AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Mieszkowska, 2013-02-11
Ostrołęka

Chemia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

Magdalena Eliza Mieszkowska, nauczyciel mianowany
Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr inż. Magdalena Eliza Mieszkowska
nauczyciel chemii i zajęć technicznych.
Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu
ul. Szkolna 1
07-411 RzekuńTerminarz:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2015r.


Posiadane Zasoby:
……………….….…….WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE……….…………….….
1. Dyplom ukończenia studiów wyższych inżynierskich na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej (2005r.)
2. Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego dla czynnych zawodowo nauczycieli w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ostrołęce (2005r.)
3. Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej (2008r.)
4. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (2011 r.)
5. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Technika. Zajęcia techniczne w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku (2012r.)

..............OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE W OKRESIE..............
..............DOTYCHCZASOWEJ PRACY..............

- Ukończenie szkolenia z zakresu BHP i Ochrony PPoż (2007)
- Udział w szkoleniu „Praca z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami” (2008)
- Ukończenie kursu nadającego kwalifikacje dla kierownika wycieczek szkolnych (2008 r.)
- Udział w szkoleniu „Praca metodą projektu edukacyjnego w szkole”(2009)
- Szkolenie z nowej podstawy programowej (2009)
- Udział w szkoleniu „Praca z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze” (2009)
- Udział w szkoleniu „Praca z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo” (2009)
- Nagroda Dyrektora Szkoły (2009)
- Udział w szkoleniu „ Radzenie sobie z agresją w szkole” (2009)
- Udział w konferencji „Kształcenie uczniowski umiejętności na lekcjach chemii zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej” (2009)
- Udział w szkoleniu „Ewaluacja wewnętrzna w szkole – projekty, harmonogramy i narzędzia” (2010)
- Udział w konferencji „ Indywidualizacja nauczania na tle nowych wymagań nadzoru pedagogicznego” (2011)
- Ukończenie szkolenia z zakresu BHP i Ochrony PPoż (2011)
- Udział w kursie internetowym Akademia uczniowska „Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie” (2011)
- Udział w szkoleniu „Nowe zadania dyrektora placówki oświatowej – organizacja pracy kierowniczej” (2011)
- Udział w kursie internetowym „Ocenianie kształtujące” (2012)
- Ukończenie kursu „Wychowanie komunikacyjne” (2012)

Przedstawiony w załączeniu plan rozwoju zawodowego zakłada kontynuację mojej wcześniejszej pracy jako nauczyciela i wychowawcy młodzieży.
Są to plany i zamierzenia związane z działaniami, które stanowią rozwinięcie i doskonalenie mojej dotychczasowej pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole i poza nią.§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

zadania forma realizacji dowody realizacji termin
1.Poznawanie procedury awansu zawodowego a. zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego (ustawa, rozporządzenie), b. analiza dokumentów szkoły.  poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęciu stażu.
 plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacja szkoły. IX 2012
2.Dokumentowanie realizacji planu i przygotowanie sprawozdania z realizacji planu a. wykonywanie zadań zawartych w planie pracy i tych, które niesie bieżące życie szkoły. b. opracowanie sprawozdania z realizacji planu szkoły  gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, sprawozdań, konspektów
 sprawozdanie okres stażu
3.Uczestniczenie w pracach związanych z podniesieniem jakości pracy szkoły a. analiza dokumentów: Statut Szkoły, WZO, Program Profilaktyki Szkoły, Programu Wychowawczego  znajomość dokumentacji
 wykorzystywanie jej do zadań planu rozwoju zawodowego i w codziennych zajęciach okres stażu
4.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wnętrzoszkolnym i zewnętrzoszkolnym doskonaleniu a. udział w różnych formach doskonalenia się zawodowego(kursach, szkoleniach, warsztatach).  zaświadczenie okres stażu
5.Opracowanie i analiza wyników sprawdzianu po szóstej klasie i świadectw ukończenia szkoły podstawowej w celu zaplanowania przyszłych działań edukacyjnych. a. analiza wyników b. wyciąganie wniosków do dalszej pracy.  potwierdzenie dyrektora IX 2012
6.Uwzględnianie w pracy dydaktycznej potrzeb rozwojowych ucznia. a. przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych, gminnych i międzyszkolnych b. estetyka gazetek okolicznościowych przygotowanych przez uczniów.  dokumentacja własna okres stażu
7.Przygotowanie uczniów i przeprowadzenie wewnętrzoszkolnych konkursów dla klas trzecich z chemii. a. przygotowanie i przeprowadzenie konkursów b. wyciąganie wniosków do współzawodnictwa klasowego.  dokumentacja własna okres stażu
8.Preprowadzanie badań edukacyjnych z chemii wśród uczniów klas trzecich. a. opracowanie wniosków i zaleceń do pracy z kolejnymi rocznikami.  wyniki badań 2013, 2014
9.Włączanie rodziców w życie szkoły. a. udział rodziców w zebraniach b. pomoc ze strony rodziców w organizowaniu imprez klasowych i uroczystości szkolnych.  notatki w dzienniku lekcyjnym. okres stażu
10.Doskonalenie miejsca pracy. a. przygotowywanie pomocy dydaktycznych b. doskonalenie warsztatu pracy c. dbałość o stronę wizualna klasopracowni.  zgromadzone pomoce naukowe
 zaświadczenie dyrektora na bieżąco
11.Przygotowywanie i przeprowadzanie uroczystości, konkursów, wycieczek szkolnych. a. Dzień Edukacji Narodowej. Ślubowanie uczniów klas I na gimnazjalistę b. Rocznica Odzyskania Niepodległości. Dzień Patrona szkoły c. wycieczka jednodniowa do Warszawy i Olsztyna.  scenariusze uroczystości
 karty wycieczki
 potwierdzenia
 dyplomy okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Forma realizacji Dowody realizacji Termin
1.Opracowanie i publikacja mojego Planu Rozwoju Zawodowego. a. publikacja w Internecie  zaświadczenie IX 2012
2.Uczestniczenie w szkoleniach i warsztatach z zakresu wykorzystywania techniki informacyjnej w pracy zawodowej nauczyciela. a. udział w różnych dostępnych formach doskonalenia.  zaświadczenia, potwierdzające ukończenie szkolenia lub warsztatu okres stażu
3.Zastosowanie multimediów w nauczanych przedmiotach. a. korzystanie z filmów i encyklopedii multimedialnej na zdjęciach  potwierdzenie dyrektora
 materiały utworzone przy użyciu technologii informatycznej okres stażu
4.Wykorzystywanie Internetu jako źródła informacji. a. wyszukiwanie stron internetowych bogatych w informacje chemiczne, które można wykorzystać na zajęciach edukacyjnych  adresy stron www
 scenariusze zajęć okres stażu
5.Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji koleżeńskiej z chemii z wykorzystaniem techniki informatycznej. a. scenariusz lekcji  potwierdzenie dyrektora I półrocze 2013
6.Posługiwanie się technologią komputerową i informacyjną w pracy pedagogicznej. a. przygotowanie rozkładów materiału, sprawdzianów, testów itp. techniką komputerową  materiały, kopie testów okres stażu§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Zadania Forma realizacji Dowody realizacji Termin
1.Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu klasowego. a. opracowanie planu pracy zespołu klasowego b. aktywne uczestniczenie w pracach zespołu klasowego c. sprawozdanie z realizacji planu pracy  plan pracy zespołu
 sprawozdanie z realizacji planu 2012-2013
2.Wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji opiekuna stażu. a. informacje w zakresie spraw organizacyjnych( wpisy w dzienniku, arkusze ocen itp.) b. lekcje otwarte dla stażysty c. analiza przebiegu lekcji stażysty - pomoc w realizacji planu rozwojowo zawodowego  wpisy do dziennikach, konspekt, notatki ze spotkań
 sprawozdanie z realizacji planu stażysty 01.IX.2012 - 31.V.2015 VI 2013
3.Organizowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. a. organizowanie lekcji otwartych i zaproszenie zainteresowanych nauczycieli  scenariusz zajęć
 potwierdzenie dyrektora okres stażu
4.Poszerzenie współpracy z nauczycielami uczącymi przedmiotów przyrodniczych a. współtworzenie testów kompetencji według harmonogramu
b. aktywne uczestnictwo w analizach testów c. metody aktywizujące na lekcjach przedmiotów przyrodniczych(referat)  sprawozdanie z realizacji
 poświadczenie dyrektora okres stażu
5.Opracowanie i publikacja referatu. a. opracowanie referatu dla nauczycieli zespołu przyrodniczego b. publikacje referatów na stronach internetowych  poświadczenie dyrektora okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Forma realizacji Dowody realizacji Termin
1.Udział w opracowaniu Programu Wychowawczego Szkoły i planie działań wychowawczych a. przewodniczenie komisji ds. Programu Wychowawczego Szkoły
b. opracowanie harmonogramu uroczystości szkolnych c. opracowanie planu działań wychowawczych w ramach Programu Wychowawczego Szkoły  program zatwierdzony przez dyrektora i Radą Pedagogiczną okres stażu
2.Opracowanie i wdrożenie programu kółka chemicznego o tematyce ochrony środowiska naturalnego a. ustalenie celu działania b. przygotowanie tematyki i zajęć pozalekcyjnych c. realizacja zadań  program zatwierdzony przez dyrektora okres stażu
3.Udział w pracach zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom a. ustalenie zakresu pomocy
b. opracowanie Karty Indywidualnych Potrzeb (KIPU) lub Indywidualnego Programu edukacyjno – Terapeutycznego (IPET)
c. obserwacja uczniów
d. realizacja zadań  zatwierdzone przez dyrektora i Radę Pedagogiczną§ 8 ust. 2 pkt 4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Zadania Forma realizacji Dowody realizacji Termin
1.Udział w kursie na egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej. a. udział w kursie  zaświadczenie o ukończeniu kursu rok szkolny 2012/2013 lub 2013/2014
2.Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej. a. sprawdzanie testów z chemii  zaświadczenie potwierdzające prace w OKE V 2013 lub V 2014

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
Zadania Forma realizacji Dowody realizacji Termin
1.Włączanie się do pracy w zespoły opracowujące i modyfikujące dokumenty szkoły. a. modyfikowanie dokumentów szkoły b. współ opracowywanie planu pracy szkoły na rok szkolny 2012/2013  potwierdzenie dyrektora okres stażu
2.Promowanie szkoły a. udział w spotkaniach uczniów klas VI celem promowania szkoły  potwierdzenie dyrektora okres stażu
3.Poszeżanie wiadomości i umiejętności z zakresu dydaktyki, pedagogiki i psychologii. a. zapoznanie z literaturą(lektura, czasopism i książek) b. wdrażanie nowości w nauczanych przedmiotach  notatki własne okres stażu
4.Uczestniczenie w realizacji zadań edukacyjnych lub wychowawczych, które niesie bieżące życie szkoły. a. udział w zadaniach bieżących zalecanych przez dyrektora szkoły  potwierdzenie dyrektora okres stażu
wychowawczych lub opiekuńczych.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Forma realizacji Dowody realizacji Termin
1.Współpraca z instytucjami samorządowymi, biblioteką gminną, lokalnymi służbami (policja). a. współudział w organizowaniu spotkań i uroczystości z przedstawicielami władz b. propagowanie wśród młodzieży korzystania z różnych form upowszechniania kultury  zaświadczenie
 potwierdzenie dyrektora okres stażu
2.Nawiązanie współ pracy z Oczyszczalnią Ścieków i Stacją Uzdatniania Wody celem zapoznawania uczniów z wykorzystaniem chemii do celów analitycznych. a. zorganizowanie wyjazdów b. zapoznanie uczniów z procesem oczyszczania ścieków i uzdatniania wody pitnej  karta wycieczki
 potwierdzenie współpracy okres stażu
3.Kontynuowanie współpracy z pielęgniarką środowiskową w zakresie profilaktyki zdrowotnej,, higieny osobistej oraz zwolnienia uczniów zajęć szkolnych a. zaproszenie pielęgniarki na godzinę do dyspozycji wychowawcy b. konsultacje  potwierdzenie współpracy okres stażu
4.Uczestniczenie w akcjach ogólnospołecznych. a. Sprzątanie świata b. Góra grosza  potwierdzenie dyrektora okres stażu
5.Kontynuowanie pracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rzekuniu. a. konsultacje z pedagogiem i poradnią  potwierdzenia okres stażu
6.Nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym. a. pomoc w przeprowadzaniu uroczystości środowiskowych b. propagowanie wśród uczniów udziału w organizacjach pozaszkolnych (sportowych, religijnych)  potwierdzenie udziału okres stażu
7.Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań. a. współpraca z samorządem uczniowskim, Caritasem  potwierdzenie udziału okres stażu
8.Zorganizowanie zajęć dla klas pierwszych z pomocy przedmedycznej
i transplantologii dla klas trzecich. a. zaproszenie gości, którzy przeprowadzą lekcje  potwierdzenie okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem
specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Forma realizacji Dowody realizacji Termin
1.Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków a. analiza dokumentów wychowanków b. przeprowadzenie ankiety c. indywidualne rozmowy z rodzicami i uczniem  kopie ankiet, wpisy w dzienniku okres stażu wrzesień 2012
2.Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z uczniem trudnym. a. wywiad środowiskowy b. skierowanie do poradni Psychologicznej c. rozmowy z uczniami i rodzicami  kopia wywiadu
 wpisy w dzienniku
 zaświadczenie z poradni okres stażu wrzesień 2012
3.rozpoznawanie i rozwiązywanie problemu edukacyjnego i wychowawczego. a. studium przypadku  opis i analiza postępowania z uczniem trudnym i uczniem edukacyjnie słabym okres stażu

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.……………………………………. ………………………………

data i podpis dyrektora szkoły podpis nauczyciela

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1713


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.