AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

justyna kauc, 2013-06-18
piotrkow

Język angielski, Sprawozdania

sprawozdanie nauczyciel mianowany

- n +SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO JUSTYNY KAUC
-nauczycielki języka angielskiego zatrudnionej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Piotrkowie Tryb., ubiegającej się o awans nauczyciela mianowanego
Data rozpoczęcia stażu 1.09.2003r.
Data zakończenia stażu 31.05.2006r.


Przedłożone Sprawozdanie z Realizacji Planu Zawodowego przedstawia moją drogę zawodową i pokazuje stopień realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego określonych w rozporządzeniu MENiS z dnia 1.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż .


„ Jest to złota zasada w życiu:
Wymagać mało od świata, a dużo od siebie”

Jestem nauczycielem języka angielskiego z pięcioletnim stażem . Po ukończeniu studiów licencjackich na kierunku filologia angielska na Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Z dniem 1.09. 2001r. rozpoczęłam pracę w Gimnazjum w Szadkowicach. W roku 2002 otrzymałam tytuł nauczyciela kontraktowego. W tym samym roku rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego. Pierwszy rok stażu odbyłam w Szkole Podstawowej w Sławnie. Po ukończeniu studiów licencjackich podjęłam zaoczne, uzupełniające studia magisterskie w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, na kierunku Dydaktyka Języków Obcych. Tytuł magistra uzyskałam 2.10.2004r. i rozpoczęłam pracę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie kontynuowałam staż.
Od początku swojej pracy zawodowej w szkole angażuję się w pracę z młodzieżą. Oprócz umiejętności teoretycznych, staram się przekazać uczniom jakże ważne i niezwykle potrzebne umiejętności praktyczne. Podczas swoich zajęć staram się zachęcić i zmotywować młodzież do ciężkiej aczkolwiek efektywnej pracy. Moja działalność w nauczaniu nie ogranicza się tylko do prowadzenia programowych zajęć, ale również zajęć pozalekcyjnych, przedstawień oraz konkursów.

Staż, mający na celu uzyskanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01.09.2003r.,. jako nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Sławnie.
W pierwszych dniach odbywania stażu został mi przydzielony opiekun stażu- pani Ewa Stępniewska. Wspólnie opracowałyśmy kontrakt i plan rozwoju zawodowego. W tym czasie zapoznałam się również z obowiązkami i zadaniami, jakie stoją przed nauczycielem ubiegającym się o kolejny stopień awansu zawodowego.
Przez okres stażu miałam możliwość obserwowania lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli, oraz sama prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły, którzy zawsze udzielali mi cennych wskazówek dotyczących nauczania. Wszystkie wnioski pohospitacyjne były każdorazowo szczegółowo omawiane i analizowane z innymi nauczycielami, co pozwoliło mi doskonalić swój warsztat, wzbogacać metody pracy, wyciągnąć wnioski z popełnionych błędów.
W celu poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności brałam udział w konferencjach, warsztatach metodycznych, szkoleniach.
Od dnia 01.09.2004r,. z uwagi na zmianę miejsca pracy, swój staż kontynuowałam w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Piotrkowie Tryb. Nowym opiekunem mojego stażu została pani Małgorzata Ilczuk.
Pani Małgorzata zapoznała się z moim planem rozwoju i z jej pomocą napisałam aneksy do planu rozwoju w związku ze zmianą miejsca pracy oraz zmianami w systemie awansu zawodowego. Przez cały okres stażu, stopniowo, z pomocą opiekuna stażu i innych nauczycieli, opracowywałam plany wynikowe i plan.

Biorąc pod uwagę fakt, że w dzisiejszych czasach trudno jest się poruszać bez znajomości języków obcych, starałam się podnosić poziom umiejętności językowych moich uczniów poprzez przygotowania do konkursów językowych oraz wzbogacałam i doskonaliłam formy pracy z uczniem słabym.
Studiując, nie zapomniałam o pogłębianiu swojej wiedzy z zakresu pedagogiki i metodyki języka angielskiego.
W 2005r. otrzymałam, po raz pierwszy w swojej pracy nauczycielskiej, wychowawstwo klasy pierwszej. Wiedziałam, że stanowi to dla mnie ogromne wyzwanie i wymaga ode mnie ogromnego wysiłku. Praca wychowawcza jest niezwykle istotnym elementem działalności nauczyciela. Wymaga ogromnego zaangażowania wychowawcy w sprawy swoich podopiecznych, co przy klasie oscylującej w granicy trzydziestu uczniów nie jest sprawą prostą, chociaż możliwą do zrealizowania. Mając za sobą pierwszy rok wychowawstwa, wiele się nauczyłam, ale wiem, że jeszcze w tej dziedzinie mam braki i dlatego będę starała się na bieżąco doskonalić swe umiejętności w kontaktach z wychowankami. Byłam i jestem w kontakcie z pedagogiem szkolnym, i przy jego pomocy starałam się rozwiązywać problemy wychowawcze moich uczniów.
Odbywając staż, prowadziłam dokumentację szkolną, tj. dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, dzienniki zajęć pozalekcyjnych. Brałam udział w posiedzeniach rady pedagogicznej i radach szkoleniowych.
Dużo satysfakcji dawała mi również praca w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych, dzięki której zdobywałam nowe doświadczenia.

W mojej pracy kierowałam i nadal kieruję się zasadą „Wymagać mało od świata, a dużo od siebie”. Uważam, że ta maksyma jest doskonałym bodźcem motywującym do pracy i czynnikiem warunkującym odniesienie sukcesu w pracy zawodowej.
1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach


ZADANIE 1: Wstępna ocena własnej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do specyfiki środowiska szkolnego

Przed rozpoczęciem stażu dokonałam wstępnej oceny własnej wiedzy i umiejętności. Dzięki temu, rozpoznałam swoje braki, słabości oraz mocne strony, i na czym powinnam się skoncentrować, aby mój warsztat pracy był efektywniejszy. Trudnościami, z jakimi się borykałam, było min. formułowanie celów lekcji w formie opercyjnej - operacjonalizacja celów. Z kolei do mocnych stron można zaliczyć: sumienność, cierpliwość, dobry kontakt z uczniami oraz umiejętność aktywizowania młodzieży. Ta analiza stała się podstawą do podjęcia decyzji o rozpoczęciu stażu na nauczyciela mianowanego i opracowania planu rozwoju zawodowego.

Po zmianie miejsca pracy konieczne się stało zapoznanie się z programem nauczania języka angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych.

W okresie stażu, w każdym roku szkolnym organizowałam konkurs z wiedzy o krajach Wielkiej Brytanii. Celem tych konkursów było przekazanie informacji związanych z kulturą Wielkiej Brytanii, propagowanie bogatej kultury, historii i obyczajów tego kraju. Ponadto rozwijanie poszanowania tradycji i kultury innych narodów oraz rozwijanie tolerancji i przyjaźni do innych narodów. Pomagałam w zdobywaniu materiałów i adresów stron WWW. Test przeprowadzony został w języku angielskim, dlatego konieczne stało się przypomnienie słownictwa związanego z tematyką konkursową. Ostatnim etapem przygotowań do konkursu był więc cykl lekcji z mapą i atlasem, podczas których zostało powtórzone słownictwo dotyczące informacji geograficznych, politycznych i historycznych związanych z Wielką Brytanią. Konkurs skierowany był dla zainteresowanych uczniów i polegał na rozwiązaniu testu dotyczącego programu tematyki konkursu. Testy opracowywałam samodzielnie, korzystając z dostępnych mi źródeł, a głównie z Internetu. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży, tym bardziej, że nagrodami były ciekawe pozycje książkowe pozyskane od sponsorów, głównie od wydawnictw edukacyjnych. Przygotowania do konkursu rozpoczynały się już w październiku, na pół roku przed terminem. Inspirowałam uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji związanych z kulturą Wielkiej Brytanii. Po zakończeniu konkursu dokonywałam ewaluacji własnych działań. Przeprowadzałam ankietę oraz zbierałam opinie dotyczące konkursu po zakończeniu całego projektu. Informacji zwrotnej dostarcza mi również analiza wyników konkursu. Dane te, pozwalają mi na stwierdzenie, że konkurs zakończył się sukcesem. Tym bardziej, że z roku na rok coraz większa ilość młodzieży przystępuje do konkursu.
Konkurs pozwolił mi zrealizować szereg celów wychowawczych. Uczniowie kształcili swoje umiejętności pracy i współdziałania w grupie oraz odpowiedzialności za jej wyniki. Uczyli się odpowiedzialnego podejmowania decyzji i prezentowania swojej wiedzy. Przygotowanie do konkursu zarówno od strony merytorycznej, jak i organizacyjnej nie było sprawą łatwą. Wymagało to ode mnie dużego wkładu pracy, ale przyniosło mi również dużo satysfakcji. Zainteresowanie konkursem przerosło moje oczekiwania. Z zadowoleniem obserwowałam grupy młodzieży, które wykorzystywały każdą wolną chwilę, aby przyjść do pracowni i studiować gazetki tematyczne będące bogatym źródłem informacji. Zadowolenie uczniów i ich sukces stał się moim sukcesem, dodał mi chęci do pracy i wiary w to, że to co robię ma sens.
ZADANIE 2: Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:

1.09.2003r. w dniu rozpoczęcia stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu , nauczycielką Szkoły Podstawowej w Sławnie, podczas wstępnej rozmowy zostały ustalone zasady współpracy, wzajemne oczekiwania oraz został zawarty kontrakt.
Od 1.09.2004r. opiekunem stażu była mgr Małgorzatą Ilczuk, nauczycielką języka niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 (na kolejne dwa lata stażu),
ZADANIE 3:Urządzenie pracowni przedmiotowej.

1.09.2004r. w nowym miejscu pracy, otrzymałam od Dyrekcji ZSP nr 6 pomieszczenie, w którym mogłam urządzić pracownię przedmiotową na miarę oczekiwań uczniów i rodziców. Ponieważ pracownia była zaniedbana od razu zajęłam się jej remontem - pomalowanie ścian i sufitu oraz założenie firanek. W tych czynnościach pomocni okazali się rodzice uczniów, którzy poświęcili swój czas i środki finansowe, zakupując farbę i pomalowali ściany pracowni języka angielskiego, a wcześniej zagruntowali całą klasę Ze środków szkolnych zakupiłam pomoce dydaktyczne, takie jak słowniki anglojęzyczne, repetytorium gramatyczne oraz słownik tematyczny. Wzbogaciłam pracownię w nowy sprzęt służący odtwarzaniu nagrań. Dzięki temu rozwijałam umiejętność słuchania ze zrozumieniem, co większości uczniów sprawia trudność. Wspólnie z uczniami wyposażyłam również klasę w plansze związane z tematyką krajów anglojęzycznych. Opracowując plansze z zakresu krajów anglojęzycznych, uczniowie mogli poszerzać swoją wiedzę na temat tych krajów, a ponadto uczyniło to pracownię bardziej kolorową. Dodatkowo dekorowaliśmy salę gazetkami okolicznościowymi z okazji np Halloween, Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Walentynek. Pozwalało to uczniom zdobywać informacje na temat świąt i ważnych uroczystości w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W celu tych działań pozyskiwałam pomoc uczniów, rodziców i sponsorów- Rady Rodziców, szkoły i znajomych. Dzięki pięknemu i kolorowemu wystrojowi klasy znacznie przyjemniej przebiegało zarówno uczenie się, jak i nauczanie. Ciekawie urządzona pracownia zachęca do nauki, od progu wprowadza w świat języka angielskiego, inspiruje do własnych poszukiwań i zdobywania wiedzy na własną rękę. Jak wiadomo urządzanie pracowni nie jest przedsięwzięciem jednorazowym. Stale więc uzupełniam jej wyposażenie, zakupując niezbędne pomoce dydaktyczne. Nadal brakuje telewizora i video, ale wydaje mi się, że jest to jedna z pracowni , do których uczniowie chętnie przychodzą, o czym niejednokrotnie mi mówili. Naturalnie, pomimo znalezienia pozaszkolnych źródeł finansowania i pomocy uczniów i ich rodziców, udoskonalanie pracowni nie byłoby możliwe bez wsparcia dyrekcji i dofinansowania z budżetu szkoły.
ZADANIE 4: Poszerzenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych poprzez aktywny udział w różnych formach doskonalenia (wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych).

Głównym celem w zakresie poszerzania swojej wiedzy i umiejętności było ukończenie studiów magisterskich. Studia ukończyłam w 2004r., a tematyka mojej pracy magisterskiej, „Czynniki aktywizujące w nauczaniu języka angielskiego” umożliwia mi zgłębienie tematu. Zbierając materiały do pracy, poznałam aktywne metody nauczania. Studiowanie literatury przedmiotu pozwoliło mi na udoskonalenie pracy z uczniami i ich efektywne aktywizowanie.


Moje umiejętności, jako nauczyciela języka angielskiego, starałam się doskonalić przez regularne uczestnictwo w licznych formach doskonalenia zawodowego. Aktywnie uczestniczyłam w szkoleniach w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Dzięki tej formie rozwoju zawodowego poszerzyłam swoją wiedzę na temat:

a) Hospitacji diagnozującej,
b) Przyczyn niepowodzeń szkolnych i motywowania uczniów
c) Strategii profilaktyki
d) Projektu jako metody nauczania interdyscyplinarnego
e) Kształcenia modułowego
f) Wypalenia zawodowego nauczyciela
g) Efektywnej komunikacji,
h) Problemów uczniów dyslektycznych.


i) Niezbędną i niezastąpioną formą dokształcania się nauczyciela są kursy i warsztaty metodyczne organizowane przez różne instytucje szkolące. W okresie stażu brałam udział zarówno w kursach, jak i warsztatach organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, wydawnictwa edukacyjne oraz placówki edukacyjne. Wszelkie formy dokształcania są pomocne w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Uczestnictwo w konferencjach metodycznych pozwala na wymianę doświadczeń we wdrażaniu reformy oświaty oraz doskonalenie umiejętności pracy z uczniem. Ze względu na specyfikę pracy szkoły ponadgimnazjalnej szczególnie cenne były dla mnie warsztaty poruszające tematykę analizy czynników maturalnych. Umiejętności nabyte w ramach doskonalenia umożliwiły mi efektywne przygotowanie uczniów technikum do egzaminu maturalnego z języka obcego. Poznane typy strategii egzaminacyjnych stosowane przeze mnie podczas lekcji, jak i na zajęciach pozalekcyjnych, pozwoliły uczniom osiągnąć satysfakcjonujące wyniki na egzaminie maturalnym. Techniki doskonalenia precyzji językowej, jak i rozwijanie produktywnego warsztatu pracy stosowałam z powodzeniem, pracując z uczniem zdolnym na kółku języka angielskiego.
Podnosiłam skuteczności kursu języka angielskiego poprzez odpowiedni dobór technik utrwalania materiału i umiejętności językowych. Zastosowałam w swojej pracy program „spiralny” jako skuteczne narzędzie w kształtowaniu toku nauczania języka obcego. Zestawiłam i przeanalizowałam typowe błędy popełniane przez uczniów, metody ich unikania. Zajęłam się rozwijaniem produktywnego słownictwa w języku pisanym i mówionym oraz metodami skutecznego przygotowania do zaawansowanych egzaminów z języka angielskiego.
Poniżej przedstawiam wykaz kursów, warsztatów i konferencji metodycznych, w których brałam udział w czasie odbywania stażu na nauczyciela mianowanego.

Warsztaty metodyczne:

j) Generating and Maintaining Motivation in the Primary Classroom-(Zwiększanie motywacji uczniów szkoły podstawowej)- warsztaty zorganizowane przez Wydawnictwo Express Publishing, dnia 25.11.2003r. w Łodzi,
k) Rola gramatyki w zadaniach egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Czynniki wpływające na efektywność prezentacji nowego materiału językowego- warsztaty zorganizowane przez Wydawnictwo Oxford University Press dla nauczycieli ponadgimnazjalnych, dnia 8.06.2005r. w Łodzi,
l) Wpływ emocji na proces uczenia się małych dzieci. Zastosowanie wiedzy o stylach uczenia się w pracy z podręcznikiem. Rola gramatyki w komunikacji: teoria i praktyka- warsztaty zorganizowane przez Wydawnictwo Oxford University Press, dnia 16.04.2005r. w Łodzi,
m) Angielski jako język międzynarodowej komunikacji- warsztaty zorganizowane dla nauczycieli gimnazjum przez Wydawnictwo Oxford University Press, dnia 3.04.2003r. w Łodzi,
n) Common European Framework. Ideal Coursebooks for the United Europe- Idealne podręczniki dla zjednoczonej Europy- warsztaty zorganizowane przez Wydawnictwo Express Publishing, dnia 12.02.2003r. w Łodzi,
o) Teaching through Drama at Primary Levels- Nauczanie poprzez Dramę na Poziomach Podstawowych- warsztaty zorganizowane przez Wydawnictwo Express Publishing, dnia 12.02.2003r. w Łodzi,
p) Teaching vocabulary – what to teach and how- Nauczanie Słownictwa- czego i jak uczyć- warsztaty zorganizowane przez P.P.J.O. HORIZON, dnia 19.09.2004r. w Radomsku,
q) Using L1 & L2 / Giving instructions- Użycie L1 i L2/ wydawanie instrukcji- warsztaty zorganizowane przez P.P.J.O. HORIZON, dnia 6.11.2004r. w Radomsku,
r) Teaching vocabulary part 2- Nauczanie Słownictwa część 2- warsztaty zorganizowane przez P.P.J.O. HORIZON, dnia 18.12.2004r. w Radomsku,
s) The mechanics of a single classroom activity- Mechanizmy pojedynczych zajęć klasowych- warsztaty zorganizowane przez P.P.J.O. HORIZON, dnia 29.01.2005r. w Radomsku,
t) Jak zachowywać porządek w klasie? Jak mówić, żeby uczniowie nas słuchali i się uczyli? Jak (nie) reagować w sytuacjach konfliktowych?- warsztaty zorganizowane przez P.P.J.O. HORIZON, dnia 4.06.2005r. w Radomsku,
u) Praca z grupą i budowanie autorytetu nauczyciela- warsztaty zorganizowane przez wydawnictwo Oxford University Press, dnia 3.04.2006r., w Łodzi,Konferencje metodyczne:

Biting into the New Matura. The same anew- structuring recycling in the junior high English classroom. Helping advanced students increase their productive vocabulary- Nowa Matura, Nowości i powtórki. Pomoc dla zaawansowanych uczniów w rozwoju słownictwa- konferencja zorganizowana przez wydawnictwo MacMillan Polska, dnia 26.08.2005r. w Łodzi
Team up-on exploiting different interaction patterns and group dynamics. Inspiring the learner. Maximize the time, maximize the stress- memory techniques for effective exam preparation- Dynamika grupy. Inspirowanie ucznia. Zwiększenie metod pamięciowych dla efektywnego przygotowania do egzaminu.- konferencja zorganizowana przez wydawnictwo MacMillan Polska, dnia 2.03.2005r. w Łodzi,
v) c) TELC a nowa matura.- szkolenie metodyczne zorganizowane przez Instytut Języków Europejskich, które odbyło się 9.12.2005r. w Piotrkowie Tryb. Na szkoleniu poruszone zostały następujące zagadnienia:
- system certyfikatów europejskich, wymagania na poszczególne poziomy, procedury egzaminacyjne,
- TELC a nowa matura,
- „Znów za rok matura”- prezentacja multimedialna


konsultacje metodyczne:

w) Metodologia nauczania języka angielskiego,
x) Szkolny proces nauczania- współdziałania nauczycieli, uczniów i rodziców, zorganizowany przez WODN w Piotrkowie Tryb. Dnia 26.10.2005r.,
y) Metodologia nauczania języka angielskiego- konsultacja zorganizowana przez wydawnictwo MacMillan Polska w księgarni „Oświata” dnia 31.08.2005r. w Piotrkowie Tryb.


W okresie stażu, stopniowo, zdobywałam licencje na egzaminatora TELC na poziomach:
a) A1 Certificate in English- dnia 19.03.2003r. w Łodzi,
b) B2 Certificate in English for Business Purposes- advantage- dnia 19.03.2003r. w Łodzi,
c) English for the Hotel and Catering Industry- dnia 20.03.2003r. w Łodzi,
d) English for Technical Purposes- dnia 20.03.2004r. w Łodzi,
e) Certificate in English- dnia 4.10.2003r. w Łodzi,
f) Certificate in English-advantage- dnia 25.04.2004r. w Łodzi.

Wszystkie szkolenia i egzaminy na egzaminatora TELC zostały zorganizowane przez Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego. Wprawdzie zadania egzaminatora TELC wykonuję poza szkoła, ale umiejętności nabyte podczas szkoleń wykorzystuję do lepszego przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego, ponieważ forma egzaminu TELC jest podobna do egzaminu maturalnego.

W listopadzie 2005r. brałam udział w szkoleniu na egzaminatora maturalnego, organizowanym przez OKE w Łodzi. Kurs przygotował mnie do rzetelnego, fachowego i sprawiedliwego oceniania prac maturalnych. Ponadto szkoła, w której pracuję, zyskała jedynego w dziedzinie języka angielskiego egzaminatora maturalnego i dzięki temu możliwe było zorganizowanie egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2006 dla swoich uczniów. Dodatkowo dzięki zdobyciu licencji egzaminatora w maju 2006r. sprawdzałam prace pisemne maturzystów, co okazało się ciekawym, choć niełatwym zadaniem, pozwalającym zdobyć niezbędne dla anglisty doświadczenie.

Poprzez aktywne uczestnictwo w warsztatach metodycznych i radach szkoleniowych nabyłam wiadomości i umiejętności bardzo przydatne w mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej, a także dostarczyły mi one wiedzy na temat zasad funkcjonowania szkoły. Ponad to dzięki tym szkoleniom dowiedziałam się jak radzić sobie w sytuacjach problemowych i do kogo mogę zwrócić się o pomoc w sytuacjach problemowych.ZADANIE 5: Zdobywanie nowych umiejętności metodycznych w zakresie form i nowych metod pracy z uczniem.

Stałym zadaniem, podejmowanym przez cały okres stażu było zgłębianie swojej wiedzy na temat technik metodycznych w zakresie form i nowych metod pracy z uczniem. Zgromadziłam materiały dotyczące aktywizowania uczniów, co moim zdaniem jest priorytetem w nauczaniu języka obcego. Metody te wykorzystałam w swojej codziennej pracy. Zauważyłam, że są one skuteczne i aktywizują uczniów na lekcji. Metody, które poznałam i wykorzystywałam na zajęciach. Najciekawsze, w pracy z uczniami, moim zdaniem to: burza mózgów, metoda projektu oraz metoda pamięci. Ta ostatnia okazała się najefektywniejsza.Jest to metoda wizualnego opracowywania problemów, z wykorzystaniem schematów, rysunków, haseł, zwrotów, symboli, zdjęć. Celem tej metody jest usystematyzowanie świeżo zdobytej wiedzy lub wizualizacja posiadanych wiadomości. Dużym plusem tej metody jest fakt, że uczniowie doskonalą zarówno umiejętności techniczne: czytanie, pisanie, rysowanie, jak i umiejętności umysłowe: planowanie, klasyfikowanie, uogólnianie.
Muszą również współdziałać ze sobą, dyskutować, przekonywać o racjach, ale także rezygnować ze swoich pomysłów na rzecz dochodzenia do porozumienia. Wykorzystując „metodę pamięci” przeprowadzałam lekcje wprowadzające nowe słownicrwo.
Metoda pamięci jest bardzo atrakcyjną metodą dla uczniów. Uczy samodzielnego zdobywania wiedzy, posługiwania się poznanymi pojęciami a także ułatwia zapamiętanie poznanych faktów. Uczy dokonywania klasyfikacji i uogólnień. Uczy uważnego słuchania, oceny i samooceny.
Angażuje ucznia w różne dziedziny aktywności, daje szansę wykazania się uczniom w różnych zdolnościach. Ponadto uczy zadawania pytań i udzielania odpowiedzi.

Przez cały okres stażu dokonywałam ewaluacji i oceny własnych działań. Na koniec każdego roku szkolnego wypełniałam arkusz analizy pracy własnej nauczyciela odbywającego staż. Analizowałam swoją pracę pod kątem osiągania wymagań określonych przez rozporządzenie o awansie zawodowym oraz realizowania zadań określonych w Planie Rozwoju Zawodowego. Kończąc staż dokonałam samooceny i wyciągnęłam wnioski do dalszej pracy.

ARKUSZ SAMOOCENY -ANALIZA PRACY WŁASNEJ NAUCZYCIELA ODBYWAJĄCEGO STAŻ


1. Nazwisko i imię: Kauc Justyna
2. Nauczany przedmiot: Język angielski
3. Staż pracy: 4 lata w ZSP nr 6 1 rok
4. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
5. Rok rozpoczęcia stażu: 2003
6. Rok ukończenia stażu: 2006
7. Zadania dodatkowo przydzielone na początku roku szkolnego oraz w trakcie jego trwania:
a. płatne: koło języka angielskiego, przeprowadzenie egzaminu dojrzałości dla liceum dla dorosłych
b. niepłatne: opieka nad pracownią języka angielskiego, opracowanie zagadnień do matury ustnej z języka angielskiego dla dorosłych w liceum dla dorosłych, przeprowadzenie zaliczeń semestralnych dla uczniów liceum dla dorosłych
8. Na czym (konkretnie) polegał Pani/Pana udział w realizacji zadań wynikających z planu pracy szkoły:
Udział w dniach otwartych szkoły, przeprowadzenie konkursu szkolnego o wiedzy o krajach anglojęzycznych, zorganizowanie szkolnych walentynek, remont pracowni językowej, współpracy z koleżankami i kolegami, rozbudzanie kreatywnych postaw uczniów, kształcenie technik efektywnego uczenia się, wprowadzanie młodzieży w świat szeroko rozumianej kultury- wyjścia do kina i do placówki OHP
9. Zadania podjęte z własnej inicjatywy: konkurs szkolny o wiedzy o krajach anglojęzycznych, zorganizowanie szkolnych walentynek, remont pracowni językowej.
10. W jaki sposób podjęte zadania wpłynęły na poprawę jakości pracy szkoły (nie dotyczy nauczyciela kontraktowego) -
11. Jakie pozytywne efekty/sukcesy odniosła Pani w pracy:
a. dydaktycznej: zrealizowanie w większości materiału zaplanowanego na bieżący rok, postępy uczniów w nauce
b. wychowawczej: dobry kontakt z uczniami
c. opiekuńczej:
12. Na czym polegała Pani praca z uczniem:
a. zdolnym: powierzanie dodatkowych zadań i ćwiczeń rozwijających i doskonalących umiejętności, koło języka angielskiego
b. słabym: koło języka angielskiego, dostarczanie dodatkowych ćwiczeń w celu przećwiczenia zagadnień np. gramatycznych
c. zaniedbanym wychowawczo: -
13. Jakie osiągnięcia w konkursach, zawodach, olimpiadach itp. Uczniów może Pani wymienić:
Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych
14. W jaki sposób wykorzystywała Pani technologię informatyczną w swojej pracy:
Wykorzystywałam materiały do przeprowadzenia zajęć- dodatkowe ćwiczenia, informacje o krajach anglojęzycznych, testy pisane na komputerze.
15. Na czym polegała Pani praca w radzie pedagogicznej, zespole przedmiotowym.
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, członkowstwo w koncepcji pracy szkoły jako lider grupy .

16. W jaki sposób wzbogaciła Pani swój warsztat pracy:
a. w pracowni: remont pracowni językowej, powieszenie plakatów
b. w zakresie własnego doskonalenia się: warsztaty metodyczne dotyczące pracy z młodzieżą ponadgimnazjalną, gimnazjalna i dziećmi ze szkoły podstawowej
17. Czego nie udało się zrealizować z własnego planu rozwoju zawodowego i dlaczego: -
18. Chciałabym zmiany w przyszłym roku szkolnym w zakresie:
a. organizacji i kierowania szkołą: zupełnie nic bym nie zmieniała
b. przydzielonych zadań: wszystkie przydzielone mi zadania dotychczas i dodatkowe będę starała się wykonywać starannie i sumiennie
c. w innych- jakich? -
19. W przyszłym roku szkolnym chciałabym usprawnić swoją pracę w zakresie:
Pracy opiekuńczo-wychowawczej
Potrzebne mi jest w tym celu: wychowawstwo nad młodzieżą
20. Moje aktualne samopoczucie jako nauczyciela określam jako- bardzo dobre
Co zdecydowało o Twoim wyborze: zrealizowany w większości materiał, dobre kontakty z gronem pedagogicznym i uczniami, satysfakcja z wykonywanego zawodu


ZADANIE 6: Gromadzenie materiałów dydaktycznych.

W celu doskonalenia mojego warsztatu pracy oraz rozwijania u uczniów wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, zgromadziłam szereg materiałów i ćwiczeń dotyczących świąt i uroczystości w Wielkiej Brytanii. Celem moich działań było nie tylko przekazanie informacji na temat krajów Wielkiej Brytanii, ale również przeprowadzenie ciekawych lekcji, w których uczniowie chętnie braliby udział i angażowali się. Takie lekcje doskonale aktywizowały uczniów i były dla nich interesujące. Pokazały one, że nauka nie musi być nudna i nieprzyjemna. Stale poszukiwałam metod pracy, które ułatwią uczniom osiąganie celów dydaktycznych zawartych w podstawie programowej i kompetencjach kluczowych. Opracowałam, w formie teczek tematycznych komplety ćwiczeń i testów. Przekonałam się, że uczniowie bardzo chętnie poznają kulturę krajów anglosaskich. Niestety podręczniki szkolne zawierają minimum wiedzy na ten temat. Dlatego zgromadziłam zestawy materiałów realioznawczych i ćwiczeń leksykalnych, przybliżających kulturę tych krajów. Poszukując sposobów urozmaicenia lekcji stosowałam z powodzeniem krzyżówki, gry językowe, rebusy, które również skompletowałam tematycznie w osobnym segregatorze. Każdy segregator zawiera spis treści i odnośniki do tematu w podręczniku, aby łatwiej i szybciej można było znaleźć potrzebny materiał. Zauważyłam, że uczniowie skuteczniej uczą się, gdy wprowadzam element zabawy lub rywalizacji. Dlatego często i chętnie stosuję te techniki na zajęciach lekcyjnych.ZADANIE 7:. Utworzenie własnej biblioteczki metodyczno-przedmiotowej.

W ciągu całego stażu systematycznie studiowałam współczesną literaturę i
wzbogaciłam własną biblioteczkę metodyczno- przedmiotową w następujące pozycje:
1. L.G. Alexander, Longman English Grammar, Longman -1999r.
2. Słownik tematyczny angielsko-polski wyd. Oxford- 2000r.
3. G. Baranowski, Uniwersalny słownik tematyczny języka angielskiego , Kanion – 2004r
4. M. Cieślak, English repetytorium tematyczno-leksykalne, Wagros- 1997r.
5. J. Dooley, V. Evans, Grammarway, Expres Publishing- 1998r.
6. J. Dooley, V. Evans, Enterprise , ExpressPublishing- 2002r.
7. V. Evans, N. O’Sullivan, Click on , Longman- 2002r.
8. J. Garton, P. Prowse, Inspiration , MacMillan- 2005r.
9. R. Gozdawa, B. Jasińska, Nowa gramatyka angielska w ćwiczeniach, , J. McPublications- 2003r.
10. D. Gryca, J. Sosnowska, Oxford repetytorium z języka angielskiego, Longman- 2004r.
11. L. Lungue, Mortimer, First Certificate Gold, MacMillan- 1999r.
12. , H. Q. Mitchel, , Chanel coursebooks , McPublications- 2003r.
13. E. Moutson, S. Parker, Use of English for the FCE exams, MM Publications- 1999r.
14. E. Moutson, S. Parker, Plus coursebooks , McPublications- 2003r.
15. R. Murphy, Essentials grammar In use, Cambridge University Press- 2000r.
16. L.& J. Saros, Podręczniki Headway rożne poziomy , Headway- 2002r.
17. M. Swan, C. Walter, The New Cambridge English Course, MacMillan- 2001r.
18.- A.J. Thomson, A.V. Martinet, A Practical English Grammar, Oxford- 2000r.
19. M. Vince, First Certificate Language Practice, MacMillan- 2000r.
20 Philip Wilson, Zestaw słowników angielsko-polskich i polsko-angielskich - 1999r.

ZADANIE 8: Udział w lekcjach otwartych prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.

Możliwość obserwowania lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli było dla mnie wspaniałą okazją do refleksji, uczenia się i doskonalenia warsztatu pracy. Obserwowałam co najmniej jedną lekcję w miesiącu, co dokumentowałam w założonym przez siebie „zeszycie obserwacji lekcji”, w którym oprócz podstawowych danych (data, przedmiot, nauczyciel), znajdowało się miejsce na uwagi.
Dzięki obserwowanym lekcjom wzbogaciłam swoją wiedzę dotyczącą różnorodności metod aktywnych, korelacji międzyprzedmiotowej. Spostrzeżenia te pozwoliły mi zastosować zdobytą wiedzę w swojej pracy.. Poznałam bardzo ciekawe ćwiczenie sprawdzające rozumienie tekstu czytanego polegające na dopasowaniu informacji do właściwego tekstu, które z powodzeniem wykorzystuję na swoich lekcjach. Przekonałam się także, że powstrzymywanie się od poprawiania każdego błędu w wypowiedziach ucznia jest niezwykle cenna, ponieważ umożliwia swobodę wypowiedzi. Uczniowie mówią więcej i chętniej zabierają głos. Od bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów uczyłam się, w jaki sposób radzić sobie z dyscypliną na lekcji i jak umiejętnie gospodarować czasem.

Po obserwacjach lekcji mogę stwierdzić, że:
- jest mi zdecydowanie trudno nie osądzać innych,
- obserwowanie lekcji może skłonić do refleksji i wiele nauczyć,
- asertywna postawa nauczyciela ułatwia pracę z uczniem(niestety jeden z kolegów miał problemy z utrzymaniem właściwych relacji z uczniami),
- mam świadomość, jak duży wpływ na to, co dzieje się w klasie, ma umiejętność motywowania uczniów.

Co mogę wykorzystać w mojej pracy:
- uczniowie zauważają i doceniają zaangażowanie nauczyciela w przygotowanie lekcji,
- uczniowie lubią lekcje przygotowane z innym materiałem, niż podręcznik,
- dobre stosunki interpersonalne są podstawą pozytywnych relacji,


ZADANIE 9: Lekcje hospitowane przez opiekuna stażu.

W okresie stażu niektóre z moich lekcji były obserwowane i oceniane przez opiekuna stażu. Dzięki wspólnemu analizowaniu toku lekcji, zastosowanych metod i technik nauczania mogłam udoskonalać swój warsztat pracy. Koleżanka udzielała mi rad, które wpłynęły na poprawę jakości prowadzenia moich zajęć. Spostrzeżenia dotyczące między innymi organizowania czasu lekcji oraz właściwego rozplanowania materiału tak, aby zdążyć go zrealizować w ciągu zajęć, zastosowałam w swojej pracy. Dzięki pomocy opiekuna stażu, opanowałam trudną umiejętność formułowania celów operacyjnych. Przeniesienie uwagi z czynności nauczyciela na kształtowanie umiejętności uczniów i precyzyjne określanie celów, znacznie podniosło efektywność moich lekcji. Koleżanka zwróciła mi uwagę na powiązanie celów lekcji z planem wynikowym oraz uświadomiła mi funkcje oceniania. Te cenne uwagi pozwalały mi ciągle udoskonalać swoje umiejętności dydaktyczne z korzyścią dla moich uczniów.
Hospitowane zajęcia pozwoliły mi również odkryć swoje mocne strony.zdaniem mojego opiekuna mam dobry kontakt z uczniami. Potrafię ich zainteresować i zaktywizować. Nie mam problemów z dyscypliną na zajęciach. Podczas lekcji starałam się pokazać, w jaki sposób nauczyciel może ułatwiać, umilać i uatrakcyjniać proces uczenia się języka obcego. Stosowanie różnorodnych metod nauczania sprawia, że lekcje nie są nudne ani dla ucznia, ani dla nauczyciela.ZADANIE 10. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole:


- wychowawca klasy- od 1.09.2005r.,
- członek zespołu do spraw mierzenia jakości szkoły w zakresie- Koncepcja Pracy Szkoły- od 09.2004r.,
- członek komisji stypendialnej- w .2005/2006r. W okresie odbywania stażu pracowałam w komisji stypendialnej. Komisja dysponowała środkami pieniężnymi w ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich zgodnie z postanowieniem dokumentu rządowego pn. „ Pakiet dla rolnictwa i obszarów wiejskich „. Stypendia przeznaczone były dla uczniów pobierających naukę w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Ponieważ była to pomoc materialna dodatkowym warunkiem były trudne warunki materialne rodziny ucznia. Wysokość pomocy finansowej uzależniona była od ogólnej kwoty rozdysponowania i dochodu na jednego członka rodziny.
Praca w komisji wymagała dużej uwagi, skupienia i skrupulatności. Każdorazowo należało rozpatrzyć około 200 wniosków. Każdy wniosek sprawdzany był pod względem formalnym, a każde posiedzenie komisji kończyło się napisaniem protokołu.
- egzaminator maturalny- od 12.12.2005r.,

- opiekun samorządu szkolnego- od 01.2006r.-
SPRAWOADANIE Z PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO


Zadanie, które zrealizowałam w związku z poszerzeniem zakresu działań szkoły to sprawowanie funkcji opiekuna Samorządu Szkolnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6. We współpracy z mgr Anną Rek- nauczycielką informatyki i matematyki. Opiekuję się samorządem od 2005 roku. Samorząd Uczniowski to organizacja reprezentująca interesy uczniów i współtworząca wizerunek szkoły. Samorząd uczestniczy w organizacji życia szkoły, podejmując działania o charakterze oświatowym, kulturalnym i rozrywkowym. Służy on pomocą w rozwiązywaniu sytuacji problemowych, współpracuje z Radą Pedagogiczną. Ponadto gromadzi fundusze z dobrowolnych składek uczniów i dysponuje nimi według określonego planu.
Swoją pracę rozpoczęłam od postawienia celów działania tej organizacji. Biorąc pod uwagę celowość istnienia Samorządu Uczniowskiego brałam pod uwagę wiek, potrzeby i zainteresowania uczniów. Starałam się pełnić odpowiedzialnie swoją funkcję oraz przygotowywać uczniów do życia w społeczeństwie demokratycznym poprzez rozwój i umacnianie samorządności. Samorząd podjął wiele działań, pracując na terenie szkoły takich jak apele okolicznościowe, imprezy szkolne, dyskoteki. Pracę samorządu określał roczny plan działania. Nie był to tylko dokument do okazywania się, lecz narzędzie codziennej pracy, harmonogram przemyślanych i zaaprobowanych przez ogół młodzieży zadań i sposobów realizacji.
 Stałym zadaniem Samorządu było koordynowanie pracy szatni szkolnej. Sekcja porządkowa Samorządu ustalała harmonogram dyżurów i pilnowała porządku w szatni. W celu ułatwienia i usprawnienia pracy dyżurujących wprowadzone zostały numerki. Każdemu uczniowi przyporządkowany został jeden numerek z wieszaka, na którym wieszane było jego okrycie. SU dbał również o ład i porządek w szkole. Regularnie sprawdzał posiadanie obuwia zastępczego, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.
 Kolejnym zadaniem Samorządu było również prowadzenie radiowęzła i opieka nad sprzętem nagłaśniającym podczas apeli i uroczystości szkolnych. Członkowie sekcji technicznej dbali o dobrą muzykę w czasie przerw międzylekcyjnych.
 Główne zadanie SU to pełnienie roli animatora życia szkolnego. Samorząd odpowiedzialny był za przygotowanie i organizowanie następujących imprez szkolnych:
- uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- wigilie klasowe,
- szkolne ostatki i konkurs na najciekawsze przebranie,
 Samorząd odpowiedzialny był również za organizowanie akcji „ Sprzątanie świata” na terenie szkoły.
 Przedstawiciele SU reprezentowali szkołę na zewnątrz. Braliśmy udział w uroczystości uczczenia uchwalenia rocznicy „ Konstytucji Trzeciego Maja”. Razem z uczniami wzięłam udział we mszy , a następnie złożyliśmy kwiaty.
 Samorząd koordynował akcją „Pamiętajmy o naszych zmarłych”. Każdego roku porządkowaliśmy kwatery żołnierskie i teren pomnika powstańców styczniowych na piotrkowskim cmentarzu. Zapalaliśmy znicze i oddawaliśmy cześć poległym.
 Ponad to SU symbolicznie żegnał maturzystów. Uczniowie wykonywali pożegnalne karty z aforyzmem i przesłaniem na nowe życie. Przygotowane karty uczniowie podarowali swoim starszym koleżankom i kolegom w dniu uroczystości rozdania świadectw i pożegnania maturzystów.
 Samorząd wypowiadał się również w wielu sprawach istotnych dla życia szkoły. Wydawał opinię o nauczycielach kończących staż zawodowy, o dokumentach szkolnych, takich jak Wewnątrzszkolny System Oceniania i Szkolny Program Wychowawczy.
Działając w SU młodzież kształciła i rozwijała takie cechy jak samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji, odpowiedzialność. W Samorządzie nie można być tylko odbiorcą, każdy musi być aktywny i odpowiadać za fragment wspólnej pracy. Cechy, które uczniowie nabyli z pewnością zaprocentują w dorosłym życiu, w społeczeństwie demokratycznym i gospodarce rynkowej. Uczestnictwo w SU to również dobra szkoła planowania i organizowania. Działalność to przede wszystkim przygotowanie różnego rodzaju imprez, a te wymuszają zorganizowane działanie oraz refleksje nad tym, co się robi. Te umiejętności przydadzą się w przyszłym życiu zawodowym. Ważne są też w procesie uczenia się. Praca w Samorządzie uczyła również skutecznego porozumiewania się z innymi, umiejętności przekonywania do swoich decyzji, wyrażania poglądów i trudnej sztuki dyskusji. Samorząd to ponad wszystko kształtowanie postawy obywatelskiej, świadomej swoich praw i obowiązków, postawy patriotycznej, szanującej tradycje i historię swojego narodu.
Opieka nad Samorządem Uczniowskim pozwoliła mi na lepszy kontakt z uczniami. Opiekując się SU pracowałam z grupą silnie zmotywowaną, współpracującą ze sobą. Te elementy automatycznie poprawiły moje relacje z uczniami. Dzięki temu, że dzieliłam z uczniami odpowiedzialność za prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, relacje między nami stały się bardziej demokratyczne w klasie. Hierarchię – naturalną w klasie lekcyjnej- zastąpiłam rolą opiekuna, moderatora i przewodnika. Pełnienie funkcji opiekuna SU umocniło moją pozycję w szkole- Samorząd to przecież najważniejsza organizacja szkolna. Traktowałam więc to jako swoisty awans, dokonywany przez odgrywanie dodatkowych ról w społeczności szkolnej. Wydaje mi się, że pozalekcyjna praca z uczniami podniosła mój prestiż jako nauczyciela. Opieka nad Samorządem Uczniowskim spowodowała również wzrost satysfakcji z pracy. Pozwoliła mi na własną ekspresję, twórczość, nowe pomysły. Dała mi dużo satysfakcji i zadowolenia.
Prężnie działający Samorząd podniósł prestiż szkoły. Jednym z zadań naszej szkoły jest przygotowanie absolwentów do dorosłego życia. Sposób, w jaki szkoła realizuje to działanie, może być jednym z kryteriów wyboru placówki przez uczniów i ich rodziców.


ZADANIE 1: Śledzenie zmian w przepisach dotyczących awansu zawodowego:

Na bieżąco śledziłam zmiany w prawie oświatowym dotyczące uzyskania stopnia awansu zawodowego. Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN z 29.05.2002r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego. Ponad to przygotowałam i złożyłam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji oraz przygotowałam i aneksy do planu rozwoju zawodowego w związku ze zmianą miejsca pracy i zmianami w prawie oświatowym.

ZADANIE 3: Poznanie prawa szkolnego obowiązującego w nowym miejscu pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6.


W okresie stażu zapoznałam się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi zasad funkcjonowania szkoły oraz praw i obowiązków nauczyciela, co warunkowało moje aktywne uczestnictwo w pracach organów szkołyDokonałam analizy dokumentacji szkoły według których funkcjonuje szkoła, tj:
a. statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Piotrkowie Tryb.,
b. regulaminów szkoły; PPOŻ, Szkolny Plan Nauczania, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Samorządu Szkolnego,
c. poznałam Pogram Wychowawczy,
d. WSO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Piotrkowie Tryb.,
e. zapoznałam się z przepisami z zakresu prawa pracy i zasadami BHP.

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


ZADANIE 1: Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły i zakresem zadań nauczyciela-wychowawcy:


Przeanalizowałam Program Wychowawczy, opracowałam plan pracy wychowawczej, zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów oraz sporządziłam rozkład godzin wychowawczych. Poza tym systematycznie prowadziłam dokumentację nauczyciela-wychowawcy(dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych), arkusze ocen uczniów, świadectwa szkolne.


Praca wychowawcy na pewno nie należy do najłatwiejszych zadań, dlatego starałam się dokładnie i sumiennie przygotować do tego zadania, w tym celu sporządziłam plan pracy wychowawczej i zapoznałam się z Programem Wychowawczym. Plan wychowawczy skonstruowałam w oparciu o ankietę dla ucznia, badającą jego zainteresowania.


ZADANIE 2: Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków:

Obserwowałam podopieczne w ciągu całego okresu wychowawstwa i starałam się pomóc w rozwiązaniu problemów z jakimi borykały się moje uczennice.W roku szkolnym 2005/2006 objęłam wychowawstwo nad klasą pierwszą technikum hotelarskiego. Już od samego początku pojawiały się problemy z jedną z uczennic, związane one były głównie z częstą absencją uczennicy, odizolowanie się od koleżanek, a z tym związane problemy z nauką i na szczęście, nieudana próba samobójcza.1. Geneza i opis problemu.

. Będąc wychowawczynią Agnieszki, czułam się zobowiązana pomóc jej w rozwiązaniu problemów, jednocześnie nie tracąc jej zaufania. Obserwując, że coś złego działo się z dziewczyną, przeprowadziłam z nią szczerą i dyskretną rozmowę
Próba samobójcza była skutkiem złych ocen oraz zawodu miłosnego, o czym poinformowała mnie najbliższa przyjaciółka dziewczyny. Dzięki szybkiej interwencji mojej i rodziców dziewczyny, Agnieszka została poddana zabiegowi płukania żołądka i w ten sposób uratowaliśmy życie młodej dziewczyny. Od tej pory byłam w stałym kontakcie z rodzicami dziewczyny, zarówno telefonicznym jak i osobistym. To niestety nie był koniec kłopotów z Agnieszką, po dwóch miesiącach dziewczyna oznajmiła mi , że jest w ciąży, o czym nie wiedzieli rodzice. Przeprowadziłam z nią rozmowy, zaleciłam również rozmowę ze szkolnym pedagogiem, a przede wszystkim z rodzicami- co uczyniła.

2. Znaczenie i efekty oddziaływań.

Obecnie Agnieszka jest w 6 miesiącu ciąży, musiała przerwać naukę ze względu na zagrożoną ciąże, ale nadal utrzymuję kontakt z nią i jej rodzicami. Położenie w jakim znalazła się moja wychowanka, było na pewno bardzo trudne. Nieudana próba samobójcza, w niedługim odstępie czasu nieplanowana, zagrożona ciąża dodam, że już druga pomimo tak młodego wieku(pierwsza zakończyła się poronieniem) i szkoła z której musiała zrezygnować dla dobra dziecka. Podczas jednej z naszych rozmów Agnieszka powiedziała mi, że ten rok sobie zmarnowała w szkole, ale żyje i podziękowała mi za wsparcie w ciężkich dla niej chwilach.
Obiecała mi również, że do szkoły wróci tak szybko jak to możliwe. Uczennicy nie udało się skończyć roku szkolnego, ale udało się rozwiązać jej problemy psychologiczne i uratować życie.
Drugi przypadek problemów z podopiecznymi-
uczennica z objawami depresji i kontaktami z narkotykami


Uczennica rozpoczęła naukę w naszej szkole we wrześniu 2005 roku. W klasie nie miała najlepszego kontaktu z rówieśniczkami. Po pewnym czasie zaczęła opuszczać zajęcia, a jeżeli już była obecna to nie potrafiła skoncentrować się na lekcji, ponieważ myślami była zupełnie gdzie indziej.

1.Geneza i opis problemu.

Jako wychowawczyni postanowiłam znaleźć źródło takiego zachowania, tym bardziej, że problemy narastały. Uczennica na zajęciach była nieaktywna, zapytana o cokolwiek przez nauczycieli wykazywała obojętność i brak chęci współpracy. Obserwując to skontaktowałam się z rodzicami dziewczyny i okazało się, że Ewelina miała problemy z narkotykami w gimnazjum i teraz dawni „koledzy” dilerzy nie dają jej spokoju, przez co zaczęła popadać w depresję.

2.Znaczenie i efekty oddziaływań.

Sytuacja w jakiej znalazła się moja wychowanka była skomplikowana. Trudności w szkole spowodowane nieobecnością, słaby kontakt z koleżankami i kuszący dilerzy zachęcający do brania narkotyków. Chcąc pomóc byłam stałym kontakcie z rodzicami, przeprowadziłam z nią poważną i szczerą rozmowę oraz poleciłam rozmowę ze szkolnym pedagogiem. Koleżanki z klasy poprosiłam o otoczenie jej opieką i o pomoc w zaległościach, a koleżanki nauczycielki o wyrozumiałość i cierpliwość w nadrobieniu zaległości. Celem tych działań było odzyskanie wiary w siebie u dziewczyny. Ku mojej ogromnej satysfakcji uczennica poradziła sobie z problemami narkotykowymi i nadrobiła większość zaległości, ponadto jej stosunki z koleżankami z klasy znacznie się polepszyły. Oczywiście nadal utrzymuję kontakt telefoniczny z rodzicami, którzy stale kontrolują czy wszystko w szkole jest w porządku.


f. przeprowadzałam rozmowy indywidualne oraz telefoniczne z rodzicami w celu rozpoznania sytuacji rodzinnej uczniów,
g. w sytuacjach problemowych korzystałam z rad i wskazówek dyrekcji szkoły oraz pedagoga,

ZADANIE 3: Poznanie środowiska lokalnego i jego problemów.


Współpracowałam z rodzicami, szkolnym pedagogiem, na godzinach wychowawczych przeprowadzałam pogadanki dotyczące problemów współczesnej młodzieży, choroby cywilizacyjne i używki oraz wymieniałam doświadczenia z innymi koleżankami i kolegami. Celem moich działań było uświadamianie młodzieży o poważnych konsekwencjach zażywania używek oraz zapobieganie takim czynnościom.


ZADANIE 4: Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów- uświadamianie rodzicom i uczniom współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zapoznałam się z literaturą dotyczącą metod wychowania i rozwiązywania problemów wychowawczych- J. Szuty; Gdy nauczyciel jest wychowawcą.
W ramach mojego wychowawstwa realizowałam plan pracy wychowawcy zgodny z Programem Wychowawczym uwzględniając w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego, oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Dorastająca młodzież jest w okresie wzmożonej wrażliwości i pobudliwości, tendencji do buntu, i załamań psychicznych oczekuje w tym czasie zrozumienia ich potrzeb. Starałam się też poznawać moich uczniów poprzez obserwację podczas lekcji, a także poprzez rozmowę z rodzicami. Realizowałam program, który zawierał tematykę współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych np. narkotyki. Wychowanków mogłam także poznawać poza szkołą podczas wycieczek i wspólnych wyjść do kina. W trakcie mojej pracy wychowawcy zetknęłam się z poważnym problemem wychowawczym z jedną z uczennic, która próbowała popełnić samobójstwo. Byłam w stałym kontakcie z rodzicami oraz szukałam porad u pedagoga szkolnego i koleżanek z pracy.

ZADANIE 5: Opracowałam tematy godzin wychowawczych zgodne z potrzebami i zainteresowaniami uczniów i nawiązałam współpracę z pedagogiem szkolnym.

Rozmowy z uczennicami zrodziły potrzebę zaproszenia do dyskusji pedagoga szkolnego. Obecność pedagoga na godzinach wychowawczych sprawiła, że w uczennicach powstało przekonanie o konieczności zdobywania wiedzy także tej psychologicznej o sobie, swoich relacjach z bliskimi:
„Tolerancja, stereotypy i uprzedzenia”
„Samopoznanie. Mój typ osobowości.”
„Wzmacnianie poczucia własnej wartości”,
„Czy umiem być przyjacielem?”,
„Czy jesteś osobą ekologiczną?”
„Media – źródło wiedzy, ale i zagrożenie”
„Czy problem narkomanii istnieje w naszej szkole?”.

ZADANIE 6: Współpraca z rodzicami

Starałam się, aby moje kontakty z rodzicami oparte były na wzajemnym zaufaniu, szacunku i trosce o dobro dzieci. W trakcie wychowawstwa starałam się poznać sytuację rodzinną moich podopiecznych poprzez rozmowy na zebraniach z rodzicami, które odbyły się min. 15.09.2005r., 16.11..2006r.oraz 11.01.2006r. ,i indywidualnych spotkaniach oraz poprzez kontakt telefoniczny. W mojej pracy z rodzicami starałam się zachęcać rodziców do indywidualnych kontaktów z nauczycielami – przedmiotowcami, oraz z pedagogiem szkolnym w celu lepszej współpracy między szkołą a domem, bo moim zdaniem tylko ich koordynowane działania są warunkiem optymalnego rozwoju ich dzieci. Dodatkowo ja jednej z wywiadówek poprosiłam rodziców o wypełnienie ankiety, dotyczącej pracy wychowawczej w szkole. Na podstawie tej ankiety opracowałam wyniki.Pytania zadane w ankiecie:


1.Czy Pana /Pani zdaniem szkoła zapewnia dziecku odpowiednią opiekę?
□Tak
□Nie
□Nie mam zdania
2.Czy Pana/Pani zdaniem dziecko może liczyć na pomoc nauczycieli w razie kłopotów?
□Tak
□ Nie
□Nie wiem
3. Jak ocenia Pani/Pan swoje kontakty z wychowawcą i innymi nauczycielami?
□ Bardzo dobrze
□ Dobrze
□ Nie mam zdania
□ Źle
4. Czy Pani/Pana dziecko czuje się w szkole bezpiecznie?
□Tak
□ Nie
□Nie wiem
5. Czy uważa Pani/Pan, że dziecko może mieć w szkole kontakt z nikotyną alkoholem i narkotykami?
□Tak
□Nie
□Nie wiem
6.Czy zdaniem Pani/Pana szkoła jest dobrze zorganizowana?
□Tak
□Nie
□Nie mam zdania
Jeśli nie, to dlaczego?
7. Jakie zagadnienia szkoła powinna wprowadzić do swojego programu wychowawczego na przyszłość?
Jest Pani/Pan matką / ojcem
□ uczennicy □ ucznia naszej szkoły.

Wyniki ankiety:


Wyniki ankiety wskazują, że większość rodziców uważa, iż szkoła zapewnia ich dziecku odpowiednią opiekę oraz jest dobrze zorganizowaną placówką edukacyjną. Równie duża grupa rodziców stwierdza, że ich dziecko może liczyć na pomoc nauczycieli w razie kłopotów i czuje się bezpiecznie w szkole. Większość opiekunów myśli, że ich dzieci nie mają kontaktu z nikotyną, alkoholem czy narkotykami, ale taka sama grupa nie jest tego pewna. Rodzice wyrazili w ankiecie, że kontakty uczniów z nauczycielami i wychowawcą są dobre i bardzo dobre, nieliczne osoby określiły je jako złe. Przeprowadzona ankieta pozwoliła mi na poznanie opinii rodziców na temat organizacji i pracy szkoły, pokazała ona, że działania przeprowadzane dla bezpieczeństwa uczniów mają efekty.
ZADANIE 7 : Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki, typu i rodzaju szkoły.

h. w okresie stażu zorganizowałam wyjście do piotrkowskiego kina HAWANA na projekcję filmu np dnia 17.03.2006r. wspólnie z innymi nauczycielami zabrałam młodzież na projekcję filmu o Janie Pawle Drugim naszym papieżu. Dzięki tej projekcji mogliśmy przybliżyć młodzieży postać zmarłego 2.04.2005r. papieża-Polaka,
i. razem z uczniami klas hotelarskich oraz koleżankami i kolegami, z którymi sprawowaliśmy opiekę nad młodzieżą, uczestniczyłam w targach EXPO , które miały miejsce 4.11.2005 w Łodzi. Wyjazd ten miał na celu zdobywanie doświadczeń dla uczniów, których kierunek nauczania związany jest z prezentacjami przedstawionymi na targach. Uczniowie mogli zobaczyć jak należy udekorować stoły na różne okazje, a ponad to skosztować smakołyków na degustacjach,
j. razem z nauczycielką języka polskiego sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wyjazdów np. na spektakl teatralny „ Pół żartem, pół sercem, który odbył się dnia 7.10.2005r. w Łodzi. Myślą przewodnią tego wyjazdu był rozwój kulturowy i duchowy młodzieży oraz pokazanie im , że teatr nie jest przeznaczony tylko dla grup elitarnych, ale dla każdego człowieka- niezależnie od wieku w jakim osoba jest,
k. uczestniczyłam wraz z wychowankami w akcji ekologicznej Sprzątanie Świata, które miały miejsce 17.09.2005 i 2006r. Akcja odbywa się co roku we wrześniu i ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez oczyszczanie terenu ze śmieci i odpadów, poprawę estetyki miasta i najbliższego otoczenia oraz inwentaryzację „ dzikich wysypisk „ na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Młodzież naszej szkoły sprząta corocznie teren kolejki wąskotorowej od Parku Miejskiego do ulicy Krakowskie Przedmieście. W teren, pod opieką nauczycieli wychodzi zwykle około 200 osób. Wyposażeni w rękawice ochronne i torby, zbierają śmieci do dużych worków, które zostawione w jednym punkcie, wywożone są przez odpowiednie służby na wysypisko.
Udział w akcji rozwinął wrażliwość uczniów na problemy środowiska naturalnego i zachęca uczniów do dbania o naszą planetę, okolicę i środowisko. Starałam się uzmysłowić im, że to właśnie oni i inni ludzie przyczynili się, i nadal się przyczyniają do tego jak wygląda nasza planeta-Ziemia. Ponad to, przedstawiłam im następstwa działań zaśmiecania Ziemi i zanieczyszczania środowiska,
l. W okresie staż prowadziłam promocję szkoły w środowisku. Zapraszałam prasę na organizowane przeze mnie przedsięwzięcia. W listopadzie ukazał się artykuł w Tygodniku Trybunalskim na temat przeprowadzonej uroczystości Halloween w naszej szkole. W roku 2006 włączyłam się do akcji promującej naszą szkołę wśród młodzieży gimnazjalnej na terenie powiatu piotrkowskiego. Wraz z kolegą Dariuszem Bogdanem odwiedziłam gimnazja w Ręcznie i Łęcznie. W czasie spotkań z uczniami przybliżyliśmy im działanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 oraz możliwości kontynuowania nauki w naszej szkole. Ponadto brałam udział w organizacji Dnia Otwartego, podczas którego uczniowie gimnazjum mogli zapoznać się z działalnością szkoły. Głównym punktem tego dnia, który cieszył się największym powodzeniem wśród gimnazjalistów, był pokaz mody, kreacji stworzonych przez naszych uczniów.
Dzięki obecności w lokalnych mediach, szkoła została zauważona w środowisku. Promocja szkoły na szeroką skalę zaowocowała, p0rzede wszystkim, dużo większym zainteresowaniem ze strony uczniów gimnazjum i ich rodziców. Aktywne działanie w tym kierunku, nie tylko moje, ale wszystkich koleżanek i kolegów z grona pedagogicznego, dało wymierne efekty przedkładające się na ilość chętnych do pierwszych klas ponadgimnazjalnych. Dzięki artykułom w prasie wzrosło znacznie poczucie dumy z własnej szkoły zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Przyczyniło się również do zintegrowania działań i efektywniejszej pracy dla dobra szkoły i podnoszenia jej rangi i znaczenia w środowisku.
m. pracowałam w zespole problemowym „ Koncepcja pracy szkoły „- byłam liderem tej grupy w pierwszym roku pracy. Pracę w tym zespole zaczęłam we wrześniu 2004r. i współpracą z tym zespołem trwa nadal. Wspólnie opracowujemy zagadnienia w celu mierzenia jakości pracy szkoły.
n. brałam aktywny udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej,

ZADANIE 8: Realizowanie działań ekologicznych i cywilizacyjnych.
o. podejmowałam działania integrujące klasę -w okresie stażu zorganizowałam następujące uroczystości klasowe, szkolne mające na celu integrację zespołu klasowego, szkolnego:, mikołajki, andrzejki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Walentynki, Wigilia, Halloween:


INSCENIZACJA ZABAWY HALLOWEENOWEJ

Zabawa halloweenowa miała miejsce 28 października 2005 roku na Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Piotrkowie Tryb. W szkolnej imprezie udział wzięli: Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, pracownicy obsługi, o uczniowie oraz przedstawiciele piotrkowskiej gazety. Sala przygotowana została zgodnie z nastrojem Halloween- czarownice, dynie, zjawy. Zabawa rozpoczęła się króciutkim przybliżeniem historii Halloween.
Następnie zostały przeprowadzone konkurencje, do których zaproszono trzech reprezentantów z trzech klas oraz wybrane zostało jury składające się z reprezentantów młodzieży i nauczycieli. Pierwsza konkurencja polegała na ułożeniu wierszyka-rymowanki związanego z Halloween. Drugie zadanie wzięło swoją nazwę z języka angielskiego New face czyli nowa twarz i angażowało dwie osoby. Jedna z nich miała zawiązane przepaską oczy, żeby nic nie widziała , a druga osoba miała nałożoną biała maskę z kartonu, z której osoba z zasłoniętymi oczami miała stworzyć nową twarz . Następna konkurencja polegała na wyciągnięciu zębami jabłek znajdujących się w misce z wodą, bez użycia rąk. Jury oceniało kto wykonał to zadanie najszybciej, nie uszkadzając przy tym jabłek. Kolejna konkurencja sprawdzała wiedzę na temat historii Halloween. Uczestnicy odpowiadali na pytania za 3, 2, i 1 punkt. Ostatnie zadanie polegało na wykonaniu najciekawszej ozdoby halloweenowej z dostępnych materiałów, na co uczestnicy mieli 1.5 minuty. Po ostatniej konkurencji jury zliczało punkty oraz wybierało wśród pozostałych uczniów najstraszniejsze i najoryginalniejsze przebranie halloweenowe. Po wybraniu najlepszego przebrania i ogłoszeniu zwycięskich drużyn zostały rozdane nagrody. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek i dyskotekę. Wszyscy doskonale się bawili, co zostało uwiecznione na zdjęciach oraz w artykule napisanym przez piotrkowska gazetę.


p. przygotowywałam uroczystości szkolne zgodne z harmonogramem szkolnym np. Rzuć palenie razem z nami- „Sąd nad papierosem”, miało to miejsce 21.11.2005r. Przedstawienie miało charakter antynikotynowy, ukazywało wszystkie wady i skutki palenia papierosów. Ponad to zachęcało uczniów aby oni namawiali najbliższych i znajomych do rzucenia tego zgubnego nałogu.
q. na godzinach wychowawczych przeprowadzałam pogadanki na temat chorób i problemów cywilizacyjnych, oraz używek i narkotyków,
r. podejmowałam działania mające na celu rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych swoich uczniów- udzielałam wskazówek i porad rodzicom, utrzymywałam stały kontakt telefoniczny z rodzicami uczennic sprawiających trudności wychowawcze,


3.Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


ZADANIE 1: Korzystanie ze sprzętu komputerowego w celu kompletowania dokumentacji.

Komputer, chociaż nie powstał w celach edukacyjnych, bardzo szybko stał się narzędziem pracy nauczyciela. Współczesna edukacja wiele straciłaby bez szeroko pojętej informacji i komunikacji. Spośród wielu stosowanych do tego celu środków i narzędzi, niezbędnym stał się dziś komputer. Technologię informatyczną stosuję w swojej pracy od kiedy zaczęłam prace w szkole i z roku na rok wykorzystuję ją coraz bardziej.
Technologia komputerowa odgrywa w mojej pracy dużą rolę i stosowałam ją zgodnie z moimi potrzebami.
Komputer stał się narzędziem pozwalającym zwiększyć efektywność i skrócił czas wykonywania wielu rutynowych czynności, przez co usprawnił moją pracę. Korzystałam z edytora tekstu przy przygotowaniu testów, materiałów dydaktycznych
Dzięki Internetowi mam dostęp do najnowszych informacji dotyczących oświaty, które staram się śledzić na bieżąco:
Edukacyjne adresy internetowe:
www.men.waw.pl
www.codn.edu.pl
www.szkoła.net
www.oke.lodz.pl
www.kuratorium.pl
Strony dla nauczycieli języka angielskiego:
www.angielski.edu.pl
www.językiobce.pl
www.english-test.net
www.grammarladv.com
www.literka.pl
Strony wydawnictw:
www.macmillan.pl
www.longman.com.pl
www.polanglo.pl

Pracę na komputerze bardzo skutecznie wykorzystałam podczas prowadzenia dokumentacji związanej z procedurą mojego awansu zawodowego. Wykorzystanie Internetu:

- korzystanie z materiałów zamieszczonych w Internecie zarówno w zakresie nauczania języka angielskiego oraz przeprowadzania godziny wychowawczej,
- przygotowywanie testów oraz materiałów dodatkowych,
- konsultacje z kolegami i koleżankami informatykami w celu udoskonalenia umiejętności korzystania z komputera i Internetu,

ZADANIE 2: Wykorzystywanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej


Wykorzystując technologię komputerową sporządziłam:
s. testy, sprawdziany, konspekty,
t. dokumentację szkolną: tj. rozkłady materiału,
u. dekoracje i gazetki tematyczne,
v. materiały na apele okolicznościowe,
w. testy na konkurs języka angielskiego,
x. zaprojektowanie i wykonanie dyplomów okolicznościowych(konkursy),
y. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem Internetu,
z. przygotowanie zestawów egzaminacyjnych.


Rola technologii informatycznej jako narzędzia informacyjnego i komunikacyjnego jest przesądzona. Nie ma żadnych wątpliwości, że niesie ona same korzyści w edukacji szkolnej. Wykorzystywana przeze mnie technologia informatyczna, przynosi korzyść zarówno mi jak i uczniom. Dzięki temu, że szkolna pracownia komputerowa została doposażona w nowy sprzęt, łatwiej będzie stosować nowoczesną technologie informacyjną. Dostęp do Internetu umożliwia pracę z oryginalnymi tekstami, które stanowią źródło współczesnego języka i dostarczają wiedzy o kulturze i obyczajowości. Młodzież jest zainteresowana takimi tekstami, co skłania mnie do poszukiwań i pracy na lekcjach z materiałami autentycznymi.
Komputer ułatwia mi również proces samokształcenia i przygotowania do lekcji. Łatwy dostęp do informacji oszczędza wiele czasu. Nie muszę już godzinami szukać w czasopismach odpowiednich zdjęć, widoków czy postaci, które pasowałyby do tematu zajęć- z łatwością mogę je znaleźć w Internecie.
4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Starałam się wspomagać rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Jako nauczyciel- wychowawca na bieżąco poznawałam uwarunkowania szkolne i prywatne wychowanków w celu ich lepszego poznania, zrozumienia i ewentualnej pomocy w sytuacjach kryzysowych. Współpracowałam w tym względzie z rodzicami, utrzymując z nimi kontakty osobiste bądź telefoniczne. W każdy poniedziałek byłam do ich dyspozycji.
W zakresie działań na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa przeprowadziłam wiele pogadanek, dzięki czemu wyrabiałam u uczniów poczucie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych


ZADANIE 1: Opracowanie referatu „Organizacja czasu wolnego uczniów”

Opracowany referat wygłosiłam na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i zapoznałam rodziców z opracowanym tekstem na zebraniu rodziców. Przedstawiłam propozycje organizowania wolnego czasu dla młodzieży, myślę, że dzięki takim pomysłom młodzież może pożytecznie, ciekawie i bezpiecznie spędzać czas.


ZADANIE 2: Praca z uczniami dyslektycznymi.

Prowadziłam wnikliwe obserwacje i badania dotyczące uczniów dyslektycznych i ich dysfunkcji Zapoznałam się z zasadami planowania i przeprowadzania zajęć z uczniami dyslektycznymi. Przygotowałam specjalne ćwiczenia dla uczniów dyslektycznych. Ogromną pomocą w tym zadaniu był dla mnie Internet, gdzie znalazłam wiele wskazówek do pracy z uczniami dyslektycznymi. Ćwiczenia te znacznie ułatwiły i udoskonaliły pracę dyslektyków. Założeniem tych zajęć było znalezienie i pokazanie tego co potrafią uczniowie z dysfunkcjami, a nie ciągłe krytykowanie i wytykanie ich błędów -głównie literowych. Zainteresowałam się nie tylko pojęciem dysleksja- jej objawami, ale przede wszystkim rozwiązaniami ułatwiającymi pracę uczniów z dysfunkcjami, specjalny rodzaj ćwiczeń pomagający w radzeniu sobie z problemem dysleksji.


ZADANIE 3: Praca z uczniem zdolnym.

Opracowałam program i scenariusze zajęć do pracy z uczniem zdolnym w ramach zajęć pozalekcyjnych: koło języka angielskiego. Scenariusze te wykorzystałam na zajęciach pozalekcyjnych. Myślę, że były to lekcje, w których nauczyciel jest koordynatorem i obserwatorem poczynań uczniów, na których obie strony czerpią ogromną satysfakcję. Te lekcje pozwoliły uczniom działać i tworzyć, ponad to pobudzały ich aktywność. To takie lekcje, w których uczniowie osiągają umiejętności i wiedzę poprzez aktywne działanie.ZADANIE 4: Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki


Przeczytałam kilka pozycji książkowych, artykułów, które wybrałam ze względu na treść i możliwości wykorzystywania pewnych zagadnień w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Dzięki tym pozycjom wzbogaciłam swój warsztat pracy zwłaszcza jako wychowawca. Ponad to poszerzyłam swoją wiedzę na temat drogi awansu zawodowego. Pozycje książkowe z którymi się zapoznałam, to:

1. J. Piechalski- Rozwój i awans zawodowy nauczyciela,
2. J. Szuty – Gdy nauczyciel jest wychowawcą,
3. K. Rau, E. Ziętek- Jak aktywizować uczniów. Burza mózgów i inne techniki w edukacji,

Ponadto zajęłam się problemem nikotynizmu w naszej szkole, w tym celu przeprowadziłam wśród uczniów anonimowe ankiety .

IDENTYFIKACJA PROBLEMU
Zajęłam się problemem nikotynizmu wśród uczniów klas pierwszych i drugich.. O istnieniu problemu świadczy fakt palenia papierosów przez uczniów w szkolnych toaletach (mimo kontroli nauczycieli dyżurujących) i na terenie wokół szkoły .
Palenie tytoniu jest w Polsce zjawiskiem masowym niezależnie od płcii wieku, nasila się w młodych grupach wiekowych. Nałóg palenia tytoniu nie jest obojętny dla organizmu człowieka, szczególnie młodego: jest on bezpośrednią przyczyną wielu chorób już określanych jako "odtytoniowe".
Te przesłanki skłoniły mnie do przeprowadzenia analizy tego problemu.

Przeprowadziłam badania w listopadzie 2005r. Ich celem było poznanie historii powstania problemu i opinii uczniów na temat nikotynizmu wśród nich. Uczniowie otrzymali jednocześnie dwie ankiety, żeby zachować anonimowość uczniów palących, co uwiarygadnia wyniki ankiet.
Próbowałam odpowiedzieć na pytania zał. (ankieta nr1 ):
Kiedy uczniowie zaczęli palić i w jakich okolicznościach?
Jak długo palą?
Czy próbowali rzucić palenie?
Jakie jest podejście do palenia wśród palących i niepalących?
Jakie jest zdanie uczniów na temat przyczyn i skutków palenia?
Na podstawie badań dr med. Andrzeja Korsaka opracowałam wyniki ankiety d


"Dlaczego palisz papierosy" chcąc odpowiedzieć na pytania:

Jakiego typu palaczami są uczniowie?
W czym papieros uzupełnia ich braki osobowe?
Co uczeń zyskuje paląc, czy myśli o jednoczesnych stratach?

Myślę, że odpowiedzi na postawione przeze mnie pytania, w oparciu o wyniki ankiet, pozwolą mi na dogłębną analizę problemu i określenie metod oddziaływań na uczniów.


OBLICZANIE PUNKTACJI
Każda liczba punktów (dla każdej grupy odpowiedzi) powyżej 11 jest wysoka, każda poniżej 7 jest niska. Obliczenie punktacji pozwoli na określenie jakiego typu palaczem jest dany uczeń. Otrzymane wyniki uogólnię dla całej grupy uczniów palących.


 ankieta na podstawie opracowania dr med. Andrzeja Korsaka


DLACZEGO PALISZ PAPIEROSY ?*

Ankieta jest anonimowa, proszę więc o szczere odpowiedzi i poważne
potraktowanie tematu.
Zastanów się, jak często odczuwasz to samo, gdy palisz?

Zakreśl jedną odpowiedź dla każdego stwierdzenia:
zawsze często niekiedy rzadko nigdy
5p 4p 3p 2p 1p
A. Papieros aktywizuje i daje lepsze samopoczucie
B. Już sam moment zapalania papierosa stanowi dużą przyjemność
C. Palenie stanowi dla mnie dużą przyjemność
D. gdy czuję się niezręcznie, jestem przygnębiony, zapalam papierosa
E. Kiedy palę, odsuwam od siebie myśli o szkodliwości nałogu
F. Zapalam papierosa bez uświadamiania sobie, że dopiero skończyłem poprzedniego
G. Palenie pomaga mi w skupieniu myśli
H. "Ceremonia" palenia daje mi dużo satysfakcji i przyjemności
I. Palenie uspokaja mnie i odpręża
J. Zapalam papierosa gdy coś mnie gniewa i jestem niezadowolony
K. Kiedy walczę z nałogiem czuję się źle, aż do chwili zapalenia nowego papierosa
L. Najczęściej palę odruchowo, bezmyślnie, nie zdając sobie sprawy, że palę
M. Palę papierosy, aby zaimponować koleżankom i kolegom
N. Lubię obserwować "dymek" z papierosa kiedy palę
O. Chce mi się palić kiedy jestem najedzony, zadowolony i wypoczęty
P. Zapalam papierosa kiedy jestem zły, zmartwiony
R. Jeśli przez jakiś czas nie palę - odczuwam "głód" papierosa
S. Czasami paląc papierosa nie pamiętam momentu jego zapalenia


WYNIKI BADAŃ
Badania przeprowadziłam w listopadzie 2005 r., ich celem było poznanie opinii uczniów na temat nikotynizmu. Badaniami zostało objętych 137 uczniów. Ankiety były anonimowe, co podnosi wiarygodność wyników. współzależności.
STATYSTYKA PALENIA
28 osób ze 137 ankietowanych odpowiedziało, że są stałymi palaczami, co stanowi 20,4%.

W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH UCZNIOWIE ZACZĘLI PALIĆ?


Za namową kolegów 46.4%
Własny wybór 17,9%
Dla szpanu 10,7%
Dla zabicia stresu 25 %Z badań wynika, że 75% uczniów próbowało rzucić palenie ale nie powiodło im się to. Pozostali stwierdzili, że palenie jest dla nich przyjemnością i nie zamierzają przestać palić.

Dlaczego uczniowie palą papierosy?
Palisz dla:
Pobudzenie 0%
Ceremonii palenia 3,57%
Uspokojenia i przyjemności 7,14%
Zwalczania negatywnych napięć 53,57%
"Głodu" nikotynowego, przyzwyczajenia 3,57%
Bezmyślnego nałogu 32,15%Jak widać z powyższego zestawienia większość uczniów pali dla zwalczania negatywnych napięć. Gdy nie wiedzą co robić z rękami, mają kłopotliwą sytuację czy starają się ukryć swoje braki i kompleksy, żeby dodać sobie odwagi szukają wsparcia w dymku papierosowym. Ma on uzupełnić ich braki osobowościowe, dostarczyć poczucia równowagi, pomóc w ukryciu lęku i zamaskowaniu niezręczności. Tacy palacze, kiedy próbują odzwyczaić się od palenia, stwierdzają, że jest to rzecz łatwa, do momentu, kiedy znów muszą pokonać jakieś trudności. Wtedy od nowa sięgają po papierosy i wracają do nałogu. Tacy uczniowie mają bardzo niską samoocenę i często wyolbrzymiają swoje niepowodzenia oraz przeżywają sytuacje stresowe. Należy pomóc im poprzez uświadamianie jak radzić sobie ze stresem, nauczyć radzić sobie w sytuacjach trudnych i jak dokonywać samooceny.
Duża grupa uczniów ( 32% ) pali bezmyślnie i automatycznie. Wielu z nich nie odczuwa żadnej przyjemności, nie ciekawi ich ceremonia palenia, nie zwalczają stresów, ani ich to nie uspokaja, czyli... palą nie wiadomo po co. Często palą dla dotrzymania towarzystwa kolegom.

5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.ZADANIE 1: Analiza prawa oświatowego.

DOKONAŁAM ANALIZY PRAWA OŚWIATOWEGO
Ze względu na ogrom zagadnienia z pewnością nie udało mi się poznać wszystkich przepisów wchodzących w zakres wymagań objętych tym punktem. Starałam się jednak zapoznać z istotnymi dla zawodu nauczyciela przepisami. Dzięki temu potrafię interpretować dokumenty dotyczące systemu oświaty.Zapoznałam się z:
aa. Ustawą o Systemie Oświaty,
bb. Treścią Karty Nauczyciela,
cc. Nowelizacją przepisów oświatowych,
dd. Wykazami podręczników szkolnych i książek pomocniczych dopuszczonych lub zalecanych do użytku szkolnego przez MEN,
ee. Ustawą z dnia 06.01.2000r. o Rzeczniku Praw Dziecka,
ff. Rozporządzeniem z MEN z dnia 24 stycznia 2000r. Zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,
gg. Rozporządzeniem MEN i Sportu z 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
hh. Śledziłam na bieżąco zmiany w prawie oświatowym,
ii. Sporządziłam aneksy do Planu Rozwoju Zawodowego w związku ze zmianami w prawie oświatowym i ze zmianą miejsca pracy,

Elementy Prawa Oświatowego konsultowałam również z opiekunem stażu. Starałam się śledzić aktualności korzystając ze strony internetowej MEN.ZADANIE 3: Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego:

jj. uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego,
kk. dalsze uczestnictwo w warsztatach metodycznych, kursach,


Podsumowanie:

Mam nadzieję, że moje sprawozdanie świadczy o rzeczy dla mnie najważniejszej w pracy – rozwoju zawodowym.
Kiedy pisałam Plan Rozwoju Zawodowego byłam młodym, niedoświadczonym nauczycielem. Przez trzy lata stażu zrealizowałam założone przeze mnie cele, ponadto sprostałam zadaniom, które zostały na mnie nałożone i podejmowałam własne inicjatywy, które znacznie wykraczały poza mój plan rozwoju.
Uważam te trzy lata za okres, w którym dowiedziałam się i nauczyłam wiele o blaskach i cieniach zawodu nauczyciela, a także o swoich predyspozycjach i mankamentach.
W przyszłości chciałabym w dalszym ciągu doskonalić swoje umiejętności zawodowe.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 868


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0