AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Pawliczek, 2013-04-29
Rybnik

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Awans zawodowy-plan rozwoju wychowawcy świetlicy

- n +

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU 01.09.2010 r.
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU 31.05.2013 r.
Nauczyciel stażysta : Agnieszka Pawliczek
Plan może ulec korekcie w trakcie trwania stażu.
Cele opracowanego planu rozwoju
na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

• Poszerzanie wiedzy na poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości i podejmowanie w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podniesienie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
• Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.
§7 ust.1.pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
Lp. Zadania do wykonania i formy ich realizacji
1.Uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły:
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zespołów przedmiotowych, w tym zespołu wychowawczego i językowego
-wdrażanie Szkolnego Programu Wychowawczego,
-realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z funkcji wychowawcy w świetlicy,
-współpraca z Samorządem Uczniowskim (współorganizacja zabaw i dyskotek dla dzieci)
- koordynowanie akcji podejmowanych na terenie szkoły – Szklanka mleka oraz Owoce i Warzywa,
-współpraca z Radą Rodziców
Okres stażu
Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej i zespołów przedmiotowych, wpisy w dzienniku zajęć świetlicowych.
2.Współpraca ze strukturami samorządowymi, innymi organizacjami działającymi na rzecz systemu edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich i wychowania religijnego:
-zaznajomienie się ze specyfiką pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, uwzględnianie w działaniu własnym opinii i zaleceń PPP w stosunku do wychowanków, współpraca z pedagogiem szkolnym.
Okres stażu
Wpisy w dzienniku zajęć świetlicowych, notatki własne, konspekty zajęć, scenariusze imprez.

§7 ust.1.pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie
lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
Lp.Zadania do wykonania i formy ich realizacji.

1.Prowadzenie zajęć obserwowanych przez dyrektora szkoły lub opiekuna stażu.
Okres stażu
Scenariusze zajęć, wnioski do zajęć

2.Prowadzenie zajęć otwartych (w ramach zespołu samokształceniowego i dla nauczycieli stażystów, praktykantów), opracowywanie tematów (referatów) na szkoleniowe rady pedagogiczne. Okres stażu Karty ewaluacyjne, scenariusze zajęć, wnioski do zajęć, referaty, materiały szkoleniowe
3.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Okres stażu
Wnioski do zajęć.
4.Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli (w ramach zespołu samokształceniowego) – obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
Okres stażu
Wnioski do zajęć.
5.Doskonalenie wewnątrzszkolne – udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
Okres stażu
Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej.
6.Doskonalenie zinstytucjonalizowane – udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach.
Okres stażu
Zaświadczenia
7.Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej:
- poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez szkołę; śledzenie nowości wydawniczych
- współpraca z biblioteką szkolną.
Okres stażu

§7 ust.1.pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Lp. Zadania do wykonania i formy ich realizacji.
1.Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły;analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych.
okres stażu
Zaświadczenie opiekuna stażu.
2.Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka;analiza Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka – stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej.
okres stażu
Zaświadczenie opiekuna stażu.

§ 7 ust. 2.pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.1 ust. 1a Karty Nauczyciela –umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.
Lp.Zadania do wykonania i formy ich realizacji.
1.Poznanie procedury awansu zawodowego:- analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego (rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu oraz adekwatnych aktów prawnych Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego);
- tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu;
- napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji stażu;
- udział w Radach Pedagogicznych oraz kursach i warsztatach poruszających kwestie awansu zawodowego i jego aktualizacji;
- uaktualnianie własnej wiedzy na temat awansu (portale internetowe, literatura fachowa).
początek stażu
okres stażu
zgodnie z przepisami prawa
zgodnie z planem posiedzeń Rady Pedagogicznej,
harmonogram warsztatów i kursów
okres stażu
Biblioteczka
Zbiór dokumentacji (biblioteczka)
Wniosek, plan rozwoju, sprawozdania
Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, zaświadczenia

2.Współpraca z opiekunem stażu:
- ustalenie zasad współpracy – zawarcie kontraktu;
- korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju;
- opracowanie projektu sprawozdania
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna;
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna;
- omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności ewaluacji działań edukacyjnych.
IX 2010

IX 2010

VI 2013
Okres stażu
Kontrakt, przejrzyste zasady współpracy
Wniosek, plan rozwoju
Sprawozdanie
Scenariusze zajęć, arkusz obserwacyjny
Scenariusze zajęć
Notatki (omówienia), wnioski
3.Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela: - autorefleksja, samoocena
- konstruowanie rocznych planów pracy świetlicy szkolnej
- opracowanie planu rozwoju zawodowego, okresowych sprawozdań z przebiegu awansu zawodowego oraz końcowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
IX 2010
IX 2010, IX 2011, IX 2012,
IX 2010,VIII 2011,VIII 2012,
VI 2013
Plan pracy świetlicy szkolnej
Plan rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu
4.Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego:
- gromadzenie zaświadczeń, świadectw, programów, scenariuszy itp.
Na bieżąco
Zgromadzona dokumentacja
5.Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą organizacji pracy szkoły. Poznawanie planów pracy szkoły na lata szkolne 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, śledzenie zmian.Początek każdego roku szkolnego
Potwierdzenie opiekuna stażu
6.Dalsze poznawanie i prowadzenie obowiązującej dokumentacji nauczyciela, w tym dotyczącej zadań szkoły, nauczyciela przedmiotu, wychowawcy, własnego awansu zawodowego:
- doskonalenie umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć;
- konstruowanie arkuszy obserwacji, ankiet, protokołów;
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczyciela wychowawcy świetlicy
Okres stażu
Scenariusze zajęć
Karty obserwacji lekcji, wnioski. Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej
dzienniki zajęć wychowawczych, dzienniki lekcyjne
7.Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych:
- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych;
- praca w zespołach nauczycielskich;
- udział w wewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego: różnego rodzaju kursach, seminariach, szkoleniach, konferencjach metodycznych, warsztatach przedmiotowych;
-samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
Okres stażu
Zgodnie z planem pracy Rady Pedagogicznej
Okres stażu
Potwierdzenia opiekuna stażu, zaświadczenia
Biblioteczka
8.Tworzenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy:
- gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteczki pedagogicznej;
- uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowywanych środków dydaktycznych, starania o zakup nowych z budżetu szkoły;
- tworzenie narzędzi pomiaru dydaktycznego, analiza i ewaluacja własnych działań;
- prowadzenie i udział w zajęciach otwartych.
Okres stażu
Biblioteczka
Zbiór środków dydaktycznych
Ankiety, analiza wyników, wnioski
Scenariusze zajęć, arkusze obserwacyjne
9.Okresowe diagnozowanie osiągnięć nauczyciela wychowawcy, dokonywanie korekty i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań:
- okresowe ankietowanie uczniów na temat działalności świetlicy szkolnej;
- opracowywanie nowych metod pracy oraz narzędzi podnoszących atrakcyjność zajęć;
-nanoszenie korekt do planów pracy.
Okres stażu
Ankiety, wyniki, wnioski
Scenariusze zajęć, środki dydaktyczne
Plany pracy
§ 7 ust. 2.pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Lp.Zadania do wykonania i formy ich realizacji.
1.Poznawanie struktury i problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego:
- zaznajomienie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole: opinie i orzeczenia PPP, zapisy w protokołach Rady Pedagogicznej i zespołu wychowawczego;
- poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z uczniami, konsultacje z rodzicami, wywiady, ankiety, współpracę z rodzicami, konsultacje z wychowawcami;
- współpraca z pedagogiem szkolnym przy rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów z uczniami;
- obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, spacery, wyjścia do kina)
- indywidualne kontakty z dzieckiem;
- uwzględnianie w pracy specyficznych elementów środowiska lokalnego i jego potrzeb.
Okres stażu
Dokumentacja szkolna udostępniona przez Dyrektora Szkoły, pedagoga
Własne notatki
Wnioski rozmów przeprowadzonych z pedagogiem.
Plan pracy, scenariusze zajęć
2.Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty, wspierającymi działalność szkoły:
- prowadzenie pracy wychowawczej w zakresie promocji zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym w odpowiedzi na akcje PPP, MOPS, Komendy Miejskiej Policji, Biblioteki Miejskiej i innych.
Okres stażu
Scenariusze zajęć oraz imprez środowiskowych
3.Uaktywnianie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych, ekologicznych;
- organizacja i włączanie się do akcji o charakterze ekologicznym (np. sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, zbiórka surowców wtórnych);
- realizacja elementów programów profilaktycznych dotyczących przemocy, komunikacji w grupie, uzależnień, stresu;
- organizacja różnorodnych konkursów świetlicowych o tematyce prozdrowotnej i ekologicznej.
Okres stażu
Wpisy do dzienników zajęć wychowawczych
Scenariusze zajęć
4.Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju:
- opracowanie planu pomocy uczniom z trudnościami w nauce, prowadzenie zajęć mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, pomoc w odrabianiu zadań domowych
- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizację pomocy koleżeńskiej;
- organizacja świetlicowych konkursów czytelniczych, plastycznych, wiedzy ogólnej,o charakterze twórczym;
- wdrażanie nowatorskich form pracy (praca metodami aktywizującymi)
- prowadzenie Zajęć Motywacyjnych dla uczniów klas I-III w ramach projektu Szkoła Dobrych Pomysłów
Okres stażu 2010-2012 P
lan pracy zajęć dla dzieci mających trudności w nauce.
Notatki własne
Scenariusze konkursów
Scenariusze zajęć
Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie, wpisy w dzienniku zajęć motywacyjnych
5.Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych:
- opieka nad uczniami podczas imprez szkolnych i pozaszkolnych;
- współpraca z nauczycielami podczas organizacji imprez szkolnych i środowiskowych;
- udział i współorganizowanie uroczystości szkolnych.
Okres stażu
Zapisy w dziennikach lekcyjnych, dzienniku zajęć wychowawczych, karty wycieczek, potwierdzenia
Scenariusze imprez
Scenariusze uroczystości

§ 7 ust. 2.pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp.Zadania do wykonania i formy ich realizacji.
1.Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela:
- korzystanie z encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych przy opracowywaniu zajęć świetlicowych;
- opracowywanie przy pomocy komputera pomocy i środków dydaktycznych;
- przygotowanie i opracowanie dokumentacji nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
Okres stażu
Scenariusze zajęć
Środki dydaktyczne
Dokumentacja przebiegu stażu
2.Wykorzystanie Internetu w pracy zawodowej i życiu codziennym:
- wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowywania zajęć i konkursów świetlicowych i szkolnych (np. rebusy, krzyżówki, kwizy, opracowanie plastyczne i komputerowe dyplomów);
- konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi staż poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych;
Okres stażu
Materiały dydaktyczne
Strony www,notatki własne, zbiór linków
3.Wykorzystanie komputera i Internetu na zajęciach świetlicowych:
- prowadzenie zajęć świetlicowych w pracowni komputerowej;
- wykorzystanie na zajęciach narzędzi multimedialnych, encyklopedii multimedialnych, słowników, programów edukacyjnych, internetu
Okres stażu
Dziennik zajęć wychowawczych, scenariusze zajęć
§ 7 ust. 2.pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Lp. Zadania do wykonania i formy ich realizacji.
1.Uzupełnianie i aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki:
- udział w kursach i warsztatach;
- aktywne samokształcenie poprzez studiowanie literatury fachowej;
- korzystanie z zasobów Internetu w celu poszerzania wiadomości;
- wykorzystywanie zdobytej wiedzy w pracy wychowawcy świetlicy.
Okres stażu
Zaświadczenia
Spis literatury, notatki własne
Spis stron www
Konspekty, scenariusze, opinia opiekuna stażu
2.Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych:
- bieżące diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych i edukacyjnych;
- stosowanie w trakcie zajęć świetlicowych metod aktywizujących;
Okres stażu
Konspekty zajęć
Notatki własne
3.Kształtowanie i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy:
- umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami, życzliwości, otwartości w kontaktach interpersonalnych, umiejętność współpracy w zespole
Na bieżąco
Opinia opiekuna stażu
4.Współpraca przy organizacji uroczystości szkolnych integrujących społeczność szkolną i lokalną.
Według kalendarza imprez szkolnych
Scenariusze uroczystości

§ 7 ust. 2pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Lp. Zadania do wykonania i formy ich realizacji.
1.Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli:
- udział w warsztatach, szkoleniach, śledzenie dokumentów;
- opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu;
- analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, współpracy z Sądem i kuratorem do spraw nieletnich.
- znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla szkoły.
Okres stażu
Zaświadczenia, poświadczenia, notatki własne
Dokumentacja przebiegu stażu
Znajomość obowiązujących aktów prawnych, biblioteczka
2.Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego:
- wykazywanie się znajomością przepisów w konkretnych działaniach;
- gromadzenie własnych zasobów tekstów aktów w formie pisemnej i elektronicznej.
Okres stażu
Notatki własne, biblioteczka
3.Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły oraz kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego:
- udział w Radach Pedagogicznych i zespole przedmiotowym opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne;
- udział w pracach różnorodnych komisji;
- prawidłowa organizacja wycieczek szkolnych i świetlicowych.
Okres stażu
Zapisy w protokołach
Dokumentacja z przebiegu prac komisji
Karty wycieczekZgłoś błąd    Wyświetleń: 2427


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.