Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Agnieszka Kogut, 2013-01-21
Stalowa Wola

Pedagogika, Program nauczania

Program zajęć rewalidacyjnych

- n +


PROGRAM REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ

ROK SZKOLNY 2012/2013

Opracowała:
Agnieszka K.

Publiczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 7Formy realizacji – zajęcia indywidualne, dwa raz w tygodniu.

Czas realizacji – rok szkolny 20012/2013

Program zajęć przeznaczony jest dla grupy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z klas II –V.

I.Cele ogólne:
•Usprawnienie najmniej zaburzonych funkcji, by dać dziecku szansę na sukces.
•Stymulowanie i korygowanie zaburzonych funkcji: percepcji wzrokowej, spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo – ruchowej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji kierunkowo – przestrzennej.
•Wzmocnienie wiary dziecka we własne siły oraz utrzymanie dobrej motywacji do pracy.
•Utrwalenie wiadomości i umiejętności nabytych podczas nauki w systemie lekcyjnym oraz określonych w kryteriach wymagań edukacyjnych dla uczennicy.

II.Cele szczegółowe:
•kształtowanie pozytywnej samooceny
•kształtowanie odporności emocjonalnej na niepowodzenia
•kształcenie systematyczności i wytrwałości w pracy
•rozwijanie sprawności manualnych
•rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
•usprawnianie percepcji słuchowej
•usprawnianie rozumienia elementarnych pojęć matematycznych
•usprawnianie procesów pamięci i myślenia
•rozwijanie zdolności koncentracji uwagi

III.Metody wykorzystywane podczas realizacji programu:
•elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
•elementy metody – Pedagogika zabawy;
•muzykoterapia;
•elementy metody Dobrego startu wg M. Bogdanowicz;
•elementy metody kinezjologii edukacyjnej P. Denisona;
•metoda komputerowego wspomagania;
•metody oparte na obserwacji, słowie i praktycznym działaniu;
•elementy metody symultaniczmo –sekwencyjnej J. Cieszyńskiej,
•elementy metody 18 struktur wyrazowych.

IV.Środki dydaktyczne:
•komputer z odpowiednio dobranymi programami np. „Klik uczy czytać”, „Porusz umysł”, „Smerfowe przedszkole – myśl
i pamiętaj, kształty i kolory” „Moje pierwsze zabawy matematyczne”;
•zestawy obrazków o różnej treści i rozmaitych cechach umożliwiających klasyfikację;
•układanki mozaikowe, obrazkowe;
•patyczki kolorowe, instrumenty muzyczne, materiały do prac plastycznych;
•domino obrazkowe, literowe, sylabowe;
•historyjki obrazkowe;
•obrazki tematyczne;
•karty pracy.

V.Zasady prowadzenia zajęć:
•Stworzenie warunków poczucia bezpieczeństwa, życzliwej pomocy;
•Kształtowanie pozytywnej atmosfery;
•Dostosowanie rodzaju prowadzonych zabaw i ćwiczeń
do indywidualnego tempa rozwoju i możliwości dziecka;
•Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych
do trudniejszych;
•Mobilizowanie dziecka do samodzielności i aktywności;
•Pobudzanie motywacji i chęci do wysiłku poprzez stosowanie różnorodnych i ciekawych ćwiczeń;
•Dostosowanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń
do wydolności dziecka;
•Stworzenie odpowiednich warunków oraz maksymalne wykorzystanie naturalnego potencjału dziecka do usprawniania zaburzonych funkcji.

VI. Rodzaje ćwiczeń stosowanych w ramach zajęć rewalidacyjnych:

Ćwiczenia usprawniające motorykę i doskonalące sprawność manualną.
1.Łączenie ćwiczeń ruchowych z elementami koncentrowania uwagi, gry
i zabawy zręcznościowe, np. rzuty do celu lewą i prawą ręką, rzuty piłką
do celu, rzucanie piłek do siebie i łapanie ich, rzuty dowolne i do celu
z odległości dowolnej i określonej, zabawy stolikowe; bierki, pchełki.
2. Ćwiczenia ruchowe o charakterze relaksacyjnym i usprawniającym.
 Ilustrowanie ruchami: lotu ptaka, otrzepywanie rąk z wody, nawijanie wełny na kłębuszek, gra na różnych instrumentach, zgniatanie papierów.
 Ćwiczenia rozmachowe połączone z doskonaleniem technik plastycznych (malowanie farbami przy pomocy pędzla, palcami, malowanie kredkami, flamastrami, rysowanie):
•Wypełnianie kolorem całej powierzchni papieru,
•Malowanie form kolistych,
•Malowanie form falistych, np. fale morskie,
•Malowanie dużych konturów rysunków,
•Malowanie palcem kół, linii poziomych, pionowych (prysznice, chmurki, skoki ptaszka) z zachowaniem kierunku od lewej do prawej,
•Rysowanie wewnątrz wyciętego koła dookoła brzegów formy: palcem na sucho, palcem moczonym w farbie, kredką lub ołówkiem.
 Modelowanie w plastelinie:
•Lepienie prostych kształtów wymagających wałkowania całą dłonią (kule, wałeczki, rogaliki, węże) a następnie palcem wskazującym.
•Wałkowanie cienkich wałeczków z plasteliny i obwodzenie nimi figur geometrycznych, kwiatków (od prostych do bardziej skomplikowanych kształtów).
•Układanie z wałeczków plasteliny figur geometrycznych, kwiatów itp.
•Nakładanie plasteliny na wzór postaci ludzkiej (głowa, tułów, ręce, nogi).
•Lepienie postaci zwierząt, ludzi ze szczególnym zwróceniem uwagi
na części składowe – głowa, tułów, nogi.
 Wyrywanie i naklejanie:
•Przerywanie papieru według linii prostej, kolistej, falistej.
 Nawlekanie koralików (przy pomocy sztywnego drutu).
 Wycinanie nożyczkami (nauka posługiwania się nożyczkami):
•Wycinanie po linii prostej narysowanej (trawka, paseczki)
•Wycinanie bez linii narysowanej / na zasadzie linii
•Wycinanie kwadratu, trójkąta i prostokąta po linii, po liniach kropkowanych.

Ćwiczenia doskonalące sprawność grafomotoryczną
1. Ćwiczenia prawidłowego chwytania narzędzia pisarskiego.
2. Doskonalenie rysunku:
•ekspresja kierowana: rysowanie według schematu ze zwróceniem uwagi na czytelność rysunku,
•ekspresja swobodna: wyrażanie uczuć środkami plastycznymi.
3. Doskonalenie orientacji na płaszczyźnie:
•rysowanie linii (prostych, ukośnych) po określonym śladzie.
•pełne wypełnianie konturów obrazków bez wychodzenia poza linię (próby takiego wypełniania).
4. Ćwiczenia umiejętności graficznych:
•kolorowanie obrazków z jednoczesnym ćwiczeniem precyzji ruchów, dbanie o trzymanie się w konturach, obwodzenie po śladzie, pogrubianie konturów, wypełnianie konturów rysunku, przerysowywanie konturów rysunku przez kalkę techniczną, stemplowanie.
•rysowanie kwadratów, trójkątów, prostokątów – odręcznie, po kratkach
i za pomocą linijki,
•wykonywanie szlaczków opartych na ruchu ciągłym a potem przerywanym, rysowanie szlaczków z elementami liter, bez linii, później
w liniaturze rozszerzonej, a następnie na wąskich liniach z zachowaniem ciągłości i kierunku zgodnego z kierunkiem pisma, odwzorowywanie znaków litero podobnych,
•pisanie po śladzie kropkowanym, kreskowanie.

Kształtowanie i doskonalenie orientacji przestrzennej
I. Ćwiczenia orientacji w schemacie ciała
1. Doskonalenie orientacji w schemacie ciała przez wskazywanie i nazywanie
u siebie i drugiej osoby poszczególnych części ciała.
2. Ćwiczenia w formie zabawowej utrwalające pojęcia w zakresie orientacji przestrzennej, czyli wykonywanie poleceń, np. weź prawa ręką łyżkę, kopnij piłkę lewą nogą, ułóż prawą ręka klocki, przesuń lewa nogą klocek; itp.
(P. Dennison – wybrane ćwiczenia).
3. Układanie z puzzli postaci ludzkich.
4. Dorysowywanie brakujących elementów na rysunku postaci ludzkiej.
II. Ćwiczenia orientacji w przestrzenni, rozpoznawanie ich stron
1. Doskonalenie orientacji stronnej w odniesieniu do osoby stojącej naprzeciwko.
2. Kierowanie przy pomocy pojęć: prosto, w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu drugą osobą, tak, aby dotarł do określonego miejsca.
3. Układanie przedmiotów i obrazków wg wskazówek: po prawej, po lewej,
na dole, na górze, pod, nad, obok, przed, za.
4. Rozpoznawanie pojęć: wielkości, kształtu i ciężaru w otaczającym świecie rzeczy, roślin, zwierząt i ludzi.
5. Rozpoznawanie kierunku ruchu w stosunku do siebie i innych oraz ocena odległości przez np. rzuty piłką.
6. Budowanie w przestrzeni wieży, mostów i innych konstrukcji z klocków, organizowanie zabaw organizacyjnych i konstrukcyjnych przy użyciu klocków.
III. Ćwiczenia orientacji w czasie
1. Rozpoznawanie pojęcia czasu, zegara, dnia, nocy, tygodnia, miesiąca, roku, pór roku.
2. Rozpoznawanie pojęć: szybko, wolno, zatrzymanie ruchu z liczeniem.

Doskonalenie integracji zmysłowej
1. Rozpoznawanie przedmiotów dotykiem.
2. Rozpoznawanie i nazywanie zapachu i smaku.
•Uwrażliwianie na bodźce smakowo-węchowe podczas poznawania przedmiotów (dotyczy głównie produktów spożywczych),
•Wdrażanie do zróżnicowania smaku produktów spożywczych (słodki, słony, kwaśny, gorzki),
•Wdrażanie do różnicowania zapachu (miły, nieprzyjemny)
3. Rozpoznawanie dźwięków z otoczenia, wskazywanie źródła dźwięku.

Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej
1. Rozpoznawanie na obrazkach przedmiotów i czynności oraz werbalizacja (rozpoznawanie treści obrazków w krótkich ekspozycjach).
2. Dobieranie par jednakowych obrazków wg stopnia trudności (obrazki stanowią identyczne pary, obrazy stanowią różne odmiany tego samego rodzaju, te same przedmioty, ale przedstawione w inny sposób).
3. Składanie obrazka z rozciętych elementów, dobieranie części do całego obrazka. Układanie puzzli.
4. Wskazywanie na rysunkach różnic i podobieństw, wykrywanie niedorzeczności w treści obrazków.
5. Ćwiczenia na materiale geometrycznym:
•dowolne manipulowanie figurami,
•różnicowanie figur pod względem kształtu, barwy, grubości, wielkości,
•wyszukiwanie figur jednakowych i podobnych.
6. Dobieranie par jednakowych form geometrycznych (kwadrat, trójkąt, prostokąt). Kompozycje z figur geometrycznych.
7. Układanie obrazków i przedmiotów w szeregu wg kolejności w jakiej były pokazywane.
8. Kończenie zaczętych rysunków.
9. Ćwiczenia w opanowaniu wzrokowym liczb.
10. Wyszukiwanie takich samych kształtów liter bez nazywania w rozsypance literowej.
11. Wyszukiwanie takich samych liter.

Kształtowanie i usprawnianie analizy i syntezy słuchowej oraz koordynacji ruchowo – słuchowej i ruchowo – słuchowo - wzrokowej
1. Rozpoznawanie różnych odgłosów z najbliższego otoczenia:
•różnicowanie odgłosów: darcia papieru, plusku wody, uderzania w stół,
w szklankę, tykanie zegara,
•wskazywanie źródła dźwięku (gwizdek, klaśnięcie, uderzenie w stół itp.) przy zasłoniętych oczach.
2. Ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe:
-próba samodzielnego odtwarzania ruchem rytmu piosenki,
-skojarzenie elementów wzrokowych bądź słuchowych wiążących się z treścią piosenki i ze znakiem graficznym,
-wodzenie palcem po wzorze,
-odtwarzanie wzoru w powietrzu,
-odtwarzanie wzoru w powietrzu z pamięci,
-odtwarzanie wzoru przez wodzenie palcem po stole i na tackach z piaskiem,
- malowanie pędzlem na kartce,
zapis w zeszycie liniowym ołówkiem, a później długopisem. Zajęcia kończy zabawa z piosenką.
3. Tworzenie wyrazów na określona głoskę.
4. Podział zdań na wyrazy i wyrazów na sylaby:
•Wydzielanie wyrazów ze zdania, liczenie wyrazów, odkładanie odpowiedniej liczby klocków lub rysowanie kółeczek i kreseczek (prowadzący mówi zdanie, dziecko liczy wyrazy i zaznacza klockami),
•Dzielenie wyrazów na sylaby z jednoczesnym wystukiwaniem
lub wyklaskiwaniem,
•Liczenie sylab – zaznaczanie patyczkami,
•Porównywanie liczby sylab w różnych wyrazach,
•Wskazywanie na obrazku przedmiotów na określoną sylabę,
•Tworzenie wyrazów rozpoczynających się od podanej sylaby,
•Rozpoznanie w wyrazie określonej sylaby i ustalenie miejsca
jej położenia (pierwsza, ostatnia, środkowa),
•Synteza sylab podanych ze słuchu,
•Synteza głosek podanych ze słuchu,
•Analiza i synteza wyrazu i zdania.
5. Rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek z wyrazów:
•Podawanie wyrazów zaczynających się od podanej głoski,
•Wybieranie obrazków, których nazwy kończą się albo zaczynają
od podanej głoski,
•Wyodrębnianie ostatniej głoski z nazwy obrazka,
•Rozpoznawanie głoski powtarzającej się w wyrazie.

Komunikacja językowa
1.Wzbogacanie słownika biernego i czynnego poprzez:
•Zabawy z rówieśnikami
•Słuchanie wypowiedzi innych osób
•Słuchanie utworów literackich, słuchanie i oglądanie bajek, filmów, spektakli teatralnych
•Wyjaśnianie znaczenia nieznanych wyrazów
•Swobodne i kierowane wypowiedzi na dany temat
•Poszerzanie słownictwa i rozumienie pojęć typu: pojutrze, wyżej, niżej, kwadrans, przybory szkolne
2. Wdrażanie do budowania kilkuzdaniowej wypowiedzi spójnej i logicznej:
•Opowiadanie ilustracji, opisywanie przedmiotów przy jak najmniejszej pomocy nauczyciela
•Samodzielne opowiadanie treści krótkiej czytanki, tekstu
•Wyodrębnianie głównych postaci i zdarzeń w utworach literackich
•Swobodne wypowiadanie się na dowolny temat
•Opowiadanie przebiegu czynności przy wykonywaniu prostych zadań (np. opowiedz jakie czynności trzeba wykonać, aby zaparzyć herbatę
w klasie?).
3. Kształtowanie umiejętności prowadzenia dialogu:
•Zachęcanie dziecka do zadawania pytań na interesujący temat
•Układanie pytań do ilustracji
•Podtrzymywanie spontanicznych rozmów prowadzonych przez dziecko
•Wskazywanie poprawnie zbudowanych zdań pod względem gramatycznym

Utrwalanie znajomości liter, różnicowanie samogłosek i spółgłosek:
•Kojarzenie głoski z literą
•Dobieranie par jednakowych liter, segregowanie liter
•Wyszukiwanie podanej litery w tekście
•Dobieranie liter wielkich do małych
•Tworzenie par z liter drukowanych i pisanych

Doskonalenie techniki czytania (czytanie sylab oraz wyrazów)
•Wysłuchiwanie samogłosek w sylabach dwuliterowych otwartych.
•Samodzielne tworzenie i odczytywanie sylab otwartych ze wszystkimi samogłoskami, np. la, ba, mo, ku, ze.
•Zestawianie różnych samogłosek i spółgłosek w sylaby otwarte dwuliterowe.
•Ćwiczenie techniki odczytywania sylab – dokonywanie analizy wzrokowej sylaby bez głośnego literowania, głośne całościowe odczytywanie sylab.
•Czytanie i przekształcanie wyrazów w inne wyrazy poprzez zmianę jednej litery w sylabie, np. kot-kos, mak-rak, las-pas.
•Czytanie wyrazów dwusylabowych.
•Czytanie wyrazów wielosylabowych poprzedzone dzieleniem na sylaby.
•Odczytywanie ze zrozumieniem wyrazów i zdań.
•Układanie podpisów z sylab, uzupełnianie podpisów pod obrazami.
•Czytanie głośne i ciche krótkich wyrazów i zdań ze zrozumieniem treści (np. logiczne dobieranie podpisów do obrazków, logiczne dobieranie obrazków do podpisów).
•Ćwiczenia w zakresie tempa i płynności czytania.

Usprawnianie i doskonalenie techniki pisania:
•Ćwiczenia w kształtnym pisaniu liter małego i wielkiego alfabetu (kreślenie znaków literopodobnych, liter w sposób całościowy, jednym płynnym ruchem ręki):
- rozkładanie liter na mniejsze graficzne cząstki,
- składanie litery z mniejszych elementów,
- pisanie na dużych formach palcem, farbą, kredą,
- lepienie z plasteliny,
- pisanie po śladzie,
- pisanie przez kalkę
- pisanie w liniaturze
● Ćwiczenia w prawidłowym łączeniu liter w wyrazach
● Przepisywanie pod kierunkiem nauczyciela
● Samodzielne przepisywanie wyrazów i zdań, przy zwracaniu uwagi na właściwą wielkość liter i równomierne odstępy między literami i wyrazami, rozmieszczenia w liniaturze.

Opanowanie techniki czytania i kształcenie umiejętności czytania
ze zrozumieniem:
● Tworzenie wyrazów z podanych liter
● Czytanie i łączenie sylab
● Tworzenie wyrazów z podanych sylab
● Podział na głoski i litery
● Głośne czytanie prostych zdań – zwrócenie uwagi na zmianę tonu głosu i tempo czytania
● Opowiadanie treści przeczytanej przez nauczyciela
● Ciche czytanie krótkich opowiadań
● Dobieranie odpowiednich zdań do obrazka
● Porządkowanie wyrazów w rozsypance zdaniowej
● Formułowanie pytań i odpowiedzi na podstawie tekstu
● Wypowiedzi na podstawie ilustracji.

Kształtowanie pojęcia liczby, doskonalenie umiejętności wykonywania działań na liczbach naturalnych:
● Ćwiczenia w opanowaniu bezbłędnego liczenia w zakresie 10-20
● Wykonywanie działań dodawania i odejmowania w zakresie 10
na konkretach i stopniowe rozszerzanie zakresu liczenia
● Przyporządkowanie zbiorom odpowiedniej liczby.
Rozwijanie myślenia matematyczno – logicznego:
● Rozwijanie prostych zadań tekstowych w oparciu o konkretne sytuacje
● Wykorzystanie gier i zabaw dydaktycznych
● Utrwalanie znajomości cyfr metodami wielozmysłowymi
● Odczytywanie pełnych godzin na zegarze
● Liczenie pieniędzy, rozpoznawanie banknotów, praktyczne ćwiczenia (robienie zakupów).

Rozwijanie emocji
1.Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dziecka:
•Rozpoznawanie, nazywanie i opisywanie różnych stanów emocjonalnych u siebie i innych
•Wyrażanie emocji przez gesty, postawy, mimikę twarzy (zabawy
z lustrem, scenki, pantomimy)
•Odpowiednie reagowanie na różne sytuacje
•Wyrażanie emocji środkami plastycznymi, muzycznymi

Uspołecznienie
1. Wspomaganie rozwoju społecznego:
•Uczenie i wdrażanie do podejmowania współpracy z drugą osobą (podział zadań, wzajemna pomoc)
•Zachęcanie do zabaw naśladowniczych, konstrukcyjnych, tematycznych
•Wdrażanie do troski o własne bezpieczeństwo podczas zajęć w klasie, unikanie niebezpiecznych narzędzi
•Reagowanie na nagłe sytuacje w klasie – informowanie o swoim złym samopoczuciu
•Kształtowanie poczucia sprawczości podejmowanych działań
i odpowiedzialności za swoje czyny
•Wypełnianie określonych ról społecznych w zabawach tematycznych
•Rozumienie potrzeb innych osób
•Ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu (ćwiczenia w parach).
2. Wdrażanie do samodzielności w zakresie samoobsługi:
•Zachęcanie do korzystania z chusteczki do nosa
•Rozpinanie i zapinanie guzików, zasuwanie suwaka, wiązanie sznurowadeł
•Dbanie o estetykę własnego wyglądu.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2915
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016