AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Irena Tarcz, 2012-10-03
Hrubieszów

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +


§8 ust.2 pkt.1

„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA
UWAGI
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju. Zapoznanie się ze stosow -nymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
Opracowanie Planu Rozwo -ju Zawodowego. IX 2009 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego.
Dokumentacja realizacji planu rozwoju. Zbieranie potwierdzeń, zaświadczeń. Okres stażu. Materiały, zaświadczenia.
Poznanie zasad funkcjo –nowania i organizacji pracy Szkoły. Systematyczna analiza dokumentacji: Statutu Szko- ły, Programu Wychowawcze -go, Programu Profilaktyczne -go, Programu Rozwoju Szko -ły, regulaminu Rady Pedago -gicznej, Planu Wychowawcze go. Okres stażu Posiadanie bieżących wiadomości, orientacja w zmianach.
Praca w komisji ds. aktualizacji dokumentacji Szkoły. Praca nad nowelizacją dokumentacji szkolnej. Okres stażu. Zaświadczenia.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia Zawodowego, szkoleniach adekwatnych do potrzeb włas -nych i Szkoły.
Udział w warsztatach meto- dycznych.
Samodzielne studiowanie fachowej literatury. Okres stażu. Zaświadczenia.
Świadectwa.
Dyplomy.
Aktywne włączanie się w organizację imprez, konkursów i innych zadań promujących szkołę. Współudział w organizacji imprez. Okres stażu. Potwierdzenia Dyrektora Szkoły.
Wyróżnienia.
Dyplomy.
Współpraca z rodzicami. Włączenie rodziców do prac na rzecz szkoły.
Pomoc rodziców w organizo -waniu imprez klasowych i uroczystości szkolnych. Okres stażu. Zapisy w dzienniku lekcyjnym.
Plan współpracy z rodzicami.
Pedagogizacja rodziców. Zebrania z rodzicami .
Indywidualne rozmowy. Wg potrzeb
Okres stażu. Scenariusze i tematyka spotkań.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Podejmowanie dodatko -wych zadań. Podejmowanie działań rozwijających aktywność ruchową uczniów. Promowanie zdrowego stylu życia.
Prowadzenie zajęć poza –lekcyjnych. Okres stażu. Gazetki, informacje w gablocie.Zapisy w dzienniku zajęć.

§8 ust.2 pkt.2

„Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”


ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA
UWAGI
Wykorzystanie techno -logii komputerowej. Opracowanie dokumentacji związanej z realizacją planu rozwoju.
Prowadzenie dziennika elektronicznego. Okres stażu. Scenariusze, konspekty lekcji, programy własne.

Wykorzystanie technologii informacyjnej w dydaktyce. Opracowanie materiałów
i dokumentów na zajęcia. Okres stażu. Dokumenty i pomoce dydaktyczne (scenariusze, ankiety, programy wykonane technologią kompute –rową).
Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Okres stażu. Scenariusze.
Wykorzystanie technologii informacyjnej w opraco -waniu dokumentacji szkol -nej. Okres stażu. Dyplomy, listy gratulacyjne, pochwalne itp.
Wykorzystanie internetu. Publikowanie referatów na stronach portali eduka –cyjnych.
Okres stażu Referaty, potwierdzenia.
Wykorzystanie internetu jako źródła informacji z zakresu sportu, wychowa nia fizycznego i zdrowia. Okres stażu Gromadzenie infor -macji edukacyjnych ze stron WWW.
Śledzenie zmian w przepi -sach prawa oświatowego.
Okres stażu Strony WWW.
Nawiązanie współpracy z nauczycielami innych szkół – wymiana doświad -czeń .
Okres stażu Poczta elektroniczna
§8 ust.2 pkt.3


„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA
UWAGI
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczy cieli. Opracowanie scenariuszy. Okres stażu. Scenariusze lekcji, potwierdzenia.
Przygotowanie i prze -prowadzenie szkole -niowych rad pedago –gicznych. Przygotowanie materia -łów szkoleniowych.
Rozmowy dotyczące tematyki szkoleń. Okres stażu. Materiały. Zaświadczenia Dyrektora Szkoły.
Udział w lekcjach koleżeńskich. Wymiana doświadczeń, spostrzeżeń, wyciąganie konstruktywnych wnios –ków. Wg potrzeb. Zaświadczenia.
Refleksje własne.
Dzielenie się swoją wiedzą. Sposoby organizacji imprez i zawodów sportowych na terenie szkoły i innych szkół wynikające z kalen -darza imprez sportowych. Zgodnie z kalen darzem imprez sportowych. Sprawozdanie, dokumentacja nauczy -ciela wychowania fizycznego .
Udostępnienie nauczy –cielom scenariuszy zajęć, referatów i opracowań. Przygotowanie wybranych materiałów. Wg potrzeb. Scenariusze.
Zaświadczenia.
Wymiana doświad –czeń.
Udział w pracach zespołu przedmiotowego z wychowania fizyczne -go. Opracowanie sprawozdań. Okres stażu. Potwierdzenia.
Przygotowywanie uroczystości szkolnych. Opracowanie i nauka układu tanecznego „Poloneza” dla uczniów klas III gimnazjum. Styczeń każdego roku. Scenariusz układu tanecznego.§8 ust.2 pkt.4a

„Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach dla nieletnich.”

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA
UWAGI
Opracowanie i wdroże -nie programu zajęć pozalekcyjnych z piłki koszowej. Opracowanie programu .Okres stażu. Dokumentacja programu, analiza, ewaluacja.
Promocja szkoły w środowisku. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w internecie. Styczeń 2010 Upowszechnienie przykładu planu rozwoju zawodowego.
Opublikowanie sprawo- zdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opublikowanie sprawo -zdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
2011 Adres strony internetowej.
Przygotowanie planu wychowawczego klasy. Opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego. 2009 - 2011 Plan wychowawczy. Sprawozdanie wychowawcy.


§8 ust.2 pkt.4c


„Poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”


ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA
UWAGI
Prowadzenie działań wychowawczych opartych na systemie wartości określonych w programie wychowaw -czym szkoły. Analiza planów wycho -wawczych, opracowanie własnego planu wycho -wawczego dla klasy. IX Plan pracy wycho -wawcy.
Rozpoznanie i nadzór nad sytuacją rodzinną wychowanków, organizowanie pomocy uczniom z problemami. Wywiady, rozmowy, ankiety. Okres stażu. Notatki., zapisy w dzienniku.
Ankiety.
Stałe kontakty oraz współpraca z rodzicami. Zajęcia w ramach pedagogizacji rodziców.
Wspólne organizowanie imprez klasowych. Okres stażu. Potwierdzenia, wpisy w dzienniku.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych i opiekuńczych uczniów. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zwrócenie uwagi na aspekty zdrowotne, wychowawcze.
Wartość sportu i rekreacji. Okres stażu. Zapisy w dzienniku zajęć.
Organizacja imprez oraz wycieczek szkolnych. Organizacja wycieczek szkolnych, rajdów rowerowych, biwaków.
Organizacja imprez klasowych i szkolnych:
- dzień Chłopca
- mikołajki
- andrzejki
- wigilia
- choinka
- Dzień Kobiet
- Dzień Dziecka Okres stażu. Karty wycieczki


Harmonogram.
Poszerzenie oferty dydaktyczno-wychowaw- czej szkoły. Systematyczne organizo -wanie zajęć sportowych pod kątem udziału ucz –niów w zawodach między -szkolnych. Okres stażu. Harmonogram imprez sportowych
Dyplomy.§8 ust.2 pkt. 4e


„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”.


ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA
UWAGI
Podejmowanie współpra -cy z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju dziecka i edu-
kacji podnoszącej jakość pracy Szkoły w środowisku lokalnym.Współpraca z organizacja –mi środowiskowymi przy realizacji zadań propagu -jących działania na rzecz dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez szeroko rozumianą kulturę fizyczną (współpraca z Miejskim Klubem Sporto –wym „Unia”, Urzędem Miasta Hrubieszów, Starostwem Powiatowym Hrubieszów, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką szkolną. Okres stażu. Potwierdzenia współpracy.
§8 ust.2 pkt.5


„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”.ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA
UWAGI
Opis i analiza przypad -ków rozpoznania i roz -wiązywania problemów edukacyjnych i wycho wawczych. Zdiagnozowanie przypadków edukacyjnych lub wychowawczych.
Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowaw -czych.
Praca nad rozwiązaniem problemu. Okres stażu. Opis i analiza dwóch przypadków.


Przedstawiony plan rozwoju zawodowego traktuję jako otwarty, dlatego może podlegać on, po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły, pewnym modyfikacjom wynikającym z pojawienia się nowych, ciekawych pomysłów, zmian prawa oświatowego oraz propozycji z innych szkół czy instytucji, a także potrzeb indywidualnych uczniów i szkoły.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1427


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.