AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jolanta Mikołajewska, 2013-04-10
Bonisław

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na mianowanego - aneks

- n +

Jolanta Mikołajewska, 09.04.2013 r.
Nauczyciel wczesnej edukacji
Zespół Szkół w Wieczfni Kościelnej

ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Nauczyciel kontraktowy: Jolanta Mikołajewska
Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2010r. Szkoła Podstawowa w Szkudaju
Kontynuacja stażu: 1 wrzesień 2011 r. Zespół Szkół w Wieczfni Kościelnej
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2013
Opiekun stażu: *******
Dyrektor Szkoły: ******


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni
awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 7 ust.1 pkt.1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1.Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
- Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej.
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej

2.Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań.
- Uczestnictwo w Komisji do Opracowania Programu Wychowawczego Zespołu Szkół *****
- Uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej
- Uczestnictwo w pracach zespołu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
- Opracowanie dokumentów związanych z pełnieniem funkcji wychowawcy i nauczyciela w klasie II
- Opracowanie sprawozdań z uroczystości szkolnych i środowiskowych.
- Współorganizowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych.
- Przygotowanie uczniów do udziału w różnych formach aktywności artystycznej (przedstawieniach), konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
-Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
- Udział w realizacji programów profilaktycznych, wychowawczych i projektów edukacyjnych.
Wrzesień 2011 r.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Wrzesień 2011 r.
W zależności od potrzeb
Zgodnie z harmonogramem
W zależności od potrzeb
Cały okres stażu
Cały okres stażu

§ 7 ust.1 pkt.2

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1.Wstępna ocena własnych umiejętności.
- Analiza zdobytego wykształcenia, ukończonych kursów doskonalących i szkoleń.
Wrzesień 2011r.

2.Poszerzanie wiedzy i umiejętności dydaktyczno – wychowawczych.
-Udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia nauczycieli.
-Udział w konferencjach, warsztatach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa.
-Udział w zewnętrznych formach doskonalenia nauczycieli organizowanych przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli.
- Samodoskonalenie: studiowanie literatury pedagogicznej, metodycznej, wymiana doświadczeń.
Wrzesień 2011r.
Cały okres stażu
§ 7 ust.1 pkt.3

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1.Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
- Zapoznanie z dokumentacją szkoły, współpraca w tworzeniu dokumentacji Zespołu Szkół ***** (statut szkoły, system oceniania, szkolny program wychowawczy i profilaktyczny, podstawa programowa – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna).

- Znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Na bieżąco
2.Poznanie przepisów prawa oświatowego, w tym dotyczących procedury awansu na nauczyciela mianowanego.
- Analiza dokumentacji pod kątem kontynuacji stażu z powodu zmiany miejsca zatrudnienia:
Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty.
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
- Przygotowanie dokumentacji wynikającej z realizacji stażu.
- Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Wrzesień 2011 r.
Cały okres stażu

§ 7 ust.2 pkt.1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Przygotowanie aneksu do planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2011r
2.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Cały okres stażu zgodnie z ustaleniami
3.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
Cały okres stażu zgodnie z ustaleniami
4.Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności – samoocena.
- Dokumentowanie efektów własnej pracy i monitorowanie jej.
Na bieżąco
5. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu realizacji planu zawodowego.
-Gromadzenie zaświadczeń, świadectw, scenariuszy.
Cały okres stażu
6.Tworzenie własnego warsztatu pracy.
-Tworzenie własnych pomocy dydaktycznych,
-Gromadzenie i studiowanie czasopism, literatury fachowej, poradników metodycznych.
Cały okres stażu
7.Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
- Uczestnictwo w lekcjach otwartych
- Uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego.
- Uczestnictwo w komisji do opracowania Programu Wychowawczego Zespołu Szkół ****
Cały okres stażu
Wrzesień 2011 r.
8.Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
- Prowadzenie dzienników lekcyjnych
- Prowadzenie dzienników pozalekcyjnych: zajęć świetlicowych, wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych
Cały okres stażu

§ 7 ust.2 pkt.2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów (wychowanków).
- Rozmowy indywidualne z rodzicami, obserwacja dzieci.
Na bieżąco
2. Zaspokajanie potrzeb dzieci wykazujących trudności edukacyjne i wychowawcze .
- Opracowanie planów pracy dydaktycznej dostosowanych do możliwości uczniów posiadających opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; dostosowanie nauczania i wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów mających specyficzne trudności w nauce
- Opracowanie planów pracy na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych.
- Wykorzystanie podczas zajęć gier, zabaw i ćwiczeń dla dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych, agresywnych.
- Praca wyrównawcza.
Według potrzeb
3.Współpraca z rodzicami, warsztaty dla rodziców.
- Zebrania klasowe, konsultacje indywidualne, warsztaty, pedagogizacje, zajęcia otwarte, uroczystości klasowe i szkolne
Cały okres stażu
4. Organizowanie spotkań ze specjalistami. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
- Zebrania, rozmowy, konsultacje, pomoc rodzicom w złożeniu wniosków do poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
Według potrzeb
5. Podejmowania działań przygotowujących uczniów do uczestnictwa w życiu społecznym. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym uczniów.
-Organizacja wycieczek, imprez, uroczystości o charakterze środowiskowym.
- Zapraszanie do szkoły gości z różnych okazji: Dzień Babci, Dziadka, Matki, Ojca.
- Zapraszanie do współudziału w zajęciach osób o ciekawych zawodach, np.: strażak, policjant, bibliotekarz itp.
Cały okres stażu

§ 7 ust.2 pkt.3

Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Doskonalenie i podniesienie umiejętności korzystania z narzędzi technologii komputerowej i informacyjnej.
- Udział w szkoleniach i kursach z zakresu obsługi komputera.
- Pogłębienie znajomości dotychczas stosowanych programów komputerowych.
Cały okres stażu
2.Wykorzystanie technologii informatycznej.
- Przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych.
- Opracowywanie ćwiczeń,
scenariuszy lekcji, materiałów
dydaktycznych przy pomocy komputera (zaproszeń, dyplomów, gazetek, dekoracji klasowych itp.).
- Prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera, pisanie sprawozdań, konspektów, planów, programów itp.
- Prowadzenie lekcji w pracowni komputerowej
- Wykorzystanie w swojej pracy Internetu.
Cały okres stażu
3. Publikowanie własnych prac w Internecie.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW.
- Publikacja scenariuszy lekcji.
- Publikacja w Internecie zdjęć prac plastyczno – technicznych uczniów.
Cały okres stażu

§ 7 ust.2 pkt.4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.Obserwacja i ocena możliwości dziecka.
- Gromadzenie informacji dotyczących aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
Na bieżąco
2.Zastosowanie wiedzy zdobytej podczas studiów terapii pedagogicznej.
- Opracowanie ćwiczeń i zadań dla uczniów nieśmiałych, nadpobudliwych, agresywnych – wykorzystanie ich podczas zajęć
- Praca z uczniami na zajęciach wyrównawczych
- Wykorzystanie wiedzy podczas zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
- Rozwiązywanie problemów wychowawczych, społecznych i opiekuńczych uczniów.
W zależności od potrzeb
3.Samokształcenie w zakresie psychologii pedagogiki i dydaktyki przedmiotu.
- Studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej,
czasopism fachowych (korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej).
- Aktywna praca nad samokształceniem.
Cały okres stażu
4. Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej poprzez aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
- Udział w szkoleniach z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki.
- Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Cały okres stażu

§ 7 ust.2 pkt.5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
- Znajomość dokumentów szkolnych (statut szkoły, system oceniania, szkolny program wychowawczy i profilaktyczny).
- Znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Cały okres stażu
2. Poznanie przepisów prawa oświatowego, w tym dotyczących awansu na nauczyciela mianowanego.
- Analiza przepisów prawa oświatowego tj. Karta Nauczyciela, rozporządzenia MEN, ustawy o systemie oświaty, Karty Praw Dziecka, Karty Praw Człowieka, Konstytucji.
Cały okres stażu
3. Korzystanie z przepisów prawa oświatowego.
- Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej.
- Konstruowanie programów wychowawczych, dokumentacji nauczania.
W zależności od potrzeb
Cały okres stażu

Opracowała: Jolanta MikołajewskaZatwierdzony do realizacji ……………………
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3305


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.