AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marzena Brudkowska, 2012-09-20
Włocławek

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Aneks do planu rozwoju na nauczyciela dyplomowanego

- n +

ANEKS DO PLANU ROZWOJU
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


W związku ze zmianą zajmowanego stanowiska z nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej na wychowawcę świetlicy szkolnej, plan rozwoju zawodowego sporządzony 01.IX.2011r. ulega modyfikacji poprzez dołączenie aneksu. Niniejszy aneks zawiera niezrealizowane oraz nowe zadania wynikające z zajmowanego stanowiska.

Wykształcenie i kwalifikacje:

Studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej – UMK Toruń
Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej z terapią dziecka – Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Kurs kwalifikacyjny „Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli” - CDiE we Włocławku

Terminarz:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2014
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania
Forma realizacji
Sposób dokumentowania
Termin realizacji
1. Realizacja planu i sporządzenie sprawozdania
Wykonywanie zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego oraz wnikających z bieżących potrzeb szkoły
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Gromadzenie dokumentacji, świadectw, konspektów, scenariuszy
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Okres stażu

VI 2014
2. Opracowanie w zespołach podstawowych dokumentów regulujących pracę szkoły
Opracowanie rocznych planów pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy
Znajomość dokumentacji oraz zmian dokonywanych przez MEN
Potwierdzenia dyrektora
Plany pracy, Dziennik zajęć
Okres stażu
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (WDN, warsztaty, kursy, konferencje, narady)
Ukończenie studiów podyplomowych
z socjoterapii.
Zaświadczenia
Dyplom ukończenia studiów
Okres stażu

4. Uwzględnianie w pracy opiekuńczo-wychowawczej potrzeb rozwojowych ucznia
Praca wspierająca uzdolnienia ucznia poprzez indywidualizację, zachęcanie do udziału w konkursach,
Gazetki okolicznościowe


Dokumentacja własna

Okres stażu
5. Przygotowanie i przeprowadzenie wewnątrzszkolnych konkursów

Przygotowanie uczniów do konkursów
Przeprowadzenie konkursów
Dokumentacja własna
Dyplomy
Regulaminy
Protokoły
Okres stażu
6. Doskonalenie miejsca i warsztatu pracy
Przygotowanie pomocy dydaktycznych
Doskonalenie warsztatu pracy
Dbałość o estetykę świetlicy

Gromadzenie pomocy
Zaświadczenia dyrektora
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania
Forma realizacji
Sposób dokumentowania
Termin realizacji
1. Opracowanie i publikacja aneksu do planu rozwoju zawodowego oraz scenariuszy zajęć i inscenizacji
Publikacja aneksu do planu rozwoju zawodowego oraz scenariuszy zajęć i inscenizacji na stronach internetowych

Zaświadczenia
Okres stażu
2. Uczestniczenie w szkoleniach z zakresu wykorzystania techniki informacyjnej w pracy zawodowej nauczyciela

Udział w różnych szkoleniach
Zaświadczenia
Okres stażu
3. Zastosowanie technik multimedialnych na zajęciach
Korzystanie z encyklopedii multimedialnej, filmów, gier edukacyjnych, płyt CD z utworami muzycznymi
Wykaz wykorzystanych filmów, prezentacji, encyklopedii
Scenariusz zajęcia
Potwierdzenia dyrektora
Okres stażu
4. Wykorzystanie internetu jako źródła i wymiany informacji
Wyszukiwanie stron internetowych z bogatą bazą tematyki pedagogicznej, przedmiotowej, korzystanie z nagrań piosenek, encyklopedii, scenariuszy
Kontaktowanie się poprzez pocztę e-mail
Publikowanie referatów na stronach portali internetowych
Korzystanie z wiedzy innych nauczycieli
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
Korzystanie ze stron MEN
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera oraz tablicy interaktywnej

Adresy stron
Scenariusze zajęć
Okres stażu
5. Posługiwanie się technologią informacyjną i komputerową w pracy i wychowawczej, a także w kontaktach ze szkołą oraz rodzicami
Przygotowanie techniką komputerową: planów wychowawczych,
Korzystanie z połączeń telefonicznych ( stałych oraz komórkowych) celem przekazywania bardzo ważnych informacji rodzicom
Materiały, kopie
Dokumentacja pracy
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania
Forma realizacji
Sposób dokumentowania
Termin realizacji
1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi pracownikami szkoły
Aktywna praca w zespole samokształceniowym – przygotowanie materiału szkoleniowego z zakresu socjoterapii

Zapis w protokołach
Referat
Okres stażu
2. Opracowanie i złożenie w bibliotece szkolnej referatów i materiałów dydaktycznych
Złożenie w bibliotece programu kółka matematycznego
Udostępnienie w bibliotece szkolnej scenariuszy zajęć , akademii, apeli i uroczystości środowiskowych

Scenariusze
Poświadczenia dyrektora
Okres stażu
3. Własne publikacje na portalach edukacyjnych
Udostępnianie scenariuszy zajęć świetlicowych z ciekawych imprez i uroczystości
Wydruk publikacji ze stron internetowych
Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania
Forma realizacji
Sposób dokumentowania
Termin realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu z socjoterapii
Przeprowadzanie zajęć z elementami socjoterapii
Program, dziennik zajęć
Okres stażu

8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania
Forma realizacji
Sposób dokumentowania
Termin realizacji
1. Praca w zespołach opracowujących i modyfikujących dokumentację szkolną
Nanoszenie zmian w dokumentach szkoły zgodnie z rozporządzeniami, zaleceniami

Potwierdzenia dyrektora
Okres stażu
2. Przygotowywanie i współorganizowanie szkolnych konkursów
Konkurs pięknego czytania klas II i III
Konkursy plastyczne
Konkurs warcabowy

Regulaminy, scenariusze
Dyplomy
Potwierdzenia
Okres stażu
3. Motywowanie uczniów do zdobywania i poszerzania wiedzy oraz umiejętności poprzez zdrową rywalizację.
Prowadzenie kółka matematycznego dla klas I-III
Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych m.in. plastycznych i wiedzowych

Dyplomy
Potwierdzenia
Regulaminy, scenariusze
Okres stażu
4. Przygotowywanie i współorganizowanie uroczystości, imprez
Przeprowadzenie i
Potwierdzenia dyrektora
Scenariusze
Okres stażu
5. Przeprowadzenie dla uczniów klas I-III szkoleń w ramach programu “Ratujemy i uczymy ratować”
Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów klas I-III z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
Potwierdzenia dyrektora
Okres stażu
6. Pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki i dydaktyki edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiki, psychologii dzieci i młodzieży
Analiza literatury fachowej
Nowości pedagogiczne
Notatki własne
Okres stażu§ 8 ust. 2 pkt 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania
Forma realizacji
Sposób dokumentowania
Termin realizacji
1. Współpraca z lokalnymi służbami ( Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska) oraz instytucjami kultury
Współorganizowanie spotkań i uroczystości z udziałem przedstawicieli policji, staży pożarnej, straży miejskiej
Propagowanie wśród dzieci możliwości korzystania z różnorodnych form kontaktu z kulturą (muzeum, biblioteka, kino)

Zaświadczenia
Podziękowania
Potwierdzenia dyrektora
Okres stażu
2. Współpraca ze świetlicą Oratorium
Pomoc w nauce dzieciom uczęszczających na zajęcia do świetlicy
Potwierdzenia współpracy
Okres stażu
3. Kontynuowanie współpracy z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny osobistej

Zaproszenie pielęgniarki na prelekcje, pogadanki
Konsultacje
Potwierdzenia współpracy
Okres stażu
4. Uczestniczenie w akcjach ogólnospołecznych, charytatywnych
Udział w akcji charytatywnej “Góra grosza”
Kampania ekologiczna “Zbiórka baterii”
Udział w zbiórce kapsli plastikowych i karteczek od herbat


Potwierdzenia dyrektora
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły

Zadania
Forma realizacji
Sposób dokumentowania
Termin realizacji
1. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych szkoły
Poznawanie sytuacji rodzinnej, wychowawczej , problemów uczniów w oparciu o obserwacje, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami (opiekunami), rozmowy z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym
Opis i analiza
Okres stażu
2. Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego, wychowawczego lub innego

Zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych
Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych
Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
Opracowany opis i analiza
Okres stażu

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać zmianom i modyfikacjom.


Zatwierdzam do realizacji

................................................................................... ........................................................................................
data i podpis dyrektora szkoły podpis nauczyciela


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4855


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.