AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dominika Pichlińska , 2013-06-07
Wieluń

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

- n +

Dominika Pichlińska
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wieluniu
nauczyciel kontraktowy
§ 7. ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;


Lp. ZADANIA ROZWOJOWE FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1.

Poznanie procedury awansu zawodowego
 Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego
 Napisanie wniosku o umożliwienie odbycia stażu,
 Napisanie planu rozwoju zawodowego
 Udział w radach pedagogicznych
 Uaktualnianie wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe, czasopisma fachowe) Cały okres stażu

Wrzesień 2010
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
Cały okres stażu Biblioteczka

Wniosek o umożliwienie odbycia stażu i plan rozwoju zawodowego
Protokoły
Biblioteczka
2.
Współpraca z opiekunem stażu  Ustalenie zasad współpracy
 Korzystanie z pomocy opiekuna stażu w prawidłowym napisaniu planu rozwoju zawodowego
 Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2010
Wrzesień 2010


Maj 2013 Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
3.
Podejmowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych wynikających z zadań pedagoga  Prowadzenie pedagogicznych badań przesiewowych
 Prowadzenie badań pedagogicznych
 Prowadzenie indywidualnej terapii pedagogicznej i treningu ortograficznego uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu
Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej po
zakończeniu cyklu spotkań ;
 Organizowanie zajęć dla nauczycieli
i prelekcji dla rodziców, przeprowadzenie
ewaluacji po odbytym spotkaniu;
 Opracowywanie ulotek informacyjnych o tematyce dysleksji;
 Przeprowadzenie szkoleniowej Rady pedagogicznej nt. ustalony z dyrektorem i zgodny z potrzebami poradni;
 Współpraca z placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami pracującymi z dziećmi i młodzieżą; Wg potrzeb

Przez cały okres stażu
Przez cały okres stażuW zależności od
Potrzeb


Koniec roku 2011

W miarę potrzeb


W zależności od potrzeb Karty bad. Przesiewowych

Pisemne diagnozy w kartach indywidualnych
Karty i programy terapii
Wyniki ankiety ewaluacyjnej

Listy obecności i wyniki ankiety ewaluacyjnej

Ulotki

Kserokopie Protokołu


Potwierdzenie opiekuna stażu , dziennik pracy

4.

Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych  Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, konferencje,
 Doskonalenie wewnętrzne– udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

 Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury fachowej, publikacji i portali internetowych dla nauczycieli Przez cały okres stażu
Według harmonogramu


Cały okres stażu

Zaświadczenia potwierdzenia uczestnictwa


Scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, notatki
5. Rozbudowa własnego warsztatu pracy  Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych; W miarę potrzeb Scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, narzędzia badawcze,


§ 7 ust. 2.pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

6.
Poznawanie sytuacji rodzinnej, szkolnej i problemów dzieci z trudnościami nauce  Wywiady z rodzicami / opiekunami
 W razie konieczności uzyskiwanie informacji o dziecku ze szkoły Zgodnie z zapotrzebowaniem
W miarę potrzeb Dziennik pracy, wykaz konsultacji
Dziennik pracy

7.
Sprawowanie opieki nad szkołami i przedszkolami w gminie, znajomość problemów szkół i dzieci  Wizyty w szkołach i przedszkolach
 Rozmowy z dyrektorami, nauczycielami oraz
Pedagogami szkolnymi udzielanie porad i
konsultacji ;
 Sporządzanie wykazu dzieci posiadającymi opinie i orzeczenia oraz dzieci objętych dodatkową pomocą na terenie szkół
W miarę potrzeb
Cały okres stażu


W miarę potrzeb Dziennik pracy.
Wykaz konsultacji

Adnotacje w zeszycie pracy w terenie

§ 7 ust. 2.pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
8.
Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela  Korzystanie z encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych;
 Opracowywanie przy pomocy komputera pomocy i środków dydaktycznych;
 Wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowywania zajęć terapeutycznych;
 Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju oraz sprawozdania z przebiegu stażu;
 Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi staż poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych;
 Wykorzystanie komputera i Internetu na zajęciach terapii pedagogicznej i treningu ortograficznego,
 Tworzenie prezentacji komputerowych Okres trwania stażu
W miarę potrzeb
W miarę potrzeb
Maj 2013
W miarę potrzeb
W miarę potrzeb
W miarę potrzeb
W miarę potrzeb Potwierdzenie opiekuna stażu
Pomoce dydaktyczne,

Scenariusze zajęć
Potwierdzenie opiekuna stażu
Potwierdzenie opiekuna stażu
Potwierdzenie opiekuna stażu
Potwierdzenie opiekuna stażu
Prezentacja multimedialna


§ 7 ust. 2.pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
9
Uzupełnianie i aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki dydaktyki

 Udział w kursach i warsztatach;
 Aktywne samokształcenie poprzez studiowanie literatury fachowej;

Cały okres stażu
Zaświadczenia potwierdzenia uczestnictwa

10 Przekazywanie i stosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki i dydaktyki  Prelekcje dla rodziców dot. wczesnego rozpoznawania deficytów rozwojowych;
 Konsultacje dla rodziców, dzieci i młodzieży dot. ogólnych i specyficznych trudności w uczeniu się
 Opracowanie tablicy informacyjnej dot. Specyficznych trudności w uczeniu się W miarę potrzeb
Wg.potrzeb

Styczeń 2012 Listy obecności

Dziennik pracy

Tablica informacyjna

§ 7 ust. 2pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

11.
Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli

 Opracowanie dokumentacji z przebiegu procesu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego Maj 2013 Sprawozdanie
12.
Poszerzanie i aktualizacja Wiedzy z zakresu prawa oświatowego

 Samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego Na bieżąco Notatki
13.
Szczegółowa analiza dokumentacji poradni,
 Znajomość statutu poradni, regulaminów, planów Cały okres stażu Biblioteczka, notatki
14.
Aktywne uczestnictwo w pracach

organów poradni związanych z jej zadaniami  Udział w pracach Zespołu problemowego do spraw diagnozy i terapii pedagogicznej;
 Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rad Pedagogicznych Według harmonogramuWedług harmonogramu Kserokopie Protokołów

Potwierdzenie dyrektora
Kserokopie protokołów
Potwierdzenie dyrektora


Zatwierdzam do realizacji:………………………… .…………………..
Data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 786


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.