AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Gronowska, 2012-08-01
Elbląg

Ogólne, Sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STAŻU NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego za okres 1.09.2009 – 31.05.2012.

Nauczyciel:, nauczyciel kontraktowy

Stanowisko i miejsce zatrudnienia:

Posiadane kwalifikacje: magister matematyki w zakresie nauczania matematyki, ukończone Studia Podyplomowe w zakresie informatyki na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim.

Okres stażu: 1.09.2009 – 31.05.2012 r.

Opiekun stażu:

Z dniem 1 września 2009 roku jako nauczyciel kontraktowy rozpoczęłam staż trwający dwa lata i dziewięć miesięcy, w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w momencie rozpoczęcia stażu posiadałam odpowiednie wykształcenie, a także zatrudniona byłam w pełnym wymiarze czasu pracy. Po złożeniu w dniu 1 września 2009 roku wniosku o rozpoczęcie stażu
i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego do realizacji, otrzymałam jego akceptację oraz został mi wyznaczony opiekun stażu. Plan rozwoju zawodowego został sporządzony po wnikliwej analizie własnych umiejętności i kompetencji zawodowych, a także potrzeb szkoły, w której byłam zatrudniona. Sporządzony plan rozwoju zawodowego zawiera różne formy mojej aktywności zawodowej, a niniejsze sprawozdanie ma być potwierdzeniem podejmowanych przeze mnie działań i osiągniętych korzyści.

§ 7 ust. pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Przez cały okres stażu uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją podstawowych funkcji i zadań szkoły. Brałam udział w radach pedagogicznych oraz w zespołach zadaniowych:
 Zespół wychowawczy – analiza problemów wychowawczych w szkole i w klasie, planowanie pracy wychowawczej i ocena jej efektów.
 Zespół d/s ewaluacji wewnętrznej (obszar związany z biblioteką oraz ze świetlicą) – W trakcie pracy w tych zespołach nauczyłam się stawiać pytania kluczowe, opracowywać ankiety i inne narzędzia badań do zadanych pytań, przeprowadzać badania i opracowywać wyniki, przedstawiać raporty, wykorzystywać wyniki raportów i pisać plany działań doskonalących.
 Zespół przedmiotowy (matematyczno – przyrodniczy) – przygotowywanie uczniów do sprawdzianu, konkursów, planowanie imprez, działania naprawcze i doskonalące wynikające z wniosków po sprawdzianie i badaniu osiągnięć
 Szkolny Zespół Egzaminacyjny, Zespół Nadzorujący
 Zespół OK. (II cel) – wdrażanie w codziennej pracy informowania uczniów o celach lekcji oraz NaCoBezu.

Współpracowałam z Samorządem Uczniowskim przy organizacji różnych uroczystości szkolnych (Walentynki, Andrzejki, Dzień Sportu). Pełniłam rolę opiekuna i organizatora wycieczek i uroczystości szkolnych (wspólnie z opiekunem SU pisałam scenariusze, przygotowywałam uczniów do występów oraz czuwałam nad przebiegiem uroczystości)
W 2009 roku byłam współorganizatorem andrzejek oraz współorganizowałam wyjazd do Elbląga na mecz Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej na Siedząco Mężczyzn i Kobiet.
W 2010 roku wspólnie z rodzicami uczniów zorganizowałam kulig klasowy, byłam opiekunem wyjazdu do teatru im. A. Seweruka w Elblągu na spektakl „Mity greckie”, byłam opiekunem wyjazdu do zielonej szkoły w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym ZHP „Perkoz”, współorganizowałam walentynki i andrzejki.
W 2011 roku byłam opiekunem wycieczki na Mazury, gdzie starałam się przybliżyć uczniom historię Mikołajek. Pełniłam rolę opiekuna na wycieczce do Trójmiasta, gdzie odwiedziliśmy Gdyńskie Akwarium oraz Centrum Nauki EXPERYMENT. Byłam współorganizatorem części artystycznej zakończenia roku szkolnego 2010/2011 Byłam organizatorem wyjazdu do teatru im. Aleksandra Seweruka w Elblągu na spektakl „Opowieść wigilijna”. Byłam również opiekunem wyjazdu do policyjnej Izby Dziecka.
W 2012 roku współorganizowałam Walentynki, Szkolne Święto Matematyki i Dzień Irlandzki.
Dzięki podejmowanym przeze mnie działaniom, nabyłam umiejętność planowania własnej pracy oraz współpracy z nauczycielami, rodzicami oraz uczniami. Dzięki wyjazdom do teatru i kina uwrażliwiałam uczniów na odbiór sztuki.
W ciągu trwania całego stażu jako wychowawca klasy byłam organizatorem uroczystości klasowych – wigilii klasowych, Dnia Chłopca, Dnia Kobiet. Przygotowywałam uczniów do udziału w różnych wydarzeniach szkolnych min. Obchodach Dnia Patrona, Dnia Wiosny, konkursu Kumpel OK.
Organizacja wycieczek i uroczystości szkolnych pozwoliła mi:
 Poznać oczekiwania i możliwości uczniów
 Rozwinąć umiejętność planowania i organizacji
 Rozwinąć umiejętność współpracy z uczniami, rodzicami i innymi nauczycielami
 Nabyć umiejętność oceny własnej pracy
W trakcie trwania stażu aktywnie współpracowałam z pedagogiem szkolnym rozmawiając na temat bieżących problemów (konflikty między uczniami, omawianie opinii z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej, problemy z zachowaniem na lekcjach), a także poprzez pomoc w realizacji planu wychowawczego – przeprowadzenie przez pedagoga zajęć wychowawczych dotyczących telefonu zaufania. Aktywnie współpracowałam również ze świetlicą szkolną (pomoc w odrabianiu prac domowych dzieciom mającym trudności z nauką) i biblioteką (zamieszczanie scenariuszy zajęć i uroczystości i na stronach WWW, współorganizowanie imprez szkolnych).

§ 7 ust. 1 pkt 2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

W trakcie trwania stażu uczestniczyłam w radach szkoleniowych
 „Przeciwdziałanie narkomanii w szkole” – nabyłam umiejętność rozpoznawania objawów zażywania narkotyków, dowiedziałam się, w jaki sposób mam reagować w sytuacjach podejrzenia, co do możliwości zażycia narkotyku przez ucznia. Włączyłam do tematyki pracy wychowawczej problem inicjacji (dotyczący wielu dziedzin, min papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy)
 „Pierwsza pomoc przedlekarska” – zapoznałam się z zakresem pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz zdobyłam umiejętność udzielania tejże pomocy.
 „Jak reagować na agresję?” – Dowiedziałam się, jakie są rodzaje agresji i jak z nimi walczyć. Swoją wiedzę wykorzystywałam na bieżąco, w trakcie godzin wychowawczych, przerw oraz lekcji.
 Analiza badań osiągnięć uczniów i wykorzystanie analiz do doskonalenia pracy szkoły
 Ewaluacja wewnętrzna
 Współpraca z rodzicami
 Zasady ewaluacji
Zapoznałam się z programami komputerowymi do nauczania matematyki w klasach IV - VI szkoły podstawowej (Matlandia). W swojej pracy wykorzystywałam strony WWW do diagnozowania osiągnięć uczniów (Sesje z plusem – projekt Lepsza Szkoła) oraz do przygotowywania uczniów klas szóstych do sprawdzianu (Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z OPERONEM, materiały OKE)
W trakcie trwania stażu złożyłam wniosek dotyczący szkolenia na egzaminatora sprawdzianu szóstoklasisty, który został pozytywnie zaopiniowany przez OKE w Łomży.
Brałam udział w zewnętrznych szkoleniach:
 Przebieg i organizacja konkursu matematycznego KANGUR 2012
 Jak efektywnie planować pracę w szkole podstawowej klas IV – VI w oparciu o nową podstawę programową kształcenia ogólnego i rozwijać umiejętności matematyczne? – Tworzenie własnych programów.
 Od nauczyciela stażysty do nauczyciela dyplomowanego (w świetle aktualnych uregulowań prawnych)
 Lekcje, które się pamięta (pomysły dydaktyczne, przykłady lekcji, sugestie uczniowskie)
 Orgiami dla każdego
 Konstruowanie zadań oraz kryterialne sprawdzanie prac pisemnych
 Radzenie sobie z zachowaniami destruktywnymi uczniów. Agresja elektroniczna.
 Matematyka TRZY – CZTE – RY! O kluczowych zmianach w klasach 3 i 4 oraz o strategiach liczenia.
 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 Warsztat skutecznego nauczyciela – wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas IV – VI
 Egzaminy sprawdzające, poprawkowe i klasyfikacyjne
Szkolenia, w których brałam udział dały mi możliwość spotkań z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń i aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wykorzystywałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych lekcji.

§ 7 ust. 1 pkt 3
Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

W czasie trwania stażu zapoznałam się z następującą dokumentacją:
 Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania awansu zawodowego nauczycieli wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie stopni awansu zawodowego nauczycieli.
 Rozporządzenie MEN x dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.
 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami.
 Ustawa Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku z późniejszymi zmianami
 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami.
 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982 roku z późniejszymi zmianami.
Zapoznałam się ponadto z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały MEN, ODN, publikacje w prasie i Internecie). Uczestniczyłam również w szkoleniu organizowanym przez W – MODN „Od nauczyciela stażysty do nauczyciela dyplomowanego (W świetle aktualnych uregulowań prawnych)”. Uczestniczyłam również w warsztatach metodycznych „Egzaminy sprawdzające, poprawkowe i klasyfikacyjne”, dzięki czemu uaktualniłam swoją wiedzę dotyczącą procesu wystawiania ocen, ocen rocznych, warunków przystępowania do egzaminów i ich przebiegu.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Rozpoczynając staż dokonałam autoanalizy własnej pracy, a także swoich umiejętności i kompetencji zawodowych. Pozwoliło mi to na doskonalenie własnego warsztatu pracy, a w kwestiach, które uważałam za obszary słabsze, na ich weryfikację oraz skuteczną pracę na rzecz ich poprawy.
We współpracy z moją opiekunką stażu, Stefanią Doerfer przygotowałam plan rozwoju zawodowego. Systematycznie omawiałam z opiekunem stażu działania, które podejmowałam w ramach odbywanego stażu. W trakcie trwania stażu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. Prowadziłam również lekcje w obecności opiekuna stażu, dyrektora szkoły i innych nauczycieli. Po każdej lekcji omawiałam je z opiekunem stażu, zwracając szczególną uwagę na indywidualizację procesu kształcenia z uwzględnieniem pracy z uczniem o szczególnych potrzebach (uczeń słabszy oraz zdolniejszy) oraz rodzaje zastosowanych metod pracy. Na prowadzonych przeze mnie lekcjach stosowałam różne metody aktywizujące: metoda problemowa, metoda projektu, burza mózgów, metoda ekspresji i impresji, gry i zabawy dydaktyczne. Na lekcjach powtórzeniowych czasami stosuję metodę ekspresji i impresji. Na moje własne potrzeby nazwałam ją „stoliki eksperckie”. Metoda ta polega na wyłonieniu z klasy kilku uczniów, którzy pełnić będą rolę ekspertów w jakiejś dziedzinie – np. dział „Pola wielokątów” podzieliłam na: pole trójkąta, kwadratu i prostokąta, pole rombu, równoległoboku i trapezu. Pozostałą część klasy dzielę na równoliczne grupy, które w określony sposób przemieszczają się między stolikami i w czasie bytności przy danym stoliku rozwiązują zadania dotyczące określonego tematu. Metoda ta jest niezwykle ciekawa, a uczniowie chętnie pracują na tak przeprowadzonej lekcji. Dokonywałam również ewaluacji tych metod i wprowadzałam udoskonalenia.
Zajęcia prowadzone przeze mnie w obecności opiekuna stażu i pani dyrektor były szczegółowo omawiane i analizowane, co wpłynęło na urozmaicenie i poprawę jakości prowadzonych przez mnie lekcji. Po każdych zajęciach dokonywałam samooceny i analizowałam uwagi opiekuna stażu lub dyrektora. Dzięki temu dowiadywałam się o mocnych i słabych stronach prowadzonych przeze mnie lekcji, modyfikowałam sposób prowadzenia zajęć zgodnie z przekazanymi wskazówkami.
Przeprowadzałam testy diagnostyczne w oparciu o projekt Lepsza Szkoła – Sesje z plusem, które pozwoliły mi systematycznie (3 razy w ciągu roku szkolnego) dokonywać analizy umiejętności uczniów. Dzięki tym działaniom mogłam dokonywać poprawek w planie kierunkowym, zwiększając ilość godzin tak, aby uczniowie mogli w pełni zrozumieć dany temat, praktycznie go przećwiczyć i w rezultacie osiągnąć sukces szkolny poprzez otrzymanie dobrej oceny. Dokonywałam również analizy próbnych sprawdzianów klas szóstych, które następnie prezentowałam dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej. Analiza próbnych sprawdzianów pozwoliła mi poznać słabe i mocne strony uczniów, co miało przełożenie na rodzaje ćwiczonych przeze mnie na lekcjach umiejętności, a także formy i metody pracy, a w efekcie podnosiło jakość pracy szkoły oraz pozwalało osiągać uczniom wyższe wyniki na sprawdzianie kończącym klasę szóstą.
W trakcie trwania stażu prowadziłam koło matematyczne, dzięki czemu rozwijałam zainteresowania uczniów matematyką oraz przygotowywałam ich do różnych konkursów przedmiotowych: Kangur, Zawody Matematyczne organizowane przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski i Konkurs Matematyczny organizowany przez Warmińsko – Mazurskiego kuratora oświaty. W efekcie działań w 2010 roku jeden z uczniów zdobył nagrodę w Zawodach Matematycznych, w 2011 roku uczennica otrzymała wyróżnienie w konkursie Kangur matematyczny, a w 2012 roku uczeń uzyskał tytuł finalisty w Konkursie Matematycznym. Samodzielnie stworzyłam plan pracy koła oraz systematycznie dokonywałam ewaluacji prowadzonych zajęć za pomocą opracowanej przeze mnie ankiety. Na zajęciach z koła matematycznego, tworzyłam z uczniami różne pomoce dydaktyczne – gry planszowe, karty do gry, modele brył, półkopuły, a także matematyczne ozdoby choinkowe. Wspólnie z mgr Elżbietą Mikutel zorganizowałam Szkolne Święto Matematyki, gdzie prezentowane były wykonane przez uczniów z koła matematycznego stroje inspirowane matematyką oraz prace uczniów dotyczące matematyki i jej znaczenia w życiu.
Przez cały okres stażu systematycznie prowadziłam dokumentację szkolną – dziennik lekcyjny, dzienniki zajęć dodatkowych, arkusze ocen, protokoły oraz dokumentację związaną ze współpracą z rodzicami. Dokonywałam również ewaluacji Przedmiotowego Systemu Oceniania. Tworzyłam plany kierunkowe, plany wynikowe oraz plany pracy wychowawcy.
W efekcie mojej pracy w czasie stażu, potrafię organizować i doskonalić swój warsztat pracy oraz oceniać i dokonywać zmiany w tych działaniach. Poprzez obserwacje zajęć lekcyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli miałam możliwość uświadomienia sobie własnych słabych stron oraz wprowadzenia zmian do pracy na przyszłość, a przez to stałe doskonalenie warsztatu pracy. Wyciągane z testów diagnozujących lub próbnych sprawdzianów wnioski umożliwiły mi podejmowanie właściwych działań w celu podniesienia wyników edukacyjnych. Dzięki prowadzeniu koła matematycznego poznałam sposób pracy z uczniem zdolnym, nauczyłam się tworzyć plany pracy kół, dokonywać ewaluacji zajęć, doskonalić formy i metody pracy oraz uwzględniać potrzeby uczniów w moich działaniach.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
W trakcie trwania stażu brałam udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych wynikających ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Milejewie oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
Na bieżąco prowadziłam zapisy dotyczące problemów uczniów w zeszycie spostrzeżeń lub zeszycie korespondencji. Jeżeli widziałam, że uczeń wymaga dodatkowej uwagi ze strony nauczycieli lub konieczna jest interwencja w innych, pilnych sprawach dotyczących danego ucznia prosiłam o kontakt z jego rodzicami. Ponadto analizowałam zachowania uczniów na lekcjach jako dodatkowe, autentyczne kryterium zrozumienia osobowości uczniów. Dbając o rozwój psychofizyczny uczniów, zasięgałam informacji o ich osiągnięciach i zainteresowaniach na podstawie rozmów z uczniami, rodzicami, wychowawcami i nauczycielami. W tym celu zapoznawałam się z dokumentacją szkolną – dziennikami lekcyjnymi i zeszytami spostrzeżeń. Na bieżąco zapoznawałam się również z opiniami uczniów z poradni psychologiczno – pedagogicznej i stosowałam się do zawartych tam zaleceń.
W ramach koła matematycznego przygotowywałam uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych: Kangur Matematyczny, Zawody Matematyczne oraz Wojewódzki Konkurs Matematyczny organizowany przez Warmińsko – Mazurskiego kuratora oświaty. Prowadzenie przeze mnie koła matematycznego pozwoliło uczniom uzdolnionym matematycznie rozwijać ich zainteresowania, a udział w konkursach matematycznych uczył ich zdrowej rywalizacji – pozwalał odnosić sukcesy oraz radzić sobie z niepowodzeniami.
W okresie trwania stażu prowadziłam również zespół dydaktyczno – wyrównawczy z matematyki. Przygotowując się do prowadzenia zespołu dokonywałam diagnozy potrzeb, tworzyłam, a następnie realizowałam plan pracy, dokonywałam oceny efektów oraz wyciągałam wnioski do dalszej pracy.
W latach 2009 – 2012 pełniłam funkcję wychowawcy klasy. Opracowywałam plany wychowawcze klasy w oparciu o Szkolny Program Profilaktyki i Szkolny Program Wychowawczy. Uczniowie oraz ich rodzice byli zapoznawani z tymi planami, mieli również możliwość wnoszenia propozycji tematów zajęć wychowawczych. Jako wychowawca monitorowałam zachowanie i postępy edukacyjne moich wychowanków, analizowałam uzyskiwane oceny, konsultowałam się z innymi nauczycielami, a w razie potrzeby z rodzicami uczniów. Na bieżąco starałam się rozwiązywać również problemy wychowawcze. Organizowałam spotkania z rodzicami – grupowe i indywidualne. Na tych spotkaniach prowadziłam pedagogizację rodziców, poruszałam tematy związane z alkoholizmem czy niewydolnością wychowawczą rodziców, a także na bieżąco kontaktowałam się indywidualnie z rodzicami, rozmawiałam na tematy związane z problemami dziecka i rodziny, również materialnymi (obiady, stypendia socjalne). Współpracowałam ze Szkolnym Kołem Caritas (paczki świąteczne, zakup podręczników). Organizowałam integracyjne spotkania klasowe (kulig, wspólne wyjazdy, wycieczki, Wigilia klasowa, Dzień Kobiet, Dzień Chłopca). Wspólnie z rodzicami zorganizowałam wycieczki dla dzieci po najbliższej okolicy (ogniska w Milejewie oraz w Piastowie, kulig po Wysoczyźnie Elbląskiej). Takie działania pozwoliły mi lepiej poznać środowisko lokalne oraz ułatwiło mi zrozumienie zachowań uczniów, ich potrzeb i problemów.
Na zajęciach przeprowadzanych w ramach godziny wychowawczej realizowałam tematy z zakresu przemocy w szkole, cyberprzemocy, szkodliwości nałogów – palenia tytoniu, zażywania narkotyków i środków odurzających, picia alkoholu; zapoznawałam uczniów ze sposobami efektywnego uczenia się, gospodarowania wolnym czasem, omawiałam piramidę żywieniową i zdrowe odżywianie się. Na moją prośbę pedagog szkolny przeprowadził zajęcia dotyczące telefonu zaufania dla dzieci. Organizowałam również spotkania z pedagogiem uczniom potrzebującym indywidualnych kontaktów. Starałam się uwrażliwiać uczniów na problemy innych. Przykładem takiego działania może być wyjazd w 2010 roku na Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej na siedząco. Uczniowie dostrzegli, że mimo niepełnosprawności ruchowej można osiągnąć bardzo dużo dzięki wytrwałości i sile ducha. Przypomnieli sobie również zasady gry fair play oraz odpowiedniego dopingowania. Nasz wyjazd zaowocował próbami gry w piłkę ręczną na zajęciach wychowania fizycznego w taki sam sposób, jak grali zawodnicy na mistrzostwach. Przeprowadziłam cykl zajęć dotyczących dobrych manier – za pomocą dramy uczniowie przyswajali sobie zasady zachowywania się w określonych sytuacjach. Dzięki tym zajęciom uczniowie zaczęli zwracać uwagę na poprawność swojego zachowania – w trakcie uroczystości klasowych i szkolnych oraz w sytuacjach dnia codziennego. W trakcie moich zajęć lekcyjnych oraz spotkań koła matematycznego oraz zespołu dydaktyczno – wyrównawczego dzieci wykonywały różne prace (plakaty, gry matematyczne, modele brył), które następnie prezentowałam w klasie oraz na holu szkolnym. Takie prezentacje oglądane były przez ogół uczniów, co wpływało pozytywnie na samoocenę autorów prac.
Informacje, które zdobywałam rozmawiając z uczniami, nauczycielami i rodzicami pomogły mi w integracji zespołu klasowego i w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Poznałam potrzeby i problemy uczniów, przez co mogłam dostosować stawiane przeze mnie wymagania do ich możliwości, potrzeb i oczekiwań.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

W 2008 roku ukończyłam studia podyplomowe w zakresie informatyki.
W swojej codziennej pracy wykorzystywałam technologię komputerową tj. opracowywałam na komputerze konspekty lekcji, niektóre pomoce dydaktyczne a także pisałam raporty np. z analiz badań osiągnięć, ewaluacji i protokoły zebrań Rady Pedagogicznej. Dokumentowałam przy użyciu komputera własne działania dydaktyczne – prace klasowe, sprawdziany, scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych, karty pracy itp. Wykorzystując komputer przygotowywałam materiały na gazetki klasowe, co uatrakcyjniało wygląd sali lekcyjnej. Przy pomocy programów komputerowych wykonywałam dyplomy, listy gratulacyjne dla rodziców, zaproszenia na uroczystości szkolne, prezentacje w Power Poincie na uroczystości szkolne. Pisałam również krótkie sprawozdania z uroczystości szkolnych, które były umieszczane na stronie internetowej szkoły. Przeprowadziłam również w pracowni komputerowej kilka lekcji matematyki w oparciu o program Matlandia.
Z każdym rokiem starałam się doskonalić własne materiały dydaktyczne. Za pomocą sieci Internet szukałam nowych materiałów ćwiczeniowych na lekcje (np. gra w matematyczne bingo bądź domino). W pracy metodą projektu zachęcałam uczniów, by samodzielnie szukali potrzebnych informacji w Internecie, co znacznie usprawniało przebieg zajęć.
Stale korzystałam z dostępnych na portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki. Uczestniczyłam również w rocznych kursie e-learningowym dotyczących pracy z uczniem o specyficznych problemach w uczeniu się. Umieszczałam również swoje publikacje (scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych) na portalach internetowych: www.profesor.pl, www.matematyka.org.
W ramach projektu Lepsza Szkoła – Sesje z Plusem przeprowadzałam testy diagnostyczne, których wyniki umieszczałam na platformie internetowej.
Technologię informacyjną i komunikacyjną wykorzystywałam też w związku z odbywanym przeze mnie stażem na nauczyciela mianowanego. Poprzez portale poświęcone awansowi zawodowemu (www.literka.pl, www.profesor.pl) uzyskiwałam szerszą wiedzę na ten temat. Poznawałam przepisy prawa oświatowego, korzystałam z publikacji innych nauczycieli odbywających staż. Przy użyciu komputera przygotowywałam dokumentację załączoną do wniosku.
Internet i programy komputerowe pomogły mi w zdobywaniu informacji i stały się ważnym narzędziem, wykorzystywanym na co dzień w mojej pracy.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

W trakcie trwania stażu zwracałam szczególną uwagę na doskonalenie moich kompetencji psychologicznych i pedagogicznych. Studiowałam fachową literaturę pedagogiczną, brałam udział w szkoleniach dotyczących tej tematyki. Pogłębianie tej wiedzy umożliwiło mi dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb ucznia.
W trakcie zebrań z rodzicami dokonywałam pedagogizacji rodziców poruszając takie tematy jak: przekraczanie progu edukacyjnego i związane z tym problemy, cyberprzemoc, stres w szkole, funkcjonowanie dziecka w rodzinie. W trakcie zebrania ogólnego z rodzicami przeprowadziłam również krótką pogadankę na temat migracji rodzin i wynikających stąd problemów oraz sposobów zapobiegania im i ich rozwiązywaniu.
W trakcie prowadzonych przeze mnie godzin wychowawczych omawiałam z uczniami ważne problemy cywilizacyjne i społeczne wynikające z potrzeb uczniów. Przeprowadzałam ankiety dotyczące funkcjonowania dziecka w szkole. Wyniki ankiet wykorzystywałam w codziennej pracy z uczniami (tematy godzin wychowawczych dotyczących przemocy, koleżeństwa, radzenia sobie z własnymi emocjami). Co roku, wspólnie z moimi wychowankami przygotowywaliśmy się do udziału w szkolnym konkursie Kumpel OK, który promuje zasady fair play.
Współpracowałam z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (wnioski o stypendium) oraz z kuratorem społecznym (w związku z sytuacją rodzinną jednego z moich wychowanków).
Od strony wychowawczo – opiekuńczej starałam się systematycznie współpracować z wychowawcami nauczanych przeze mnie klas, starając się wspólnie rozwiązywać problemy wychowawcze niektórych uczniów. Aktywnie uczestniczyłam w zebraniach zespołu wychowawczego, organizowałam spotkania z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze, również z udziałem pedagoga i w wyjątkowych sytuacjach dyrektora szkoły, starając się wypracować wspólne metody działań. Przez cały okres trwania stażu prowadziłam zespoły wyrównawcze, które pomogły w rozwiązaniu problemów dydaktycznych uczniów mających problemy z nauką. Starałam się również indywidualizować pracę na lekcjach w taki sposób, aby móc określić stopień opanowania materiału przez każdego ucznia. Współpraca z rodzicami uczniów, pedagogiem, świetlicą szkolną i innymi nauczycielami przyczyniła się do rozwiązania wielu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Wraz z rozpoczęciem stażu zapoznałam się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy szkoły: Statutem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Milejewie, Szkolnym Programem Wychowawczym, Szkolnym Programem Profilaktyki, Regulaminem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Milejewie, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Przedmiotowym Systemem Oceniania, a także podstawowymi przepisami prawa oświatowego. Brałam czynny udział w pracach zespołów opracowujących wymienione wyżej dokumenty wewnątrzszkolne. W trakcie trwania stażu na bieżąco analizowałam akty prawne dotyczące systemu oświaty, akty wykonawcze do tych ustaw, oraz śledziłam zachodzące w nich zmiany. Dokonywałam aktualizacji wiedzy na temat obowiązującego prawa przez umiejętne wykorzystanie zasobów Internetu. Brałam udział w szkoleniowych radach pedagogicznych dotyczących prawa oświatowego. Tworzone przeze mnie dokumenty: Przedmiotowy System Oceniania, plany wynikowe, plany kierunkowe, regulaminy wycieczek i imprez szkolnych oraz klasowych zgodne były z literą prawa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uzupełniałam dokumentację szkolną: dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, świadectwa szkolne. W związku z trudną sytuacją rodzinną jednego z moich wychowanków, napisałam na wniosek sądu rodzinnego opinię na temat chłopca. Moją znajomość prawa oświatowego wykorzystałam również pomagając rodzicom np. przy wypełnianiu wniosków do poradni psychologiczno – pedagogicznej. Ponadto posłużyłam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania czy przygotowywania do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin.

Podsumowanie
W całym okresie trwania stażu zrealizowałam założone w moim planie rozwoju zawodowego cele. Postępowałam zgodnie z wymogami dotyczącymi uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli oraz na bieżąco śledziłam i analizowałam publikacje Ministerstwa Edukacji Narodowej we ramach zapoznawania się z aktualizacją przepisów prawa oświatowego, aby móc w ten sposób dostosować się do ewentualnych zmian prawnych.
W trakcie trwania stażu nie dość mocno współpracowałam ze środowiskiem lokalnym, lecz przez specyfikę nauczanego przeze mnie przedmiotu, matematyki, było to dość trudne do zrealizowania. W przyszłej pracy postaram się pogłębić tą współpracę.
Przez cały okres stażu pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności oraz na bieżąco rozwijałam swoje kompetencje zawodowe. Współpracowałam ze wszystkimi nauczycielami, a w szczególności z moim opiekunem stażu – panią mgr Stefanią Doerfer. Starałam się wykorzystywać opinie i wskazówki mojego opiekuna stażu w mojej pracy, dzięki czemu doskonaliłam swój warsztat i dokonywałam jego ewaluacji.
Mogę stwierdzić, ze od momentu rozpoczęcia stażu do chwili obecnej udało mi się zrealizować główne założenia mojego planu rozwoju zawodowego, a niektóre z moich działań wykraczały poza ten plan.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6196


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.