AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Regina Łukaszyk, 2013-06-07
Ropa

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGOmgr Regina Łukaszyk

Nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. KaOSG w Ropie

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2012r.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2015r.
Opiekun stażu: mgr Danuta Szydłowska
Dyrektor szkoły: mgr Bolesław Pyznar

Cel:
-poznanie procedury awansu zawodowego;
-wzbogacenie swojego warsztatu pracy;
-doskonalenie własnych umiejętności w realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych;
-współpraca ze środowiskiem lokalnym;
-dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem;


Rodzaj działańi przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN
z dnia 1 grudnia 2004 r.

§ 7 ust.1 pkt.1 uczestniczenie
w pracach organów szkoły związanych
z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Współpraca z Dyrektorem szkoły.

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
 Współorganizacja konkursów, zawodów sportowych oraz zabaw dla dzieci.
 Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.

5. Wdrażanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania.

6. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas dyżurów, wycieczek, imprez
i wyjść poza szkolnych.

7. Współpraca z pielęgniarką szkolną.

8. Współpraca z Radą Rodziców:
 Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Rodziców dotyczących współpracy ze szkołą i niesienia jej pomocy w sprawach wychowawczych i pomocy materialnej.
 Współorganizowanie imprez środowiskowych np.; festynów.

§ 7 ust.1 pkt.2 pogłębiać wiedzę
i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział
w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1. Ukończenie szkolenia z zakresu udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

2. Uczestnictwo w warsztatach dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.

3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział
w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.

4. Udział w pracach zespołu samokształceniowego.

5. Uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.

6. Udział w różnych kursach i innych formach doskonalenia zawodowego:
 konferencje szkoleniowe
 warsztaty metodyczne dotyczące nauczania wychowania fizycznego.
 studia podyplomowe
 kursy kwalifikacyjne

7. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresy dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno – przedmiotowa

8. Tworzenie własnego warsztatu pracy. Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, czasopism itp.
 Śledzenie przedmiotowych nowości wydawniczych
z wychowania fizycznego.
 Tworzenie bazy łączy do stron WWW z materiałami dydaktycznymi.

§ 7 ust.1 pkt.3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty,
z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły,
w której odbywa staż. 1. Analiza dokumentacji.

 Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 Karta Nauczyciela.
 Zapoznanie się z Prawami Ucznia
i Konwencją Praw Dziecka.-analiza Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka– stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno– wychowawczo– opiekuńczej.
 Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szkołach publicznych.
 Ustawa o systemie oświaty.
 Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały ODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).


2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian
w tych działaniach.
1. Współpraca z opiekunem stażu.
 Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
 Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
 Ustalenie terminów spotkań
z opiekunem.
 Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
 Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
 Analiza i wybór programów nauczania w oparciu
o merytoryczne jego wartości.
 Opracowanie przedmiotowych zasad oceniania z wychowania fizycznego.
 Stosowanie aktywnych metod nauczania.
 Dobieranie różnorodnych metod
i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.

3. Publikowanie własnych prac.
 Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
 Publikacja scenariuszy lekcji.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, ścieżki edukacyjne, dzienniki pozalekcyjne – świetlica szkolna.

§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania
w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych.

1.Współorganizowanie wycieczek pieszych i rowerowych dla dzieci po najbliższej okolicy.

2.Przygotowanie uroczystości szkolnych.

3.Przygotowanie ściennych gazetek szkolnych o tematyce sportowej
i prozdrowotnej.

4.Współpraca z szkolnym kołem PCK.
W ciągu roku szkolnego


§ 7 ust.2 pkt.4 umiejętność uwzględniania
w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.1.Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, tworzenia stron internetowych.

2. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac
i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych, publikacje -opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.

3. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.

4. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera
i internetu.

5. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.


§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność zastosowania wiedzy
z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).

3. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.

4. Aktywna praca nad samokształceniem.
5. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.


§ 7 ust.2 pkt.6 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Analiza przepisów prawa oświatowego.
2. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, uczestnictwo
w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji: Statutu Szkoły, Planu dydaktyczno- wychowawczego
i opiekuńczego szkoły, Planu Rozwoju Szkoły, Wewnątrzszkolnych zasad oceniania uczniów.
2. Konstruowanie planów wynikowych, przedmiotowych systemów nauczania i innych dokumentów nauczania.


Podczas trwania stażu mogą nastąpić zmiany w realizacji planu rozwoju zawodowego.
……………………………………………..
Opracowała: mgr Regina ŁukaszykPlan rozwoju zawodowego zatwierdzono dnia:
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2277


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.