AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Gajzler, 2013-04-22
Kalisz

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego (na nauczyciela mianowanego)

- n +

GIMNAZJUM

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r.

Informacje o nauczycielu:
1. Imię nazwisko:
2. Nauczyciel języka angielskiego
3. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r.
4. Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2012 r.
5. Opiekun stażu:
6. Posiadane kwalifikacje:

7. Potrzeby własne:
o podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych kompetencji przedmiotowo-metodycznych,
o doskonalenie warsztatu pracy,
o rozwijanie i doskonalenie umiejętności uczniów oraz wspieranie ich aktywności twórczej,
o poznanie organizacji i zasad funkcjonowania szkoły oraz dokumentacji obowiązującej w danej placówce,
o dążenie do podnoszenia jakości pracy szkoły z uwzględnieniem jej specyfiki.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Realizacja kryteriów zawartych w § 7 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia:

UCZESTNICZENIE W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY ORAZ POTRZEB SZKOŁY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO.

L.p. Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady

2. Uczestnictwo bądź współpraca w stałych szkolnych komisjach przedmiotowych oraz doraźnie powoływanych (komisje egzaminacyjne.) Cały okres stażu Potwierdzenie
3. Współpraca z Dyrektorem szkoły i gronem pedagogicznym dotycząca współorganizowania imprez, konkursów, wycieczek. Cały okres stażu Potwierdzenie
4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim podczas organizacji imprez szkolnych, konkursów. Według terminarza. Potwierdzenie
5. Współpraca z Radą Rodziców. Cały okres stażu Potwierdzenie
6. Kontakty z rodzicami i opiekunami. Cały okres stażu Potwierdzenie
7. Współpraca z biblioteką szkolną i pedagogiczną. Korzystanie z księgozbioru na użytek własny oraz pracy dydaktyczno- wychowawczej.
Według potrzeb Potwierdzenie
8. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania Cały okres stażu Potwierdzenie
9. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych. Cały okres stażu Potwierdzenie
10. Nadzór nad programem Uniwersytet Gimnazjalisty w ramach EFS Kapitał Ludzki Rok szkolny 2009/2010 Potwierdzenie

Realizacja kryteriów zawartych w § 7 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia:

POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH, SAMODZIELNE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO.

L.p. Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Udział w konferencjach przedmiotowo-metodycznych organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Cały okres stażu Zaświadczenia
2. Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej w ramach WDN. Cały okres stażu Zaświadczenia
3. Udział w różnego rodzaju warsztatach metodycznych, konferencjach z zakresu metodyki, dydaktyki i wychowania. Cały okres stażu Zaświadczenia
4. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki prowadzenia zajęć lekcyjnych, pracy z uczniem słabym, zdolnym. Cały okres stażu Bibliografia metodyczno – przedmiotowa
5. Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy – budowanie bazy materiałów i pomocy dydaktycznych. Cały okres stażu Karty pracy, pomoce dydaktyczne
6. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli
Analiza i ocena działań. Według terminarza Arkusze hospitacyjne, scenariusze, Potwierdzenia
7. Udział w pracach zespołu nauczycieli języków obcych. Cały okres stażu ZaświadczenieRealizacja kryteriów zawartych w § 7 ust 1 ust. 3 Rozporządzenia:

POZNAWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SYSTEMU OŚWIATY.

L.p. Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Uczestnictwo w konsultacjach, kursach dla nauczycieli rozpoczynających staż na stopień nauczyciela mianowanego 2009 Zaświadczenia
2. Analiza dokumentacji.
a) Karta Nauczyciela.
b) Rozporządzenie MEN z 3. sierpnia 2000r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

c) Rozporządzenia MENiS z 01.12.2004r.

d) Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
e) Rozporządzenie MEN z 19. kwietnia 1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
f) Ustawa o systemie oświaty.
g) Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, prasa oświatowa, Internet) Cały okres stażu Teksty rozporządzeń, notatki.
3. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego na podstawie lektury czasopism oświatowych i publikacji na stronach www. Cały okres stażu

Realizacja kryteriów zawartych w § 7 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia:

UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DZIAŁANIU.


L.p. Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu.

• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

• Ustalenie terminów spotkań i konsultacji z opiekunem.

• Obserwacje lekcji opiekuna stażu i ich omówienie.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Samoocena pracy i osiągnięć – określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
Wrzesień 2009r.

Raz w miesiącu.

Raz na dwa miesiące.

Po każdym roku pracy.

Kontrakt

Plan rozwoju zawodowego

Terminarz spotkań, notatki.

Notatki z obserwacji.

Konspekty

Notatka
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o ich wartości merytoryczne.
• Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego.
• Opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok szkolny – tworzenie i modyfikowanie planów wynikowych
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, plansze, testy, prezentacje multimedialne.
• Organizowanie wystaw prac uczniów.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
• Doskonalenie warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami i kontakty międzyszkolne
• Opracowanie materiałów metodycznych oraz prezentacja i udostępnienie ich innym nauczycielom
Cały okres stażu
Dokumentacja w postaci pomocy dydaktycznych, programów, rozkładów, PSO, zdjęć.

Potwierdzenie pisemne.

Zaświadczenie
Zdjęcia


Zdjęcia

3. Publikowanie własnych prac:
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
Cały okres stażu. Potwierdzenie
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, ścieżki edukacyjne, dzienniki pozalekcyjne.
Cały okres stażu. Potwierdzenie


Realizacja kryteriów zawartych w § 7 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia:
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH.

L.p. Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Reprezentowanie szkoły poprzez udział uczniów uzdolnionych w szkolnych konkursach z języka angielskiego oraz organizowanych przez inne szkoły na terenie powiatu, województwa. Cały okres stażu Zaświadczenia, zdjęcia
2. Współorganizowanie i współudział w uroczystościach szkolnych. Cały okres stażu Zaświadczenia, zdjęcia
3. Aktualizowanie strony www w tematyce działalności koła języka angielskiego oraz międzynarodowej działalności szkoły. Cały okres stażu Strona www
4. Organizowanie bądź współudział w wycieczkach i wyjazdach szkolnych, klasowych. Według terminarza Dokumentacja pisemna, zdjęcia
5. Organizowanie bądź współorganizowanie szkolnych konkursów i turniejów wiedzy. Według terminarza Sprawozdania, zdjęcia, kopie.
6. Przygotowanie uczniów do konkursów. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów zdolnych. Wspomaganie uczniów słabych na zajęciach kółka jęz. Cały okres stażu Potwierdzenia
7.
Kontakt z mediami w celu promowania pozytywnego wizerunku szkoły i ucznia:
a. publikacje w prasie lokalnej
b. materiały w lokalnej rozgłośni radiowej
c. artykuły na stronie internetowej gminy Cały okres stażu


Kopie artykułów.
Nagrania radiowe
Strona www
8. Zainteresowanie aktualnymi problemami społecznymi, lektura czasopism, prasy lokalnej. Cały okres stażu Ankiety i ich analiza

9. Rozwiązywanie aktualnych problemów natury wychowawczej na forum klasy bądź też poza nią. Według potrzeb Potwierdzenia

10. Przeprowadzanie ankiet i rozmów z wychowankami, konsultacje indywidualne z rodzicami, Według potrzeb Potwierdzenia

11. Spotkania z rodzicami, omawianie postępów w nauce i zachowania uczniów. Cały okres stażu Potwierdzenia
Realizacja kryteriów zawartych w § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia:
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W SWOJEJ PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.

L.p. Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Korzystanie ze szkolnej strony internetowej i poczty elektronicznej Cały okres stażu Strona www
2. Współtworzenie i aktualizowanie strony internetowej o działalności koła języka angielskiego. Cały okres stażu Strona www
3. Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych. Cały okres stażu Testy, konspekty

4. Korzystanie ze sprzętu audiowizualnego (rzutnik multimedialny, skaner, aparat cyfrowy, kamera cyfrowa) Cały okres stażu Konspekty
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej przy pomocy komputera – pisanie konspektów, sprawozdań. Cały okres stażu Sprawozdania, konspekty.
6. Wykorzystanie zasobów Internetu w pracy dydaktycznej i wychowawczej (lekcje z Internetem, ankiety, zadania) Cały okres stażu Konspekty.
7. Korzystanie z nowości dydaktycznych na stronach www, i wykorzystywanie ich na lekcjach (karty pracy, testy). Dzielenie się pozyskaną wiedzą i materiałami z innymi nauczycielami. Cały okres stażu Spis stron www
8. Tworzenie baz łączy do stron www z zakresu dydaktyki j. angielskiego. Cały okres stażu Strona www

9. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych, założenie własnej strony WWW – publikacje. Cały okres stażu Strona www

10. Załączanie materiałów na blog’u w ramach projektu Comenius, współtworzonego przez naszą szkołę i międzynarodowych partnerów. Cały okres stażu Strona www

11 Utrzymywanie kontaktu z nauczycielami z innych krajów za pomocą poczty elektronicznej. Cały okres stażu
12. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. 06.2012 Sprawozdanie


Realizacja kryteriów zawartych w § 7 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia:

UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ.

L.p. Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
• Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
• Korzystanie z publikacji na stronach www poświęconych nauczaniu i wychowaniu w szkole, śledzenie nowości wydawniczych w Internecie.
• Uzupełnianie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowania uczniów do prezentacji siebie na forum.
• Aktywna praca nad samokształceniem i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
• Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami. Cały okres stażu Kopie artykułów, wydruki ze stron www, notatki
2. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.
• Dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców i pomoc w procesie kształtowania charakteru.
• Sprawowanie opieki nad uczniami podczas imprez, wycieczek.
• Realizacja zadań wychowawczych
• Pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych, utrzymywanie porządku na terenie szkoły. Cały okres stażu Dokumentacja szkolna
3. Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły, działającymi na rzecz pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich takimi jak: Policja, Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna itp. Cały okres stażu Potwierdzenia
Realizacja kryteriów zawartych w § 7 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia:

UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYCH SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ.

L.p. Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i ich modyfikacji: Statut Szkoły, Plan rozwoju szkoły, Program wychowawczy, Szkolny program profilaktyki, Szkolny System Oceniania. Wdrażanie regulaminów wewnątrzszkolnych.
Cały okres stażu Kopia statutu i SSO, notatki
2. Analiza przepisów prawa oświatowego i posługiwanie się nimi w trakcie awansu. Cały okres stażu Dokumentacja szkolna
3. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.
Cały okres stażu Potwierdzenia


Opracowała: Zatwierdzenie:

………………………………….. ……………………………………………

data:

...........................................................


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3701


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0