AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Kukuła, 2013-04-09
Kołobrzeg

Matematyka, Program nauczania

Program kółka matematycznego dla gimnazjum

- n +
Program kółka matematycznego

„Polubić matematykę’’

dla klas I - III gimnazjum

Program opracowała mgr Katarzyna Kukuła
Założenia programu :

Program adresowany jest do uczniów , którzy mają problemy z opanowaniem materiału i zastosowaniem wiedzy matematycznej w prostych zadaniach i rozwiązywaniu problemów życia codziennego . Opracowany został w oparciu o materiał nauczania, zawarty w programie „Matematyka z plusem” dla klas I - III gimnazjum. Program zakłada, że w zajęciach tych będą brać udział głównie uczniowie mający wolniejsze tempo pracy niż rówieśnicy, a w związku z tym nie nadążający z opanowaniem materiału nauczania oraz uczniowie, którzy mają duże braki w wiadomościach bądź to z powodu częstych nieobecności w szkole, bądź niewielkich możliwości umysłowych.
Zajęcia będą nadobowiązkowe prowadzone w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Uczestnikami zajęć będą chętni uczniowie mający duże problemy z opanowaniem wiadomości matematycznych.

Cele programu :

Cele dydaktyczne:
- rozbudzenie zainteresowań matematyką,
- uzupełnienie braków w wiadomościach matematycznych,
- utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki,
- rozumieniu tekstów sformułowanych w języku matematyki,
- stymulowanie logicznego myślenia,
- analiza prostych zagadnień i problemów matematycznych,
- wykorzystanie zależności i analogii matematycznych,
- kształcenie aktywności na zajęciach,
- rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem,
- rozwijanie pamięci oraz wyrabianie sprawności rachunkowej,
- wykorzystanie wiedzy matematycznej w różnych dziedzinach życia codziennego.

Cele wychowawcze:
- kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
- wyrabianie samodzielności, systematyczności, pracowitości i wytrwałości,
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
- nauczenie przedstawiania rozwiązań w sposób czytelny,
- wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów,
- wdrażanie do prawidłowej organizacji pracy.Sposoby realizacji celów :

- rozwiązywanie zadań typowych , według określonych schematów ;
- rozwiązywanie zadań różnymi metodami ;
- rozwiązywanie zadań dotyczących życia codziennego ;
- rozwijanie wyobraźni przestrzennej ( m.in. budowanie modeli brył );
- rozwiązywanie krzyżówek i łamigłówek matematycznych ;
- indywidualizacja tempa pracy i stopnia trudności stawianych zadań.


Oczekiwane osiągnięcia :

- wyrównanie braków z lat poprzednich,
- przyswojenie bieżącego materiału,
- większa aktywność na lekcjach matematyki,
- przełamanie barier psychologicznych,
- wdrożenie do samodzielnej i systematycznej pracy,
- lepsze wyniki na zajęciach z matematyki,
- podwyższenie wyników ze sprawdzianów zewnętrznych.


Ewaluacja programu:

Program spełnia swoją rolę, jeśli uczniowie widzą efektywność swojej pracy, potrafią stosować zdobyte umiejętności do rozwiązywania prostych zadań z różnych dziedzin życia codziennego, otrzymują pozytywne oceny z kartkówek, sprawdzianów, prac domowych, itp. Starają się sami wykonywać powierzone zadania matematyczne i wykazują większą aktywność na lekcjach.

Treści zajęć :

Klasa I

Tematyka zajęć Ilość godzin Realizowane zagadnienia
Działania na ułamkach dziesiętnych 2 - porównywanie ułamków ;
- dodawanie , odejmowanie , mnożenie i dzielenie ułamków ( zastosowanie w sytuacjach praktycznych);
Działania na ułamkach zwykłych 3 - porównywanie ułamków ;
- dodawanie , odejmowanie , mnożenie i dzielenie ułamków ( zastosowanie w sytuacjach praktycznych);
Zaokrąglanie liczb i szacowanie wyników 1 - zaokrąglanie liczb do danego rzędu;
Wyrażenia arytmetyczne 3 - stosowanie praw działań, obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych, (domino matematyczne);
Obliczenia procentowe 4 - przypomnienie pojęcia procentu ,
- obliczanie procentu danej liczby ( w tym w pamięci 10 % , 20% , 25% , 50% ) ,
- rozwiązywanie prostych zadań tekstowych z zastosowaniem obliczeń procentowych ( np. obliczanie ceny towaru po obniżce lub po podwyżce , obliczanie stanu konta po roku );
- analizowanie diagramów procentowych – wykorzystanie materiałów typu : wycinki prasowe, Internet;
Trójkąty 1 - rodzaje trójkątów, konstruowanie trójkątów ;
Czworokąty 1 - rodzaje czworokątów i ich własności;
- rysowanie czworokątów i ich wysokości i przekątnych,
Pola i obwody wielokątów 3 - rozwiązywanie zadań praktycznych dotyczących obliczania pól i obwodów wielokątów, zamiana jednostek pola;
Wyrażenia algebraiczne 4 - budowanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych (zadania praktyczne);
- porządkowanie jednomianów , wskazywanie jednomianów podobnych, zasada redukcji wyrazów podobnych;
- opuszczanie nawiasów redukcja wyrazów podobnych;
- mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne;
Równania 2 - układanie równań na podstawie zapisu słownego , tworzenie własnych zadań tekstowych;
- sprawdzanie , czy liczba spełnia równanie;
Rozwiązywanie równań 4 - rozwiązywanie prostych równań ( m.in. metodą „wagi”);
Zadania tekstowe 4 - analizowanie treści zadań o prostej konstrukcji, wyznaczanie niewiadomej, ułożenie i rozwiązanie równania, interpretacja wyniku, formułowanie odpowiedzi ( zadania praktyczne) ;
- układanie zadań tekstowych i ich rozwiązywanie;
Symetrie 2 - rysowanie figur symetrycznych względem punktu lub względem prostej;
- rozpoznawanie figur , które mają oś symetrii lub środek symetrii ( przykłady figur symetrycznych z otaczającej nas rzeczywistości);
Proporcje 2 - rozwiązywanie równań w postaci proporcji;
- rozwiązywanie prostych zadań tekstowych dotyczących proporcji ( zadania praktyczne).

Klasa II

Tematyka zajęć Ilość godzin Realizowane zagadnienia
Działania na potęgach 3 - zapisywanie liczb w postaci potęg,
- doprowadzanie wyrażeń do prostszych postaci stosując działania na potęgach (domino matematyczne);
- potęga o wykładniku całkowitym ujemnym w prostych przypadkach;
- zapisywanie liczb w notacji wykładniczej( dane chemiczne i fizyczne );
Działania na pierwiastkach 2 - obliczanie wartości prostych wyrażeń zawierających pierwiastki, także z zastosowaniem kalkulatora;
Długość okręgu i pole koła 3 - obliczanie długości okręgu i pola koła, zadania praktyczne i problemowe;
Układy równań 2 - zapisywanie treści prostych, typowych zadań w postaci układów równań;
- sprawdzanie czy dana para spełnia układ równań;
Rozwiązywanie układów równań 4 - rozwiązywanie układów równań metodą przeciwnych współczynników( przy całkowitych współczynnikach);
- rozwiązywanie układów równań metodą podstawiania w prostym przypadku,( gdy wskazana jest zmienna za którą mamy podstawiać );
Zadania tekstowe 4 - rozwiązywanie prostych zadań tekstowych za pomocą układu równań( zwrócenie uwagi na szczegółową analizę treści zadania i późniejszą ocenę zgodności wyniku z treścią zadania);
Twierdzenie Pitagorasa 3 - obliczanie długości boków w trójkątach prostokątnych na podstawie twierdzenia Pitagorasa( w tym zadania dotyczące życia codziennego);
Przekątna kwadratu i wysokość trójkąta równobocznego 2 - obliczanie długości przekątnych i wysokości trójkątów;
Okrąg opisany na trójkącie i okrąg wpisany w trójkąt 2 - doskonalenie umiejętności prawidłowego konstruowania okręgów wpisanych i opisanych na trójkątach;
Graniastosłupy 4 - rysowanie siatek graniastosłupów;
- budowanie modeli graniastosłupów;
- wyznaczanie przekątnych ścian bocznych , podstaw ;
- obliczanie pól i objętości graniastosłupów ( w tym korzystając ze zbudowanych modeli);
Ostrosłupy 4 - rysowanie siatek ostrosłupów;
- budowanie modeli ostrosłupów;
- obliczanie pól i objętości ostrosłupów ( w tym korzystając ze zbudowanych modeli);
Czytanie danych statystycznych 2 - odczytywanie informacji z tabel, wykresów, diagramów( wycinki z prasy, materiały z Internetu);
- obliczanie średniej arytmetycznej i mediany ( przykłady z życia wzięte i wymyślone przez uczniów);
Zdarzenia losowe 1 - obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń , wykorzystanie monety i kostki do gry.

Klasa III

Tematyka zajęć Ilość godzin Realizowane zagadnienia
Różne sposoby zapisywania liczb 2 - zaokrąglanie liczb ;
- porównywanie ;
- notacja wykładnicza;
- wartość bezwzględna;
- potęgi i pierwiastki;
Działania na liczbach 2 - dodawanie , odejmowanie , mnożenie i dzielenie liczb;
- rozwiązywanie zadań tekstowych- zadnia praktyczne;
Obliczenia procentowe 3 - przypomnienie pojęcia procentu ,
- obliczanie procentu danej liczby ( w pamięci 10 % , 20% , 25% , 50% ) ,
- obliczanie liczby gdy dany jest jej procent ;
- rozwiązywanie prostych zadań tekstowych z zastosowaniem obliczeń procentowych ( np. obliczanie ceny towaru po obniżce lub po podwyżce , obliczanie podatku VAT, rozwiązywanie zadań dotyczących lokat i kredytów );
- analizowanie diagramów procentowych( zadania z prasy i Internetu) ;
Rozwiązywanie równań 2 - równania o całkowitych współczynnikach, w których należy jedynie przenosić wiadome na jedną stronę , a niewiadome na drugą ;
Układy równań . 4 - rozwiązywanie elementarnych układów równań metodą przeciwnych współczynników ;
- układanie równania lub układu równań do zadania tekstowego ( zadania praktyczne);
- rozwiązywanie zadań tekstowych ( zwrócenie uwagi na szczegółową analizę zadania i sprawdzenie zgodności wyniku z treścią zadania);
Odczytywanie wykresów 1 - odczytywanie i interpretowanie informacji zapisanych w postaci wykresów (korzystanie z dodatkowych źródeł , w tym z Internetu);
Funkcja liniowa 2 - sporządzanie wykresów funkcji postaci y = ax oraz y = ax + b dla współczynników całkowitych ;
Trójkąty 2 - obliczanie pola dowolnego trójkąta;
- obliczanie przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym stosując twierdzenie Pitagorasa ;
- obliczanie długości odcinków w układzie współrzędnych ;
Czworokąty 2 - obliczanie pól i obwodów czworokątów (zadania dotyczące życia codziennego );
Koła i okręgi 2 - obliczanie pól kół i długości okręgów ;
- obliczanie pól i obwodów figur złożonych z wielokątów i wycinków kół ( w prostych przypadkach);
Podobieństwo figur 1 - obliczanie długości boków w trójkątach podobnych i prostokątach podobnych;
- obliczanie skali podobieństwa( zadania z mapą)
Graniastosłupy 3 - sporządzanie siatek graniastosłupów i obliczanie ich pól powierzchni ;
- obliczanie objętości graniastosłupów o podanych odpowiednich wymiarach podstawy i podanej wysokości bryły ;
- rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem wzorów na pole i objętość graniastosłupa dotyczących życia codziennego ( np. obliczanie pojemności akwarium , obliczanie ile potrzeba farby na pomalowanie pokoju ) ;
Ostrosłupy 3 - sporządzanie siatek ostrosłupów i obliczanie ich pól powierzchni ;
- obliczanie objętości ostrosłupów o podanych odpowiednich wymiarach podstawy i podanej wysokości bryły ;
- rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących obliczania pól i objętości ostrosłupów ( np. obliczanie powierzchni dachu w kształcie ostrosłupa ) ;
Walec 2 - sporządzanie siatek walców ;
- obliczanie pól powierzchni i objętości walców o podanym promieniu podstawy i podanej wysokości ;
- rozwiązywanie zadań tekstowych odnoszących się do codzienności ( np. obliczanie ile litrów wody zmieści się w beczce w kształcie walca ) ;
Stożek 2 - sporządzanie siatek stożków ;
- obliczanie pól i objętości stożków o podanym promieniu podstawy i podanej wysokości stożka ;
- obliczanie długości tworzącej stosując twierdzenie Pitagorasa ;
- rozwiązywanie typowych zadań tekstowych dotyczących życia codziennego ;
Kula 1 - obliczanie pola i objętości kuli o danym promieniu ;
- rozwiązywanie zadań tekstowych ( np. ile kropel wody o podanym promieniu napełni szklankę o podanej pojemności ) ;
Przekształcanie wzorów 1 - przekształcanie wzorów matematycznych, fizycznych i chemicznych;
Zamiana jednostek 1 - zamiana jednostek często stosowanych w praktyce.

Materiały pomocnicze :
1) „Zbiór zadań dla klasy 1-3 . Matematyka dla zreformowanego gimnazjum ”. Zinaida Krawcewicz ,Bożena Zawada .REA .Warszawa 1999 ;
2) „Zbiór zadań dla gimnazjum” .Marcin Braun , Jacek Lech . Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe .Gdańsk 2002 ;
3) „Rebusy matematyczne ” . Sławomir Kilian .Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe .Gdańsk 2004 ;
4) „ Domino matematyczne”. Barbara Klawitter – Brzezińska, Beata Mielańczuk. Wydawnictwo „Dla Szkoły”. Bielsko-Biała 2008;
5) „Matematyka. Egzamin gimnazjalny. Ćwiczenia i testy.” Małgorzata Świst; Barbara Zielińska. Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro. Warszawa 2004.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3130


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0