Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

anna chaberska, 2012-07-18
kalisz

Język polski, Sprawozdania

sprawozdanie

- n +


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 10 W KALISZU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.W okresie od 1 września 2008 r. do 20.04.2012 r. odbywałam staż, którego realizacja jest warunkiem uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Ze względu na urlop macierzyński , mój staż został wydłużony. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi czas mojego stażu wynosił 2 lata i 9 miesięcy. . Do ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego skłoniła mnie chęć dalszego rozwoju oraz praca na rzecz szkoły. Celem moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych było pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi, jak również podniesieniu jakości pracy szkoły. Odbyty przeze mnie staż był również okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Na początku września 2008 r. sporządziłam plan rozwoju zawodowego, w którym zawarłam zadania stawiane do zrealizowania w trakcie trzyletniego stażu. . W trakcie trwania stażu kontynuowałam wiele z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane były bezpośrednio z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy z dzieckiem na lekcjach języka polskiego oraz te, które służyły poszerzeniu współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami wspierającymi proces opiekuńczo- dydaktyczny.
Stąd w trakcie trwania stażu, niektóre realizowane zadania uległy mniejszym lub większym modyfikacjom, co zaznaczyłam podczas redagowania niniejszego sprawozdania.
Opis i analiza realizacji przeprowadzonych działań przedstawiłam według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.


§8 UST.2 PKT.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


W czasie trwania stażu zapoznałam się z dokumentami i procedurami awansu zawodowego, przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego, w tym akty prawne i inne rozporządzenia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli - m.in :
• Kartą Nauczyciela, ustawą z 26 stycznia 1982 r.
(Dz. U. z późniejszymi zmianami);
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz.2593 z 8.12.2004r.);
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 214 poz. 1580 z 2007 r.).

Na podstawie zdobytej wiedzy opracowałam projekt planu rozwoju zawodowego, w którym zaplanowałam działania mające na celu doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz realizację zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki, służące podnoszeniu jakości pracy placówki. Sporządziłam szereg niezbędnych wykazów, notatek i innych treści, służących mi nie tylko jako dokumenty potrzebne do rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, ale również jako narzędzia mojej pracy zawodowej. Przygotowałam również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.


Systematycznie samokształciłam się, korzystając z zasobów Internetu oraz literatury fachowej, czasopism i innych informacji medialnych. Aktywnie poszerzając swoja wiedzę i umiejętności poprzez analizę, weryfikowałam i dokonywałam kolejnych ewaluacji. Samodzielnie lub przez stały i aktywny udział w pracach zespołów wychowawczych, a także spotkań i posiedzeń zespołów diagnozujących sytuację wychowanków, opracowywałam dokumentację i podejmowałam działania opiekuńczo – wychowawcze oraz pracę dydaktyczną z uwikłanym w różne sytuacje szkolne i pozaszkolne dzieckiem.
Poprzez analizę wyników ankiet , konsultacje z dyrektorem, pracę w zespołach i, mogłam dokonywać również analizy własnej działalności zawodowej – autorefleksja. Sporządzenie samooceny było więc działaniem, mającym na celu uświadomienie mi moich mocnych i słabych stron. Wynik zaś stał się swoistą mapą obszarów, wymagających ode mnie jeszcze większego zaangażowania i poprawy stanu rzeczywistego. Korzystałam również z doświadczeń innych nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli dyplomowanych.
Natomiast udział w wewnętrznym i zewnętrznym procesie doskonalenia zawodowego , adekwatny do potrzeb placówki – uzależniałam też od potrzeb moich podopiecznych i własnych, ponieważ prawidłowy proces zmian gwarantował mi nie tylko własny rozwój, ale i był czynnikiem koniecznym w procesie podnoszenia jakości pracy szkoły.

Formy doskonalenia zawodowego w czasie stażu:

- Jak radzić sobie z zachowaniami nietypowymi uczniów.
- Rozwiązywanie problemów agresji – zacznij od komunikacji.
- Udział rodziców w życiu szkoły w ujęciu polskiego prawa oświatowego.
- Podstawa programowa, a umiejętności uczniów (Operon).
- Praca z uczniem dyslektycznym.
- Jak zachęcić dzieci do czytania, czyli o propozycjach nowych lektur (Operon).
- Uzyskanie stopnia egzaminatora w zakresie przeprowadzania i oceniania sprawdzianu klas 6 oraz stopnia egzaminatora w zakresie konstruowania i sprawdzania egzaminów maturalnych z języka polskiego.
- Nowe metody nauczania języka angielskiego w kl. 4-6.
- Speaking walls , czyli o książce Welcome.
- FCE.
- Kurs “ La bella Italia”, o języku włoskim i kulturze włoskiej.
– Przygotowanie i zarządzanie projektem współfinansowanym ze środków unijnych.
– Praca z uczniem zdolnym.
- Warsztat reżyserski w pracy polonisty.

W ramach doskonalenia warsztatu pracy i autoedukacji wielokierunkowej, wzięłam udział w Konkursie Wiedzy o UE organizowanym przez Parlament Europejski (lipiec 2010). Nagrodą był tygodniowy pobyt w Strasburgu. Miałam okazję obserwować zmagania europarlamentarzystów i zwiedzić budynek parlamentu. Przywiozłam dla szkoły wiele ciekawych publikacji, broszur i przedmiotów, które wykorzystałam jako nagrody podczas Dnia Europejczyka. Ponadto wykorzystałam tam znajomość języka angielskiego.

Będąc członkiem Rady Pedagogicznej uczestniczyłam w tworzeniu i aktualizacji dokumentów wewnętrznych szkoły:
- Statut Szkoły (aktualizacja),
- Roczny Plan Rozwoju Szkoły,
- harmonogram stabilizujący wysoki wynik na sprawdzianie,
- harmonogram działań doskonalących z języka polskiego w kl. 4-6,
- kalendarz imprez szkolnych,

Brałam udział w procesie mierzenia jakości pracy szkoły, dokonywałam analizy i interpretacji wyników sprawdzianów po klasie VI.
Brałam udział w pracach komisji czuwającej nad prawidłowym przebiegiem sprawdzianu szóstoklasistów. Po jego zakończeniu wykonywałam wszystkie obowiązki, jakie wynikały z racji pełnienia roli członka komisji, którego zadaniem jest zebranie prac uczniów, kodowanie, spisanie protokołów i przygotowanie sprawdzianów w celu przekazania ich do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Na lekcjach wykorzystywałam różne metody aktywizujące: burza mózgów, analiza wykonawcza, analiza problemowa, plansza , koło edukacyjne plansze interaktywne.. W ramach doskonalenia warsztatu pracy zaprojektowałam i wykonałam szereg pomocy dydaktycznych. Do nauczania ortografii zmodyfikowałam koła ortograficzne o foliogramy zawierające nakładki z zasadami pisowni. Dla zwiększenia lepszej efektywności zrozumienia zjawisk fonetycznych przygotowałam klocki, „szumki” i elementy muzyczno-ciszące, a także foliogramy narządów mowy z wypisaniem głosek. W ramach doskonalenia warsztatu pracy zaprojektowałam i wykonałam ze środków własnych węże składniowe do nauki związków wyrazów w zdaniu w różnych kolorach . Ponadto stworzyłam teczki pracy dla polonistów SP i Gimnazjum podzielone na zagadnienia problemowe i indywidualizujące proces dydaktyczny. Dla moich uczniów przygotowałam zestawy plansz językowo-literackich z terminami literackimi na płytach cd do nauki i ćwiczeń w domu. Na lekcjach wykorzystuję proste przybory: gazety, butelki plastikowe, z których dzieci wykonują przyrządy do nauki tworzenia haiku (gazety), wytłumaczenia rytmu (butelki bębenki, pudełka) Poszerzam bazę kupuję słowniki, zestawy testów, programy multimedialne i rebusy, a także sama tworzę gry planszowe- językowe lub lekturowe.. Przeprowadziłam równie badania dotyczące wpływu mediów na młodzież szkolną Gimnazjum nr 10 w Kaliszu.
Ponieważ uzyskałam stopień egzaminatora na poziomie egzaminu maturalnego z języka polskiego, ale również sprawdzianu klas szóstych, toteż postanowiłam zorganizować zajęcia przygotowujące uczniów do tego sprawdzianu. Spotkania odbywały się raz w tygodniu. Podczas zajęć rozwiązywałam z dziećmi przykładowe testy, omawiałam trudności, pomagałam w zrozumieniu pytań i analizowałam odpowiedzi. Wyniki egzaminu zewnętrznego dały mi czytelny obraz, jak trafne było to działanie. 15 osób z klasy 6c (mojej wychowawczej )uzyskało wynik ponad 30 punktowy ze sprawdzianu, w tym z zadań z języka polskiego 89% możliwych do uzyskania punktów. Dodatkowo przeprowadzona po zajęciach ankieta ewaluacyjna wskazała, że z prowadzonych zajęć cieszą się również rodzice, gdyż nie muszą martwić się o kosztowne korepetycje dla swoich podopiecznych i postrzegają szkołę jako placówkę mobilną i otwartą na potrzeby uczniów.
Jeszcze przed stażem prowadziłam zajęcia nauczania indywidualnego z różnymi podopiecznymi. Dostosowywałam metody i formy pracy do potrzeb podopiecznych , a także kierowałam się ściśle wskazówkami Poradni PP. Pozostawałam również w stałym kontakcie z pracownikami poradni , dlatego też moje działania opiekuńczo- wychowawcze na tym polu były efektywne i celowe. Przygotowywałam również uczniów do konkursów przedmiotowych:
- Uczennica Natalia L. przedstawiła swoje umiejętności aktorskie , wcielając się w rolę Nel i z tymże fragmentem prozy wygrała recytatorki konkurs organizowany przez klub osiedlowy „Blaszak” w maju 2010 i kolejno z fragmentem „Potopu” w maju 2011.
- I i II miejsca w konkursie „Strofy znad Prosny” w l. 2008/2009/2010, wyróżnienia w konkursie organizowanym przez klub „Blaszak” – 2007/2008/2009/2011 i I miejsce za recytację prozy kontrowersyjnej w r. 2009 dla ucznia III klasy gimnazjum). Dodatkowo pracuję nad projektami i współpracuję z nauczycielami z innych szkół.( I miejsce w Konkursie na miniaturę sceniczną o Kaliszu pt.”Szmacianka” (2010r.),-prezentacja „Kalisz przez wieki” otrzymała wyróżnienie podczas Dni Kalisza.

Mogę poszczycić się wysokimi miejscami w Konkursie Ortograficznym „Omnibus ortograficzny” ( I i IV miejsce szczebla wojewódzkiego) oraz „ Z ortografią za pan brat” (I miejsce szczebla miejskiego). Dzieci chętnie uczestniczą w tego typu zmaganiach, mają bowiem możliwość nie tylko utrwalenia wiedzy, ale uzyskania ciekawych i wartościowych nagród książkowych.

W latach 2009-2011 mogę poszczycić się dwoma wyróżnieniami w tych konkursach, a także uczestnictwem moich uczennic w zmaganiach na szczeblu wojewódzkim i wysoką punktacją (niestety zazwyczaj były to niedociągnięcia do 2 punktów ). W tym roku moja uczennica Wiktoria B. z kl. 5c została laureatką szczebla wojewódzkiego i rokuję jej wielki sukces w następnym roku.

Udział moich uczniów w konkursach przyczynia się nie tylko do promowania placówki w mieście i regionie, ale również jest doskonałym sposobem podniesienia umiejętności i rozwijania zainteresowań i uzdolnień podopiecznych.

Jako nauczyciel- wychowawca byłam też organizatorką wycieczek szkolnych i projektu „Zielona Szkoła” (wycieczka do Łodzi, wycieczka w Góry Świętokrzyskie)

Dodatkowo brałam udział w lekcjach koleżeńskich i lekcjach otwartych nauczycieli polonistów, a także nauczycieli pokrewnych przedmiotów. Obserwacja tychże zajęć pozwoliła mi udoskonalić warsztat pracy. Bardzo cenię sobie współpracę i wymianę doświadczeń z koleżankami i kolegami ze szkoły.
Są to cenne wskazówki , a dobre pomysły wykorzystuję w swojej pracy. Służę też radą i pomocą w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. Taka współpraca umożliwia również uczniom zapoznanie się z innymi rozwiązaniami na lekcji.
Pełniłam również funkcję opiekuna praktyk studenckich i stażu europejskiego (w l. 2007-2012). Jako opiekunka praktyk starałam się pokazać studentom różne sposoby prowadzenia lekcji, komunikowania się z uczniami i motywowania do wytężonej pracy. Stosowałam metody aktywizujące, ciekawe rozwiązania pracy z lekturą, indywidualizowałam proces nauczania. Zajęcia i komunikacja w trakcie praktyk przebiegała w sympatycznej atmosferze, gdyż nie chciałam zrazić młodych ludzi do zawodu nauczyciela. Byłam wyrozumiała dla błędów i niedociągnięć, które często wynikały bardziej ze stresu, aniżeli z niewiedzy. Po każdych zajęciach prowadzonych przez studenta omawialiśmy je wspólnie, wskazując mocne strony lekcji. Służyłam też radą w kwestiach wychowawczych i merytorycznych. Udostępniałam komplet podręczników i materiałów na cały czas praktyk, a także zapoznawałam studentów z procedurą oceniania prac, funkcjonowaniem placówki, zwyczajami szkoły. Zorganizowałam też spotkanie z pedagogiem w celu poznania przez studenta problemów nastolatków i sposobów radzenia sobie z nimi. Sumiennie wypełniałam dokumentację praktyk, konstruowałam rzeczowe opinie i kontrolowałam dzienniki praktyk oraz konspekty.


Podejmowałam wspólnie z Rodzicami działania opiekuńczo- wychowawcze, mające na celu poprawę relacji w klasie i zakładające zawsze dobro i bezpieczeństwo ucznia. Jestem nauczycielką, który ma dobry kontakt zarówno z uczniami, jak i z rodzicami podopiecznych. Uważam, że poznanie środowiska opiekuńczo-wychowawczego moich uczniów jest nie tylko konieczne, ale również przydatne w diagnozowaniu przyczyn zachowań niepożądanych, reakcji na stres, krytykę. Współpraca przyniosła korzyści dla podniesienia jakości pracy szkoły. Miałam dobry kontakt z rodzicami, poznałam sytuację rodzinną wielu wychowanków. Cieszyłam się zaufaniem rodziców i prowadziłam z nimi otwarty dialog . Zorganizowałam darmowe obiady oraz podręczniki dla biedniejszej dziewczynki z mojej klasy, grila integracyjnego (2010, 2011, 2012), pozyskałam fundusze na wycieczkę dla tej uczennicy, zorganizowałam wspólnie z Rodzicami akcję „Gwiazdka dla Weroniki (nagłośnioną i opisywaną przez kaliskie media, 16.12.2011r.), zgromadziliśmy 7534 zł oraz podręczniki, nowe ubrania i środki potrzebne do rehabilitacji dziecka (maście, gąbki, piłki, masażery). Pomogłam także w sytuacji śmierci jednej z mam dziewczynki, zorganizowałam dziecku pomoc psychologa i pedagoga, podręczniki i przybory szkolne.

Byłam też organizatorką szeregu imprez o charakterze szkolnym i pozaszkolnym. Uczestniczyłam w organizacji uroczystości XXV- lecia szkoły oraz nadania imienia Gimnazjum nr 10 w Kaliszu. Zostałam powołana do zespołu odpowiedzialnego za przebieg uroczystości, sporządzałam protokoły ze spotkań zespołu, tworzyłam pisma w związku z formalnym nadaniem imienia szkole, byłam pomysłodawczynią i organizatorką Tygodnia z Patronem , który na stałe wszedł do harmonogramu imprez szkolnych. Organizowałam wiele imprez okolicznościowych, z których najważniejsze to:
- „Opowieść wigilijna dziś” została przez media określona „integracyjną wieczerzą z przesłaniem”,
- apel świąteczny pt. „Nie spiesz się do prezentów” został wyemitowany w Kaliskiej Telewizji Kablowej (11 minut czasu antenowego, 2011 r.),
- apel na zakończenie roku szkolnego 2010/2011 pt. „ Nie będzie wierszyków”.

Moje działania na rzecz obchodów świąt szkoły polegały na sporządzeniu scenariuszy uroczystości , rozdaniu ról , przygotowaniu oprawy graficznej i muzycznej . Uczniowie słabsi w nauce niejednokrotnie wcielali się w rolę kostiumologów, charakteryzatorów i suflerów. Poczuli się przez to wyjątkowi i doceniani. Dla szkoły i nauczycieli uroczystości , apele i warsztaty to czas, w którym w sposób swobodny mogą wziąć udział w życiu młodzieży, dostrzec mocne strony swoich podopiecznych i zdolności skrywane często podczas zajęć w klasie. Jest to również czas, kiedy rodzice mogą obejrzeć swoje dzieci. Wszystkie te posunięcia decydowały o atmosferze w klasie, a także wpływały na tworzenie więzi między nauczycielem a uczniem. Poza tym sprawiają , że święta narodowe szkolne, czy te o charakterze liturgicznym , stają się wyjątkowe i bliższe.

Przygotowałam również diagnozy dla klas 4-6 i opracowałam karty odpowiedzi, zadania dostosowywałam do Podstawy programowej. Tego typu testy są doskonałą informacją na temat poziomu wiedzy i umiejętności poszczególnych uczniów, dają jasny obraz sytuacji i pozwalają zaplanować proces dydaktyczny z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych uczniów.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.


1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
Korzystałam z technologii komputerowej opracowując:
– testy, sprawdziany, ćwiczenia, notatki na lekcje itp.,
– scenariusze zajęć, uroczystości, przedstawień,
– plany wynikowe i plany wychowawcze klasy,
– pomoce dydaktyczne na lekcje języka niemieckiego i godziny wychowawcze,
– dokumentację wychowawcy klasy,
– dokumentację awansu zawodowego,
– wykonując pomoce wizualne: elementy gazetek ściennych, np. tytuły, podpisy ilustracji, fragmenty tekstów literackich,
– korzystając z encyklopedii multimedialnych,
– wykorzystując komputer do archiwizowania danych.

Zachęcałam i wdrażałam uczniów do korzystania z technologii komputerowej poprzez przygotowanie prac domowych, prac dodatkowych, projektów, gazetek, prezentacji, folderów i innych materiałów oraz do przygotowania się uczniów do konkursów.
Na lekcjach wychowawczych dyskutowałam z uczniami na temat zagrożeń wynikających z korzystania z komputera i Internetu: cyberprzemoc, uzależnienie od gier, wady postawy, problemy ze wzrokiem, depresje i inne. Organizowałam młodzieży rzetelne materiały (Karan, artykuły z poradników dla rodziców, plansze pedagogiczne, profilaktyczne gry.
Opracowałam prezentację multimedialną dla klas IV – VI, dotyczącą praw dziecka.
Ukończyłam kurs „Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy nauczyciela” oraz wzięłam udział w spotkaniu prelekcyjnym Creo 77 dotyczącym korzystania z zasobów internetowych przez nauczyciela i ucznia.
Odbyłam również szkolenie organizowane w naszej szkole przez nauczyciela informatyki p. mgra Tadeusza Przybylskiego pt: „ Obsługa programów MS Office, wykorzystanie informacji i technologii informacyjnej w pracy nauczycieli różnych przedmiotów”. Ponadto w okresie stażu współpracowałam z nauczycielką informatyki p. Idą Gawron.

Wdrożyłam również do swojej pracy materiały medialne , a także poznałam:
- podstawowe zasady obsługi środowiska Windows XP, Windows Vista
- organizacje zapisu danych na przenośnych urządzeniach pamięci,
- edytora tekstu WORD,
- podstawy arkusza kalkulacyjnego EXEL,
- poruszanie się po Internecie,
- drukowanie i korzystanie z urządzeń dodatkowych,
Dzięki dobrej współpracy z informatykiem Zespołu Szkół nr 10 mogłam nie tylko udoskonalić mój warsztat pracy, na bieżąco kontaktować się z nauczycielami z różnych miast Polski, ale także pokierowałam uczniami tak, by Internet wykorzystywali do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich pasji sportowych. Komputer służył mi również jako narzędzie komunikowania się z rodzicami, uczniami i nauczycielami. Korzystam z takich komunikatorów jak: GG i Skype. Szybki przepływ informacji o ważnych wydarzeniach i konkursach pozwolił odpowiednio przygotować dokumentację i ustalić harmonogram pracy z uczniami, co z kolei przekładało się na wysokie wyniki w nauce.
Za pomocą maila informowałam pozostałych nauczycieli o działaniach, konkursach i projektach,- sporządzam dokumentację praktyk śródrocznych i wysyłam ją bezpośrednio do opiekuna praktyk studenckich z ramienia uczelni. Systematyczny kontakt z opiekunami uczniów umożliwił mi reagowanie w sytuacjach problemowych, utraty zdrowia, bójki , a także przy organizowaniu dzieciom mikołajków, zabawy andrzejkowej czy wycieczki (przesyłanie harmonogramów, kosztów, rozliczeń itd.)
W roku szkolnym 2010/2011 przygotowywaliśmy się do obchodów święta szkoły. Byłam pomysłodawczynią stworzenia zakładki na stronie internetowej pt. „Operacja Patron. Przygotowałam prezentację multimedialna o Januszu Kusocińskim, na bieżąco aktualizowałam informacje o wynikach sportowych, wynikach konkursów i projektach. Umieszczałam tez informacje dla Rodziców, dotyczące odbywających się w szkole warsztatów i konkursów. Nazwiska uczniów umieściłam na stronie, a na specjalnie zorganizowanym apelu, wręczyliśmy nagrody i dyplomy.
Dodatkowo zadbałam o grafikę i znak wodny na stronie i skierowałam zaproszenie na Obchody XXV-lecia szkoły do Rodziców, Władz Miasta, Uczniów, Nauczycieli i Dyrektorów. Do dziś pozostaję administratorem strony internetowej. Zamieszczam na niej wyniki konkursów, ciekawe wypowiedzi uczniów, informacje dla Rodziców, a także sprawozdania z warsztatów , lekcji filmowych, zawodów. Co roku opracowuję wyniki diagnoz , programy naprawcze i wyniki badań . Jestem w stałym kontakcie mailowym z Dyrekcją placówki, przesyłam wnioski i zestawienie w postaci tabel i wykresów. Wykorzystuję do tego różne programy komputerowe. (EXEL POWER POINT< WORD).
Niejednokrotnie też piszę sprawozdania i protokoły z posiedzeń Zespołu Humanistycznego, listy uczestników konkursów i opracowuję tabele wyników. Do analizy wyników sprawdzianu po klasie VI wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników. Analizy wyników odnoszą się do kontekstu poprzednich lat, mają ciągły charakter; wskazują tendencję zmian. Są dokonywane w zespołach przedmiotowych, a wnioski przedstawiane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Szczegółowe opracowania wyników i wniosków przekazują do nauczycieli konkretnych przedmiotów i klas w celu dalszej pracy nad konkretnymi problemami.
§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych. Prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


1. Udział w radach szkoleniowych WDN
Aktywnie uczestniczyłam w pracach Rady Pedagogicznej.Byłam protokolantem posiedzeń rady oraz członkiem komisji wniosków. Brałam aktywny udział w szkoleniach Rady w ramach WDN. Uczestniczyłam w szkoleniach na temat:
– Projekt jako metoda nauczania,
– Wykorzystanie wyników sprawdzianu zewnętrznego,
– Procedury postępowania nauczycieli w przypadku zagrożenia przestępczością i demoralizacją,
– Bezpieczna szkoła,
– Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej,
– Wykorzystanie nadzoru pedagogicznego do tworzenia programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
Uczestniczyłam w pracach zespołu przedmiotowego II etapu kształcenia:
– pogłębiałam swoją wiedzę jako nauczyciel przedmiotu i wychowawca,
– dzieliłam się wiedzą z innymi nauczycielami
– brałam udział w opracowaniu harmonogramu pracy zespołu,
– opracowałam zadania w planie działań naprawczych, które dotyczyły prac domowych uczniów, a także plan działań doskonalących dla klasy VI,
– jako wychowawca klasy VI przedstawiałam analizę wyników sprawdzianów próbnych oraz wnioski do dalszej pracy,
– na bieżąco zapoznawałam się z opiniami i wskazówkami do pracy z dziećmi przebadanymi przez PPP, uwzględniałam zalecenia poradni podczas pracy z uczniem, dostosowywałam zadania i formy pracy do potrzeb dziecka,
- opracowałam Program wychowawczy dla klas sportowych,
- opracowałam szereg działań profilaktycznych dla dzieci z trudnych rodzin.
2. Udostępnianie opracowanych samodzielnie materiałów innym nauczycielom
Opracowałam i udostępniłam nauczycielowi stażyście następujące materiały:
– scenariusze zajęć;
– sprawdziany, testy;
– plany wynikowe, rozkłady materiału;
– karty pracy, testy;
– własne pomoce dydaktyczne;
Innym nauczycielom udostępniłam:
– scenariusze uroczystości szkolnych;
– plan pracy wychowawcy klasowego;
– arkusz sprawozdania z przebiegu spotkania z rodzicami;
– arkusz analizy sprawdzianu próbnego szóstoklasisty;

Dzieliłam się swoimi szablonami różnych pomocy dydaktycznych oraz elementami do dekoracji klas. Do nauczania ortografii zmodyfikowałam koła ortograficzne o foliogramy zawierające nakładki z zasadami pisowni. Dla zwiększenia lepszej efektywności zrozumienia zjawisk fonetycznych przygotowałam klocki, „szumki” i elementy muzyczno-ciszące, a także foliogramy narządów mowy z wypisaniem głosek. W ramach doskonalenia warsztatu pracy zaprojektowałam i wykonałam ze środków własnych węże składniowe do nauki związków wyrazów w zdaniu w różnych kolorach . Ponadto stworzyłam teczki pracy dla polonistów SP i Gimnazjum podzielone na zagadnienia problemowe i indywidualizujące proces dydaktyczny.
Ponadto dla moich uczniów przygotowałam zestawy plansz językowo-literackich z terminami literackimi na płytach cd do nauki i ćwiczeń w domu. Na lekcjach wykorzystuję proste przybory: gazety, butelki plastikowe, z których dzieci wykonują przyrządy do nauki tworzenia haiku (gazety), wytłumaczenia rytmu (butelki bębenki, pudełka) Poszerzam bazę kupuję słowniki, zestawy testów, programy multimedialne i rebusy, a także sama tworzę gry planszowe językowe lub lekturowe. Przygotowałam również karty pracy o Patronie szkoły dla wszystkich szczebli nauczania (malowanki, krzyżówki, rebusy, testy wiedzy, testy rekordów) Wspólnie z uczniami wykonuję albumy lektur i tekstów poetyckich, a także osie czasu.

3. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
Aktywnie współpracowałam z innymi wychowawcami podczas:
– organizacji wycieczek szkolnych i klasowych;
– opieki nad młodzieżą podczas dyskotek i szkolnych imprez okolicznościowych, wyjazdów, spektakli profilaktycznych;
– przygotowań programów artystycznych uroczystości szkolnych oraz przygotowań uczniów do obchodów takich dni, jak Dzień Wiosny, Dzień Rodziny, Dzień Ziemi, Dzień Patrona.

4. Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla nauczyciel ZS nr 10 i nauczycieli szkół kaliskich. Przeprowadziłam lekcję otwartą pt. „Pinokio wkłada różnobarwne czapeczki. Po ewaluacji, dowiedziałam się, że nauczyciele zwrócili uwagę na metody pracy wykorzystywane podczas lekcji. Zajęcia odbywały się w klasie 4 c i stanowiły element cyklu spotkań z lekturą. Była to lekcja , na której uczniowie określali zachowania emocje, wady i zalety bohatera. Wykorzystałam tu nieco zmienią metodę kapeluszy , ale ponieważ uczniowie mieli już za sobą kilka godzin wytężonej pracy z lekturą, toteż lekcja stała się doskonałą okazją do stworzenia czegoś na miarę gry planszowej. Dzieci zostały podzielone na grupy, każda grupa otrzymała obszar zadaniowy i liczbę pól do opracowania. Dodatkowo w pola wpisywaliśmy pytania, pole z kapeluszem była premiowane dodatkowym rzutem kostką, a na poszczególnych kółeczkach znajdowały się pytania do losowania. Na kartach z kartoników wypisywaliśmy odpowiedzi. Po skończonej lekcji na wielkiej płachcie powstała kolorowa , bajeczna i niezwykle twórcza gra planszowa. Wszystkim gościom bardzo podobał się ten pomysł. Po zakończonej lekcji przygotowałam projekt gotowej gry planszowej w formie elektronicznej i tekturowej. Muszę przyznać , że był to pomysł bardzo dobry. Uczniowie świetnie się bawili, a gra z zadaniami została wydrukowana jako planszówka. Tydzień później uczniowie otrzymali gotowe ze stawy na pamiątkę, goście zestawy z materiałami do lektury, a biblioteka i świetlica szkolna 10 gier do zabawy.
Przeprowadziłem również zaraz po uzyskaniu stopnia egzaminatora testu szóstoklasisty z zasad egzaminowania i układania testów lekcję instruktażową , której tematem była Standaryzacja zadań otwartych i zamkniętych w teście szóstoklasisty i sposoby oceny tychże zadań . Po zajęciach dowiedziałam się , że lekcja ta umożliwiła nauczycielom zrozumienie wymagań i standardów testu. Zwrócono szczególną uwagę na dokładność formułowania zadań otwartych i zamkniętych, być może dlatego, że podczas szkolenia podkreślałem najczęściej stosowane w testach internetowych ,czy niestandaryzowanych błędy i ich wpływ na wyniki testu.
Lekcja pt. Podróż do krainy barw i dźwięków na podstawie wybranych fragmentów „W pustyni i w puszczy” przyniosła mi wiele satysfakcji, była bardzo udana, uczniowie chętnie wykonywali polecenia, byli aktywni podczas zajęć. Lekcja należała do cyklu zajęć poświęconych lekturze powieści Henryka Sienkiewicza i jej celem jest przybliżenie krajobrazów dzikiej Afryki. Zajęciom towarzyszyła prezentacja multimedialna, muzyka filmowa i atlasy zwierząt oraz roślin. Wcześniej uczniowie pracowali nad projektami dotyczącymi afrykańskiego świata obyczajów i wykonali makiety, które stanowiły wspaniały kontekst do opisu krajobrazu . Każdy uczestnik (gość|) otrzymał teczkę zadaniową, płytę Cd z prezentacją i muzyką , a także pamiątkowe wykonane przez dzieci z filcu afrykańskie zwierzątko. Po przeprowadzonych zajęciach, wspólnie z uczniami zorganizowaliśmy dla dzieci z klas autystycznych zbiórkę afrykańskich pluszaków i puzzli, a bibliotece podarowaliśmy pamiątkową okładkę ksiązki wykonaną na płycie kartongipsowej oraz ufundowane przez Rodziców z kl. V lektury oraz album o Henryku Sienkiewiczu.
W ramach doskonalenia własnego warsztatu pracy prowadziłam także szereg lekcji koleżeńskich z językoznawstwa, gwary młodzieżowej, zajęć wychowawczych, filmu i teatru.
Wszystkie przeprowadzone przeze mnie lekcje były omawiane podczas zebrań zespołu samokształceniowego, a wnioski i spostrzeżenia wyznaczyły kierunek dalszej pracy.
Prowadzenie zajęć dla innych nauczycieli stało się okazją do podzielenia się zdobytym doświadczeniem, umiejętnościami i wiedzą. Byłam jednak i jestem osobą otwartą na uwagi innych osób, dlatego też po każdej lekcji nastąpiło wnikliwe jej omówienie ze wskazaniem na mocne strony zajęć i, jeśli takie występowały, również niedociągnięcia. Przygotowując się do zajęć , starałam się poszukiwać jak najlepszych rozwiązań strategii, metod i form pracy, a także brać pod uwagę zainteresowania oraz możliwości moich uczniów. Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami jest jedną z istotniejszych form doskonalenia pracy własnej oraz podnoszenia jakości pracy szkoły.
Brałam również udział w działaniach i pracach Zespołu Humanistycznego. Praca w zespole humanistycznym wpływała znacząco na podniesienie jakości pracy na lekcjach. Do głównych zadań naszego zespołu należały:
- analiza i ewaluacja planów wynikowych do poszczególnych przedmiotów - opracowanie planów wynikowych do poszczególnych przedmiotów dostosowanych do wymagań zawartych w podstawie programowej,
-ustalenie harmonogramu zajęć warsztatowych dla poszczególnych oddziałów,
- wymiana doświadczeń w zakresie metodyki nauczania,
-wspólne omawianie zagadnień, z opanowaniem których uczniowie mają trudności,
-obserwacja lekcji koleżeńskich,
-omawianie lekcji koleżeńskich,
-wymiana testów, pomocy naukowych ,
- przygotowanie uczniów do sprawdzianu po klasie VI i testu po kl. III,
-omówienie wyników sprawdzianu po kl. VI i testu humanistycznego.,
-stosowanie zadań i ćwiczeń z poszczególnych przedmiotów humanistycznych zmierzających do osiągnięcia standardów egzaminacyjnych,
-przygotowanie testów kompetencji
do sprawdzianów próbnych,
-przeprowadzenie próbnych sprawdzianów,
-analiza wyników,
-sporządzenie zestawienia wyników sprawdzianów,
-przeprowadzenie sprawdzianu po kl. VI oraz testów po klasie III
-analiza i omówienie wyników,
-sformułowanie wniosków do dalszej pracy.
- przeprowadzenie i analiza sprawdzianów podsumowujących z poszczególnych przedmiotów,
-opracowanie sprawdzianów podsumowujących pierwsze i drugie półrocze,
-przeprowadzenie sprawdzianów,
-analiza i omówienie wyników,
-wnioski do dalszej pracy,
- przygotowanie konkursów wewnątrzszkolnych,
-opracowanie regulaminów konkursów,
-opracowanie zadań konkursowych,
-przeprowadzenie konkursów,
-omawianie nowości wydawniczych oraz czasopism metodycznych,
-omawianie ciekawych artykułów z czasopism metodycznych,
-analiza nowości wydawniczych,
-wyszukiwanie informacji na stronach internetowych oraz omawianie ciekawych artykułów zapisanych na stronach internetowych.
Przeprowadziłam także szkolenie dotyczące zasad i sposobów oceniania wypowiedzi i zadań krótkiej i dłuższej odpowiedzi na zewnętrznym sprawdzianie klas szóstych (KO i RO),przynoszące następujące efekty:
- wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami, dająca możliwość doskonalenia własnego warsztatu pracy,
- dzielenie się wiedzą z innymi wspomaga rozwój i motywację do pracy,
- wymiana doświadczeń zacieśnia więzi i wzajemne zaufanie wśród nauczycieli,
- wymiana spostrzeżeń pozwala udoskonalić własne metody oceniania i dostosować je do standardów egzaminacyjnych,
- matematyka – zgodnie z ustaleniami CKE ocenianie zadań otwartych (metoda, sposób, wynik),
- przyroda – zwrócenie większej uwagi na odczytywanie informacji z map, rycin, wykresów, diagramów, tabel,
-historia – wskazywanie związków przyczynowo-skutkowych i czasowych między wydarzeniami.

Pełniłam funkcję opiekuna stażu nauczyciela historii, pana Marcina J. (l.2007-2010)
Na początku współpracy zawarliśmy kontrakt i ustaliliśmy zakres obowiązków każdej ze stron. Wspólnie sporządziliśmy plan rozwoju mojego kolegi i ustaliliśmy harmonogram hospitacji. Po odbytym stażu przygotowałam opinię o nauczycielu i stopniu realizacji planu rozwoju w postaci rzetelnej, obiektywnej i sprawiedliwej oceny .
Relacja między mną jako opiekunem stażu a podopiecznym opierała się na wzajemnym zaufaniu. Ponadto starałam się nie pełnić roli jakiegoś mentora, nie narzucać mojego sposobu pracy, ale raczej od mojego podopiecznego uczyć się spontaniczności. Dla ulepszenia naszej pracy stworzyliśmy wspólnie arkusze obserwacji , które pomagały nam przy omawianiu obserwowanych i prowadzonych zajęć. Nakłaniałam tez mojego podopiecznego do śmiałego artykułowania pytań i uwag po obserwowanych zajęciach. Umożliwiłam też p. Marcinowi korzystanie z przygotowanych przeze mnie pomocy dydaktycznych, sali lekcyjnej i nagrań cd.Za porozumieniem z innymi nauczycielami z naszej szkoły, umożliwiłam mojemu stażyście obserwację zajęć innych nauczycieli. Zapraszałam go także na wszystkie lekcje otwarte nauczycieli Zespołu Humanistycznego. Działania podjęte na rzecz współpracy i wymiany doświadczeń między nauczycielami przyniosły mi bardzo dużo satysfakcji, poza tym mogłam w praktyce wykorzystać zdobytą podczas szkolenia wiedzę, jak również wpłynęły na podniesienie poziomu pracy na lekcjach, kołach i warsztatach. Znacznie podwyższyły się wyniki ze sprawdzianu klas szóstych w stosunku do poprzednich.

Publikowałam również materiały szkoleniowe dotyczące działań wychowawczych, konspekty lekcji, prezentacje i referaty w internecie. Uzyskiwałam o nich bardzo pozytywne opinie. Przygotowałam również dla strony o polskich zabytkach publikację dotyczącą Russowa, za którą otrzymałam oficjalne podziękowanie na stronie internetowej.

http://www.polskiezabytki.pl/m/search/15/

http://www.profesor.pl/publikacja,22369,Konspekt-lekcji-w-kl-6

http://www.profesor.pl/publikacja,22382,Lekcja-o-Herbercie-i-wyobrazni

http://www.profesor.pl/publikacja,22383,Szkic-konspektu-lekcji-jezyka-polskiego-w-klasie-1

http://www.profesor.pl/publikacja,22385,Podroz-do-krainy-barw-i-dzwiekow-na-podstawie-wybranych-fragmentow-_#8222;W-pustyni-i-w-puszczy_%238221;.

http://www.profesor.pl/publikacja,22386,Matka-noc--analiza-warsztatu-filmowego-dziela

http://www.profesor.pl/publikacja,22412,Maria-Dabrowska-monografia

http://www.profesor.pl/publikacja,22690,Benigni-Zycie-jest-piekne-analiza

http://www.profesor.pl/publikacja,22367,Artykuly,Globalizacja

Moje publikacje na stronach internetowych spotykają się z zainteresowaniem ze strony innych polonistów (kilkaset odwiedzin na stronie) . Osobiście też korzystam z doświadczeń i pomysłów moich koleżanek i kolegów publikowanych na stronach internetowych. Dodatkowo często wymieniamy się za pomocą poczty elektronicznej spostrzeżeniami oraz materiałami dźwiękowymi , uatrakcyjniającymi lekcje, warsztaty , uroczystości szkolne.

Opracowałam i wdrożyłam wspomniany już program wychowawczy dla klas sportowych SP nr 18 w Kaliszu. Całość została podzielona na sfery działań opiekuńczo- wychowawczych. Zanalizowałam psycho-społeczne uwarunkowania funkcjonowania młodzieży w wieku szkolnym.
Przedstawiłam również proces dorastania, kształtowania postaw, poprzez kontakty z rówieśnikami, a także ważną rolę autorytetów – nauczycieli, wychowawców i rodziców w procesie formowania osobowości młodego człowieka. Za sprawą dobrze sformułowanego planu wychowawczego oraz efektywnych i celowych działań wychowawczych, uczniowie nie tylko godnie reprezentują szkołę podczas zawodów, ale również osiągają wysokie wyniki w nauce :


klasa 4 5 6
Najniższa średnia 3.1 3.0 3.3
Najwyższa średnia 5.7 5.6 5.8
Średnia klasy 4.7 4.5 4.8

Ponadto znaczna część uczniów , oprócz sukcesów sportowych , może poszczycić się wysokimi wynikami w konkursach przedmiotowych.
W wyniku naboru dl gimnazjum (klasa o profilu siatkarsko-lekkoatletycznym) 98% uczniów zdało testy sprawnościowe i będzie kontynuować „przygodę ze sportem”.
Podjęte przeze mnie działania wychowawcze przyczyniły się również do wysokich wyników z egzaminu zewnętrznego.

W ramach projektu działan profilaktycznych Wydziału Edukacji opracowałam program zajęć popołudniowych pt. „ Z literaturą w zgodzie i na luzie”. Prowadziłam zajęcia w środy od września do grudnia . W projekcie uczestniczyło początkowo 4 uczniów, ale po dwóch spotkaniach okazało się, że popołudnie z lekturą może być ciekawe i liczba zainteresowanych wzrosła do 15 osób. Działania podjęte rpzy pomocy Wydziału Edukacji zapewniły dzieciom z domów problemowych, trudnych, konstruktywne spędzani czasu wolnego, zmotywowały je do dalszej pracy, a Wiktorię nakłoniły do „przygody z aparatem fotograficznym”. Ponieważ na co dzień zauważam , jak silną potrzebę ekspresji mają moi wychowankowie , toteż postanowiłam opracować program kółka muzyczno – literackiego dla dzieci z kl. 4 -6. Ukończyłam Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia i bardzo chciałam moją fortepianowo-muzyczno-literacką pasję przekazać uczniom. Było to dobre przedsięwzięcie, ponieważ zajęcia w małej grupie pasjonatów przyniosły wymierne efekty w postaci wysokich miejsc w konkursach, aktywności podczas imprez szkolnych, opracowaniach broszurowych młodych poetów i pisarzy, nagraniach Cd dostępnych w bibliotece szkolonej.

§ 8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań okręgowej komisji egzaminacyjnej.

W arkuszach egzaminacyjnych oprócz zadań zamkniętych sprawdzanych elektronicznie, znajdują się zadania otwarte, które wymagają precyzyjnego oceniania przez nauczyciela– egzaminatora. W stosownym czasie złożyłam potrzebne dokumenty.

Zakwalifikowano mnie na kurs dla kandydatów na egzaminatorów. 16 grudnia 2008. ukończyłam z wynikiem pozytywnym szkolenie, uzyskując kwalifikacje do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z języka polskiego. 15 marca 2008r. zostałam wpisana do ewidencji egzaminatorów .

Trzy lata później zakwalifikowano mnie na kurs dla kandydatów na egzaminatorów sprawdzianu po kl. 6. 17 listopada ukończyłam z wynikiem pozytywnym szkolenie, uzyskując kwalifikacje do przeprowadzania testu. 29 listopada 2011r. zostałam wpisana do ewidencji egzaminatorów .
Uzyskane umiejętności pogłębiam pracując w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych.
— w ogólnopolskim próbnym sprawdzianie w szkole podstawowej- id 610012512 , maturze pisemnej i ustnej z języka polskiego – id 631008887 |(2008,2010)
Obowiązki, jakie wypełniam jako egzaminator to:
- uczestniczenie w warsztatach szkoleniowych
- sprawdzanie i punktowanie prac egzaminacyjnych zgodnie z otrzymanym schematem oceniania
- weryfikowanie kart odpowiedzi uczniów
- egzaminowanie uczniów podczas ustnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego ( 2009, 2010r, - Liceum im. św. Jana Bosko w Kaliszu)
- prowadzenie dokumentacji egzaminacyjnej .
* Niestety w tym roku przez dłuższy pobyt w szpitalu, musiałam zrezygnować z oceniania prac.

Uzyskane umiejętności pomagają mi w codziennej pracy, ocenianiu i standaryzowaniu testów, a także przyczyniają się do podniesienie jakości zadań, poleceń i pracy w szkole.

Efektem realizacji powyższego zadania pogłębienie mojej wiedzy na temat egzaminu zewnętrznego, samej budowy sprawdzianu, typów zadań, sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań otwartych oraz etycznych i moralnych aspektach egzaminowania. Wiedza ta pozwala mi na ukierunkowanie moich uczniów, zwłaszcza tych ze starszych klas, tak aby opanowywali wiadomości z zakresu języka polskiego na poszczególnych szczeblach edukacji.


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


Wielokrotnie pełniłam funkcję koordynatora szkolnego konkursów ogólnopolskich. Zajmowałam się przygotowaniem dokumentacji, przedstawieniem dzieciom regulaminu, organizowałam sale, środki dydaktyczne, czuwałam nad prawidłowym przebiegiem konkursów. W Przypadku takich konkursów , jak „Słowo daję” czy „Konkurs Humanistyczny” pozostawałam w ścisłym kontakcie z metodykiem języka polskiego, kodowałam prace i przesyłałam wyniki do centrum organizacyjnego. Byłam również organizatorką szkolnego konkursu „Młodości, dodaj mi skrzydła”. Niejednokrotnie konstruowałam także dyktanda do etapu szkolnego takich konkursów jak” Omnibus ortograficzny”|, „z ortografią za pan brat”.

Realizowałam także tematykę profilaktyczną i prozdrowotną. W przygotowaniu spotkań z rodzicami pomagały mi materiały dydaktyczne zdobyte w czasie szkoleń oraz wiedza zdobyta poprzez samokształcenie i w trakcie spotkań z innymi nauczycielami. Byłam t6eż organizatorką warsztatów dla kl. 6c (2010r.)pt. „Agresja obok mnie czy we mnie”.
. Celem podjętych działań było poznanie przyczyn zachowań agresywnych w jednej z trudniejszych wychowawczo klas.
Zorganizowałam również warsztaty „Dziecko w sieci dla kl. 6”. Tego typu podejmowane działania przyczyniły się do lepszego zdiagnozowania sytuacji rodzinnej, rówieśniczej i emocjonalnej uczniów. Wzrosło także poczucie bezpieczeństwa dziecka w wirtualnym świecie.
Dodatkowo wspólnie z uczniami założyliśmy blog dotyczący sportowych, edukacyjnych i klasowych sukcesów, co podwyższyło poczucie wartości dzieci, a mnie napawa dumą, gdyż moi wychowankowie zrozumieli, o czym należy mówić, a co dla własnego bezpieczeństwa lepiej przemilczeć. Prowadziłam też szeroką działalność charytatywną na rzecz instytucji i podmiotów, która przekładała się na konkretne wyniki:
1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy:
- 2004r. – 790 zł
- 2005r. – 721.98 zł
-2006r. – 819 zł
- 2007r. – 912,35 zł
- 2008r. – 821 zł
- 2009r. – 712 zł
-2011r. – 923,45 zł
- 2012r. – 1093,24 zł
2. Caritas Polska:
- Zbiórka ubrań co roku od 2009r.
- od 2010r. zbiórka żywności, ubrań i środków czystości.
3. Pomoc Kaliskiemu Schronisku dla Zwierząt:
- akcja „Podaj łapę” – adopcja 5 psów wśród uczniów naszej szkoły,
- akcja „Wyprowadź psa” – l.2010- 2012,(przeprowadzona z dziećmi klas autystycznych,
4. Akcja pomocy Kaliskiemu Domowi Dziecka – zakup tornistrów, piórników, materiałów piśmienniczych – czerwiec 2011, 2012
5. Akcja „Podaruj książkę” – zbiórka polskich książek, płyt, kaset dla dzieci z Białorusi i Ukrainy (ponad 195 egzemplarzy, 97 bajek na CD, 23 albumy o polskich miejscach i miejscowościach).
6. Zbiórka żywności dla najbardziej potrzebujących w l. 2006- 2012 przy pomocy Bazyliki św. Józefa w Kaliszu, (ponad 40 kg ryżu, makarony, cukru , mąki, wafelków, chrupkiego pieczywa)
7. Akcja nakrętka dla Franka „Franuś” 2605 nakrętek (kl. 6c)
8. „Góra grosza” 863 zł (kl. 5c i 6c)
9. „Pomoc czworonogom” 743 zł, 29 pledów, 130 kg karmy- 2011 ( a latach wcześniejszych podobnie)
10. „Gwiazdka dla Weroniki” 16.12.2011 – ponad 7tys. Zł (Weronika odwiedzała nas ze swoją siostrą i mamą, pomagamy jej nadal. 21 czerwca dziewczynka miała operację w Zakopanem , zebraliśmy na ten cel 2500 tys. Oraz zorganizowaliśmy darmowe noclegi w góralskim domu w Zębie koło Gubałówki).
11. Przygotowanie stroików świątecznych dla samotnych ludzi z Domu Opieki
(od r.2002).
Współpracowałam z przedstawicielami wydawnictw WSiP, PWN, Macmillan, Oxford, GWO, Langenscheidt. Pozyskałam wiele pomocy dydaktycznych, uczestniczyłam w warsztatach i szkoleniach, kontaktowałam się z przedstawicielami wydawnictw, za pośrednictwem których zamawiałam podręczniki i pomoce szkolne. Będąc na bieżąco w kontakcie z w/w instytucjami mam dostęp do wielu ciekawych i najnowszych publikacji książkowych, czasopism, i innych pomocy dydaktycznych.
Ponadto podjęłam współpracę z opiekunami dzieci z autyzmem w naszej szkole. Zorganizowałam szereg spotkań i imprez o charakterze integracyjnym. Wspólnie z klasą odwiedzaliśmy dzieci podczas świąt (wigilie klasowe , Dzień Dziecka, Dzień Chłopca, Dzień Patrona). Pomogłam również opiekunom klas autystycznych poprzez następujące działania:
- zorganizowanie wspólnej wigilii, zabawy andrzejkowej,
- pomoc w zorganizowaniu kiermaszu ozdób świątecznych; przygotowanie aniołków, choinek z makaronu i masy solnej,
- zbiórka gier edukacyjnych dla dzieci z klas autystycznych, wspólna zabawa,
- wspólny Dzień Dziecka- malowanie buziek, sala doświadczania świata, wyklejanki, projekcja „Małego Księcia”,
- zorganizowanie wyjścia do schroniska dla zwierząt i uczestnictwo w akcji „Wyprowadź psa” (dogoterapia jako sposób otwierania się na świat).
Po przeprowadzonej ewaluacji otrzymałam następujące informacje zwrotne:
1. Dzieci chętnie uczestniczyły w spotkaniach integracyjnych (98%).
2. Wspólne święta pokazały, że uczniowie akceptują inność, są tolerancyjni (97 %).
3. Wszyscy uczestnicy tych działań dostrzegli , że dzieci autystyczne są uczuciowe, dobre, otwarte.
4. 78% uczniów odwiedza przyjaciół raz w tygodniu po zajęciach edukacyjnych.
Przygotowałam również gablotę o tematyce polonistyczno- teatralnej. Gablotka umieszczona jest obok przeszklonego wejścia do poziomu I-III, tak więc nie tylko uczniowie mogą przeczytać artykuły i obejrzeć zdjęcia swoje i swoich kolegów, ale wszyscy zainteresowani odwiedzający naszą szkołę (głównie rodzice) dzieci klas młodszych mogą na bieżąco śledzić nowości..
Podejmowałam również liczne działania o charakterze edukacyjnym we współpracy z instytucjami kulturalnymi (Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza we Wrocławiu, Teatr Katolicki w Krakowie)
Jestem koordynatorem przedstawień i warsztatów w Szkole Podstawowej nr 18, mam nieustający kontakt z przedstawicielami instytucji kulturalnych i niejednokrotnie informuję ich o potrzebach edukacyjnych uczniów, wynikających nie tylko z programu nauczania, ale także z obserwacji środowiska opiekuńczo- wychowawczego podopiecznych. Dodatkowo tego typu wyjścia kształtują wrażliwość estetyczną młodego człowieka. W dzisiejszych czasach komputerów i telefonów komórkowych, młody człowiek pozostaje bierny wobec wyższej sztuki. Często zdarza się tak, że tego typu wyjścia są jedynym doświadczaniem sceny i kontaktu z autorami. Zauważyłam, że podjęte przeze mnie działania wpłynęły na zmianę postawy uczniów wobec sztuki. Przeprowadziłam ankietę , mającą na celu weryfikowanie informacji o sposobie spędzania czasu wolnego przez moich podopiecznych. Wynika z niej , że aż 70% dzieci uczęszcza do kina raz w miesiącu, 56 % wzięło udział w pokazie teatrów ulicznych, niektórzy nawet uczestniczyli w Kaliskich Spotkaniach Teatralnych. Moi uczniowie za sprawą warsztatów i losowo wybieranych grup i miejsc zintegrowali się . Dodatkowo Julia S. i Julia G. napisały scenariusz przedstawienia dla klas I-III pt. „Wyjdź na podwórko”, które miało na celu zachęcenie młodszych dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego. Aleksandra Ł. przydzieliła role i wykonała dekorację, wzorując się na poznanych zasadach i przykładach. Za sprawą tego typu warsztatów i owocnej współpracy z instytucjami ujawniły się zdolności organizowania przestrzeni scenicznej u jednej z moich uczennic- Julii G.
W ramach pracy w klasach młodszych, zdając sobie sprawę z silnej potrzeby ekspresji u młodszych dzieci, stałam się pomysłodawczynią i organizatorką projektu międzyprzedmiotowego „Wiosna”. W szkole zwiększyło się zainteresowanie tematyką przyrodą, muzyką i poezją, uczniowie włączyli się w prace organizacyjne i porządkowe, dzięki czemu zwiększyła się ich samodzielność, wrażliwość na sprawy związane z zagrożeniem i estetyką ich regionu, poczuli się współodpowiedzialni za współtworzenie tradycji szkolnych. Największym zaskoczeniem był fakt, że dostrzegłam zmianę w jednym z trudniejszych dzieci w klasie 4b. Jacek ma kłopoty z nauką oraz nie potrafi poradzić sobie w kontaktach z rówieśnikami. często popada w konflikty, a dzieci dokuczają mu z powodu wady wzroku. Przydzieliłam mu więc funkcję młodego koordynatora. Pomagał grupom, wymieniał materiały, zawieszał plakaty i wykazał się niezwykłym talentem plastycznym. Okazało się , że Jacek pięknie szkicuje węglem. Od czasu realizacji projektu dziecko jest bardziej otwarte i chętniej pracuje na lekcji. Wszystkie dzieci , Dy mamy pracę w grupach, chcą mieć rysownika u siebie. Dziecko częściej się uśmiecha i jest pozytywnie nastawione do świata. Prace , które powstały podczas projektu, zostały umieszczone na korytarzu szkoły i są rzeczywiście dobre. Dodatkowo w gablocie zamieściłam opis projektu i napisałam informację o rysowniku. Projekt „Wiosna” na stałe został wpisany do harmonogramu świąt i wydarzeń w ciągu roku szkolnego.
Jestem również organizatorką corocznego Dnia Języka Ojczystego w SP 18 w Kaliszu, a także pozostaję w ścisłym kontakcie z kaliskimi bibliotekami. Biblioteki wspólnie ze mną organizują spotkania z ciekawymi ludźmi ( z p. U. Zyburą, z p. M. Piotrowską, z p. P. Łuszczykiewiczem ). Tego typu spotkania dotyczą różnorodnych zagadnień. I tak pierwsze z nich odbyło się z kaliską poetką Urszulą Zyburą. Młodzież przygotowała pytania o drogę „ku poezji”, przyniosła swoje wiersze, sporządziła projekt edukacyjny dla „młodszych poetów” i wspólnie ze mną po odbytym spotkaniu przygotowała gazetkę okolicznościowa. Drugie spotkanie z p. Magdaleną Piotrowską dotyczyło bohaterów naszych szkolnych lektur. Dzieci z kl. V miały okazję obejrzeć pierwsze wydania lektur, miesięczniki z lat 80-tych, pracę okolicznościowe przygotowane przez Kaliski Dom Dziecka oraz porozmawiać o tym, dlaczego warto czytać i poznawać świat oczami wyobraźni. Z kolei spotkanie z p. Piotrem Łuszczykiewiczem adresowane było do uczniów kl. III gimnazjum i dotyczyło literatury współczesnej i tendencji w mówieniu i pisani o świecie. Biblioteki swoją działalność adresują do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym, szkół podstawowych i gimnazjalnych. Młodzi czytelnicy korzystają z prawie 20000 zbiorów bibliotecznych. W ubiegłym roku naszą czytelnię odwiedziło 6146 osób, udostępniono im 12289 książek i czasopism. Na każdym z takich spotkań uczestnicy mieli możliwość gratisowego założenia karty bibliotecznej, poznania rodzajów katalogów, sygnatur i znaczników. Zorganizowałam również we współpracy z biurem podróży Horyzont wycieczkę do Łodzi pod opieką p. Marcina Głowińskiego (aktora Teatru Lalek, Teatry Palmera, reżysera i kostiumologa). Uczniowie mieli możliwość wysłuchania prelekcji dotyczącej pisania scenariusza, tworzenia bajki , a także mogli wykonać kadr bajki o dowolnej tematyce metodą plastyczno-wizualną. Ponadto w eksperymentarium zapoznali się z wystawą dotyczącą starożytnej Grecji i Egiptu, a także mogli doświadczać świata materii, , siły grawitacji, budować człowieka, badać dno oka itd.
Ponieważ na co dzień jestem wychowawcą klasy sportowej , toteż w r. 2010/2011 zorganizowałam podopiecznym spotkanie z ratownikiem medycznym. Zajęcia odbywały się w ramach godzin wychowawczych przez trzy kolejne tygodnie. Uczniowie uczyli się na manekinie udzielania pierwszej pomocy, poznawali zasady postępowania w przypadku wypadku. Przedstawiono im również procedury i obowiązki nauczyciela w przypadku zaistnienia zdarzeń nieprzewidzianych.
Jestem osobą, która na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć , wyjazdów i poza szkołą, dlatego też uświadomienie uczniom rangi problemu było zasadniczym zadaniem. Podczas zajęć zabrała głos również pielęgniarka szkolna, omówiła procedury, rozdała plansze i materiały instruktażowe. Ratownik medyczny przygotował dla młodzieży mini zestawy pierwszej pomocy i małe apteczki oraz omówił zasady opatrywania ran, układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, przywracania oddechu i akcji serca.
Moje wielkie zamiłowanie do literatury próbowałam przekazać uczniom podczas współorganizowania lekcji muzealnych. W roku 2010 wzięłam udział o Ogólnopolskiej Akcji „Muzea w Polsce.” Przygotowałam publikację na temat Muzeum Marii Dąbrowskiej i samej sylwetki autorki, dostępną na stronie:
http://www.profesor.pl/publikacja,22412,Referaty,Maria-Dabrowska-zycie-i-tworczosc
Otrzymałam oficjalne podziękowania za współpracę i w związku z tym moje nazwisko zostało umieszczone na liście twórców strony Polskie zabytki:
http://www.polskiezabytki.pl/partnerzy_podziekowania/
Ponieważ jako nauczycielka języka polskiego, zdaję sobie sprawę , jak niewiele czasem dzieci wiedzą o swoim regionie, toteż postanowiłam zorganizować wycieczkę do Russowa i lekcję muzealną. Przygotowałam wcześniej materiały o pisarce i zaproponowałam dzieciom stworzenie okolicznościowej gazetki o jej życiu i twórczości. Poza tym z racji faktu, ze nasza szkoła mieści się na osiedlu Kaliniec, postanowiłam zorganizować konkurs plastyczny dla uczniów klas , polegający na wykonaniu szkicu lub obrazu do fragmentu „Nocy i dni”.
Lekcja muzealna odbyła się 22 maja 2010 roku w godz.10-12.30 przy współpracy z Działem Oświatowo-edukacyjnym. Druga lekcja muzealna obyła się w ramach wycieczki w Góry Świętokrzyskie 22.05.2012 r. Za cel zajęć przyjęłam nie tylko przybliżenie uczniom sylwetki Henryka Sienkiewicza, ale również pragnęłam , by dostrzegli różnice w sposobie życia, ubierania się, urządzania domu. Ponadto przygotowałam fragmenty wypowiedzi o wybranych pomieszczeniach i podopieczni na podstawie opisu miejsca, mieli wskazać miejsce, o którym mowa. Pani przewodnik opowiedziała im również o samym dworku, ogrodzie i zwyczajach panujących w domu Sienkiewiczów. Dziewczynki miały okazję przyjrzeć się sukniom poszczególnych żon pisarza, a chłopcy frakom i fechtunkowi. Uwieńczeniem warsztatów była prezentacja multimedialna, z dyrekcja muzeum pozwoliła mi wykonać „Sonatę księżycową” na fortepianie stojącym w domu pisarza. Na zakończenie spotkania , uczniowie otrzymali pamiątkowe magnesy i broszury tematyczne, a ci, którzy po warsztatach bezbłędnie odpowiedzieli na pytania w quizie, zostali nagrodzeni książkami o pisarzu.§ 8.ust. 2. pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Podjęłam współpracę z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
W ramach tej współpracy skierowałam 2 uczniów mojej klasy do poradni. Dzięki współpracy z poradnią jeden z uczniów miał wydłużony czas na sprawdzianie szóstoklasisty. Zgodnie z potrzebami przygotowywałam opinie o uczniach zgłaszanych na diagnozę do poradni, udostępniałam sprawdziany oraz formułowałam spostrzeżenia dotyczące dysfunkcji..
Na bieżąco zapoznawałam się z opiniami i wskazówkami do pracy z dziećmi przebadanymi przez PPP, uwzględniałam zalecenia poradni podczas pracy z uczniem.
Podejmowałam również współpracę z pedagogiem szkolnym,
w zakresie diagnozowania a następnie rozwiązywania problemów wychowawczych swoich uczniów. Wymieniałam informacje na temat sytuacji rodzinnej wychowanków. Konsultowałam swoje spostrzeżenia dotyczące uczniów mających trudności w nauce oraz problemy z przestrzeganiem podstawowych norm zachowania. Wspólnie ustalałyśmy metody postępowania wobec uczniów sprawiających problemy wychowawcze, podejmowałyśmy decyzje o konieczności natychmiastowej interwencji w domu ucznia lub uczennicy.
Organizując i biorąc udział w licznych konkursach i przedsięwzięciach w środowisku lokalnym, starałam się za każdym razem informować lokalne media: radio Centrum, Życie Kalisza , lokalną telewizję oraz Fakty kaliskie o zbliżających się imprezach, czy przekazywać wyniki , a także informacje o wyjątkowych wydarzeniach w naszej szkole
W związku a tym utrzymywałam stały mailowy i telefoniczny kontakt z redaktorami gazet. Najlepszym dowodem na owocną współpracę SA następujące efekty:
- I miejsce w Konkursie na miniaturę sceniczną o Kaliszu pt.”Szmacianka” (2010r.)- całość wyemitowana w telewizji kablowej, (wywiad z reżyserem i aktorami,), artykuł w „Życiu Kalisza „ pt. Szczypiorniści na szkolnej scenie”,
- „Opowieść wigilijna dziś” została przez media określona „integracyjną wieczerzą z przesłaniem” („Życie Kalisza”)
- prezentacja „Kalisz przez wieki” otrzymała wyróżnienie podczas Dni Kalisza („Zycie Kalisza”),
- apel świąteczny pt. „Nie spiesz się do prezentów” został wyemitowany w Kaliskiej Telewizji Kablowej (11 minut czasu antenowego, 2011 r.),
- artykuły o klasie sportowej, sukcesach i porażkach średnio raz w miesiącu w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej miasta,
- artykuły i emisja programu na XXV- lecie szkoły, projekt zaproszenia w lokalnej prasie, autorki artykuł dotyczący historii szkoły dla „Życia Kalisza”,
- artykuł informacyjny dotyczący przebiegu i organizacji różnych uroczystości o charakterze szkolnym i pozaszkolnym.
Zajęłam się również edukacją żywieniową w klasach sportowych. Nawiązałam współpracę z firmą Paula i zorganizowałam warsztaty dla uczniów SP 18 w Kaliszu (kwiecień 2011). Przeprowadzone przeze mnie ankieta wykazała, że 79 % dzieci zmieniło nawyki żywieniowe. Rodzice otrzymali również materiały i broszury dotyczące zdrowego żywienia , a także zestawy przeliczników kalorii. Dodatkowo wspólnie z Rodzicami zapewniliśmy dzieciom 2 razy w tygodniu świeże , domowe drożdżówki z owocami zamiast wysokokalorycznych chipsów i chrupek.
Mając na uwadze pasje sportowe moich podopiecznych, jako ich wychowawczyni i najwierniejszy kibic , część zajęć wychowawczych przeznaczam na rozmowy o sukcesach i porażkach moich podopiecznych, emocjach negatywnych i pozytywnych z tym związanych. Dlatego właśnie na jedną z nich zaprosiłam byłego trenera kaliskich siatkarek – p. Wojciecha Lalka (listopad 2010).Spotkanie młodzieży z p. Wojciechem Lalkiem wywarło na młodzieży ogromne wrażenie, na zajęciach zauważyłam większe zaangażowanie w pracę zespołową. Uczniowie czuli się wyróżnieni, zmienili nastawienie do kolegów z zespołu, odbudowali motywację do działania. Zrozumieli także, że nawet mistrzowie popełniają błędy i sztuką jest grac dalej z takim samym , a może i większym zapałem i nadal być pasjonatem tego, co się robi . Trener uświadomił uczniom, że są drużyną i jako drużyna odpowiadają zarówno za sukcesy, jak i porażki. Zauważyłam poprawę relacji w klasie. Chłopcy nie dokuczali już koledze, który słabiej radzi sobie na boisku, a nawet zaoferowali pomoc w postaci popołudniowych , koleżeńskich spotkań na boisku. Nauczyciel wychowania fizycznego również dostrzegł tę istotną zmianę.
Podjęłam również szereg działań o charakterze profilaktycznym. Zorganizowałam dzieciom spotkanie z p. kurator J. Łagodzińską, a także pracownikiem CIKu. Udział w tych zajęciach miał na uczniów dobry wpływ. Byli skupieni, zaangażowanie, włączali się w dyskusję, podając przykłady, zadawali pytania specjalistom. Uczniowie zapoznali się z działalnością poszczególnych placówek i podmiotów, otrzymali wskazówki i ważne telefony alarmowe (instrukcja zachowania). Działania podjęte w tym zakresie przyczyniły się do uświadomienia klasie, jakie są rodzaje przemocy i jakie są jej konsekwencje prawne. Nasza szkoła od wielu lat w zakresie pracy profilaktyczno-wychowawczej utrzymuje stałą i systematyczną współpracę z Policją i Strażą Miejską. W ramach tej współpracy zorganizowałam szereg działań na rzecz uczniów i ich bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą. Ponieważ jestem wychowawcą klasy sportowej – żywiołowej i pełnej energii, toteż postanowiłam zapoznać uczniów z prawem dotyczącym przestępczości nieletnich, sposobami działania w sytuacjach namawiania lub zmuszania do używek , kar za kradzież i agresję. Byłam inicjatorką spotkania tematycznego młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami, na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń.
W ramach współpracy z Uniwersytetem im.Adama Mickiewicza w Poznaniu przez wiele lat (od 2004 r. )prowadziłam lekcje dla studentów. Do zajęć przygotowywałam się bardzo starannie, gdyż zależało mi na tym, by młodzi ludzie przekonali się o tym, że praca nauczyciela polonisty jest nie tylko ciągłym poszukiwaniem, ale również powinna być wykonywana z pasją. Dodatkowo w zajęciach uczestniczyli również wykładowcy, dlatego też mogłam podzielić się wiedzą i pomysłami również z nimi.
Zajęcia miały charakter planowy i przemyślany, dotyczyły wielu zagadnień z różnych obszarów, takich jak:
• Nauka o języku
• Analiza dzieła sztuki
• Dłuższe i krótsze formy wypowiedzi
• Gwara i żargon w języku ogólnym itd.
Podczas lekcji stosowałam metody aktywizujące, plansze multimedialne, a także pozyskane z Funduszu Unii Europejskiej koła pracy z językiem. Przekonywałam studentów, że praca z lekturą nie musi być wciąż taka sama, że dobrze naucza się kontekstowo, zwłaszcza w gimnazjum, ponieważ uczniowie posiedli już pewną wiedzę historyczną, przyrodniczą i etyczno- moralną.
Sama konstruowałam ćwiczenia i zadania, dostosowując ich poziom i polecenia do potrzeb swoich podopiecznych. W przypadku zagadnień z nauki o języku (gwary i żargonu) pokusiłam się nawet o lekcję dwujęzyczną.
Podczas tych działań aktywizowałam również studentów, opracowując ankiety ewaluacyjne, które stały się dla mnie wskazówką do dalszej pracy, a także pozwoliły zapoznać się z oczekiwaniami studentów wobec obserwacji i mojej osoby.
Po każdej lekcji grupa przyszłych polonistów otrzymywała kopie zadań, które wcześniej wykonywali uczniowie, a także ksero tekstów i konspekty.
Moi „goście” byli zadowoleni z zajęć, spotkałam się z wieloma pochlebnymi opiniami, a wielu z nich odbywało później u mnie praktykę śródroczną.

§ 8.ust. 2 pkt 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

W roku szkolnym 2009 /2010 otrzymałam Nagrodę Dyrektora Szkoły.
W roku 2011 otrzymałam Uznaniową Nagrodę Dyrektora Szkoły za działalność na rzecz XXV- lecia placówki.
29.10.2010 roku otrzymałam nagrodę Włoskiego Instytutu Kultury za pracę pt. Una magna chiesa . Historia Bazyliki św. Józefa w Kaliszu” (w języku włoskim).


§ 8.ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Dokonałam analizy 3 przypadków uczniów szkoły:

1. Opis i analiza przypadku dziecka z uwzględnieniem rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczo-edukacyjnego. (ADHD)
2. Opis i analiza przypadku wychowawczego dziecka uzdolnionego wokalnie.
3. Opis i analiza przypadku dziecka izolującego się od zespołu klasowego.

Podsumowanie:
Okres stażu to tylko niewielki odcinek pracy pedagogicznej. W latach poprzedzających staż równie sumiennie i rzetelnie wykonywałam wszystkie zadania wynikające z moich obowiązków i potrzeb szkoły. Pomimo kilku już lat pracy w zawodzie, ciągle uczę się czegoś nowego. Każdego roku odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły, które umożliwiają wszechstronny rozwój uczniów. Często pracuję metodami aktywnymi z wykorzystaniem wszystkich pomocy jakie posiada szkoła oraz moich własnych. Jestem pozytywnie nastawiona do nowości dydaktycznych. Traktuję swoją pracę poważnie i kocham to, co robię. W młodych ludziach staram się dostrzegać to, co dobre, dlatego chętnie rozmawiam z podopiecznymi i pragnę , żeby w szkole czuli się bezpiecznie. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela dyplomowanego stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem pedagogiem i wychowawcą oraz na dostrzeżenie swoich mocnych i słabych stron. Opracowany przeze mnie Plan Rozwoju Zawodowego był zamierzeniem bardzo ambitnym, jednakże realizacja wszystkich zadań była dla mnie dużym wyzwaniem i przysporzyła mi dużo radości, nowych doświadczeń i satysfakcji. Analizując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w planie rozwoju zawodowego. Zdobyte przeze mnie umiejętności i wiedza przyniosły również niewątpliwe korzyści dla uczniów i szkoły. Wdrożyłam nowe własne pomysły, które podniosły poziom pracy szkoły. Szeroka prezentacja mojego dorobku zawodowego w środowisku sprawiła, że szkoła stała się atrakcyjną placówką oświatowo–wychowawczą. Zakończenie stażu nie oznacza końca działań. Już podejmuję wyzwania na następny rok, szukam ciekawych propozycji warsztatów, śledzę nowości wydawnicze. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikację, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły. Szczególnie zależy mi na śledzeniu wszelkich nowości, analizowaniu ich i wdrażaniu tych najlepszych.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4373
 
   Komentarze
 • rafał romański, 2012-07-20

  bardzo klarowny i przydatny. p. Anno czy mogłaby mi Pani przesłać plan
  rozwoju? adres rrom1974@gmail. com....kończę staż za rok...życzę
  powodzenia w dalszej pracy

 • agnieszka siwiec, 2013-01-24

  dzęki za plan rozwoju pozdrawiam z Będzina • Dodaj komentarz
    Barometr
  1 2 3 4 5 6  
  Średnia ocena: 6  Ilość głosów: 1
    Publikacje

  Nowe zasady publikacji
  Szukaj autora i tytuł
  Ostatnio dodane materiały
  Ranking publikacji 
  Najczęściej zadawane pytania
    Twoje konto
  Zaloguj się
  Załóż konto
  Zapomniałem hasła
    Forum
  Nauczyciel - awans zawodowy
  Matura
  Korepetycje
  Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


  O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

  2000-2015