AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Kaniewska, 2013-03-18
Wisła

Historia, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGOData rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2009
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2012
Opiekun stażu: mgr Elżbieta Rabięcny
Szkoła: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wiśle
Dyrektor Szkoły: mgr Elżbieta Szajtauer

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r. Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

§ 7 ust.1 pkt.1 uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej,współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
• Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.
3. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
4. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
W okresie trwania stażu.
Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady
Potwierdzenia


§ 7 ust.1 pkt.2 pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1. Ukończenie szkolenia BHP.
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
3. Udział w pracach zespołów: Szkolnego Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktyki (prowadzenie zajęć z uczniami klas 0 - VI), Komisji Stypendialnej, Wychowawców, Nauczycieli Awansujących, Nauczycieli Uczących w klasach IV – VI..
4. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
5. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• konferencje szkoleniowe
• warsztaty metodyczne
• studia podyplomowe
6. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki, biblioteczka metodyczno – przedmiotowa
7. Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.
• Tworzenie bazy łączy do stron WWW z materiałami dydaktycznymi
W okresie trwania stażu.
Zaświadczenie z ukończonego szkolenia.
Potwierdzenia.
Spis zebranych pozycji, testy,
Baza łączy

§ 7 ust.1 pkt.3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty,z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Analiza dokumentacji.
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.
• Rozporządzenie MEN z 7 września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
W okresie trwania stażu
Potwierdzenia
Notatki

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.
• Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z historii
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
3. Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
• Publikacja scenariusz lekcji.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, ścieżki edukacyjne, dzienniki pozalekcyjne.
5. Współpraca i dzielenie się wiedzą z nauczycielami.

1 raz na kwartał
W ciągu całego roku szkolnego
Cały okres stażu.Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Konspekty
Konspekty
Konspekty
Notatka
Potwierdzenie


§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Przygotowanie uroczystości szkolnych.
2. Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce.
3. Współorganizowanie i udział w realizacji projektów : rajd szkoły
4. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
5. Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów
6. Kontakty z psychologiem szkolnym
Według planu
Co roku
W ciągu całego stażu
Scenariusze
potwierdzenie


§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Udział w szkoleniu z zakresu tworzenia stron internetowych.
2. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową
3. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
4. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
5. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.
Cały okres stażu
Potwierdzenia
Adres strony
Zaświadczenia
Konspekty
Plan rozwoju zawodowego


§ 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2. Korzystanie ze zbiorów bibliotek: szkolnej, miejskiej.
3. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
4. Aktywna praca nad samokształceniem.
5. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.
Przez cały okres stażu
Notatki


§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP.
2. Analiza przepisów prawa oświatowego.
3. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek klasowych.
4. Konstruowanie planów wynikowych, przedmiotowych systemów nauczania i innych dokumentów nauczania.
5. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.
W ciągu całego stażu
Notatki
Potwierdzenia


Opracowała:
mgr Joanna Kaniewska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1379


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.