AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Zielińska, 2013-05-31
Olsztyn

Język angielski, Sprawdziany i testy

zestawy ćwiczeń gramatycznych - testy

- n +

PRESENT SIMPLE

I. Uzupełnij zdania czasownikiem w nawiasie. Zdecyduj czy należy dodać do niego ‘s’ czy nic nie dodawać:
1. We _______________ (go) to school.
2. My mother _____________ (like) her children.
3. We _____________ (live) in Poland.
4. John _________________ (listen) to music in the evenings.
5. My parents _______________ (get up) at eight o’clock.
6. I ______________ (travel) a lot. travel=podróżować
7. My sister _____________ (start) school at nine.
8. They ______________ (drink) tea with milk.

II. Napisz te zdania w formie przeczącej:
1. Bart comes from New York. ______________________________________
2. We watch TV a lot. ___________________________________________
3. My friend likes music. ____________________________________________
4. I eat breakfast at ten o’clock_______________________________________
5. He goes to bed at six in the morning. _______________________________

III. Utwórz pytania wstawiając ‘do’ lub ‘does’ oraz odpowiedz na nie zgodnie z prawdą:
1. __________ you like horrors? __________________
2. __________ your friend like computers? __________________
3. __________ you study at the university? _________________
4. __________ you like English? __________________
5.__________ your teacher speak French? __________________

IV. Uzupełnij tekst tłumacząc wyrażenia z nawiasu na język angielski:
Hello, my name is Mark. I (mieszkam)____________ in England and I (chodzę) ____________ to school here. Every day I (wstaję) ____________ at seven thirty and I (jem)_____________ breakfast. Then I (myję zęby)______________ (ubieram się) _______________ and (wychodzę) ______________ to school. Lessons (zaczynają się) ____________________ at nine and they (kończą się) _____________ at five. After school I (jem) ______________ dinner and then I (mam)_______________ my free time. I usually (oglądam) ____________TV, or (odwiedzam) ______________ my friends. Sometimes I (gram) _________________ football in the park. I always (odrabiam lekcje) _________________________ in the evening. I never (idę spać) ____________ before ten o’clock.

V.Ułóż wyrazy w kolejności tak, by tworzyły poprawne zdania:
1. to school go we sometimes
2. never she watches TV in the morning
3. drink we coffee with milk always
4. usually he the computer plays

PRESENT CONTINUOUS Name:.............................

I. Czasowniki z nawiasu wstaw w odpowiedniej formie czasu Present Continuous: ____/8
1. I..................................... (have) a shower now.
2. I can’t watch the film because my brother ....................................... (sleep).
3. At the moment Paul and John ........................................ (clean) the house.
4. You ............................................ (not look) at me!
5. My mother .......................................... (not work) now.
6. You can take the book because we .............................................. (not read) it now.
7. Look! A dolphin ...................................... (jump) high over the water.
8. I ............................................ (not talk) to you but to your friend over there.

II. Z podanych wyrazów ułóż poprawne pytania w czasie Present Continuous: ____/5
1. making/you/sandwich/are/a ......................................................... .?
2. your/with/dog/you/sleeping/is ...........................................................?
3. listening to/are/your/they/walkman .......................................................... ?
4. Angela/is/homework/her/doing? .......................................................... ?
5. Cola/we/drinking/are .......................................................... ?

III. Ułóż pytania w czasie Present Continuous tak, aby podkreślona część zdania stanowiła odpowiedź: ____/3
1. My sister is singing in her room. ...........................................................
2. Martha and Peter are coming on Wednesday. ............................................................
3. My parents are watching a comedy.
............................................................

IV. Wybierz i zakreśl prawidłową formę: _____/6
1. Do you like/Are you liking pizza?
2. Every day he goes/is going to his office.
3. At the moment my cat sits/is sitting on the shelf.
4. We often are driving/drive to the mountains in winter.
5. I usually wear/am wearing jeans but today I wear/am wearing an elegent dress.

PAST SIMPLE / PRESENT PERFECT

Name:.......................................................

Uzupełnij zdania prawidłową formą czasownika w Present Perfect:
1) I ............................... (sleep) for two days!
2) My father .......................................(work) here for a year.
3) Judy and Paul ..........................(fly) to London.
4) We ............................... (not read) this book.
5) My cat ....................... (not be) in your armchair!
6) They ............................ (not visit) me before.
7) ..................... you ........................(ride) a camel?
8) .................. your friends .................. (give) you a present?
9) .................... she ........................ (play) football with you?
10) Kate .............................. (watch) this film before.

Zakreśl prawidłową formę:
1. Mary have won/has won/won the lottery last year.
2. We have already prepared/has already prepared/already prepared dinner.
3. She .haven't arrived/hasn't arrived/didn't arrive yet.
4. Were you/Was you/Have you been at home last night?
5. Emily haven't visited/hasn't visited/didn't visit me last week.
6. They have bought/did buy/bought their car two years ago.
7. Have you seen/Did you seen/Did you see the film yet?
8. He have just come/has just come/just came home.
9. Has Cathy had/Did Cathy had/Did Cathy have breakfast yesterday?
10. We not watched/haven't watched/didn't watch TV last night.

PAST SIMPLE / PAST CONTINUOUS

Name:.........................
Czasownik z nawiasu wstaw w odpowiedniej formie czasu Past Continuous:
I was doing my homework.
1. Yesterday at five my parents............................... (dance) in a disco.
2. I ................................. (write) a letter while my wife ................................. (read).
3. I don’t know what happened but I’m sure they ................................ (not/sit) there.
4. What ............... you .............. (do) yesterday at five p.m.?
5. Sandra..................... (not talk) on the phone.
6. Where .................. your sister .................. (play) yesterday at seven?

Uzupełnij zdania najpierw zakreślając, a następnie samodzielnie wpisując czasowniki w odpowiedniej formie czasu Past Simple lub Past Continuous:
1. I drove/was driving my new car when I had/was having the accident.
2. When the teacher arrived/was arriving, they played/were playing at the back of the classroom
3. As we slept/were sleeping last night , we heard/were hearing an incredible noise.
4. We .....................(dream) a beautiful dream when the alarm ............................(go) off.
5. He .............................(take) a shower so he .............................(not see) her coming.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2777


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1