trudno im znaleźć czas na wycieczkę, zorganizowała się bardzo mała grupa słuchaczy5. Wychowawstwo

W roku szkolnym 2010 / 2011 pełniłam funkcję wychowawcy klasy trzeciej gimnazjum ( której byłam wychowawcą od klasy pierwszej ).
Do gimnazjum w naszej szkole trafiają uczniowie z opiniami z poradni psychologiczno – pedagogicznej, mający trudności w nauce, konflikt z prawem, uczniowie z ośrodków opiekuńczo – wychowawczych, jak również osoby ciche, skryte, które nie potrafią się odnaleźć w swoim środowisku, uzależnione od komputera, używek.
Praca z taką klasą jest naprawdę trudna. Nauczyciela traktują jak wroga i trzeba wykazać się cierpliwością, aby taki uczeń dał sobie pomóc.
Nie udaje się to oczywiście we wszystkich przypadkach, ale nawiązanie dobrych relacji z takim uczniem, zmotywowanie go do nauki i pokazanie mu tej właściwej drogi jest nie lada wyzwaniem. Pomocna okazała się tutaj współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem oraz kuratorami.
Współpraca z rodzicami też jest trudna, bo większość nie interesuje się swoimi dziećmi. Starałam się zwrócić im na to uwagę, na każdym zebraniu przypominałam o częstym kontakcie ze szkołą.
Spotkania z rodzicami nie ograniczały się tylko do spraw dydaktyczno-wychowawczych, ponieważ poruszaliśmy wspólnie różne bieżące tematy nurtujące rodziców.
W wyniku prowadzonych rozmów, wywiadów i ankiet starałam się poznać warunki w jakich żyją uczniowie mojej klasy. Interesowałam się ich sytuacją zdrowotną i materialną. Zdobyte informacje służyły mi do indywidualizacji w pracy wychowawczej i dydaktycznej. Zawsze byłam otwarta na uwagi rodziców dotyczące edukacji ich dzieci. Wspólnie staraliśmy się rozwiązywać napotkane problemy. Uważam, iż dobra współpraca z rodzicami jest jednym z ważnych czynników wpływających na jakość pracy szkoły.
Ogromnym sukcesem było dla mnie gdy moi wychowankowie zaliczali kolejne semestry, ukończyli gimnazjum i kontynuują naukę w ZSZ lub liceum.
Od 2011 roku jestem także wychowawcą Technikum Mechanicznego i Technikum Żywienia. Słuchacze uczą się w tej klasie w systemie zaocznym, są to osoby dorosłe, pracujące, więc moja rola jako wychowawcy ogranicza się do motywowania ich do nauki, budowanie wiary we własne możliwości i uświadamianie jak ważne jest wykształcenie we współczesnym świecie.
W pracy wychowawczo-opiekuńczej staram się zadbać o kontakt z uczniem nie tylko w szkole, ale również na zewnątrz, wpajając młodym ludziom zasady dobrego i bezpiecznego zachowania, oraz odpowiedniej uczniowskiej postawy.

§8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej


Współczesna technologia informacyjna ma olbrzymi wpływ na życie pojedynczego człowieka, jak i całego społeczeństwa.
Znajduje to swoje odbicie w procesie nauczania i wychowania.
W zreformowanej szkole komputer jest niezastąpionym narzędziem edukacyjnym – bardzo ważnym źródłem informacji i przekazu. Jego użycie istotnie wzbogaca i urozmaica stosowane metody nauczania.
Od początku swojej pracy zawodowej, przygotowuję za pomocą komputera sprawdziany, testy, prace kontrolne, egzaminy pisemne i ustne, referaty, ankiety, karty pracy na zajęcia. Pozwala mi to zaoszczędzić i lepiej wykorzystać czas pracy na lekcji.
Opracowując komputerowo sprawdziany z matematyki, mogę wzbogacić je o wykresy, graficzną ilustrację zadań, co znacznie je uatrakcyjnia, a mi pozwala je dowolnie i na bieżąco modyfikować, dostosowywać do potrzeb danej klasy.
Ogromne możliwości edytorów tekstu umożliwiają mi także opracowanie kart pracy z zadaniami dostosowanymi do możliwości uczniów, co pozwala na indywidualizację procesu nauczania. Technikę komputerową wykorzystuję również do wykonywania różnego rodzaju pomocy dydaktycznych, np. gier dydaktycznych, domina i krzyżówek matematycznych.
Komputer wykorzystuję również do analizy wyników w części matematyczno – przyrodniczej w gimnazjum, oraz analizy egzaminów maturalnych z matematyki (dokonuję zestawień w formie tabel oraz wykresów w arkuszu kalkulacyjnym).
Dzięki możliwościom arkusza kalkulacyjnego opracowuję też wyniki ankiet przeprowadzanych m. in. w ramach ewaluacji.
Często w swojej pracy na matematyce i fizyce wykorzystuję komputery do realizacji konkretnego tematu. Pracownia matematyczna wyposażona jest w projektor multimedialny z którego bardzo często korzystam. W pracowni informatycznej wykorzystywałam natomiast tablice interaktywną.
Uczniowie cenią te zajęcia, gdyż rozwijają one myślenie, wyobraźnię przestrzenną i spostrzegawczość, a nie wymagają męczących ćwiczeń graficznych.
Na lekcjach fizyki mogę natomiast pokazać uczniom doświadczenia, wyświetlić slajdy dotyczące danego tematu np. układ słoneczny, reaktory jądrowe, jak również zachęcić ich do samodzielnego przygotowania prezentacji na dany temat. Wzbogaciło to pracownię matematyczną i fizyczną w płyty CD z opracowanymi tematami w programie Power Point.
Komputerowe wspomaganie nauczania umożliwia uczniom wyrównywanie szans w dostępie do informacji.
Uczniowie lubią zajęcia z komputerem, wszyscy biorą w nich aktywny udział, a samodzielność poszukiwania, rozwiązań trudnych zagadnień, pozwala im zdobyte wiadomości lepiej rozumieć i zapamiętywać.
Wzrost zainteresowania uczniów tematyką zajęć wpływa pozytywnie na ich motywację do dalszej pracy, a co za tym idzie zmierza do podnoszenia jakości pracy szkoły.
Wykorzystywanie technologii informacyjnej sprawia mi mnóstwo przyjemności i daje satysfakcję w życiu zawodowym, ale też w codziennych kontaktach z innymi. Stosuję i wykorzystuję Internet w życiu codziennym oraz w pracy:
- zamieszczanie w portalach edukacyjnych opracowanych przez siebie materiałów, np. rozkładów materiału, scenariuszy lekcji.
Internet to bogate źródło informacji i niezwykle przydatne narzędzie dydaktyczne. Wykorzystując jego usługi mam stały kontakt z innymi nauczycielami, oraz dostęp do wszelkich aktualności. Na stronie internetowej CKU zamieszczam prace kontrolne do pobrania dla słuchaczy.
Na bieżąco śledzę oferty szkoleń i kursów MSCDN w Płocku, oferty wydawnictw, zmiany w przepisach prawa oświatowego, często odwiedzam stronę MEN oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z której ściągam dla uczniów i nauczycieli przykładowe arkusze egzaminacyjne.
Zabieram głos w forach dyskusyjnych dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.
Wykorzystując pocztę elektroniczną, komunikuję się z różnego rodzaju instytucjami i wydawnictwami (np. zamawiam publikacje).
Szerokie wykorzystanie usług internetowych usprawnia znacząco moją pracę. Świat zmierza obecnie coraz większymi krokami w stronę społeczeństwa informacyjnego, a Internet staje się prowadzącą ku niemu drogą, którą powinien kroczyć współczesny nauczyciel.

- publikacje
Opublikowałam w Internecie na portalach takich jak www.edux.pl www.edui.pl, swoje dokumenty związane z awansem zawodowym (sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o tytuł nauczyciela dyplomowanego, konspekty lekcji, prace kontrolne, prezentacje ).

Reasumując:
dzięki stałemu pogłębianiu umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną moja praca wychowawcy i pedagoga przyniosła następujące efekty:
dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez samodoskonalenie się nauczyciela
- szkoła zyskała poprzez uatrakcyjnienie materiałów dydaktycznych nauczanego przeze mnie przedmiotu jak również materiałów przygotowywanych dla uczniów
- wzrosła jakość pracy szkoły poprzez stosowanie nowoczesnych środków przekazu wiedzy,
- szkoła jest atrakcyjna w oczach uczniów, gdyż stwarza szanse dostępu do nowych środków przekazu,
- usprawnienie wykonywania różnorodnych zadań wynikających z potrzeb tworzenia ankiet, testów i sprawdzianów
- opracowanie trwałych materiałów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych

dla uczniów:
• rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pomysłowości poprzez kontakt z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi
• urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych
• kształtowanie bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej
• zdobywanie nowych umiejętności
• rozbudzanie zainteresowania technologiami informatycznymi

dla mnie:
- wykorzystanie technologii komputerowej ułatwia mi pracę w charakterze nauczyciela oraz skraca czas przygotowania się do zajęć,
- wykorzystując komputer, wzbogacam swój warsztat pracy,
zyskałam możliwość sprawnego zbierania i analizy danych,
pogłębiłam swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie technologii informacyjnej,
- mam możliwość wygodnego i estetycznego obrabiania materiałów informacyjnych (zaproszenia, programy, regulaminy, wyniki, dyplomy) i ich drukowania,
- dzięki poczcie elektronicznej i grupom dyskusyjnym mam możliwość wygłoszenia swoich opinii, bądź polemizowania z poglądami innych nauczycieli
- korzystanie ze stron internetowych wydawnictw edukacyjnych pozwala na uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego poprzez pozyskiwanie nowych materiałów do nauczania matematyki i fizyki

§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla stażystów i nauczycieli kontraktowych, przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć


1. Ocena własnych umiejętności

Aby móc dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem trzeba mieć pewne niezbędne cechy, które ułatwiają ten proces.
Przed przystąpieniem do pisania planu rozwoju zawodowego analizowałam swój potencjał, zastanawiałam się, jakie cechy posiadam, które mogę wykorzystać współpracując z nauczycielami. Stwierdziłam, że jest to otwartość, kreatywność, opanowanie, cierpliwość oraz zaangażowanie w pracę.
Moje umiejętności i wiedza, którymi mogłam dzielić się z innymi są skutkiem udziału w radach szkoleniowych, warsztatach, konferencjach, oraz samokształcenia.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem rozpoczyna się już w momencie wielu rozmów i dyskusji na przerwach, po lekcjach oraz na spotkaniach zespołów przedmiotowych.

2. Uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych
W roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 byłam przewodniczącą Zespołu Przedmiotów Matematyczno –Przyrodniczych.
Najczęściej dzieliłam się wiedzą na temat stosowanych przez mnie metod pracy, sposobu oceniania na lekcjach, oceniania oraz rozwiązywania problemów wychowawczych i organizacyjnych. Przekazywałam pomysły, artykuły z gazet i Internetu, testy, sprawdziany i materiały ćwiczeniowe innym nauczycielom.

- publikacje
Opublikowałam w Internecie na portalach takich jak www.edux.pl www.edui.pl, swoje dokumenty związane z awansem zawodowym (sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o tytuł nauczyciela dyplomowanego ).


- lekcje koleżeńskie
Jednym ze sposobów dzielenie się wiedzą z nauczycielami jest organizowanie i prowadzenie lekcji koleżeńskich, oraz dzielenie się spostrzeżeniami podczas obserwacji lekcji otwartych.
W trakcie odbywania stażu starałam się na bieżąco śledzić nowe trendy w metodyce wykładanego przeze mnie przedmiotu.
Wiele pomysłów zaczerpnęłam też z warsztatów metodycznych i szkoleń, na których byłam obecna.
W ramach współpracy i wymiany doświadczeń w gronie pedagogicznym obserwowałam lekcje otwarte koleżanek i kolegów z mojej szkoły. Sama również przeprowadziłam lekcję otwartą ,w której udział wzięli nauczyciele i dyrekcja CKU ( 3 marca 2011r- klasa 3 gimnazjum – temat: Układ Słoneczny, planety układu Słonecznego). Mogłam w ten sposób podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, oraz nowymi pomysłami. Podczas lekcji stosowałam metody aktywizujące, a także korzystałam z projektora multimedialnego, co niewątpliwie wpłynęło na atrakcyjność tych zajęć oraz na większe zaangażowanie uczniów.
Efekty:
Efektem prowadzonych zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli była samorealizacja i analiza własnych kompetencji. Podczas dzielenia się własnym warsztatem pracy pogłębiałam umiejętności i doświadczenia, oraz podwyższałam jakość funkcjonowania szkoły.
Możliwość skorzystania z przekazanych materiałów wspiera korzystających z nich nauczycieli, umożliwia wymianę doświadczeń, a mnie daje możliwość zaprezentowania własnego dorobku.


§8 ust.2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich


1. Program pracy z uczniem słabym

W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęłam pracę z klasą pierwszą gimnazjum. Była to grupa uczniów w której od razu dało się zauważyć, że nauka matematyki dostarcza uczniom nie lada trudności.
Mimo częstych zajęć (3 razy w tygodniu) tempo pracy było tam bardzo wolne. Uczniowie posiadali bardzo duże zaległości ze szkoły podstawowej – tabliczka mnożenia, dodawanie i odejmowanie liczb, działania na ułamkach. Byli oni zniechęceni do matematyki, a spowodowane było to piętrzącymi się zaległościami.
W związku z tym postanowiłam zorganizować zajęcia dodatkowe dla tej grupy, na których uczniowie mieliby możliwość nadrobienia zaległości, wyjaśnienia niejasności i przećwiczenia niezbędnych umiejętności do zaliczenia semestru.
Aby zajęcia były zorganizowane rzetelnie opracowałam program pracy z uczniem słabym, którego celem miało być wyrównywanie zaległości. Oprócz tego poprzez wdrożenie programu chciałam rozwinąć w uczniach poczucie własnej wartości oraz wiary we własne siły, a także nauczyć ich dobrej organizacji pracy, systematyczności i pracowitości.
W końcu roku szkolnego 2011 / 2012 dokonałam częściowej analizy programu, opierając się na wynikach semestralnych i końcowo rocznych uczniów, oraz obserwacji ich pracy w ciągu roku szkolnego.

Efekty:
Dało się zauważyć, że możliwość dodatkowego przećwiczenia pewnych zagadnień omawianych na lekcji pozytywnie wpływała na wyniki uzyskiwane w testach i sprawdzianach.
Ponadto, uczniowie sami zauważyli, iż systematyczna praca przynosi dobre efekty. Oprócz tego sami podkreślali fakt, że zajęcia dodatkowe są okazją do dopytania o nurtujące ich zagadnienia i problemy. Przełamali barierę strachu przed nauczycielem, nie wstydzili się zadawać często oczywistych pytań.

2. Program zajęć dodatkowych dla maturzystów

W roku szkolnym 2011/2012 opracowałam i wdrożyłam program zajęć dodatkowych z matematyki dla maturzystów.
Miał on na celu przygotowanie słuchaczy z semestrów zaocznych
(w których jest mało godzin matematyki) do egzaminu maturalnego. Zapoznałam ich z formułą egzaminu, typami zadań, powtarzałam materiał , rozwiązywaliśmy arkusze maturalne. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Program został przygotowany zgodnie z obowiązującą podstawą programową, oraz standardami wymagań egzaminacyjnych.

EFEKTY:
Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczniowie zdali egzamin maturalny uzyskując powyżej 30% punktacji (co wykazała analiza wyników). Ponadto mała liczebność grupy pozwoliła na dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb słuchaczy, ich tempa pracy, oraz sposobu przyswajania wiedzy jak również wiary we własne możliwości. Zaobserwowałam również większe oswojenie
z formą arkusza egzaminacyjnego i wzrost motywacji do rozwiązywania zadań na egzaminie.
Zamierzone cele zostały osiągnięte.§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Zadania w zakresie pomiaru dydaktycznego

Podnoszenie jakości pracy szkoły koresponduje z przeprowadzaniem badań wyników nauczania i ich analizą, oraz wdrożeniem działań naprawczych. Odbywa się to w formie sprawdzianów realizowanych w poszczególnych klasach jak i poprzez egzaminy zewnętrzne – matura oraz egzaminy gimnazjalne.
Co roku jako nauczyciel matematyki uczestniczę w pracach zespołu opracowującego dane na rzecz pomiaru dydaktycznego.
Do moich zadań należy analiza danych, oraz ich prezentacja podczas zebrań komisji przedmiotów matematyczno - przyrodniczych (w postaci tabel i wykresów). Prace te pozwoliły na diagnozowanie obszaru pracy szkoły, a otrzymane wnioski przyczyniają się do podnoszenia efektywności nauczania.
Korygowanie powtarzających się błędów, oraz opracowanie strategii sprzyja podnoszeniu konkurencyjności mojej szkoły na rynku edukacyjnym.

2. Praca w ramach zespołu przedmiotów ścisłych

W roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 byłam przewodniczącą Zespołu Przedmiotów Matematyczno –Przyrodniczych.

Do moich zadań należało:
- opracowanie harmonogramu pracy zespołu i jego aktualizacja
- współuczestniczyłam w opracowaniu następujących narzędzi diagnostycznych badających jakość pracy szkoły:

- kryteriów oceniania PSO
- opracowanie i omawianie wyników testów diagnostycznych klas pierwszych,
- opracowanie analiz i omawianie wyników egzaminów zewnętrznych ( gimnazjalnych i maturalnych ),
- opracowanie analiz i omawianie wyników próbnych egzaminów zewnętrznych ( gimnazjalnych i maturalnych ),
- wyboru podręczników do nauczanego przedmiotu,
- układanie rozkładów nauczania,
- koordynowaniu nauczania z nauczycielami przedmiotów pokrewnych: fizyki, informatyki, chemii, biologii i informatyki.

Efekty:
Każde spotkanie zespołu pomagało mi poszerzyć mój warsztat pracy i stawiać sobie kolejne zadania w procesie rozwoju zawodowego.
Koordynowanie pracy zespołu rozwinęło moje umiejętności kierowania zespołem i kształtowania właściwych relacji ze współpracownikami.
Działania naprawcze, odnoszące się do poszczególnych klas, lub do całej szkoły wypracowane wraz z innymi nauczycielami, pozwoliły podnieść jakość pracy szkoły.
Wymiana doświadczeń, zapoznanie się z opinią innych nauczycieli, zwłaszcza przedmiotów pokrewnych, przyczynia się do wzrostu poziomu nauczania w mojej szkole.


3. Opieka nad pracownią matematyczną

Przez cały okres stażu byłam opiekunem pracowni matematycznej, starałam się dbać o jej wygląd i wyposażenie.
Razem z uczniami wykonywałam na tablicach rebusy matematyczne, ciekawostki, wywieszałam ważne terminy i zagadnienia dotyczące egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.
Starałam się, aby sala była wyposażona w pomoce naukowe w postaci książek, a także plakatów, tablic i materiałów ćwiczeniowych.
Sama również stworzyłam własny zestaw pomocy dydaktycznych w postaci ćwiczeń , testów, sprawdzianów, prezentacji multimedialnych, nagrań audio, oraz filmów.
Część prezentacji multimedialnych wykonali uczniowie.
Materiały zgromadzone podczas spotkań z wydawnictwami i szkoleniach wzbogaciły pracownię w książki, plansze, płyty CD.
W roku szkolnym 2010/2011 brałam udział w przygotowaniach Dnia Drzwi Otwartych w CKU. W ramach tego dnia samodzielnie przygotowałam informacje, ulotki i stoisko informacyjne w pracowni matematycznej.


2. Biorę czynny udział w opracowywaniu i ewaluacji dokumentów regulujących pracę szkoły. Doskonalenie i ewaluacja tych dokumentów wpływa również na podniesienie jakości pracy szkoły oraz moich kompetencji zawodowych.


4. W roku szkolnym 2012/2013 byłam przewodniczącą Komisji Promocji Szkoły.
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W OKRESIE ODBYWANIA STAŻU

Wszystkie opisane przeze mnie działania w znaczący sposób wpłynęły na doskonalenie mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz na podwyższenie jakości pracy szkoły i przyniosły następujące efekty:

dla szkoły:
• kreowanie pozytywnego obrazu nauczyciela w środowisku lokalnym
• podniesienie jakości pracy
• podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli
• podniesienie wartości procesu dydaktyczno – wychowawczego
• promowanie szkoły w lokalnym i ogólnopolskim środowisku
• współpraca z innymi podmiotami

dla mnie:
• uatrakcyjnienie zajęć
• satysfakcja z możliwości korzystania przez wychowanków w trakcie procesu edukacyjnego z multimedialnych form nauczania
• podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej
• kształtowanie kreatywności i pomysłowości
• zdobycie satysfakcji zawodowej z sukcesów odnoszonych przez uczniów
• nabywanie umiejętności organizacyjnych
• budowanie pozytywnych relacji między szkołą a rodzicami
• ugruntowanie wiedzy w zakresie oceniania i konstruowania narzędzi służących do pomiaru dydaktycznego

dla ucznia:
• bezpośredni kontakt z nowoczesnymi metodami, pomocami i środkami dydaktycznymi
• kształtowanie umiejętności pracy w grupie
• możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy zawodowej
• zdobywanie wiedzy w nowoczesny i ciekawy sposób
• inspirowanie do rozwijania swoich uzdolnień poprzez udział w konkursach


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami


W trakcie stażu współpracowałam z:
• Pedagogiem i psychologiem szkolnym
Przez cały okres stażu współpracowałam z panią pedagog Anetą Bawiec i panią psycholog Jolanta Iwanowską, gdzie na bieżąco starałam się rozwiązywać powstałe problemy i konflikty w mojej klasie.
Kilkakrotnie współpracowałyśmy podczas spotkań Zespołu Wychowawczego, kiedy to próbowałyśmy zaradzić nieobecnościom niektórych z uczniów mojej klasy, wpłynąć na lepsze zachowanie w szkole, dobre relacje z nauczycielami.
Wraz z kuratorami uczniów starałyśmy się im uświadomić rolę szkoły i wykształcenia. Monitorowałyśmy na bieżąco frekwencję oraz informowałyśmy rodziców i kuratorów.

Efekty:
Dzięki stałej współpracy z pedagogiem i psychologiem potrafię w sposób kompetentny pomagać moim uczniom w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
Uczniowie korzystają w sposób optymalny z pomocy psychologiczno- pedagogicznej, znają osoby do których mogą zwrócić się z prośbą o radę, a ja mam świadomość, że chcą z tej pomocy skorzystać.
Działania wynikające z profilaktyki szkoły pomagają uczniom kształtować właściwe postawy.

• Doradcą Zawodowym – indywidualne kierowanie uczniów na rozmowy w celu ukształtowania ich dalszej drogi zawodowej

• Biblioteką szkolną

• Administratorem szkolnej strony internetowej – zamieszczanie informacji na stronie szkoły
• Nauczycielami innych szkół – wymiana doświadczeń


• Wydawnictwami i Księgarniami - od wielu lat ściśle współpracuję z przedstawicielami wydawnictw szkolnych oraz księgarniami: OPERON, REA, WSiP, GWO, Nowa Era, prowadzącymi sprzedaż podręczników do nauki przedmiotów ogólnokształcących.
Ponadto, w ramach współpracy z wydawnictwami, konsultowałam wybór podręczników, materiałów pomocniczych, oraz omawiałam problemy metodyczne i dydaktyczne.

Wszystkie podejmowane działania poszerzające zakres działań szkoły bezpośrednio wpływają, na jakość jej pracy, a miarodajnymi efektami realizowanych zadań są:

dla szkoły:
• poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły
• promowanie szkoły w środowisku lokalnym
• integracja z różnymi instytucjami i podmiotami
• efektywna współpraca grona pedagogicznego w celu realizowania wymienionych zadań

dla mnie:
• podnoszenie zdolności organizacyjnych
• poszerzanie współpracy z instytucjami
• pogłębianie wiedzy na temat wychowanków i metod pracy
• odczuwanie satysfakcji osobistej z osiągnięć uczniów
dla uczniów:
• aktywizacja w procesie dydaktyczno- wychowawczym
• kształcenie postaw prospołecznych
• integracja ze środowiskiem lokalnym
• zindywidualizowanie procesu nauczania


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1. Za osiągnięcia dydaktyczne i odpowiedzialne budowanie procesu wychowawczego ucznia otrzymałam w październiku 2012r. nagrodę Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów w Płocku.

2.Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej z młodzieżą oraz za rzetelną pracę na rzecz płockiej oświaty otrzymałam w październiku 2010r nagrodę II stopnia Prezydenta Miasta Płocka

Efekty:
Uzyskane nagrody i podziękowania utwierdziły mnie w celowości moich działań, wyzwoliły satysfakcję zawodową, dowartościowały moją osobę jako pracownika i zachęciły do dalszej pracy dla siebie, ucznia i szkoły.

§8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony


Nauczyciel odgrywa ważną rolę w kształtowaniu osobowości ucznia. Powinien on stwarzać warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie.
Szczególnie ważnym zadaniem jest podejmowanie przez niego działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów, lub między uczniami a innymi członkami środowiska społecznego.
Nie mniej istotnym jest umiejętność udzielania pomocy w przypadkach występowania trudności w nauce, które mają różne i często bardzo złożone podłoże.
Trudności edukacyjne i wychowawcze są codziennością naszej pracy, a umiejętność radzenia sobie z nimi jest wyznacznikiem wartości naszego warsztatu pracy, osobowości i profesjonalizmu.
Nie mniej ważnym elementem jest przygotowanie młodego pokolenia do życia w społeczeństwie i pełnienia ważnych ról społecznych.

OPIS I ANALIZA, CO NAJMNIEJ DWÓCH PRZYPADKÓW ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI, TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY

1. Opis i analiza przypadku – uczeń sprawiający problemy wychowawcze


1. Identyfikacja problemu

Opisywany przeze mnie przypadek dotyczy 17-letniego Kuby, ucznia klasy trzeciej gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011.
We wrześniu 2010 roku przyjęto do mojej klasy wychowawczej trzeciej gimnazjum Kubę.
Uczniowie naszego gimnazjum często dochodzą na początku roku szkolnego, bądź w trakcie drugiego semestru. Zastanawiałam się co to za uczeń, jakie sprawia problemy, że trafił do gimnazjum dla dorosłych.
Nie mogłam jednak go poznać ponieważ przez pierwsze dwa tygodnie nie pojawił się w szkole.
Z dokumentów szkolnych wynikało że jest to już trzecie gimnazjum do którego trafił chłopak. Zadzwoniłam do ojca, który myślał że syn chodzi do szkoły i obiecał że przyprowadzi jutro syna. Tak też się stało, poznałam nowego ucznia i wspólnie z ojcem i Kubą ustaliliśmy, że będzie uczęszczał i taka sytuacja już się nie powtórzy.
Początkowo myślałam, chłopak wagaruje i jest to powód, że nie może ukończyć szkoły, ale problemem okazały się jeszcze trudności wychowawcze.
Miał zachowanie naganne ze względu na wulgaryzmy, kłótliwość, agresję, wagary itp. Zdał do trzeciej klasy dzięki poprawkom.
Uczeń wychowywany jest przez ojca, ponieważ matka wychowuje jego młodszego brata.
2. Geneza i dynamika problemu

Kuba już od samego początku przestał regularnie uczęszczać do szkoły, miał dużo godzin nieusprawiedliwionych.
W czasie rozmów z innymi nauczycielami uzyskałam informacje na temat zachowania ucznia na lekcjach – był nieprzygotowany do zajęć, wulgarny i arogancki.
Nie odrabiał prac domowych, nie nosił zeszytów przedmiotowych, nie wykazywał zainteresowania nauką. Był także bardzo żywiołowy, energiczny i krzykliwy, co wykorzystywał w sposób negatywny na lekcji.
Nie potrafił się zahamować (chyba, że miała zły humor). Głośno komentował, opiniował jeżeli coś było nie po jego myśli.
W obecności, jak i w stosunku do nauczycieli był bardzo wulgarny i opryskliwy. Nie znosił sprzeciwu, musiało być tak jak on chce. Zakłócał spokój na lekcji, próbował zwrócić na siebie uwagę rozmowami, ziewaniem, śmiechem, bujaniem się na krześle, leżeniem na ławce, odwracaniem się do kolegów, czy żuciem gumy.
Przejawiał lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, nauczycieli, pracowników obsługi. Nie respektował regulaminu obowiązującego w szkole.
Dodatkowo potrafił być bardzo agresywny w stosunku do kolegów i koleżanek zarówno z klasy jak i szkoły. Wybierał tzw. „kozłów ofiarnych” i codziennie im dokuczał, nie mówiąc o wyzwiskach. Był inicjatorem wielu niepoprawnych pomysłów. Notorycznie przeszkadzał w prowadzeniu zajęć, co odbijało się na całej klasie i w rezultacie doprowadzało do nieprzyjemnych sytuacji dla klasy jak i jego samego.
Rozmowy z Kubą przynosiły rezultat jedynie chwilowy.
Uczniowie zaczęli w końcu unikać Kuby, bo zachowania jego były coraz bardziej naganne i źle wpływały na ogólny wizerunek klasy.
Jeżeli chodzi o zdolności intelektualne Kuby, to uważam, że miał on duży potencjał, bardzo szybko przyswajał materiał. Jednak jego zachowanie, ucieczki z lekcji powodowały ogromne zaległości i przedkładały się na sytuację dydaktyczną.
Nagromadzone braki w konsekwencji doprowadziły do uzyskania ocen niedostatecznych.
Problem ten zgłosiłam do pedagoga szkolnego.
Ojciec informowany był każdorazowo o zachowaniu syna. Zjawiał się na każdy telefon. Jednak w rozmowie z rodzicem wyczuwałam bezradność i niemoc. Ojciec sam przyznał, że syn przestał go słuchać i nie ma na niego żadnego wpływu.
Mimo wszelkich starań ( rozmowy z uczniem, pedagogiem, psychologiem) uczeń zachowywał się w szkole coraz gorzej.
W żaden sposób nie chciał skorzystać z pomocy, jaką mu ofiarowano. Wszelkie egzekwowanie regulaminu szkoły, czy też zasad w domu, Kuba odbierał jako karę i atak na niego.
W dalszym ciągu manifestował swoje niezadowolenie i buntował się przeciwko ustalonym regułom i normom.
Uważam, że w dużej mierze nieodpowiednie zachowania były wynikiem rozwoju psychofizycznego w tym okresie, kiedy typowa dla niego jest przekora, krnąbrność, nieposłuszeństwo wobec starszych, ucieczka od problemów, szukanie winy w innych. Kiedy dodamy do tego emocjonalność ucznia i przysłowiową „wolność” w domu – to możemy się spodziewać najgorszego. Wychowywanie się w rozbitej rodzinie też miało wpływ na zaistniałą sytuację.

3. Znaczenie problemu

Problem stał się poważny. Postępowanie i zachowanie ucznia miało znaczenie dla funkcjonowania klasy. Podczas zajęć lekcyjnych panowała niemiła atmosfera, a agresja w stosunku do innych uczniów, oraz aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i rówieśników dezorganizowało lekcję.
Kuba nadal opuszczał zajęcia. Przychodził do szkoły nieprzygotowany. Jego braki narastały.

4. Prognoza

a) prognoza negatywna:
brak interwencji szkoły, pozostawienie dziecka samemu sobie, mogłoby doprowadzić do eskalacji zachowań agresywnych.
To oczywiście miałoby zły wpływ na pozostałych uczniów, oraz mogłoby doprowadzić do odrzucenia Kuby przez zespół klasowy.
Pociągnie również za sobą nową falę agresji i niewłaściwych zachowań.
W przypadku zaniechania działań, wystąpiłaby całkowita dezorganizacja zajęć i uczeń nadal opuszczałby lekcje. Nie zdobyłby umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na wyższym etapie edukacji i nie ukończyłby szkoły. Mógłby nastąpić niewłaściwy proces socjalizacji ucznia, oraz wejście do grup nieformalnych. Mogłoby dojść do nadużywania alkoholu, narkotyków, papierosów i nawet do konfliktów z prawem.

b) prognoza pozytywna:
Wskazane są tu działania, które zmienią relacje interpersonalne rodziny, poprawią komunikację między jej członkami, a także utwierdzą ucznia w przekonaniu, że jest akceptowany i ma potencjał by ukończyć szkołę. Mam nadzieję, że odpowiednie działania wychowawcze, moja współpraca z nauczycielami, rodzicami, pedagogiem, psychologiem przyniosą oczekiwane efekty: stopniowe wyeliminowanie zaburzeń zachowania i agresywnych poczynań Kuby. Przede wszystkim trzeba pozwolić uczniowi pozytywnie zaistnieć w klasie i szkole.
Kuba będzie systematycznie uczęszczał na zajęcia lekcyjne. Nadrobi zaległości sam, bądź przy pomocy kolegów, nauczycieli i ukończy szkołę. Nawiąże właściwe kontakty społeczne i koleżeńskie. Wyrobi sobie właściwy system wartości oparty na zasadach tolerancji i życzliwości do innych ludzi.

5. Propozycje rozwiązań

Cele:
- zmiana postawy chłopca (aby poważnie traktował swoje obowiązki, wyrażał szacunek do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów/koleżanek)
- eliminowanie zachowań agresywnych
- uświadomienie mu mechanizmów konfliktu, ukazywanie i wdrażanie alternatywnych sposobów ich rozwiązania
- uaktywnienie pozytywnego myślenia o bliskich
- uwrażliwienie ucznia na uczucia innych osób (otwarcie na uczucia tj. empatia)
- uświadomienie celowości własnej zmiany i korzyści z tego płynących

Zadania:
- rozmowy z ojcem ucznia na temat jego kłopotów
- rozmowy z uczniem – uświadomienie problemu i wynikających z niego zagrożeń, wyjaśnienie konieczności zmiany jego zachowania
- włączenie ucznia w zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone w szkole
- organizowanie pomocy koleżeńskiej
- ścisła współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
- powierzenie zadań do wykonania na rzecz klasy i szkoły
- rozmowy z uczniami klasy (uczulenie, by nie krytykowali, nie wyśmiewali ucznia i nie reagowali na jego wybryki śmiechem)
- rozmowy z nauczycielami w celu umożliwienia mu zaliczenia materiału z poszczególnych przedmiotów

6. Wdrażanie oddziaływań

Pierwszym krokiem mającym pomóc uczniowi było nawiązanie kontaktu z rodzicami. Odbywały się systematyczne spotkania wyłącznie ze mną, jak i w obecności Kuby.
W spotkaniach uczestniczył tylko ojciec, matka nie chciała się zaangażować - wychowuje brata Kuby.
Ojciec był nerwowy, wybuchowy i podnosili głos w stosunku do syna. W miarę kolejnych spotkań, robił wrażenie osoby zrezygnowanej i bezradnej wobec swoich kłopotów z synem. Był jednak otwarty na moje propozycje i sugestie.
W czasie rozmów Kuba przyznawał się, że przedstawiane fakty rzeczywiście miały miejsce, lecz osobiście nie uważał takiego zachowania za naganne – według niego były to zachowania całkiem normalne.
Podawane przeze mnie, ojca, pedagoga czy psychologa właściwe, pozytywne zachowania zbywał ironicznym uśmiechem.
Przy ojcu pedagog uświadomił ucznia, że jego dotychczasowe zachowanie, agresja, wyzwiska, arogancja i absencja mogą doprowadzić do ponownego nieukończenia gimnazjum.
Uczeń miał świadomość konsekwencji swojego zachowania, mimo to odmówił naszej pomocy, lekceważąco obiecując jego zmianę.
Za swoje aspołeczne zachowanie obwiniał czynniki zewnętrzne takie jak klasa, rodzice, którzy jak twierdziła „denerwują go” i „ciągle się czepiają”. Swoich wybryków nie potrafił wytłumaczyć żadnymi słowami.
Gdy padały pytania, które dotyczyły jego skandalicznego zachowania, automatycznie używał tylko dwuczłonowej wypowiedzi: „bo tak”.
Bardzo ciężko było dotrzeć było do Kuby, który przyjmował postawę zamkniętą i odizolowaną w późniejszym czasie.
Po rozmowach z pedagogiem wykazywała krótkotrwałą zmianę zachowania, po czym wracał do dawnych nawyków.

7. Efekty oddziaływań

Wdrożone przeze mnie, rodzica i pedagoga szkolnego działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Kuba nie ukończył trzeciej klasy gimnazjum. Nie był rozczarowany, miał pomysł na siebie – iść do pracy, bo szkoła mu nie jest potrzebna.
Pomimo dużych starań i zaangażowania, rezultat był nikły, bo jak to bywa w życiu – nie zawsze udaje się nam pokonać przeszkody, które pojawiają się niezależnie od naszych starań.
Wierzę, że kiedyś zrozumie swój błąd i postanowi skończyć szkołę, na którą nigdy nie jest za późno.2. Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego (uczeń mało zdolny, trudna sytuacja rodzinna)

1. Identyfikacja problemu

Wiola była uczennicą w klasie trzeciej gimnazjum, w której byłam wychowawcą. Pochodziła ona z wielodzietnej, ale pełnej rodziny, która boryka się z trudnościami finansowymi.
Rodzice nie posiadali stałego zatrudnienia, ojciec i matka pracowali dorywczo. Wykształcenie nie miało dla nich większego znaczenia.
W macierzystej szkole Wiola nie dawała sobie rady, więc skierowano ją do naszej szkoły, gdzie nauka jest trzy razy w tygodniu, wymagania dostosowane do uczniów, oraz nie będzie jedyną uczennicą z trudnościami w nauce w danej klasie.
Była to jej jedyna szansa na ukończenie gimnazjum.
Zaczęły się jednak problemy z dużą absencja dziewczynki na lekcjach.
Początkowo były to trzy cztery dni w miesiącu nieusprawiedliwione. Niepokojące zjawisko przybrało na sile w drugim semestrze, gdzie uczennica opuszczała już systematycznie nawet dwa tygodnie w miesiącu nieusprawiedliwione przez rodziców.
Mama dziewczynki utrzymywała, że wszystkie jej nieobecności są związane z chorobą, kłopotliwym dojazdem do szkoły ( 35 km), jednak przeczyła temu dynamika absencji.
Po szczegółowej analizie stało się jasne, że uczennica jest nieobecna w dniach , kiedy matka pracuje zaś Wiola musi zająć się wtedy młodszym rodzeństwem.
Ojciec był przeciwny, aby dziewczyna się uczyła, bo jest potrzebna w domu. Matka miała odmienne zdanie, ale bała się sprzeciwić ojcu i nie reagowała.
W pierwszym semestrze oprócz zagrożenia ocenami niedostatecznymi, groziło jej także nieklasyfikowanie z kilku przedmiotów .
Była ona dzieckiem bardzo spokojnym, cichym i wycofanym.
Niska frekwencja doprowadziła do pogorszenia się wyników z większości przedmiotów, które w początkowej fazie były i tak na bardzo niskim poziomie. Największe problemy uczennica miała z przedmiotami, które wymagały praktycznych ćwiczeń tj. język angielski, język polski i matematyka.

2. Geneza i dynamika zjawiska

Pod koniec października 2010 roku uczennica zaczęła systematycznie opuszczać zajęcia nie przynosząc usprawiedliwień.
Na telefoniczne wezwanie wychowawcy matka stawiła się do szkoły, twierdząc że córka choruje i nie może przyjść do szkoły.
Nie posiadała jednak żadnego zaświadczenia od lekarza, co mogło stanowić dowód o faktycznej chorobie dziecka.
Na koniec rozmowy poprosiłam, aby w następnych przypadkach usprawiedliwiać nieobecności córki w miarę możliwości zaświadczeniami od lekarza rodzinnego.
Wraz z pedagogiem próbowałam uświadomić matce, jak ważne jest, aby ukończyła gimnazjum.
Wiola nadal dużo opuszczała, dlatego groziło jej nieklasyfikowanie po I okresie roku szkolnego 2010/2011.
Po przeprowadzeniu rozmów z pedagogiem szkolnym okazało się, że Wiola pozostaje w domu aby opiekować się młodszym rodzeństwem w czasie, kiedy rodzice pracują, albo musi iść do dorywczej pracy żeby zarobić na bilet, aby przyjechać do szkoły.

3. Znaczenie problemu

Opuszczanie i nieusprawiedliwianie godzin lekcyjnych, lekceważenie obowiązków szkolnych, może spowodować nieklasyfikowanie z poszczególnych przedmiotów, a w efekcie końcowym nie ukończenie szkoły.
Nie mogłaby dalej kontynuować w szkole zawodowej, ojcu byłoby na korzyść, bo Wiola zajmowałaby się domem i rodzeństwem.


4. Prognoza

Prognoza negatywna - w przypadku zaniechania oddziaływań:
• uczennica nie opanuje odpowiedniego zakresu wiadomości, nie zdobędzie umiejętności niezbędnych do ukończenia gimnazjum.
• W skrajnym przypadku uczennica nie będzie klasyfikowana

Prognoza pozytywna - w przypadku wdrożenia oddziaływań:
- uczennica będzie systematycznie uczęszczała na zajęcia lekcyjne,
- uczennica nadrobi zaległości sama bądź przy pomocy kolegów, nauczycieli i ukończy szkołę,
- wzrośnie poczucie własnej wartości dziewczynki oraz jej samoocena,
- uczennica wyrobi sobie właściwy system wartości oparty o uczciwości, ciężkiej i systematycznej pracy własnej

5. Propozycje i rozwiązania

Cele:
doprowadzić do tego, że:
• uczennica zacznie systematycznie uczęszczać do szkoły,
• wszystkie nieobecności będą usprawiedliwiane przez rodziców z podaniem konkretnego powodu absencji, lub poprzez zaświadczenie lekarskie
• pomóc uczennicy uzyskać pieniądze na dojazdy do szkoły
• uczennica nadrobi zaległości

Zadania:
a) zadania naprawcze:
- rozmowa z uczennicą - uświadomienie problemu i wynikających z niego zagrożeń, dostrzeganie i chwalenie nawet drobnych sukcesów, interwencje pomocnicze u koleżanek, nauczycieli,
- rozmowa z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
- konsultacje z rodzicami, uświadomienie im potrzeby kształceniab) zadania profilaktyczne:
- zorganizowanie pomocy materialnej,
- zorganizowanie pomocy koleżeńskiej,
- powierzenie uczennicy zadań do wykonania na rzecz klasy i szkoły,
- rozmowa z nauczycielami w celu umożliwienia zaliczenia materiału z poszczególnych przedmiotów.

6. Wdrażanie oddziaływań

W październiku przeprowadziłam rozmowę z uczennicą, która miała na celu ustalenie strategii działania.
Wyznaczenie przedmiotów, z którymi ma największy problem, zastanowienie się, kto mógłby pomóc w tym konkretnym przypadku.
Wraz z pedagogiem udało nam się uzyskać pomoc materialną na dojazdy do szkoły, zorganizowałyśmy dla Wioli zbiórkę odzieży i butów.
Liczne rozmowy z uczennicą spowodowały, że stała się bardziej otwarta, chętnie rozmawiała z nauczycielami, koleżankami.
Nie wstydziła się poprosić o pomoc w nauce koleżanki z klasy.
Zauważyłam, że te rozmowy są dla niej ważne, przychodziła do mnie i do pedagoga bardzo często, aby porozmawiać o swoich codziennych problemach. Dało się zauważyć, że brakuje jej rozmowy z rodzicami.
Bardzo chciała skończyć gimnazjum i uczyć się dalej w szkole zawodowej o kierunku kucharz.
Uważałam to za dobry pomysł i pomagałam jej osiągnąć zamierzony cel.

7. Efekty oddziaływań

Podjęte przeze mnie działania doprowadziły do oczekiwanych rezultatów.
Uczennica zostawała po lekcjach na zajęcia dodatkowe, nadrabiała zaległości. Pomagały jej także koleżanki – w przygotowaniu pracy domowej, powtórzeniach do sprawdzianów.
Wiedziała, czego oczekują od niej nauczyciele i miała świadomości, że są osoby chętne jej pomóc.
Zgodnie z pozytywną prognozą nadrobiła zaległości i systematycznie uczęszczała do szkoły.
Matka starała się bardzo, aby Wiola przyjeżdżała do szkoły.
Zdarzały się pojedyncze nieobecności lub dni, ale były one w większości usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim.
Wiola ogromnym wysiłkiem, poświęceniem, mobilizacją, zaangażowaniem i mimo niesprzyjającej sytuacji rodzinnej ukończyła gimnazjum i rozpoczęła naukę w ZSZ o kierunku kucharz.


Te bardzo specyficzne sytuacje, z jakimi się spotkałam wniosły wiele nowych doświadczeń do mojego życia zawodowego i osobowego. Utwierdziły mnie w przekonaniu o wielkiej różnorodności ludzkich osobowości i konieczności ich indywidualnego traktowania, pozwalają lepiej zrozumieć uczniów i ich zachowania.
Dzięki nim ugruntowałam swoją hierarchię życiowych wartości, a jednocześnie uświadomiłam sobie wagę edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej roli szkoły.
PODSUMOWANIE

Okres stażu był dla mnie czasem bardzo intensywnej pracy.
Pozwolił mi na rozwój osobowości. Mam satysfakcję, że stałam się bardziej otwarta, nie obawiam się już opinii innych. Cenię uwagi i dobre rady.
Relacje między uczniami, nauczycielami i rodzicami uważam za bardzo dobre.
Nabrałam zaufania do siebie i poczucia wartości.
Zdobyte przeze mnie umiejętności i wiedza przyniosły nie tylko korzyści dla mnie, ale również niewątpliwie dla szkoły.
Zaplanowane w planie rozwoju zadania starałam się realizować się na bieżąco.
W trakcie stażu niespodziewanie pojawiały się nowe pomysły, którym także postanowiłam dać szanse.
Stałam się bardziej poszukująca, twórcza i kreatywna. Z większą odwagą wychodzę na zewnątrz. Uznanie i akceptacja ze strony uczniów i rodziców dodaje mi sił i sprawia, iż ciągle planuję nowe zadania.
Dążę do nauczania i wychowania z wyobraźnią i sercem. Zrozumiałam, że moim zadaniem jest kształtowanie u uczniów samodzielnego poszukiwania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań i umiejętności porozumiewania się.
Na każdym kroku staram się zwracać uczniom uwagę na umiejętność słuchania się nawzajem i prowadzenia dyskusji.
W mojej pracy kieruję się rozbudzaniem w uczniach zapału i chęci do własnego rozwoju. Motywuję i rozbudzam ich ciekawość. Stosuję na lekcjach metody aktywizujące.
Uważam, że nie ma ludzi nieomylnych i potrafię przyznać się do błędu lub niewiedzy.
Niestety mimo wielu zaplanowanych zadań, które zostały przeze mnie zrealizowane znalazły się też i takie, których realizacja nie udała mi się. Nie odbieram jednak tej sytuacji, jako swojej porażki, ponieważ każdy plan rozwoju zawodowego jest z reguły dość ogólny i ramowy, a nauczyciel nie jest w stanie ściśle przewidzieć i zaplanować wszystkich swoich działań z góry na trzy lata.

Jestem świadoma tego, że tworzę pewien wizerunek szkoły, a efekty mojego nauczania zależą ode mnie, od tego jak jestem odbierana i akceptowana przez innych.
Biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, oraz studiując literaturę pedagogiczną podnoszę jakość swojej pracy. Wiem, że w nauczaniu nie mogę poprzestać tylko na podawaniu książkowej wiedzy. Mam świadomość tego, że nauczyciel musi ciągle szukać nowych, ciekawych rozwiązań na prowadzenie zajęć, oraz zainteresowanie uczniów przedmiotem.
Lekcje prowadzone nowoczesnymi metodami, z pomocami naukowymi, komputerem, rozbudzają zainteresowania.
Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi bardzo dużo satysfakcji.
Myślę, że to, co zrobiłam przyczyniło się do wzrostu, jakości pracy szkoły, oraz lepszego jej funkcjonowania.
W przyszłości zamierzam również podnosić swoje kwalifikacje i jakość swojej pracy, aby jak najlepiej realizować zadania szkoły. Wiele zadań podjętych na początku stażu na nauczyciela dyplomowanego będę realizować dalej.
Mimo dużej pracy, jaką wkładam w wykonywanie zawodu, zaangażowania, wkładu finansowego i czasowego z całą odpowiedzialnością przyznaję, że mój wybór jest właściwy.
Staż miał dla mnie bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim, skłaniał mnie do jeszcze częstszej niż zazwyczaj autorefleksji. Bez niej niemożliwe jest dalsze doskonalenie własnej pracy.
Staż dopinguje i motywuje do dalszej pracy.
Niektórych rzeczy nie zrobiłabym, gdyby nie staż. Przede wszystkim nie spędziłabym wielu godzin przy studiowaniu i analizowaniu aktów prawnych regulujących zasady awansu zawodowego oraz przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły i nauczyciela. W tym zakresie moja wiedza poszerzyła się i może być z pożytkiem wykorzystana w szkole.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 31332


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 1