Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Beata Zalewska, 2012-07-18
Somonino

Ogólne, Referaty

Ewaluacja wewnętrzna szkoły zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego.

- n +

RADA SZKOLENIOWA

Temat: Ewaluacja wewnętrzna szkoły zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego.

I. IDEA EWALUACJI

Ewaluacja to słowo (fr.) znaczące oszacowanie, ocenę, określenie wartości. Ewaluacja to proces gromadzenia, analizy i wartościowania informacji.
Można spotkać się z wieloma definicjami ewaluacji:
-... jest to systematyczny proces obejmujący zbieranie informacji oraz zdawanie relacji (w postaci raportu) z tego, jak się rzeczy mają, z intencją dostarczenia danych ułatwiających podejmowanie decyzji - H. Mizerak
-... jest to proces zbierania danych i ich interpretacja w celu podejmowania decyzji - Ch. Galloway
-... jest to systematyczne badanie wartości lub cech konkretnego programu, działania lub obiektu z punktu widzenia przyjętych w tym celu kryteriów w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia- L. Korporowicz
-... jest to systematyczne zbieranie informacji z pewnego zakresu, którego celem jest dostarczenie przydatnej informacji zwrotnej – materiały szwajcarskie.
Definicje powyższe mają cechy wspólne - opisują pewien proces, na który składają się:
-zbieranie danych
-analiza zebranych informacji
-wyciąganie wniosków
-formułowanie rekomendacji co do decyzji, jakie powinny być podjęte.
Jest to proces nierozerwalnie związany z wartościowaniem, a do tego potrzebne są kryteria opisujące wartości, do których odnosimy się w ewaluacji.
Ewaluacja próbuje opisać rezultaty (wyniki) końcowe zaistnienia ocenianych faktów, zarówno z pozytywnej jak i negatywnej strony. Szuka wyjaśnienia związków miedzy nakładami i końcowym rezultatem; porównuje rezultaty ze wstępnymi zamierzeniami.
Ewaluacja w szkole to systematyczne gromadzenie, porządkowanie i ocena danych dotyczących dokumentów, działań i osób. Należy ją przeprowadzać według ustalonych kryteriów w celu podjęcia decyzji dotyczących przyszłych działań.
Istnieje bardzo dużo różnych podziałów ewaluacji, wynikających z jej różnorodnych aspektów (np.: w jakim celu przeprowadzamy ewaluację? Kto ją przeprowadza? Czego dotyczy?).
Ewaluacja może być:
-wewnętrzna- zewnętrzna
-własna- obca
-procesu- produktu
-szerokozakresowa- fokusowa (wybiórcza).
W zależności na jakim etapie działań wykonano ewaluację możemy wyróżnić następujące jej typy:
-Ewaluacja diagnostyczna – na wstępie, służy zaplanowaniu działań – informuje o zdolnościach ucznia, zasobach itp...
-Ewaluacja formatywna – jest to zbieranie danych jeszcze w trakcie wdrażania nowych rozwiązań, które mogą służyć do modyfikacji podjętych działań.
-Ewaluacja sumatywna – podejmuje się ją wówczas, gdy proces wdrażania został zakończony.
Jednym z najważniejszych etapów przygotowania ewaluacji jest napisanie projektu. Projekt ewaluacji stanowi bowiem swoistą receptę, instrukcję, do której należy się odwoływać w każdej fazie przeprowadzania ewaluacji. Dobrze zaplanowane działanie będą rzutować na efekt końcowy.
Projekt ewaluacji powinien zawierać:
1.Przedmiot ewaluacji –wymaganie, które będziemy poddawać ewaluacji.
2.Cel ewaluacji – pozyskanie informacji, pozwalających podjąć decyzję.
3.Kryteria ewaluacji – to standardy, według których ewaluujemy dane przedsięwzięcie; wartości/jakość danego obszaru, na podstawie których powstaną pytania kluczowe np. frekwencja, znajomość, dostępność, zgodność z prawem.
4.Pytania kluczowe - pytanie na które szukamy odpowiedzi podczas ewaluacji.
5.Metody badań -metody zbierania danych np.: ankieta, obserwacja, wywiad, analiza dokumentów.
6.Próba badawcza – osoby, które zamierzamy badać.
7.Harmonogram ewaluacji – plan działania, który powinien zawierać nazwę zadania/czynności, termin/czas wykonania, osoby odpowiedzialne.
8.Raport – produkt finalny, który pozostaje po dokonaniu ewaluacji.
Projekt ewaluacji może przybierać różne formy graficzne. Najlepiej swoją funkcję koordynującą i porządkującą cały proces ewaluacji spełnia tabela.
Dopiero po opracowaniu projektu można zacząć układać konkretne narzędzia badawcze, ankiety, dyspozycje do analizy dokumentacji, pytania do wywiadów.


II. EWALUACJA W ODNIESIENIU DO NOWEGO ROZPORZĄDZENIA O NADZORZE PEDAGOGICZNYM

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) podstawowym narzędziem tego nadzoru jest ewaluacja.
Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:
1.przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki;
2.kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
3.wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań poprzez organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
Dyrektor szkoły opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
Plan nadzoru zawiera w szczególności:
1.cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram;
2.tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
3.tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.

W odniesieniu do nowego rozporządzenia ewaluacja to praktyczne badanie oceniające przeprowadzane w szkole lub placówce, które ma prowadzić do określenia stopnia spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań stawianych przez państwo na podstawie oceny przebiegu procesów, a także efektów podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz warunków działania szkoły lub placówki, jakości zarządzania i jej funkcjonowania w środowisku.
Ewaluacja prowadzona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny to ewaluacja zewnętrzna. Celem przeprowadzenia w szkole ewaluacji zewnętrznej jest ustalenie stopnia spełniania wymagań przez szkołę/placówkę na jednym z pięciu poziomów: A,B,C,D,E.

Z kolei ewaluacja prowadzona przez dyrektora szkoły lub placówki to ewaluacja wewnętrzna.
Ewaluacja wewnętrzna jest więc to ewaluacja nadzorowana przez dyrektora szkoły i zgodnie z §20 ust.2 oraz §7 ust.4 przeprowadzana w odniesieniu do wszystkich lub wybranych wymagań określonych w załączniku do rozporządzeniu lub do innych zagadnień uznanych w szkole za istotne.

Wymagania ujęto w rozporządzeniu w czterech obszarach działalności szkół i placówek:
1.efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;
2.procesy zachodzące w szkole lub placówce;
3.funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym;
4.zarządzanie szkołą lub placówką.

EFEKTY - tak nazwano grupę danych informujących o wynikach pracy szkoły odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach.

PROCESY - grupa danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole,a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów.

ŚRODOWISKO - grupa danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem lokalnym (w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów), funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się.

ZARZADZANIE - grupa danych informujących o procesach zachodzących na poziomie organizacyjnym zapewniających warunki do prawidłowego prowadzenia działań opisywanych w trzech poprzednich obszarach i wynikających z zarządzania szkołą.


III. PODSUMOWANIE

Ewaluacja w szkole polega na zaplanowanym i metodologicznie uściślonym, systematycznym zbieraniu i przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań szkoły. Celem ewaluacji jest uzyskanie zobiektywizowanych wniosków w celu utrzymania, zaniechania bądź modyfikacji podlegających badaniu działań szkoły lub też w celu zainicjowania nowych działań, czyli, ogólnie, w celu podejmowania decyzji kierowniczych.
Ewaluacja zgodnie z tą definicją musi być działaniem zaplanowanym.
Informacje podczas ewaluacji należy zbierać zgodnie z przyjętą metodologią oraz nie przypadkowo, ale systematycznie. Zasada systematyczności i planowości ewaluacji nakazuje wyraźnie określić, czego i po co chcemy się dowiedzieć.
Ewaluacja dokonywana jest w celu wykorzystania wyników, to znaczy, że w jej efekcie dyrektor lub rada pedagogiczna powinni podjąć pewne decyzje. Mogą one dotyczyć wprowadzenia nowych rozwiązań lub uruchomienia nowych działań, mogą też dotyczyć rezygnacji z rozwiązań lub działań już istniejących. Czasem ewaluacja wykazuje, że istniejące działania są optymalne i wtedy decyzja polega na ich utrzymaniu.


Opracowały: B.Zalewska
W.Frankowska
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1692
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016