Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Maria Pajor, 2012-09-17
Wielogłowy

Matematyka, Plany pracy

Plan Zajęć Wyrównawczych z matematyki w klasach VI A – VI B

- n +


Plan Zajęć Wyrównawczych
z matematyki
w klasach VI A – VI B
Rok 2012/2013


Opracowała:
mgr Maria Pajor


W klasach szóstych realizowany jest program nauczania matematyki „Matematyka 2001”. Zajęcia wyrównawcze z matematyki wynikające z pomocy pedagogiczno-psychologicznej realizowane są w wymiarze 1 godz. tygodniowo od drugiego tygodnia września do końca roku szkolnego.
Udział w zajęciach biorą uczniowie mający wolniejsze tempo pracy niż rówieśnicy.

Cele dydaktyczne

Ważnym celem prowadzonych zajęć wyrównawczych jest aby uczniowie:

uzupełnili braki w wiadomościach matematycznych,
utrwalili wiadomości zdobyte na lekcjach,
rozwinęli umiejętność czytania tekstu matematycznego ze zrozumieniem,
osiągnęli większą sprawność rachunkową,
wykorzystali zależności i analogie matematyczne do łatwiejszego zapamiętywania

Cele wychowawcze

kształtowanie pozytywnego nastawienie do podejmowania wysiłku intelektualnego,
wyrabianie nawyku systematyczności pracowitości i wytrwałości,
stwarzanie przyjaznej atmosfery i pomaganie dziecku dobrze funkcjonować
w społeczności szkolnej,
wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych wyników i poprawiania błędów
uwzględniałam indywidualne potrzeby dzieci,
troska aby zapewnić wszystkim uczniom równe szanse i umożliwić prezentacjęRozkład materiału zajęć wyrównawczych klas VI
Lp.; Tematy zajęć; Umiejętności uczniów
1; Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych; Uczeń:
potrafi skracać i rozszerzać ułamki potrafi sprowadzać ułamki do wspólnego mianownika,
2; Mnożenie ułamków zwykłych.; Uczeń:
mnoży ułamki zwykłe w prostych sytuacjach. mnoży ułamki i liczby mieszane.
3; Dzielenie ułamków zwykłych; Uczeń:
dzieli ułamki zwykłe w prostych sytuacjach. zna pojęcie liczby odwrotne, potrafi wskazać przykłady liczb odwrotnych.. dzieli ułamki i liczby mieszane w prostych sytuacjach
4; Co to są liczby całkowite.; Uczeń: uczeń wie co to jest liczba ujemna, zaznacza liczby ujemne na osi liczbowej,wskazuje liczby przeciwne.
5; Dodawanie liczb całkowitych; Uczeń: potrafi dodać liczby całkowite w prostych sytuacjach.
6; Odejmowanie liczb całkowitych; Uczeń:
potrafi odejmować liczby całkowite w prostych sytuacjach.
7; Mnożenie i dzielenie liczb wymiernych; Uczeń:
potrafi pomnożyć i podzielić liczby całkowite w prostych sytuacjach.
8; Mnożenie i dzielenie liczb wymiernych- ćwiczenia;Uczeń:
potrafi pomnożyć i podzielić liczby całkowite w różnych sytuacjach.
9; Przygotowanie przed sprawdzianem szóstoklasisty.;Uczeń:
rozwiązuje różne zadania dotyczące tematyki poruszanej na wcześniejszych zajęciach w kontekście sprawdzianu szóstoklasisty.
10; Pope powierzchni wielokątów.; Uczeń:
zna pola powierzchni figur płaskich,
potrafi zastosować wzory na pola powierzchni figur płaskich w rozwiązywaniu prostych zadań.
stosuje wzory na pola figur płaskich do rozwiązywania prostych zadań tekstowych
11;Graniastosłup, siatka i pole powierzchni; Uczeń:
zna wzór na pola powierzchni graniastosłupów w tym na
pole powierzchni bocznej i pole powierzchni całkowitej,
pole powierzchni sześcianów i prostopadłościanów
potrafi zastosować wzory na pola powierzchni w rozwiązywaniu prostych zadań.
12; Objętość graniastosłupa; Uczeń:
zna wzór na objętość graniastosłupów w tym na
objętość sześcianu i objętość prostopadłościanu
potrafi zastosować wzory na objętość w rozwiązywaniu prostych zadań.
13;Przygotowanie przed sprawdzianem szóstoklasisty.;Uczeń:
rozwiązuje różne zadania dotyczące tematyki poruszanej na wcześniejszych zajęciach w kontekście sprawdzianu szóstoklasisty.
14; Mnożenie liczb dziesiętnych; Uczeń:
stosuje algorytm pisemnego mnożenia liczb dziesiętnych w prostych sytuacjach
15;Dzielenie liczb dziesiętnych; Uczeń:
stosuje algorytm pisemnego mnożenia liczb dziesiętnych w prostych sytuacjach
16;Mnożenie i dzielenie liczb dziesiętnych; Uczeń:
stosuje algorytm pisemnego mnożenia i dzielenia liczb dziesiętnych w prostych sytuacjach
rozwiązuje proste zadania z treścią z zastosowaniem algorytmu pisemnego mnożenia i dzielenie liczb dziesiętnych.
17;Przygotowanie przed sprawdzianem szóstoklasisty.;Uczeń:
rozwiązuje różne zadania dotyczące tematyki poruszanej na wcześniejszych zajęciach w kontekście sprawdzianu szóstoklasisty.
18;Procenty; Uczeń:
zna pojęcie %,
wie jaką częścią całości jest 1%, 10%, 25%, 50%, 100%
wie jak obliczyć jaką częścią całości jest 16%, 12%, 54% itp.:
19;Graficzne przedstawianie danych i zależności, średnia arytmetyczna;Uczeń:
potrafi zbierać dane.
odczytywać i sporządzać diagramy słupkowe.
odczytywać i diagramy kołowe.
obliczać średnią arytmetyczna.

20;Prędkość, droga, czas ; Uczeń:
potrafi w prostych sytuacjach obliczyć prędkość pojazdu, pokonana drogę, czas w jakim z określona prędkością pojazd pokonał daną drogę
21;Przygotowanie przed sprawdzianem szóstoklasisty.;Uczeń:
rozwiązuje różne zadania dotyczące tematyki poruszanej na wcześniejszych zajęciach w kontekście sprawdzianu szóstoklasisty.
22;Wyrażenia algebraiczne – Jak to zapisać?; Uczeń:
wskazuje przykłady wyrażeń algebraicznych.
Wykonuje proste operacje na wyrażeniach algebraicznych.
obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych.
23;Rozwiązywanie równań – Co najpierw? Uczeń:
rozwiązuje równania o współczynnikach całkowitych,
sprawdza otrzymane rozwiązania.
24;Wykorzystanie równań do rozwiązywania zadań tekstowych –;Uczeń:
wykorzystuje rysunek do przedstawienia treści zadania i ułożenia równania.
potrafi przedstawić treści zadań tekstowych w postaci równań.
wykorzystuje równania do rozwiązywania zadań tekstowych.
25;Przygotowanie przed sprawdzianem szóstoklasisty.;Uczeń:
rozwiązuje różne zadania dotyczące tematyki poruszanej na wcześniejszych zajęciach w kontekście sprawdzianu szóstoklasisty.
26;Przykłady odbić, obrotów i przesunięć, figury przystające;Uczeń :
potrafi wskazać figury symetryczne,
potrafi narysować figury w symetrii osiowej,
potrafi wskazać liczbę osi symetrii danej figury
wie co to są wielokąty foremne
28;Kąty przyległe, wierzchołkowe i naprzemianległe; Uczeń :
potrafi wskazać kąty wierzchołkowe, przyległe naprzemianległe,
potrafi korzystać z własności kątów przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych,
potrafi wykonać proste obliczenia z zastosowaniem własności kątów przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych,
29;Przygotowanie przed sprawdzianem szóstoklasisty.;Uczeń:
rozwiązuje różne zadania dotyczące tematyki poruszanej na wcześniejszych zajęciach w kontekście sprawdzianu szóstoklasisty.
30;Zabawa z ostrosłupem; Uczeń:
wie jak narysować siatkę ostrosłupa,
potrafi wskazać na przykładzie podstawę, wierzchołek, krawędzie boczne, ściany boczne.
31;Obliczenia procentowe –; Uczeń:
potrafi rozwiązywać proste zadania z zastosowaniem obliczeń procentowych
utrwala wiadomości związane z procentami
32;Działania na liczbach wymiernych; Uczeń:
potrafi wskazać przykłady liczb wymiernych,
potrafi obliczyć liczbę na podstawie jej ułamka w prostych sytuacjach.
33;Potęga – a co to?; Uczeń:
zna pojęcie potęgi,
potrafi wskazać drugą potęgę liczb 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 itp
potrafi wykonać proste obliczenia
34;Pierwiastek; Uczeń:
zna pojęcie pierwiastka
potrafi wskazać pierwiastki z liczb 4, 9,16, 25, 36 itp
potrafi wykonać proste obliczenia
35;Cięciwa, łuk, symetralna, dwusieczna; Uczeń:
wie co to jest cięciwa, łuk, symetralna, dwusieczna
rysuje cięciwę, łuk, symetralną, dwusieczną
36;Rozwinięcia dziesiętne; Uczeń:
zapisuje ułamek zwykły w postaci dziesiętnej.
zapisuje rozwinięcie dziesiętne
próbuje znaleźć rozwinięcie dziesiętne okresowe
37;Ocena szans; Uczeń:
potrafi porównywać szanse zajścia rożnych wydarzeń.
Próbuje oceniać szanse zajścia zdarzenia za pomocą ułamka

W trakcie zajęć na bieżąco oceniamy postępy uczniów i modyfikujemy program w trakcie jego realizacji w zależności od potrzeb uczniów. 
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2577
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016