Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Katarzyna Kukuła, 2013-04-09
Kołobrzeg

Matematyka, Program nauczania

Program kółka matematycznego dla gimnazjum

- n +
Program kółka matematycznego

„Polubić matematykę’’

dla klas I - III gimnazjum

Program opracowała mgr Katarzyna Kukuła
Założenia programu :

Program adresowany jest do uczniów , którzy mają problemy z opanowaniem materiału i zastosowaniem wiedzy matematycznej w prostych zadaniach i rozwiązywaniu problemów życia codziennego . Opracowany został w oparciu o materiał nauczania, zawarty w programie „Matematyka z plusem” dla klas I - III gimnazjum. Program zakłada, że w zajęciach tych będą brać udział głównie uczniowie mający wolniejsze tempo pracy niż rówieśnicy, a w związku z tym nie nadążający z opanowaniem materiału nauczania oraz uczniowie, którzy mają duże braki w wiadomościach bądź to z powodu częstych nieobecności w szkole, bądź niewielkich możliwości umysłowych.
Zajęcia będą nadobowiązkowe prowadzone w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Uczestnikami zajęć będą chętni uczniowie mający duże problemy z opanowaniem wiadomości matematycznych.

Cele programu :

Cele dydaktyczne:
- rozbudzenie zainteresowań matematyką,
- uzupełnienie braków w wiadomościach matematycznych,
- utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki,
- rozumieniu tekstów sformułowanych w języku matematyki,
- stymulowanie logicznego myślenia,
- analiza prostych zagadnień i problemów matematycznych,
- wykorzystanie zależności i analogii matematycznych,
- kształcenie aktywności na zajęciach,
- rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem,
- rozwijanie pamięci oraz wyrabianie sprawności rachunkowej,
- wykorzystanie wiedzy matematycznej w różnych dziedzinach życia codziennego.

Cele wychowawcze:
- kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
- wyrabianie samodzielności, systematyczności, pracowitości i wytrwałości,
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
- nauczenie przedstawiania rozwiązań w sposób czytelny,
- wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów,
- wdrażanie do prawidłowej organizacji pracy.Sposoby realizacji celów :

- rozwiązywanie zadań typowych , według określonych schematów ;
- rozwiązywanie zadań różnymi metodami ;
- rozwiązywanie zadań dotyczących życia codziennego ;
- rozwijanie wyobraźni przestrzennej ( m.in. budowanie modeli brył );
- rozwiązywanie krzyżówek i łamigłówek matematycznych ;
- indywidualizacja tempa pracy i stopnia trudności stawianych zadań.


Oczekiwane osiągnięcia :

- wyrównanie braków z lat poprzednich,
- przyswojenie bieżącego materiału,
- większa aktywność na lekcjach matematyki,
- przełamanie barier psychologicznych,
- wdrożenie do samodzielnej i systematycznej pracy,
- lepsze wyniki na zajęciach z matematyki,
- podwyższenie wyników ze sprawdzianów zewnętrznych.


Ewaluacja programu:

Program spełnia swoją rolę, jeśli uczniowie widzą efektywność swojej pracy, potrafią stosować zdobyte umiejętności do rozwiązywania prostych zadań z różnych dziedzin życia codziennego, otrzymują pozytywne oceny z kartkówek, sprawdzianów, prac domowych, itp. Starają się sami wykonywać powierzone zadania matematyczne i wykazują większą aktywność na lekcjach.

Treści zajęć :

Klasa I

Tematyka zajęć Ilość godzin Realizowane zagadnienia
Działania na ułamkach dziesiętnych 2 - porównywanie ułamków ;
- dodawanie , odejmowanie , mnożenie i dzielenie ułamków ( zastosowanie w sytuacjach praktycznych);
Działania na ułamkach zwykłych 3 - porównywanie ułamków ;
- dodawanie , odejmowanie , mnożenie i dzielenie ułamków ( zastosowanie w sytuacjach praktycznych);
Zaokrąglanie liczb i szacowanie wyników 1 - zaokrąglanie liczb do danego rzędu;
Wyrażenia arytmetyczne 3 - stosowanie praw działań, obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych, (domino matematyczne);
Obliczenia procentowe 4 - przypomnienie pojęcia procentu ,
- obliczanie procentu danej liczby ( w tym w pamięci 10 % , 20% , 25% , 50% ) ,
- rozwiązywanie prostych zadań tekstowych z zastosowaniem obliczeń procentowych ( np. obliczanie ceny towaru po obniżce lub po podwyżce , obliczanie stanu konta po roku );
- analizowanie diagramów procentowych – wykorzystanie materiałów typu : wycinki prasowe, Internet;
Trójkąty 1 - rodzaje trójkątów, konstruowanie trójkątów ;
Czworokąty 1 - rodzaje czworokątów i ich własności;
- rysowanie czworokątów i ich wysokości i przekątnych,
Pola i obwody wielokątów 3 - rozwiązywanie zadań praktycznych dotyczących obliczania pól i obwodów wielokątów, zamiana jednostek pola;
Wyrażenia algebraiczne 4 - budowanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych (zadania praktyczne);
- porządkowanie jednomianów , wskazywanie jednomianów podobnych, zasada redukcji wyrazów podobnych;
- opuszczanie nawiasów redukcja wyrazów podobnych;
- mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne;
Równania 2 - układanie równań na podstawie zapisu słownego , tworzenie własnych zadań tekstowych;
- sprawdzanie , czy liczba spełnia równanie;
Rozwiązywanie równań 4 - rozwiązywanie prostych równań ( m.in. metodą „wagi”);
Zadania tekstowe 4 - analizowanie treści zadań o prostej konstrukcji, wyznaczanie niewiadomej, ułożenie i rozwiązanie równania, interpretacja wyniku, formułowanie odpowiedzi ( zadania praktyczne) ;
- układanie zadań tekstowych i ich rozwiązywanie;
Symetrie 2 - rysowanie figur symetrycznych względem punktu lub względem prostej;
- rozpoznawanie figur , które mają oś symetrii lub środek symetrii ( przykłady figur symetrycznych z otaczającej nas rzeczywistości);
Proporcje 2 - rozwiązywanie równań w postaci proporcji;
- rozwiązywanie prostych zadań tekstowych dotyczących proporcji ( zadania praktyczne).

Klasa II

Tematyka zajęć Ilość godzin Realizowane zagadnienia
Działania na potęgach 3 - zapisywanie liczb w postaci potęg,
- doprowadzanie wyrażeń do prostszych postaci stosując działania na potęgach (domino matematyczne);
- potęga o wykładniku całkowitym ujemnym w prostych przypadkach;
- zapisywanie liczb w notacji wykładniczej( dane chemiczne i fizyczne );
Działania na pierwiastkach 2 - obliczanie wartości prostych wyrażeń zawierających pierwiastki, także z zastosowaniem kalkulatora;
Długość okręgu i pole koła 3 - obliczanie długości okręgu i pola koła, zadania praktyczne i problemowe;
Układy równań 2 - zapisywanie treści prostych, typowych zadań w postaci układów równań;
- sprawdzanie czy dana para spełnia układ równań;
Rozwiązywanie układów równań 4 - rozwiązywanie układów równań metodą przeciwnych współczynników( przy całkowitych współczynnikach);
- rozwiązywanie układów równań metodą podstawiania w prostym przypadku,( gdy wskazana jest zmienna za którą mamy podstawiać );
Zadania tekstowe 4 - rozwiązywanie prostych zadań tekstowych za pomocą układu równań( zwrócenie uwagi na szczegółową analizę treści zadania i późniejszą ocenę zgodności wyniku z treścią zadania);
Twierdzenie Pitagorasa 3 - obliczanie długości boków w trójkątach prostokątnych na podstawie twierdzenia Pitagorasa( w tym zadania dotyczące życia codziennego);
Przekątna kwadratu i wysokość trójkąta równobocznego 2 - obliczanie długości przekątnych i wysokości trójkątów;
Okrąg opisany na trójkącie i okrąg wpisany w trójkąt 2 - doskonalenie umiejętności prawidłowego konstruowania okręgów wpisanych i opisanych na trójkątach;
Graniastosłupy 4 - rysowanie siatek graniastosłupów;
- budowanie modeli graniastosłupów;
- wyznaczanie przekątnych ścian bocznych , podstaw ;
- obliczanie pól i objętości graniastosłupów ( w tym korzystając ze zbudowanych modeli);
Ostrosłupy 4 - rysowanie siatek ostrosłupów;
- budowanie modeli ostrosłupów;
- obliczanie pól i objętości ostrosłupów ( w tym korzystając ze zbudowanych modeli);
Czytanie danych statystycznych 2 - odczytywanie informacji z tabel, wykresów, diagramów( wycinki z prasy, materiały z Internetu);
- obliczanie średniej arytmetycznej i mediany ( przykłady z życia wzięte i wymyślone przez uczniów);
Zdarzenia losowe 1 - obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń , wykorzystanie monety i kostki do gry.

Klasa III

Tematyka zajęć Ilość godzin Realizowane zagadnienia
Różne sposoby zapisywania liczb 2 - zaokrąglanie liczb ;
- porównywanie ;
- notacja wykładnicza;
- wartość bezwzględna;
- potęgi i pierwiastki;
Działania na liczbach 2 - dodawanie , odejmowanie , mnożenie i dzielenie liczb;
- rozwiązywanie zadań tekstowych- zadnia praktyczne;
Obliczenia procentowe 3 - przypomnienie pojęcia procentu ,
- obliczanie procentu danej liczby ( w pamięci 10 % , 20% , 25% , 50% ) ,
- obliczanie liczby gdy dany jest jej procent ;
- rozwiązywanie prostych zadań tekstowych z zastosowaniem obliczeń procentowych ( np. obliczanie ceny towaru po obniżce lub po podwyżce , obliczanie podatku VAT, rozwiązywanie zadań dotyczących lokat i kredytów );
- analizowanie diagramów procentowych( zadania z prasy i Internetu) ;
Rozwiązywanie równań 2 - równania o całkowitych współczynnikach, w których należy jedynie przenosić wiadome na jedną stronę , a niewiadome na drugą ;
Układy równań . 4 - rozwiązywanie elementarnych układów równań metodą przeciwnych współczynników ;
- układanie równania lub układu równań do zadania tekstowego ( zadania praktyczne);
- rozwiązywanie zadań tekstowych ( zwrócenie uwagi na szczegółową analizę zadania i sprawdzenie zgodności wyniku z treścią zadania);
Odczytywanie wykresów 1 - odczytywanie i interpretowanie informacji zapisanych w postaci wykresów (korzystanie z dodatkowych źródeł , w tym z Internetu);
Funkcja liniowa 2 - sporządzanie wykresów funkcji postaci y = ax oraz y = ax + b dla współczynników całkowitych ;
Trójkąty 2 - obliczanie pola dowolnego trójkąta;
- obliczanie przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym stosując twierdzenie Pitagorasa ;
- obliczanie długości odcinków w układzie współrzędnych ;
Czworokąty 2 - obliczanie pól i obwodów czworokątów (zadania dotyczące życia codziennego );
Koła i okręgi 2 - obliczanie pól kół i długości okręgów ;
- obliczanie pól i obwodów figur złożonych z wielokątów i wycinków kół ( w prostych przypadkach);
Podobieństwo figur 1 - obliczanie długości boków w trójkątach podobnych i prostokątach podobnych;
- obliczanie skali podobieństwa( zadania z mapą)
Graniastosłupy 3 - sporządzanie siatek graniastosłupów i obliczanie ich pól powierzchni ;
- obliczanie objętości graniastosłupów o podanych odpowiednich wymiarach podstawy i podanej wysokości bryły ;
- rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem wzorów na pole i objętość graniastosłupa dotyczących życia codziennego ( np. obliczanie pojemności akwarium , obliczanie ile potrzeba farby na pomalowanie pokoju ) ;
Ostrosłupy 3 - sporządzanie siatek ostrosłupów i obliczanie ich pól powierzchni ;
- obliczanie objętości ostrosłupów o podanych odpowiednich wymiarach podstawy i podanej wysokości bryły ;
- rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących obliczania pól i objętości ostrosłupów ( np. obliczanie powierzchni dachu w kształcie ostrosłupa ) ;
Walec 2 - sporządzanie siatek walców ;
- obliczanie pól powierzchni i objętości walców o podanym promieniu podstawy i podanej wysokości ;
- rozwiązywanie zadań tekstowych odnoszących się do codzienności ( np. obliczanie ile litrów wody zmieści się w beczce w kształcie walca ) ;
Stożek 2 - sporządzanie siatek stożków ;
- obliczanie pól i objętości stożków o podanym promieniu podstawy i podanej wysokości stożka ;
- obliczanie długości tworzącej stosując twierdzenie Pitagorasa ;
- rozwiązywanie typowych zadań tekstowych dotyczących życia codziennego ;
Kula 1 - obliczanie pola i objętości kuli o danym promieniu ;
- rozwiązywanie zadań tekstowych ( np. ile kropel wody o podanym promieniu napełni szklankę o podanej pojemności ) ;
Przekształcanie wzorów 1 - przekształcanie wzorów matematycznych, fizycznych i chemicznych;
Zamiana jednostek 1 - zamiana jednostek często stosowanych w praktyce.

Materiały pomocnicze :
1) „Zbiór zadań dla klasy 1-3 . Matematyka dla zreformowanego gimnazjum ”. Zinaida Krawcewicz ,Bożena Zawada .REA .Warszawa 1999 ;
2) „Zbiór zadań dla gimnazjum” .Marcin Braun , Jacek Lech . Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe .Gdańsk 2002 ;
3) „Rebusy matematyczne ” . Sławomir Kilian .Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe .Gdańsk 2004 ;
4) „ Domino matematyczne”. Barbara Klawitter – Brzezińska, Beata Mielańczuk. Wydawnictwo „Dla Szkoły”. Bielsko-Biała 2008;
5) „Matematyka. Egzamin gimnazjalny. Ćwiczenia i testy.” Małgorzata Świst; Barbara Zielińska. Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro. Warszawa 2004.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3007
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016