AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Lachowska, 2013-06-04
Międzyrzec Podlaski

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGOOpracowała: Katarzyna Lachowska
Posiadany stopień: nauczyciel kontraktowy
Zajmowane stanowisko: pedagog szkolny
Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół w Dołdze
Wymiar stażu: 2 lata 9 miesięcy

§ 7 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia – umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy dokonywania ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania do realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
a) Sposoby osiągnięcia celu
- analiza przepisów prawa oświatowego,
- założenie teczki „Awans zawodowy”.
b) Termin realizacji : IX – X 2010 r.- cały okres stażu
c) Dowody realizacji
- napisanie wniosku o umożliwienie odbycia stażu,
- teczka „Awans zawodowy”.

2. Współpraca z opiekunem stażu
a) Sposoby osiągnięcia celu
- zawarcie kontraktu,
- przygotowanie planu zawodowego.
b) Termin realizacji : IX 2010
c) Dowody realizacji
- kontrakt, plan rozwoju zawodowego

3. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
a) Sposoby osiągnięcia celu
- obserwowanie zajęć, sporządzanie kart obserwacji
b) Termin realizacji : raz w semestrze.
c) Dowody realizacji
- potwierdzenie uczestnictwa.

4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
a) Sposoby osiągnięcia celu
- przygotowanie scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych
- dokonanie analizy przebiegu lekcji
b) Termin realizacji : X 2010 oraz według potrzeb.
c) Dowody realizacji
- scenariusze lekcji, karty obserwacji zajęć.

5. Planowanie pracy, opiekuńczo – wychowawczej, profilaktycznej i dydaktycznej pedagoga szkolnego
a) Sposoby osiągnięcia celu
- opracowanie planów pracy pedagoga szkolnego, przewodniczyć w opracowaniu planu profilaktycznego szkoły.
b) Termin realizacji : X IX 2010,2011,2012.
c) Dowody realizacji
- pisemne potwierdzenie dyrektora szkoły.

6. Doskonalenie warsztatu pracy.
a) Sposoby osiągnięcia celu
- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły,
- samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej,
- wymiana doświadczeń z opiekunem stażu i nauczycielami.
b) Termin realizacji : cały okres stażu, według oferty ODN, CDN.
c) Dowody realizacji
- zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym, - sporządzenie wykazu przeczytanej literatury.

7. Publikowanie własnych prac.
a) Sposoby osiągnięcia celu
- przygotowanie i opublikowanie w Internecie własnych artykułów.
b) Termin realizacji : X, XII 2010
c) Dowody realizacji
- publikacja w Internecie.

8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
a) Sposoby osiągnięcia celu
- gromadzenie dokumentów: zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy , notatek.
- sporządzanie rocznych sprawozdań pedagoga szkolnego.
b) Termin realizacji : na bieżąco, IV 2010, 2011.
c) Dowody Realizacji
- zgromadzone dokumenty.

9. Sporządzenie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
a) Sposoby osiągnięcia celu
- omówienie projektu sprawozdania z opiekunem stażu.
b) Termin realizacji : V 2013r.
c) Dowody realizacji
- sprawozdanie.


§ 7 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia – umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania do realizacji
1. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży , niwelowanie zachowań agresywnych
a) Sposoby osiągnięcia celu
- prowadzenie zajęć,
- prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami,
- realizacja programów profilaktycznych tj. : „Szkoła bez przemocy”,
„Tydzień profilaktyki”
- Zorganizowanie akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
- współpraca z Sądem kuratorem ds. nieletnich oraz z instytucjami wspierającymi proces wychowania.
b) Termin realizacji :
- cały okres stażu, według potrzeb.
c) Dowody realizacji
- scenariusze lekcji
- notatki służbowe, wpisy w dzienniku,
- potwierdzenie dyrektora szkoły,

2 . Pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej, otoczenie opieką uczniów potrzebujących pomocy.
a) Sposoby osiągnięcia celu
- przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących stylu wychowania w rodzinie a asertywność,
- współpraca z MOPS, CPR w zakresie organizowania pomocy materialnej, rzeczowej dla uczniów i ich rodzin,
- współtworzenie listy uczniów na ich dożywianie,
- koordynowanie akcji „koncert charytatywny”,
- uczestniczenie w pracach Komisji ds. pomocy materialnej, finansowej uczniom i ich rodzin.
b) Termin realizacji :
- cały okres stażu, według potrzeb.
c) Dowody realizacji
- potwierdzenie współpracy.
- potwierdzenie współpracy, potwierdzenie dyrektora szkoły.
- ankieta, wyniki badań

3. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem
a) Sposoby osiągnięcia celu
- współpraca z PPP,
- kierowanie uczniów na badania za zgodą rodziców, rozmowy indywidualne z uczniami.
b) Termin realizacji : cały okres stażu, według potrzeb.
c) Dowody realizacji
- protokół,

4. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły
a) Sposoby osiągnięcia celu
- organizowanie spotkań uczniów z policjantem – specjalistą do spraw nieletnich,
- terapeutą MOPS,
- pracownikami ds. uzależnień,
- pracownikami Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
b) Termin realizacji : cały okres stażu, według potrzeb.
c) Dowody realizacji
- potwierdzenie współpracy z funkcjonariuszem Policji,
- potwierdzenie współpracy z pracownikami Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi,

5. Wdrażanie zadań programu profilaktyki
a) Sposoby osiągnięcia celu
- współpraca z teatrem przedstawiającym programy profilaktyczne dla młodzieży
- współpraca z psychologiem z ośrodka osób uzależnionych, prelekcje, pokazy multimedialne dla młodzieży.
b) Termin realizacji : cały okres stażu, według potrzeb.
c) Dowody realizacji
- potwierdzenia współpracy.

6. Realizacja programu „trzymaj formę”
a) Sposoby osiągnięcia celu
- współpraca z pielęgniarką szkolną,
- spotkania z uczniami poświęconym higienie osobistej uczniów,
- propagowanie czytelnictwa , czasopism promujących zdrowy styl życia,
- przygotowanie gazetek tematycznych (profilaktycznych).
b) Termin realizacji : cały okres stażu, według potrzeb.
c) Dowody realizacji
- potwierdzenia współpracy.

§ 7 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia – umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do realizacji
1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowywaniu pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.
a) Sposoby osiągnięcia celu
- opracowywanie dokumentów.
b) Termin realizacji : cały okres stażu, według potrzeb.
c) Dowody realizacji
- materiały dydaktyczne.

2. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji
a) Sposoby osiągnięcia celu
- opracowywanie wykorzystanie w swojej pracy materiałów do zajęć z uczniami.
b) Termin realizacji : cały okres stażu, według potrzeb.
c) Dowody realizacji
- materiały baza danych, potwierdzenie współpracy.
.
3. Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego
a) Sposoby osiągnięcia celu
- opracowanie oraz zamieszczenie w Internecie planu.
b) Termin realizacji : rok szkolny 2010/2011.
c) Dowody realizacji
- publikacja w internecie, potwierdzenie


§ 7 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia – umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki oraz zagadnień ogólnych z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywania problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania do realizacji
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
a) Sposoby osiągnięcia celu
- korzystanie ze zbioru biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe i czasopisma),
- aktywna praca nad samokształceniem.
b) Termin realizacji : na bieżąco.
c) Dowody realizacji
- bibliografia.

2. Poszerzanie wiedzy i wymiana doświadczeń
a) Sposoby osiągnięcia celu
- udział w warsztatach, wykładach, kursach i innych formach doskonalenia zawodowego,
- wymiana spostrzeżeń, uwag i opinii z opiekunem stażu oraz podczas Rad Pedagogicznych.
b) Termin realizacji : cały okres stażu oraz podczas warsztatów organizowanych przez ODN, CDN lub inne instytucje
c) Dowody realizacji
- zaświadczenia.

3. Pedagogizacja rodziców
a) Sposoby osiągnięcia celu
- rozmowy indywidualne, współorganizowanie spotkań dla rodziców uczniów z przedstawicielami instytucji wspierającymi proces wychowania dziecka.
b) Termin realizacji : cały okres stażu, według potrzeb.
c) Dowody realizacji
- zapisy w dzienniku, notatka,
- potwierdzenie dyrektora szkoły.

4. Uwrażliwienie społeczności szkolnej na krzywdę drugiego człowieka
a) Sposoby osiągnięcia celu
- współpraca z samorządem uczniowskim,
- organizowanie działań o charakterze charytatywnym,
- wolontariat.
b) Termin realizacji : cały okres stażu, według potrzeb.
c) Dowody realizacji
- potwierdzenie współpracy,
- podziękowania.

§ 7 ust. 2 pkt. 5rozporządzenia – umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania do realizacji
1. Analiza dokumentów prawa wewnątrz szkolnego
a) Sposoby osiągnięcia celu
- poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
b) Termin realizacji : IX – X 2010.
c) Dowody realizacji
- dokumentacja.

2. Znajomość prawa oświatowego
a) Sposoby osiągnięcia celu
- sporządzenie kartoteki tekstowej niektórych aktów prawnych.
b) Termin realizacji : cały okres stażu.
c) Dowody realizacji
- notatki.

3. Znajomość przepisów dotyczących pomocy społecznej
a) Sposoby osiągnięcia celu
- sporządzenie współpraca z GOPS,
- analiza aktów prawnych.
b) Termin realizacji : cały okres stażu.
c) Dowody realizacji
- notatki.

4. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty
a) Sposoby osiągnięcia celu
- analiza przepisów prawa oświatowego.
b) Termin realizacji : cały okres stażu.
c) Dowody realizacji
- notatki.

5. Przygotowanie sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
a) Sposoby osiągnięcia celu
- autorefleksja,
- autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
b) Termin realizacji : V 2013.
c) Dowody realizacji
- sprawozdanie.

Projekt Planu Rozwoju Zawodowego ma charakter otwarty i może być modyfikowany w zależności od potrzeb.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 679


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.