AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agata Maślankiewicz, 2013-02-15
Myszków

Język angielski, Program nauczania

Program koła języka angielskiego

- n +

„Easy English“
Program opracowany samodzielnie
dla
koła języka angielskiego
prowadzonego w klasach IV-VI szkoły podstawowejSPIS TREŚCI

1. Charakterystyka programu …………………………………………….........
2. Warunki realizacji programu ………………………………………..…....
2.1. Odbiorca programu…………………………………………………….................
2.2. Czas realizacji programu…………………………………………………….......
2.3. Metody pracy……………………………………………………………...........
2.4. Formy pracy ……………………………….......................
2.5. Techniki nauczania………………………………………………………………..
2.6. Pomoce dydaktyczne………………………………………………………………
3. Cele nauczania ………………………………………………………….................
3.1 Cele ogólne ………………………………………………….............
3.2 Cele szczegółowe ………………………………………………………........
4. Treści nauczania ……………………………………………………………………
5. Ewaluacja programu …………………………………………………. ….…
5.1.Arkusz ewaluacyjny ……………………..……………………………...............

1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program jest przeznaczony do realizacji w szkole podstawowej na zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego dla uczniów klas IV -VI pragnących rozwijać i doskonalić swoje zdolności i umiejętności dotyczące znajomości języka angielskiego oraz zainteresowanych kulturą i tradycją krajów anglojęzycznych. Program ten to również szansa na naukę tolerancji i otwarcia młodych ludzi na świat. Dzięki niemu uczniowie nie tylko poszerzą swoje horyzonty, ale zdobędą tę wiedzę w sposób atrakcyjny i ciekawy. Wprowadza on propozycje rozwiązań metodycznych, których celem jest wykształcenie zachowań sprzyjających przyswajaniu języka obcego, pobudzaniu zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych.2. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU

Program został opracowany z myślą o uczniach w typowych warunkach szkolnych.

2.1. Odbiorcy programu.
W zajęciach mogą brać udział dzieci z klas IV, V i VI szkoły podstawowej, które chcą doskonalić umiejętności posługiwania się językiem angielskim, rozszerzyć wiedzę z zakresu gramatyki, słownictwa oraz kultury krajów anglojęzycznych.

2.2. Czas realizacji programu.

Program zakłada naukę w wymiarze jednej godziny tygodniowo w ramach zajęć pozalekcyjnych. Uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach jest dobrowolne i nieograniczone tylko dla uczniów szczególnie uzdolnionych językowo.

2.3. Metody pracy.

Na zajęciach dodatkowych, które objęte zostaną w/w programem, realizowane będą następujące metody:
 metoda komunikacyjna;
 metoda audiowizualna;
 reagowanie ciałem na polecenia (elementy metody Total Physical Response);
 samodzielne dochodzenie do reguł i ich praktyczne zastosowanie;
 nacisk na samodzielne konstruowanie wypowiedzi bliskich doświadczeniu ucznia;
 metoda gramatyczno-tłumaczeniowa;
 praca indywidualna i w parach z komputerem;
 wyszukiwanie informacji w Internecie;
 praca z oryginalnymi materiałami w języku angielskim
 przygotowanie scenek w języku angielskim.


2.4. Formy pracy:
 praca indywidualna
 praca w parach
 praca w grupach

2.5. Techniki nauczania:
 aktywizujące;
 pytania i odpowiedzi;
 ćwiczenia typu prawda / fałsz;
 uzupełnianie luk w tekście;
 dopasowywanie tytułów, nagłówków do tekstów;
 test wielokrotnego wyboru;
 układanie i odgrywanie dialogów;
 rozsypanki wyrazowe;
 uzupełnianie zdań wyrazami w odpowiedniej formie gramatycznej;
 wypracowanie - opis, list, e-mail;
 wykonywanie czynności zgodnie z usłyszanym poleceniem;
 uporządkowanie fragmentów tekstów;
 układanie ilustracji według kolejności;
 tworzenie map wyrazowych;
 podanie synonimu czy antonimu danego wyrazu;
 kształcenie poprawnej wymowy poprzez powtarzanie;
 opis ilustracji;
 odgrywanie ról;
 rozmowa na podstawie ilustracji;
 dopasowywanie tekstów do ilustracji;
 powtarzanie za wzorem;
 odtwarzanie wypowiedzi po wysłuchaniu tekstu
 przygotowanie i wystawienie scenek w języku angielskim;


2.6. Pomoce dydaktyczne:

W realizacji niniejszego programu niezbędne będą:

 słowniki angielsko-polskie i polsko-angielskie;
 słowniki multimedialne angielsko-polskie i polsko-angielskie;
 pomoce dydaktyczne samodzielnie przygotowane przez nauczyciela; adekwatne do realizowanych treści;
 odtwarzacz płyt CD;
 Plansze tematyczne, flashcards, plakaty tematyczne, mapy;
 Sprzęt audio-wizualny, komputery z dostępem do Internetu
 Scenariusze scenek i przedstawień w języku angielskim.

3. CELE NAUCZANIA

3.1. Cele ogólne

Głównym celem koła językowego jest rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, poszerzanie ich wiedzy językowej, przygotowanie do konkursów i uroczystości szkolnych oraz do dalszego kształcenia w gimnazjum.3.2. Cele szczegółowe
Celem szczegółowym jest:
• dalszy rozwój wymagań ogólnych i integracja sprawności językowych nabytych przez uczniów;
• wykształcenie samodzielności poprzez naukę korzystania ze słowników, poszukiwanie informacji w materiałach źródłowych;
• uczenie samodzielnego rozwiązywania problemów gramatycznych (odkrywanie własnych sposobów dochodzenia do ich rozwiązania);
• wzbogacanie słownictwa z zakresu wybranych zagadnień;
• przyswajanie nowych zagadnień gramatycznych;
• poznawanie elementów kultury wybranych krajów anglojęzycznych (patronowie, symbole, flagi, itp.);
• poszerzenie wiedzy uczniów na temat kultury, sztuki i obyczajów krajów anglojęzycznych;
• rozwijanie pozytywnych nastawień do języka;
• umiejętność samodzielnej pracy;
• reprezentowanie szkoły w konkursach.
4. TREŚCI NAUCZANIA

1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych,
grama tycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym
realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących
tematów:
• człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru,
uczucia i emocje, zainteresowania);
• dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich
wyposażenia);
• szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły);
• praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce
pracy);
• życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny,
koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania
czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);
• żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie,
lokale gastronomiczne);
• zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie,
korzystanie z usług, reklama);
• podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie,
hotel, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie);
• kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo
w kulturze, media);
• sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe,
sport wy czy nowy);
• zdrowie (np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy
i leczenie, uzależnienia);
• świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie
i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe);
• elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju
ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu między kulturowego oraz
tematyki integracji europejskiej;
• święta - święta obchodzone w Anglii, obyczaje związane z Halloween, Gwiazdką i Wielkanocą;
• muzyka rozrywkowa - praca z tekstem piosenek.

2. Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje,
komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie,
w standardowej odmianie języka:
 reaguje na polecenia;
 określa główną myśl tekstu;
 znajduje w tekście określone informacje;
 określa intencję nadawcy/autora tekstu;
 określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników);
3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne,
listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy,
instrukcje obsługi:
 określa główną myśl tekstu;
 określa główną myśl poszczególnych części tekstu;
 znajduje w tekście określone informacje;
 określa intencje nadawcy/autora tekstu;
 określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu);
 rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu.

4. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne:
 opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności;
 opowiada o wydarzeniach życia codziennego;
 przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
 relacjonuje wydarzenia z przeszłości;
 wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia;
 przedstawia opinie innych osób;
 przedstawia plany na przyszłość;


5. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne (np. wiadomość, e-mail, opis)
 opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności;
 opisuje wydarzenia życia codziennego;
 przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
 wyraża i uzasadnia swoje poglądy, uczucia;

6. Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach:
 nawiązuje kontakty towarzyskie , np. przedstawia siebie i inne osoby,
wita się i żegna, udziela podstawowych informacji na swój temat
i pyta o dane rozmówcy i innych osób);
 rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę;
 uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;
 prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
 wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie);

7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego, np. e-mail, wiadomość,
w typowych sytuacjach:
 nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby,
udziela pod stawowych informacji na swój temat i pyta o dane
rozmówcy i innych osób).

8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie:
 przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje
z tekstu w języku obcym;
 przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w języku polskim.


9. Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje
techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze
słownika, poprawianie błędów, zapamiętywanie nowych wyrazów, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym)


ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE:
• Czasownik ‘to be’
• ‘Have got’ – wyrażanie posiadania;
• Czas Present Simple;
• Czas Present Continuous;
• Rodzajniki;
• Zaimki wskazujące i dzierżawcze;
• Konstrukcja there is, there are;
• Przyimki czasu i miejsca;
• Czasownik ‘to be’ w czasie Past Simple;
• Czas Past Simple – czasowniki regularne i nieregularne;
• Stopniowanie przymiotników;
• Wyrażanie przyszłości – going to, Present Continuous, will;
• Can, could – wyrażanie umiejętności, możliwości, przyzwolenia, próśb;
• Must, mustn’t – wyrażanie obowiązku i zakazu;
• Have to – wyrażanie obowiązku;
• Should – wyrażanie powinności, sugestii i rad;
• Tryb rozkazujący, wyrażanie propozycji i sugestii;
• Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

5. EWALUACJA PROGRAMU

Założeniem ewaluacji jest usprawnienie metod pracy oraz określenie stopnia realizacji przyjętych celów. Do przeprowadzenia ewaluacji wykorzystane zostaną testy gramatyczno-leksykalne, ankieta dla uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych.
Sugestie i wnioski płynące z ankiet pozwolą modyfikować program i dostosowywać go do potrzeb użytkowników.

5.1 ARKUSZ EWALUACYJNY

Podkreśl właściwą odpowiedź

1. Zajęcia języka angielskiego były interesujące TAK / NIE

2. Stosowane na lekcjach metody pracy pomogły mi opanować materiał TAK / NIE

3.Tempo prowadzenia zajęć było odpowiednie TAK / NIE

4. Nauczyciel wyjaśniał ponownie dane zagadnienie, jeśli go nie zrozumiałam/em
TAK / NIE
5.Na zajęciach dodatkowych dużo się nauczyłam/em
TAK / NIE
6. Na zajęciach podobało mi się : ........................................
7. Nauczyłem się : ........................................
8. Swoje zaangażowanie w zajęcia oceniam w skali 1-6 na ............................
9. Zdobyta wiedza – przyda mi się / nie przyda mi się (zakreśl 1 odp)

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4252


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.